Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2016
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2017.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Forslag til finanslov 2017.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 16
Valg af naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 18
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder Kongelig Anordning om ikrafttrædelse af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om grønlandske anliggender.
(Formanden for Naalakkersuisut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx 2016 om ændring af Landstingslov om Grønlands hjemmestyres budget (Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2017).
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2016 om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter. (Ændring af frister for selvangivelse, underretningspligt ved udveksling af oplysninger med udenlandske skattemyndigheder, pligt til at anvise en bankkonto og registrering af pensionsoplysninger mv.)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut kan meddele skatteministeren, at Grønlands Selvstyre kan tiltræde det foreliggende forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil, idet der dog tages forbehold for ændringer af lovteknisk karakter.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 26
Landsplanredegørelse 2016 "Den nødvendige prioritering"
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension. (Korrektion af § 31 i den grønlandske lovtekst)
(Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy om ændring af Landstingslov om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport. (Ændring af hjemmel til køb af is og vand fra offentlig leverandør til eksport)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Forlag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at implementere fiskeindustritakster for levering af el- og vand for landbaserede slagterier som eks. Neqi A/S og Lilleholm Aps, således at de sidestilles med fiskerierhvervet som betaler 41,5 % af den lokale enhedsomkostning for Nukissiorfiits produktion og levering af el, vand i hver enkelt by og bygd.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsitsartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2017 at fremlægge en beskrivelse af konsekvenserne af genindførelse af enprissystemet hos Nukissiorfiit samt en analyse og vurdering af følgevirkninger.
Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut

Imm./pkt.: 32
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge hvorledes det Schweiziske skole- og erhvervsskolesystem strukturelt og pædagogisk tilsikrer og fremmer at 2/3 af en ungdomsovergang gennemfører en erhvervsuddannelse. Undersøgelsen skal ligeledes vurdere om der er elementer fra det Schweiziske skole- og erhvervsskolesystem, der med fordel kan anvendes på Grønland. Undersøgelsen skal fremlægges til FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen, Siumut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uv-materialers (lærebøger) niveau underlægges en undersøgelse. Undersøgelsens resultat skal forelægges Inatsisartut senest under EM2017.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udføre en undersøgelse af bæredygtig græsning. Undersøgelsen skal fokusere på græsningsarealer, som i dag anvendes til dyrehold samt arealer i umiddelbar tilknytning hertil, og vurdere, hvor stort et husdyrhold vegetationen kan bære, således, at der sikres en optimal produktion på lang sigt. Undersøgelsens resultater skal fremlægges under FM2018.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 35
Forslag til forespørgselsdebat: Hvordan sikrer vi, at boligreformen kommer flertallet af befolkningen til gode og hvordan kan vi give mulighed for lav- og mellemindkomstgrupperne får en bolig som de kan bære økonomisk.
(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes en tidsvareende og administativ hensigtsmæssig ungdomstjenste kan genindføres. Resultatet skal fremlægges Inatsisartut senest under EM17.
(Medlemmerne af Siumutgruppen i Inatsisartut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut senest til FM 2017 fremlægge forslag til ændring af § 4 samt § 6, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således at lovteksten kommer til at omfatte hjemsendelse ved midlertidig og kortvarige afbrydelser af arbejde, hvor medarbejderne ikke kan påvirke den midlertidige afbrydelse af arbejdet. Det forslås samtidig at der udføres konsekvensrettelser i relevant lovgivning, derved sikres det at bestemmelserne om virksomhedernes hjemsendelse af medarbejderne i forbindelse med midlertidig, kort varig standsning af arbejdet bliver gjort gældende for samtlige virksomheder.
(Medlem af Inatsisartut Jens Immanuelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 38
Forslag til forespørgselsdebat om at engelsk bliver det andet undervisningssprog i stedet for dansk i folkeskolen.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at etablere en forfatningskommission med henblik på at udfærdige et forslag til en grønlandsk forfatning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Formandskabet for Inatsisartut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Forretningsordnen for Inatsisartut, således at Formanden for Naalakkersuisut, i lighed med tidligere gældende regler, uden de begrænsninger der gælder for de øvrige medlemmer af Naalakkersuisut til enhver tid vil kunne kræve at få ordet. Det foreslås derfor, at der indsættes en bestemmelse i Forretningsordnen for Inatsisartut med følgende ordlyd "Formanden for Naalakkersuisut kan kræve at tale, når Formanden for Naalakkersuisut ønsker det".
(Medlemer af Inatsisartut Siumut, Demokraterne, Atassut)

Imm./pkt.: 43
1. beh. 24/5-2016
(Pkt. 43 og 125 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering af kvalificeringen af de sproglige færdigheder gennem undervisningen på Bacheloruddannelse i Journalistik ved Ilisimatusarfik. Initiativet skal sikre, at de sproglige færdigheder blandt de færdiguddannede fra Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Ilisimatusarfik løftes som et led i den generelle styrkelse af det grønlandske sprog og brugen heraf. Initiativet ønskes evalueret efter en firårig periode.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 44
(Pkt. 44 og 138 1. behandlet i sammenhæng.)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2017 pålægges at fremlægge et forslag indeholdende en finansieringsmodel som skal sikre opførsel, i samarbejde med kommunerne, af 100 midlertidige boliger til hjemløse fordelt i hele landet.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbesluting om at Naalakkersuisut til EM2017 skal fremlægge en undersøgelse, der beskriver muligheden for oprettelse af en kunstfond, der kan stå for uddeling af i finansloven bevilligede midler til skabende og udøvende kunstneres aktiviteter. Undersøgelsen skal desuden indeholde en analyse om oprettelse af et kunstråd, der i praksis skal forestå fordelingen af ovennævnte midler.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget.

Imm./pkt.: 47
1. beh. 23/5-2016
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut.
(Medlemmer af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 48
1. beh. 20/5-2016
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af flertallet i Erhvervsudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån til iværksætteri og mikroentreprenører, der ikke kan få støtte via det traditionelle banksystem. Der skal for hvert år forsøgsordningen løber afsættes 500.000 kr. på Finanslovene. Mikrolånene skal være af en begrænset størrelse fra 20.000 til 100.000 kr. Der skal i lovforslaget være indarbejdet en rentebærende afdragsmodel for mikrolån målrettet imod, at begrænse potentielle offentlige tab. Lovforslaget skal desuden indeholde bestemmelser om en evaluering ved forsøgsordningens afslutning.
(Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 49
2. beh. FM 2017
Beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at udarbejde en strategi, for at der i løbet af de næste 10 år sikres det størst mulige omfang af brug af lokal arbejdskraft på grønlandske arbejdspladser.
(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 50
(Pkt. 50 og 36 1. behandlet i sammenhæng.)
Beslutningsforslag til Inatsisartut om, at Naalakkersuisut til FM 2017 skal pålægges at fremlægge en strategi for en ekstraordinær indsats, med henblik på at de 16-29-årige som er registrerede som arbejdsløse får et job eller en uddannelse.
(Medlem af Inatsisartut Iddimanngiiu Bianco, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 51
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan rammer for servicekontrakter for passagertrafik pr. fly og skib skal udformes, således at medlemmer får mulighed for at fremkomme med deres mening herfor.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 52
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at fastsætte en fast generel minimums-sikkerhedsafstand på 50 kilometer til byer, bygder og vandressourceoplande, i forbindelse med minedrift, hvor der brydes mineraler med et indhold af radioaktive stoffer, der overstiger 60 ppm. De med forslaget forbundne nødvendige lovgivningstiltag skal senest fremsættes på EM2017.
(Medlem af Inatsisartunut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
1. beh. 11/11-2015
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til en ændring af § 5 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at ventetiden på et pædagogisk udviklende dagtilbud ikke må overstige et nærmere fastsat antal måneder.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 56
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest under FM2018 omdeler en undersøgelse af fordele og ulemper ved, at Grønland søger om genoptagelse i EU-samarbejdet. Undersøgelsen skal herunder afdække de afledte politisk-økonomiske konsekvenser af et eventuelt EU-medlemskab, foruden at vurdere, hvorvidt de aktuelle administrative ressourcer i Selvstyret er tilstrækkelige til at forvalte et eventuelt EU-medlemskab.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en privatiseringskommission, der skal foretage en gennemgribende analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber med henblik på at komme med anbefalinger til, hvilke af selskaberne man med fordel kan privatisere. Analysen skal forelægges Inatsisartut til EM 2017.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal afdække, i hvilket omfang der vil være samfundsøkonomiske gevinster ved at gennemføre tiltag til yderligere nedbringelse af operations-ventetiderne. Undersøgelsen skal afdække, hvilke muligheder der er for at nedbringe ventetiderne, og hvad udgifterne vil være. Undersøgelsen skal indeholde anbefalinger.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 59
2. beh. FM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af lejeforordningen, således betaling af husleje skal ske på den sidste bankdag i hver måned.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartut udtalelse fra Demokraterne forkastet.
Forslag til forespørgselsdebat om behovet for at få inddraget relevante aktører som arbejdsmarkedets parter og brancheskolerne med henblik på at tilpasse den påtænkte ”lærlingelov”, således at det sikres, at loven vil være velfungerende og nyde bred opbakning i såvel Inatsisartut som i samfundet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 65
1. beh. 5/11-2015
Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering, med henblik på nedsættelse af et grønlandsk/dansk udvalg på administrativt niveau, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes og hvordan Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler kan genforhandles, således at forsvarsaftalekomplekset og den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland i højere grad kommer Grønland kommer til gavn.
(Inatsisartutgruppe Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2017, at fremlægge en redegørelse, som belyser konsekvenserne af at indføre et krav om, at udbytteudbetaling skal ske forholdsmæssigt, d.v.s. ligeligt i forhold til ejerandelen i selskabets kapital, i selskaber der driver fiskeri i Grønlands fiskeriterritorium, jf. Fiskerilovens kapitel 4.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til FM2017 skal fremlægge en model for fremrykning af betalinger til det offentlige for brugerfinansierede ydelser, således de i fremtiden skal betales ultimo hver måned, hvor der også udbetales løn.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 68
(Pkt. 68 og 144 behandlet i sammenhæng.)
Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands Selvstyre skal være 100 % ejer af fly-selskabet Air Greenland, eller om det hellere kan betale sig for Grønland at sælge landets aktiepost på 37,5 % i selskabet til enten den danske stat eller SAS.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 69
1. beh. 4/5-2016
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakersuisut til FM 2017 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der i de seneste 5 år har beboet deres personalebolig, får ret til at overtage pågældende bolig, som en almindelig udlejningsbolig.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 70
Forespørgselsdebat om produktionssvilkårene i fiskeriet, indhandlingsproblemer og mangel på muligheder for fiskerne, og om perioder med akut mangel på arbejdskraft ved indhandlingsstederne.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 71
2. beh. FM 2017
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, senest fra 1. januar 2017 og i en forsøgsperiode på 5 år, at ophæve fredningen af ræve, ravne og måger. Umiddelbart efter forsøgsperioden skal der fremlægges en evaluering af forsøgets effekter, for bl.a. at vurdere om det vil være muligt, at ophæve fredningen permanent.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremkomme med en redegørelse til FM 2017, over hvilke skoler der mangler henvendelsessteder for børn og unge omkring deres sociale problemer, og hvilke initiativer der planlægges for at afhjælpe disse mangler.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 75
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt vi kan komme med særlige indsatser og tiltag i forhold til børn og unge, for at kunne forebyggende mindske omsorgssvigt og særligt synliggøre og styrke forældreansvaret. Især om der er behov for sammenhængende og klar national strategi og handleplan på området.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pa?lægges at ændre bestemmelserne i Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig, således bestemmelserne ændres sådan at enfamilieboliger kun kan overtages til markedsprisen.
(Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 79
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut til forårssamlingen 2017 skal fremsætte forslag om en 4-åring forsøgsordning, hvor der indføres fradrag på i alt 20.000 kr. pr. person for lønudgifter til håndværker ydet i forbindelse med vedligehold eller energioptimerende tiltag i egen bolig. Der skal for hvert år forsøgsordningen løber afsættes 3.000.000 kr. på finansloven. Efter den 4-årige periode skal forsøgsordningen evalueres.
(Atassut Inatsisartutgruppe)

Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til de danske myndigheder med henblik på etablering af en fast toldfunktion i Grønlandshavnen i Aalborg, således at det sikres, at intet gods afskibes derfra til Grønland uden forudgående toldkontrol, herunder kontrol med at forsendelserne ikke indeholder hash.
(Atassut Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 82
2. beh. FM 2017
Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske justitsminister med henblik på at opnå en ændring af Retsplejeloven for Grønland. Ændringen skal gøre det muligt for politiet at vidnebeskytte et vidne i forbindelse med hashkriminalitet og anden grov kriminalitet og derved kunne tilbageholde vidnets navn over for tiltalte og dennes forsvar.
(Atassut Inatsisartutgruppe)

Imm./pkt.: 83
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til EM17 pålægges at fremkomme med et forslag til opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Naalakkersuisuts forslag skal tage udgangspunkt i den beslutning om ny kommunestruktur, som Qaasuitsup Kommunias kommunalbestyrelse traf den 29. juni 2016. Forslaget skal endvidere tage udgangspunkt i Formanden for Naalakkersuisuts tilkendegivelse om, at det nuværende bloktilskud til Qaasuitsup udgør det økonomiske grundlag for de nye kommuner i Qaasuitsup.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 88
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Demokraterne forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkerssuisut pålægges at ophæve Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 5. oktober 2006 om fastsættelse af sommertid.
(Medlem af Inatsisartut Per Rosing-Petersen, Løsgænger)

Imm./pkt.: 89
Forslag til forespørgselsdebat om at Naalakkersuisut igangsætter mere specifikke tiltag, der går ud på, at man i gensidig forståelse og bedre samarbejde med forældrene, udstikkes krav til forældrene, således hjemmet, hvorfra børn var tvangsfjernet holdes under skærpet tilsyn, herunder forældrerådgivning, misbrugsbehandling og andre forhold, hvorved forholdene i hjemmet forbedres og at børn, som er anbragt udenfor hjemmet kan vende hjem snarest.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 90
1. beh. 5/11-2015
Pkt. 65 og 90 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til EM2016 at fremlægge en evaluering af Forsvarsaftalen af 1951 og efterfølgende relevante tillægsaftaler for Inatsisartut (eller såfremt fortrolighedshensyn nødvendiggør dette: for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg). Evalueringen skal indeholde en vurdering af de i aftalen for Grønland relevante politisk-økonomiske elementer, foruden en afklaring af Selvstyrets beføjelser og kompetence ift. aftalen inden for rammen af Rigsfællesskabet.
Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at gennemføre fælles dansk/grønlandske forhandlinger med USA for at sikre Grønland og det grønlandske samfund det størst mulige afkast og fordele af den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland. Naalakkersuisut skal i medfør af Forsvarsaftalen af 1951 med efterfølgende tillægsaftaler fortsat arbejde for at sikre klare fordele i forhold til USA's aktiviteter i Grønland herunder også i forhold til entydig afklaring af miljøansvar for efterladte amerikanske militære installationer i Grønland, om nødvendigt med krav om forhandling af tillægsaftale eller genforhandling af Forsvarsaftalen af 1951.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 95
1. beh. 12/5-2016
Ændringsforslaget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM 2017 at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse, således, at der ikke foretages modregning af modtagers arbejdsmarkedsydelse ved 2 på hinanden efterfølgende arbejdsdage i en udbetalingsperiode på 14 dage.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 97
Ændringsforslag til 2. behandlingen fremsat af et enigt Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi med udgangspunkt i behovene sikrer ansættelse, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af fagpersonale på daginstitutionerne.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan, der fremadrettet anviser vejen for, hvorledes vi med udgangspunkt i behovene sikrer ansættelse, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af fagpersonale på det sociale område.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN´s Handicapkonvention, pålægges at sikre, at tegnsprogbrugere, og andre borgere med kommunikationsproblemer, som er omfattet af konventionen, som opfølgning på konsultation og omkring videre behandling, skal modtage en skriftlig redegørelse.
(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 100
2. beh. FM 2017
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der gennem en målrettet ansættelses strategi samt uddannelses- og efteruddannelsesindsats inden for 10 år skabes et rekrutteringsgrundlag, som vil gøre det muligt at besætte 60-70 % af alle chef- og souschefstillinger i Grønlands Selvstyre og i de nettostyrede virksomheder med kvalificerede dobbeltsprogede ansøgere.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte et lovforslag til FM 2017, som i sit udgangspunkt svarer til mindretalsbeskyttelsen i Danmarks riges grundlovs § 42, og som indebærer, at et lovforslag, der er vedtaget af Inatsisartut, med enkelte nærmere fastsatte undtagelser, vil kunne sættes til folkeafstemning af et mindretal, som udgør mindst en tredjedel af Inatsisartut's medlemmer.
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)