Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2014
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.)

(Se listen her)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Tom
()

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2014.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
(Tom)

Imm./pkt.: 9
()

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2015 fastsættes således:
1. Personfradrag................................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag..............................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst...........................kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.........................kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 13
()

Imm./pkt.: 14
()

Imm./pkt.: 15
()

Imm./pkt.: 16
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering til at samarbejde om uddannelse af sundhedspersonalet i landene samt at sikre at der findes udvekslingsmuligheder af sundhedspersonalet mellem landene. Samtidig opfordres landene til, at undersøge mulighederne for videreudviklingen af psykiatrisk samarbejde, både vedrørende behandling af patienter og uddannelse af personale.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 17
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem landene på sundhedsområdet med fokus på operationsområdet. Landene opfordres til at udnytte hinandens kompetencer vedrørende forskellige operationer hvor det måtte være fordelagtigt. En islandsk brystkirurg anvendes allerede i dag på Færøerne hvor han månedligt foretager operationer på patienter på Færøerne. Landenes sundhedsministre opfordres til at udvide modellen til at gælde for andre sundhedsområder end bare brystkirurgi og indgå aftale om at alle landene deltager, både som ydere og modtagere.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 18
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at udfærdige en redegørelse som behandler problematikken om faldende andel kvinder i de vestnordiske befolkninger. Redegørelsen skal sammenfatte konklusionerne i de afhandlinger, videnskabelige betænkninger og undersøgelser, som er produceret angående dette emne og indeholde forslag til tiltag, der kan medvirke til, kvinder bedre kan trives i Vestnorden.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 19
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering til at samarbejde om at styrke undervisningstilbud til skrive- og læsesvage. Eksempelvis ved at lave fælles forskning på området og ved at sikre samarbejde mellem landenes relevante myndigheder, således at udveksling af viden og bedst practices sikres.
(Delegationsformand Lars-Emil Johansen)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut straks at iværksætte udarbejdelsen af en samlet plan, der har til formål varigt at bekæmpe arbejdsløsheden. Planen skal indbefatte aktivering af passive midler i Anlægs- og Renoveringsfonden, forøgelse af midler til servicekontrakter til bygdeproduktionsanlæg samt en forøgelse af fiskekvoterne, hvor dette skønnes forsvarligt og muligt. Planen skal forelægges Inatsisartut på indeværende Inatsisartutsamling.
(Siumuts og Atassuts Inatsisartut medlemmer)

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til EM14 ændrer Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, således at reglen om fradrag i alderspensionen afskaffes, når husstandens indkomst overstiger et bestemt beløb.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 30
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri i Danmark, der skal bruges af grønlandske studerende i Danmark.
(Medlemmer af Inatsisartut for Siumut og Atassut)

Imm./pkt.: 32
1. beh. 15/10-2013
Pkt. 29 og 32 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag fra udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag om ændring af § 29 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006, således at alderspensionister ikke længere skal betale for at få ydet hjemmehjælp.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 34
1. beh. 6/11-2013
Ændringsforslag fra udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremsætte forslag til ændring af gældende regler om fastsættelse af husleje, således at rettidigt betalende lejere fremover bliver fritaget for at afholde husleje og andre udgifter for ikke betalende lejere.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 35
1. beh. 16/10-2013
Ændringsforslag fra Lovudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Justitsministeren i Danmark med henblik på at indføre fodlænker til afsoning i hjemmet i Grønland.
(Medlemmer af Inatsisartut Doris Jakobsen og Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 36
2. beh. EM 2014

Imm./pkt.: 37
pkt. 37 og 104 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag fra Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisasartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge hvorvidt det er muligt inden for rammerne af Grønlands internatioanle forplitigelser og aftaler at ophæve kvoteringer af isbjørne, hvalrosser samt nar- og hvidhvaler i Qaanaaq, Illoqqortoormiut, Tasiilaq samt i de tilhørende bygder.
(Medlem af Inatsisartut Lars Mathæussen, Siumut)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, således at ikke-erhvervsmæssig fiskeri, fangst og jagt kun må udøves efter tre års fast tilknytning til det grønlandske samfund.
(Medlem af Inatsisartut Lars Mathæussen, Siumut)

Imm./pkt.: 42
2. beh. EM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal afdække mulighederne for at etablere et kort opkvalificerende uddannelsesforløb målrettet til personer, der på baggrund af en gymnasial eller anden uddannelse behersker engelsk skriftligt og mundtligt, således at disse kan undervise i engelsk i folkeskolen, Piareersarfiit, fritidsundervisning eller opkvalificeringskurser for arbejdsløse. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut senest 1. august 2015.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 44
Forslag til forespørgselsdebat om mulighederne for gennem skattepolitiske tiltag at forbedre de økonomiske vilkår for mindrebemidlede, herunder enlige mødre og fædre med flere børn.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 45
Ændringsforslag fra Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr. til fremme af selvforsyning inden for landbrugsområdet.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, set i lyset af det stadigt stigende antal ældre i befolkningen, pålægges at fremlægge en sektorplan for ældreboliger, der sikrer en fremadrettet og tidssvarende udvikling af vores boligtilbud til ældre som en del af vores ældreomsorg.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan de meget høje billetpriser for personbefordringen med fly og helikopter i Grønland kan sænkes, således at ikke mindst befolkningen i bygderne og byerne i yderområderne samt lavindkomstgruppen fremadrettet kan få råd til at rejse.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om muligheden for udvikling af en grønlandsk smykkeproduktion til eksport baseret på småskala minedrift af smykkesten. Redegørelsen bør også beskrive barrierer og muligheder for eksport af grønlandsk producerede smykkesten.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi fremadrettet kan sikre en mere ligelig repræsentation af mænd og kvinder i både kommunalpolitik og landspolitik.
(Medlem af Inatsisartut, Naaja H. Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
2. beh. EM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at Grønland bliver omfattet af FN's konvention mod korruption, og at dette arbejde påbegyndes umiddelbart efter en vedtagelse af dette beslutningsforslag.
(Medlem af Inatsisartut, Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 53
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at arbejde for at ændre Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger, således at der sættes loft på muligheden for boligsikring ved leje af værelser, så den fremover maksimalt udgør 18.000 kr. pr. år pr. værelse, og ved leje af boliger skal det sikres, at boligsikringen maksimalt udgør 1.080 kr. pr. kvadratmeter per år pr. bolig.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 55
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at restgælden på kapitel 4 boligstøttelån i landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om Støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. tilpasses den enkelte boligs markedsværdi.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag fra Erhvervsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bliver pålagt til at gennemføre det forberedende arbejde med henblik på udskillelse af KNI A/S´ energidivision, Polaroil, fra KNI A/S som et selvstændigt selskab med virkning fra 1. januar 2015.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 57
Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af brugen af krisecentrene og sammenholde dette med kapacitetsbehovet, og herunder at undersøge behovet for, at kommunerne og øvrige kan søge om delvis dækning af nybyggeri eller renovering af krisecentre.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 59
1. beh. 15/10-2013
Ændringsforslag fra udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indgå forhandlinger med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at undersøge muligheden for at oprette en barselsfond tilpasset forholdene her i landet. Barselsfonden skal sikre, at alle lønmodtagere bliver økonomisk bedre stillet end gennem det nuværende dagpengesystem.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at arbejde for at undersøge mulighederne for etablering af afdeling af råstofskolen i Sydgrønland.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt forordningen om folkeskolen skal revideres med det formål at indføre erhvervsklasser i folkeskolens ældste trin.
(Medlem af Inatsisartut Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 64
1. beh. 7/11-2013
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at rettigheder i medfør af reglerne om hjælp til personer med vidtgående handicap, ikke fortabes som følge af pensionsalders indtræden.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 66
1. beh. 12/11-2013
Ændringsforslag fra udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM 2014 pålægges at fremsætte forslag til en målrettet indsatsplan for forældre med børn anbragt udenfor hjemmet. Den specifikke målsætning i indsatsplanen skal være, at styrke de pågældende forældres forældre- og omsorgsevne i forhold til de anbragte børn, således at de anbragte børn snarest mulig får mulighed for at vende tilbage til forældrene.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraatit)

Imm./pkt.: 67
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke rettigheder og pligter der fremover bør være gældende for at unge ledige samt øvrige ledige kan modtage offentlig hjælp
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM14 pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal belyse og analysere det fremtidige behov for udefrakommende arbejdskraft i forbindelse med mulige råstofprojekter og storskalaprojekter. Redegørelsen bør ligeså beskrive de mulige sociale, kulturelle og praktiske konsekvenser ved en stor tilgang af udefrakommende arbejdskraft. Redegørelse bedes afsluttet med en perspektivering, der sammenstiller arbejdskraftsbehovet, med den grønlandske arbejdskrafts kvalifikationer, arbejdsparathed og mobilitet.
(Medlemmer af Inatsisartut, Knud Kristiansen og Gerhardt Petersen)

Imm./pkt.: 69
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om mulighederne for at indføre og finansiere en ændring af skattelovgivningen, således at der indføres et beskæftigelsesfradrag med virkning fra 1. januar 2015 for personer, der modtager Aindkomst. Redegørelsen skal fremlægges for Inatsisartut inden Efterårssamlingen 2014, således at de økonomiske konsekvenser af en beslutning om at indføre et beskæftigelsesfradrag kan indgå i den finanspolitiske prioritering op til vedtagelsen af Finanslovsforslaget for 2015.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 70
2. beh. EM 2014
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af Landstingsforordningen om offentlig hjælp således, at der indføres en karantæneperiode på 4 uger, hvis en ansøger eller modtager af offentlig hjælp til forsørgelse, faste udgifter samt enkeltudgifter uden rimelig grund afslår et anvist arbejde, udebliver fra et anvist arbejde, eller opsiger eller forlader anvist arbejde eller på grund af egne forhold bliver opsagt herfra.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 71
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre mulighederne for at voksne kan tilegne sig det grønlandske sprog.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 73
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan undgå at den samlede trækprocent på Aindkomst
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 74
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på Finanslovsforslaget for 2015 afsætter midler til en undersøgelse af placeringen af en atlantlufthavn i Nuuk.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 75
Forslag til inatsisartutbeslutning om at der i Finansloven for 2015 bliver afsat tre millioner kroner ekstra på hovedkonto 40.95.05 Grønlands Nationalteater således, at bevillingen til Grønlands Nationalteater kommer tilbage på niveauet for 2013.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 76
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fra og med 1. januar 2015 pålægges at forhøje bevillingen til KNR med 3 millioner kroner om året de næste 4 år. Forhøjelsen af bevillingen skal øremærkes til at oprette en journalistisk gravergruppe, der skal producere dybdeborende journalistik på både radio, tv og internet.
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 78
1. beh. 17/10-2013
Ændringsforslag fra Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette og drive en ekstra særligt indrettet kostskole for udviklingshæmmede børn og unge i medfør af § 25, stk. 4 samt § 36, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 79
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at rette henvendelse til Staten med henblik på at den danske årsregnsskabslov sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning, når EU´s nye regnskabsdirektiv er implementeret og vedtaget af Folketinget.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 83
1. beh. 22/10-2013
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at loven om Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS, anordnes for Grønland, således at Inatsisartut og Naalakkersuisutkan anmode om re-degørelser og udredninger om emner med relevans for Grønland og Arktis fra DIIS, og så Inatsisartut og Naalakkersuisut generelt i højere grad kan gøre brug af DIIS.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 87
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest på FM 2014 pålægges at fremsætte lovtiltag der åbner op for reel konkurrence på tele-markedet, således at nye internetudbydere sikres markedsadgang. Samtidigt bør det sikres, at forsyningspligten på telemarkedet bibeholdes og at underskud på forsyningspligten dækkes solidarisk af teleoperatørerne.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 88
1. beh. 17/10-2013
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM14 at fremsætte ændringsforslag til Råstofloven, således at uran og thorium defineres som nukleart materiale, også når det forekommer uforarbejdet som malm (ore), således at der i loven bliver foretaget en klar sondring i mellem radioaktive mineraler og andre mineraler, herunder også i forhold til de miljøkrav der stilles til tailings og afvikling af miner.
(Inuit Ataqatigiits gruppe i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 90
1. beh. 9/10-2013
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til FM14 pålægges at fremlægge et lovforslag som sikrer, at der kræves brug af NOx redukti-onsanlæg på dieseldrevne kraftværker, der anvendes i forbindelse med råstofprojekter.
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 96
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at arbejde for at halvdelen af indtægter fra motorafgifter på konto 24.11.11 afsættes til brug for vejforbedringer samt anlæggelse af veje rundt omkring på kysten.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 98
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan beskæftigelsesmulighederne for hjemmehørende skibsofficerer kan fremmes.
(Medlemmer af Inatsisartut Saxtorph Didriksen og Lars Mathæussen, Siumut)

Imm./pkt.: 99
Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at der kan indgås aftale mellem Selvstyret og kommunerne om ydelse af tilskud til anlæg af een fodboldkunstgræsbane i hver af kommunerne i løbet af årene 2015 til 2018. Naalakkersuisut skal i aftalen med kommunerne sikre sig at kommunerne lever op til deres ansvar om at afsætte tilstrækkelige midler til drift og vedligeholdelse af banerne og deres værdi bevares.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 101
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at man pr. 1. juni 2015 indsætter advarselsfoto på alle cigaretemballager.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at modne, styrke og motivere den restgruppe, der ikke er socialt eller fagligt uddannelsesklar, og derfor ikke kan komme i gang med en uddannelse, efter at have forladt folkeskolen. Undersøgelsen skal resultere i en redegørelse til omdeling under forårssamlingen 2015.
(Medlem af Inatsisartut Evelyn Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 103
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte en undersøgelse, der skal afdække, hvorvidt lejerne i offentlige udlejningsboliger, uden at boligafdelingernes økonomiske situation forringes, kan betale husleje alt efter udlejningsboligens stand og samtidig i undersøgelsen afdække, hvorvidt der er en rimelig sammenhæng mellem huslejens størrelse i offentlige udlejningsboliger og lejernes betalingsevne og sammenholde dette med den eksisterende boligsikringsordning.
(Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 104
Pkt. 37 og 104 1. behandlet i sammenhæng.
Ædringsforslag fra Siumut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros, således at fangstperioden for den vestgrønlandske vinterbestand fremover fastsættes til perioden 15. januar til 15. marts, begge dage inklusiv.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 105
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte initiativ til opgradering af portør-redder-uddannelsen, således at portørerne fremover kan medicinere med smertestillende medicin.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 106
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre afgræsningerne for forvaltningsområderne for kystnært fiskeri efter hellefisk i Upernavik, Uummannaq og Qeqertarsuaq, efter de anvisninger, som er anført i beslutningsforslagets begrundelse og bilag 1 til 4.
(Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut)

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om mulighederne for et øget administrativt og politisk samarbejde og samhandel mellem Grønland og Nunavut.
(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut i samarbejde med relevante parter at udarbejde en evaluering af brugen sorteringsriste i rejefiskeriet. Dette med henblik på at optimere den erhvervsmæssige udnyttelse af rejerne, og samtidig fastholde en bæredygtig udnyttelse.
(Medlem af Inatsisartut Saxtorph Didriksen, Siumut)

Imm./pkt.: 111
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af personalet på handicapområdet at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi permanent opfylder behovene for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet.
(Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut)

Imm./pkt.: 119
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XX 2014 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 124
2. beh. EM 2014
3. beh. EM 2014

Imm./pkt.: 125

Imm./pkt.: 128

Imm./pkt.: 129
2. beh. EM 2014
3. beh. EM 2014

Imm./pkt.: 130
2. beh. EM 2014
3. beh. EM 2014
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslag fra udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), bemyndigelse til at fast-sætte regler om studieaktivitet m.v.)
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 134
Forslag til Inatsisartutbeslutning om udtalelse om ikrafttræden for Grønland af Lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af storskalaprojekter.
(Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 135
Ændringsforslag fra Inuit Ataqatigiit forkastet, Forslaget endeligt vedtaget.

Imm./pkt.: 136
Ændringsforslag fra Lovudvalget vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Anvendelse af den grønlandske psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter og videoafhøring af børn m.v.)
(Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen)

Imm./pkt.: 138
2. beh. EM 2014
3. beh. EM 2014

Imm./pkt.: 139
1: Ændringsforslag fra Naalakkersuisut vedtaget.
2: Ændringsforslag fra Naalakkersuisut på baggrund af Erhvervsudvalgets betænkning vedtaget.