Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2014
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2015.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2015.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 8
Tom
()

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2013 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 10
Tom
()

Imm./pkt.: 12
Tom
()

Imm./pkt.: 13
Nordisk Redegørelse 2014.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk redegørelse 2014.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 16
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v., Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland, Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning samt forskellige andre love
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 17
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ophævelse af anordning om lov om registreret partnerskab som følge af ægteskab mellem to personer af samme køn)
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 18
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 19
Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx. xxxx 2014 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 20
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse)
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 21
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2014 om havne.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 22
Forslag til: Inatsisartutlov xx af xx.xx 2014 om søtransport af gods til, fra og i Grønland.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 23
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anord-ning om ikrafttræden for Grønland af ændringer af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 24
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 25
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af lov om sikkerhed til søs.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 26
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi her i landet kan få et mere stabilt byggeri fordelt på alle årets måneder eventuelt via en bedre planlægning, og om det er muligt at finde besparelser på byggeudgifterne.
(Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersusiut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 1, stk. 4 i Landstingslov om lotteriafgift, således at der ikke skal betales lotteriafgift af præmier fra spil (lotterier og bingo m.v.), som afholdes af en forening. Afgiftsfritagelsen skal ikke omfatte præmier fra gevinstgivende automatspil.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut på FFL 2016 at afsætte en forsøgspulje på kr. 200.000 til brug for aflastning for forældre med hjemmeboende fysisk eller psykisk handicappede.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 29
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan forbedre planlægningen af fremtiden for de børn der anbringes uden for hjemmet.
(Medlem af Inatsisartut Lars Mathæussen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i indeværende valgperiode pålægges at fremlægge et forslag til Inatsisartutlov om anlæg af landingsbaner med henblik på at nedbringe vort lands samlede transportomkostninger, øge beflyvningsregulariteten og skabe mulighed for øget konkurrence. Dette skal ske ved nedskalering henholdsvis opgradering af eksisterende lufthavne og heliporte/helipads til pax-19 landingsbaner.
(Et enigt og samlet Anlægsudvalg bestående af Inatsisatutmedlemmerne Karl-Kristian Kruse Siumut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut, Anders Olsen, Siumut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 31
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan fiskeriet kan bidrage til større beskæftigelse og værdiskabelse i det grønlandske samfund.
(Medlem af Inatsisartut Lars Mathæussen, Siumut)

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, pålægges at fremkomme med et lovforslag, der fastsætter en procentvis grænse for anvendelse af tilkaldt arbejdskraft i byggeog anlægsprojekter, som ikke falder ind under betegnelsen "storskalaprojekter". Den fastsatte grænse skal alene kunne fraviges såfremt et projekts behov for arbejdskraft overstiger den egnede, ledige og tilgængelige arbejdskraft, der er til rådighed i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 33
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode rigsmyndighederne om at forberede en opdatering af den for Grønland gældende version af aftaleloven, med henblik på at den i 1994 gennemførte ændring af aftalelovens § 36 ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland, og at også øvrige ændringer af aftaleloven i relevant omfang ikraftsættes.
(Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut)

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM15 at fremsætte til lovforslag om at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab per 1. januar 2016.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 35
Tom
()

Imm./pkt.: 36
1. beh. 23/4-2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indprioritere 10. mio kr. til byggeri af en ny kirke i bydgen Innaarsuit ved Upernavik i FFL15.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 37
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Naalakkersuisut og Inatsisartut kan bidrage til at arbejde for de mål der er nedsat i Kitigaaryuit Deklarationen fra ICC's generalforsamling denne sommer.
(Medlemmer af Inatsisartut Sara Olsvig og Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremlægge et forslag til, hvorledes anvendelsen af det grønlandske sprog kan styrkes og højnes i medierne.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at undersøge mulighederne for, at hjemmedialyse kan anvendes i Grønland, og at fremlægge en anbefaling senest på FM 2015.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM 2015 pålægges at fremlægge en national indsatsplan mod hash.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at skabe bedre adgang vil vores lufthavne for flere flyselskaber gennem investering i offentligt ejede hangarer og værksteder.
(Et enigt og samlet Anlægsudvalg bestående af Inatsisatutmedlemmerne Karl-Kristian Kruse Siumut, Nikolaj Jeremiassen, Siumut, Anders Olsen, Siumut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
1. beh. 10/4-2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal afdække mulighederne for at etablere et kort opkvalificerende uddannelsesforløb målrettet til personer, der på baggrund af en gymnasial eller anden uddannelse behersker engelsk skriftligt og mundtligt, således at disse kan undervise i engelsk i folkeskolen, Piareersarfiit, fritidsundervisning eller opkvalificeringskurser for arbejdsløse. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut senest 1. august 2015.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 43
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der belyser fordele og ulemper ved en fremtidig supplerende brug af Gross National Happiness (GNP), Environmentally Sustainable National Income (eSNI), Net Economic Welfare (NEW) eller Happy Planet Index (HPI) eller andre tilsvarende måleinstrumenter, frem for alene bruttonationalproduktet (BNP).
(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at det til enhver tid er de arbejdsklausuler, der er beskrevet i ILOs konvention 941, særligt artikel 2 der gælder når det offentlige giver tilladelser til private virksomheder, herunder også råstoftilladelser og tilladelser i forbindelse med storskalaprojekter.
(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at stille udbytte fra de offentligt ejede aktieselskaber i bero i en periode eller på anden vis skabe økonomisk plads til ny-investeringer og indhentning af ved-ligeholdelsesefterslæb.
(Medlem af Inatsisartut, Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at optage forhandlinger med den danske stat med henblik på at indgå en aftale med FN om modtagelse af en årlig kvote af flygtninge til Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest i forbindelse med EM2015 pålægges at fremlægge en redegørelse, som beskriver hvorledes indsatsen til bekæmpelse af indførslen af euforiserende stoffer i Grønland kan styrkes, herunder gennem forhandlinger med den danske regering. Redegørelsen skal beskrive hvilke konkrete tiltag, der kan effektivisere kontrollen med indrejsende, gods og forsendelser til Grønland samt de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser forbundet hermed.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til Inatsisartutlov om boligsikring. Lovforslaget skal sikre nedlæggelse af den nuværende boligsikringsordning til fordel for en model, hvor der ydes husstands- og indkomstafhængigt huslejetilskud, som ansøges om, hos boligens udlejer. Forslaget til Inatsisartutlov fremlægges senest under EM15
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 49
Forslag til Midlertidig Inatsisartutbevillingslov for finansåret 2015.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 50
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ekstraordinært valg til Inatsisartut.
(Den fungerende formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole der er tilpasset talentfulde unge der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 52
1. beh. 10/4-2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN's konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
(Medlem af Inatsisartut, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 53
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at meddele Nukissiorfiit, at virksomheden skal ændre sit takstblad således fremover er det el-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige el og vand-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige vand og ikke som nu, hvor det er fjernvarme-kunderne i fortrinsvis Nuuk.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 54
Punkterne 54 og 55 er tomme.
()

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at få undersøgt mulighederne for at iværksætte et eller flere projekter der har til formål at man sprænger kanaler der forbinder fjordsystemer. Såfremt sådanne tiltag viser sig at være gunstige for lokalbefolkningen og samfundet, skal Naalakkersuisut søge at få projekterne indarbejdet i den næste finanslovsproces.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 57
Punkterne 57 og 58 er tomme.
()

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på en daginstitutionsplads ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på FM15 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Landstingslov om Økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at fordelingen af partitilskuddet jfr. § 2 bliver mere solidarisk ved at grundtilskuddet pr. indvalgt parti forhøjes til 800.000 kroner, mens tilskuddet pr. mandat i Inatsisartut sænkes til 150.000 kroner. Endvidere skal nye partier, som i løbet af valgperioden opnår repræsentation i Inatsisartut ved at et Inatsisartutmedlem, som er valgt for et parti eller kandidatforbund, udtræder af partiet og stifter et nyt, gøres berettigede til grundtilskud med virkning fra det tidspunkt, hvor partierne jfr. § 11, stk. 2-4, i Valgloven erklæres opstillingsberettigede. Ændringen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2016.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 61
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt der kan skabes bred politisk enighed om, at Naalakkersuisut bør indgå realitetsforhandlinger med den danske stat samt danske pensionskasser om at oprette en investeringsfond for Grønland, der skal kunne bevillige penge til investeringer i fremadrettede erhvervsaktiviteter herunder råstofaktiviteter og anlæggelse af nødvendig infrastruktur i Grønland.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 62
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette en årlig mediepulje på tre millioner kroner målrettet dybdeborende journalistik. Alle grønlandske medier samt herboende freelancejournalister skal kunne søge penge fra puljen fra og med finansåret 2015.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 63
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Landstingslov om indkomstskat § 22 og § 23, således at de afskrivningsregler der var gældende før ikrafttræden af Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om indkomstskat bliver genindført.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 64
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at lave en objektiv undersøgelse af, hvor mange af de personer der har modtaget grønlandsk undervisning på sprogskolen i Sisimiut, der fortsat bor i Grønland, og har fået et brugbart grønlandsk både i tale og skrift.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 65
Tom
()

Imm./pkt.: 66
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi i Grønland skal ændre den måde vi bruger vores talsystem på fra det danske til det asiatiske system.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre lovgivning omkring sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, således at der skal stilles krav om, at portører ansat på sygehusene til ambulancekørsel er uddannede portørreddere.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut og Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2015 omdeler en redegørelse, som gennemgår lovgivningens regler om tilknytningskrav til det grønlandske samfund, og vurderer relevansen af hver enkelt. Redegørelsen skal på denne baggrund vurdere, om borgernes kontakt til det offentlige vil kunne lettes ved indførelsen af et nationalt ID-kort.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 69
Tom
()

Imm./pkt.: 70
1. beh. 20/5-2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af Landstingsforordningen om offentlig hjælp således, at der indføres en karantæneperiode på 4 uger, hvis en ansøger eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter uden rimelig grund afslår et anvist arbejde, udebliver fra et anvist arbejde, eller opsiger eller forlader anvist arbejde eller på grund af egne forhold bliver opsagt herfra.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 71
Punkterne fra 71 til og med 79 er tomme.
()

Imm./pkt.: 80
Med henblik på at udarbejde landsplanlægning omkring vore alderdomshjem / ældre boliger i hele vort land, fremsættes hermed på baggrund af forespørgsel forslag til debat herom.
(Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 81
Med henblik på at undersøge mulighederne for byggeri af børneinstitutioner alle steder i vort land, i byer som bygder, fremsættes hermed på baggrund af forespørgsel forslag til debat herom.
(Medlem af Inatsisartut, Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 82
Tom
()

Imm./pkt.: 83
For at opnå at alle de arbejdsduelige her i vort land kan beskæftiges/anvendes og ikke mindst for at opnå, at alle herboende grønlandske ansatte kan komme højere op i deres ansættelse, kommer jeg med et forslag om debat for organisering og af dygtiggørelse af herboende grønlædere og til gavn for de dem.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 84
Punkterne fra 84 til og med 89 er tomme.
()

Imm./pkt.: 90
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest den 1. august 2015 pålægges at fremlægge en undersøgelse af mulighederne for indførelse af mammografi, for at sikre, at brystkræftpatienter kan behandles tidligere end hidtil.
(Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 91
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt Grønland bør indføre en generel losningspligt for samtlige inden- og udenlandske fiskefartøjer i grønlandsk farvand.
(Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut)

Imm./pkt.: 92
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at igangsætte en undersøgelse om anlæg af en større havn, der lever op til internationale standarder.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 93
Tom
()

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til FM2015 at fremlægge en konkret handlingsplan for hjemtagelse af fødevareområdet, herunder en redegørelse for de forventede omkostninger.
(Medlemmer af Inatsisartut Saxtorph Didriksen og Karl-Kristian Kruse, Siumut)

Imm./pkt.: 95
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut implementerer et reglement, således at byggematerialer, der kan tage skade af vand, herunder f. eks. træ og isoleringsmaterialer, fremover skal beskyttes mod regn og vandskader i forbindelse med opbevaring under byggeri.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2015 at udfærdige en undersøgelse af muligheden for at etablere en fiskeriforskningsstation I Nordgrønland, som en afdeling under Pinngortitaleriffik.
(Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut)

Imm./pkt.: 97
Punkterne 97 og 98 er tomme.
()

Imm./pkt.: 99
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan ændre Grønlands forsyningsstruktur i fremtiden, samt hvordan vi kan indføre en mere liberal struktur, der gør det muligt at skabe konkurrence på søfragt.
(Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut)

Imm./pkt.: 100
Tom
()

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2015 at fremlægge en udredning om eventuel hjemtagning af hele ressortområdet vedrørende sikkerhed til søs og skibsregistrering og søretslige forhold mv.
(Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut)

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at ændre Landstingsloven om fiskeri, således at tidsubegrænsede licenser på rejer og hellefisk gøres tidsbegrænsede efter en behørig varslingsperiode på 5 år.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes død fremover får mulighed for at få betalt en rejse til begravelse i Grønland én gang årligt.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 104
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at ændre fiskerigrænsen for fartøjer større end 19,99 BRT / 31,99 BT efter de ansvisninger, som er anført i beslutningsforslagets begrundelse og bilag.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 105
Tom
()

Imm./pkt.: 106
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Inatsisartut pålægger Naalakkersuisut, at fremlægge en redegørelse til FM2015 om status på de initiativer, de har igangsat og planlagt for at bekæmpe arbejdsløsheden.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 107
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved ­ at etablere støttepersonstillinger under skolefèordningen.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 108
Punktnerne fra 108 til og med 110 er tomme.
()

Imm./pkt.: 111
fremsætter jeg hermed følgende forslag til forespørgselsdebat: Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan hjælpe de børn som er anbragt udenfor hjemmene bedre til en mere selvstændig tilværelse?
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 112
Tom
()

Imm./pkt.: 113
Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for at indgå brede forlig i Inatsisartut vedrørende de kommende års erhvervsstrategier.
(Medlem af Inatsisartut Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 114
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at det pålægges Naalakkersuisut, at arbejde for at affaldsdeponering og tailings i Sydgrønland i forbindelse med evt. udvinding af meget miljøskadelige uranholdige mineraler og andre radioaktive grund-stoffer, herunder Flour, ikke bliver tilladt i Sydgrønland.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 115
Forslag til forespørgselsdebat om orienteringen fra Inatsisartuts Revisionsudvalg om at Landskassen har været anvendt som en form for kassekredit for medlemmer af Naalakkersuisut og om Inatsisartuts stillingtagen hertil.
(Medlemmer af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit; Anda Uldum, Demokraatit; Hans Enoksen, Partii Naleraq; Randi Broberg, Partii Inuit)

Imm./pkt.: 116
Tom
()

Imm./pkt.: 117
Forslag til forespørgselsdebat om udviklingsmulighederne for vores råstofindustri med udgangspunkt i informationer fremlagt i Naalakkersuisut's nye "Olie- og mineralstrategi for perioden 2014-2018".
(Medlemmer af Inatsisartut Sara Olsvig og Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 118
Forslag til forespørgselsdebat om den nuværende indsats og den fremtidige bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden.
(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 119
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere en specialiseret enhed hos skattemyndighederne med henblik på at afsløre økonomisk kriminalitet blandt andet relateret til handel med euforiserende stoffer, dette ved gennemførelse af øget ligningsmæssig indsats herunder ved samkøring af eksisterende registre og fagsystemer, således at indkomster og aktiver som er erhvervet på ulovlig vis kan blive afsløret.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 120
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan, en mere ensartet anvendelse af bestemmelsen om bygdebestyrelsesmedlemmers ansvar og beføjelser opnås i alle fire kommuner.
(Medlemmer af Inatsisartut Sara Olsvig og Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 121
Forslag til: Ændring af Forretningsorden for Inatsisartut.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 122
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2014 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 123
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2014 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 124
1. beh. 18/3-2014

Imm./pkt.: 125
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte arbejdet med en lufthavn ved Qaqortoq, der som minimum udgør 1.199 meter. Banen placeres, så det er muligt at udvide den, såfremt behovet opstår og finansiering er mulig.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 126
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gå i dialog med potentielle investorer med henblik på at afdække mulighederne for et OPP samarbejde, og om at opstille rammevilkår, der sikrer økonomisk rentabilitet, sikkerhed for beflyvning og samfundsøkonomisk vækst. Dette skal bidrage til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som kan anvendes til beslutning i Inatsisartut om en eventuel udbygning af lufthavnen i Ilulissat.
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur)

Imm./pkt.: 127
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2014 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af fælleskommunal skat)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 128
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri (Afgift på udførsel af uforarbejdet og sparsomt forarbejdet hellefisk)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 129
1. beh. 29/4-2014

Imm./pkt.: 130
1. beh. 27/3-2014
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 131
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om havne- og krydstogtpassagerafgift (Ophævelse af krydstogtpassagerafgiften og ophævelse af afgiften for kombinationssejlads)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 132
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget (Fonden for langsigtede investeringer, miljøfonden, m.v.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 133
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Indsættelse af afregningsfrist)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 134
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om arbejdsmarkedsafgift (Ændret frist for indbetaling af arbejdsmarkedsafgift)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 135
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om ind- og udførsel af varer (Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes passageroplysninger samt toldkontrol ved kropsscanning)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 136
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2014 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter (Ophævelse af fælleskommunal skat)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 138
1. beh. 1/4-2014

Imm./pkt.: 139
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 140
Anmodning om orlov.
(Formand for Naalakkersuisut & Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 141
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 201x om ændring af Inatsisartutlov om arealanvendelse og planlægning (reservation af arealer)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 142
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om fiskerifinansieringspulje.
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Imm./pkt.: 143
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2014 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven)
(Ændringer af regler om råstofmyndigheden og hjemmel til konfiskation i regler fastsat i medfør af inatsisartutloven)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 144
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2014 om GeoSurvey Greenland.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 145
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2014 om ændring af inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v.
(Anvendelse af jobportalen)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 146
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILO-konventionerne; nr. 98 (om organisationsretten og den kollektive forhandlingsret), nr. 100 (om ligeløn), nr. 111 (om ansættelse og beskæftigelse), nr. 138 (om mindstealder for adgang til beskæftigelse) og nr. 182 (om de værste former for børnearbejde)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Råstoffer)

Imm./pkt.: 147
Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse vedrørende ikrafttrædelse af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 148
Ét land - ét arbejdsmarked beskæftigelsesstrategi 2014-2017.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 149
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om boligsikring i lejeboliger.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 150
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2014 om beskyttelse af havmiljøet.
(Naalakkersuisoq for Miljø og Natur)

Imm./pkt.: 151
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2014 om gasanlæg, gasmateriel og krav om autorisation.
(Naalakkersuisoq for Miljø og Natur)

Imm./pkt.: 152
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om museumsvæsen.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 153
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om arkivvæsen.
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 154
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest.
(udvidelse af anvendelsesområde)
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling)

Imm./pkt.: 155
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2014 om førtidspension.
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 156
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2014 om ændring af Landstingslov om Fiskeri.
(Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Imm./pkt.: 157
Forslag til forespørgselsdebat om hvilket grundlag der skal være for en udligningsordning mellem kommunerne.
(Inatsisartunut ilaasortaq Kuupik Vandersee Kleist, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 158
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes en reform af fiskerisektoren agtes færdiggjort.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 159
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan sikre at alle børn i Grønland, der er i førskolealderen bliver tilbudt pædagogisk udviklende dagtilbud.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)