Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2023
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst- formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2024.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Finanslov for 2024.
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Skattefritagelser for internationale organisationer, fordeling af skatter, bemyndigelse til Naalakkersuisut til at regulere indeholdelsespligtiges oplysningspligter og bortfald af renter m.v.)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte rejser, ændringer i afskrivningsreglerne, forlænget frist for underskudfremførsel, lempelse af tynd kapitaliseringsreglen, indførsel af kildeskat på visse rentebetalinger til udlandet, nyt kapitel 3 b om selskaber uden fradragsret for udbytter, ophævelse af fradragsretten for visse udbytter, nedsættelse af udbytteskatten for visse udbytter og ophævelse af udbytteskatten for visse datterselskabsudbytter m.v.)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer
(Præcisering af tidspunktet for afgiftspligtens indtræden, mulighed for privat indførsel af alkohol, adgang til fortoldning ved indrejse og ændring af reglerne om likvide midler)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 21
Henvist til Lovudvalget

2. beh. Udsat til FM2024

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland
(Afgiftsrefusion ved destillering af forældede ethanolholdige drikke fremstillet i Grønland)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse (Fastsættelse af bestemmelser om bæredygtig udvikling, indhold og offentliggørelse af landsplanredegørelse, koordinering af fysisk sektorplanlægning, fastsættelse af geografier, mulighed for perspektivplanlægning, indførelse af overordnede ramme- og detaljerede lokalplanbestemmelser samt præcisering af bestemmelser om projektansøgninger)
Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension
(Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt ved beregning af pension for alders- og førtidspensionister)
Naalakkersuisuq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse
(Registrering som jobsøgende på til enhver tid anvendelig offentlig jobportal m.v.)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kollegier
(Midlertidig opretholdelse af kollegiebolig i forbindelse med uddannelsessøgendes død, præcisering af pligten til at stille sin kollegiebolig til rådighed i forbindelse med fravær på grund af midlertidigt praktik- eller skoleophold, mulighed for i forbindelse med dimission at fravige krav om fraflytningsamt sproglige rettelser)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn
(Hjemmel til børne- og familiecentre, fælles digitalt sagsbehandlingssystem, præcisering af Socialstyrelsens opgaver m.m.)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer samarbejdsministrene i Island, Grønland og Færøerne til at fremme den årlige redegørelse fra samarbejdsministrene om landenes opfølgning af Vestnordisk Råds rekommandationer ved at samarbejdsministrene på skift er tovholder for en fælles skriftlig redegørelse til Vestnordisk Råd.
Delegationsformand Doris J. Jensen

Imm./pkt.: 33
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 3/2022:
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Grønland og Færøerne til at gennemføre en udredning og sammenligning af de vestnordiske landes strategier og ordninger for naturbaseret turisme, herunder adgangen til og beskyttelsen af naturen i tilknytning til den voksende turisme i landene, med det formål at landene kan identificere en sammenhørende bedste praksis på området.
Delegationsformand Doris J. Jensen

Imm./pkt.: 36
Ændringsforslag fremsat af Frednings- og Miljøudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag om lov om ændring af Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.
Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Imm./pkt.: 37
Henvist til Lovudvalget

2. beh. udsat til FM2024
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Politiets anvendelse af agenter som led i efterforskningen af lovovertrædelser m.v.)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.)
Naalakkersuisoq for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 40
Henvist til Anlægsudvalget

2. beh. FM2024
3. beh. FM2024
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse
(Kommunale lån til medbyggerhuse og lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af
medbyggerhuse mv.)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 45
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Naleraq vedtaget

Imm./pkt.: 46
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til Inatsisartut-lov om filmvirksomhed. Inatsisartutloven skal senest fremsættes under EM2024.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM24 at fremlægge ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption, således at medfaderen kan få orlov efter fødsel eller adoption, på lige fod med en medmor.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at henvende sig til de danske myndigheder med henblik på at søge sikret, at forsvarsaftalen af 1951 og dertil tilhørende tillægsaftaler til stadighed skal være til gavn for Grønland, både samfundsøkonomisk, arbejdsmarkedet, kompetencemæssigt og uddannelsesmæssigt.
Medlem af Inatsiasartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
Punkterne 49 og 74 skal 1. behandles i sammenhæng

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut anmodes om snarest - og i samarbejde med et Inatsisartut udvalg - at sikre den videre behandling af det udkast til en forfatning for Grønland, som Forfatningskommissionen har udfærdiget. I det videre arbejde skal blandt andet indgå inddragelse af borgere, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer.
Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 50
Punkterne 50 og 119 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om at give mulighed for sorgorlov for sørgende efter nære pårørenes dødsfald
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 51
Forslag til forespørgelsdebat om der kan indføres to spor for de ældste i folkeskolen, hvor den ene er mere praktisk orienteret linie (håndværks linie) og den anden mere boglig linie
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 52
Udsat til FM2024
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til, hvordan vi skaber et dynamisk arbejdsmarked med tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 53
Udsat til FM2024
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til, hvordan vi skal planlægge og prioritere vores uddannelser så de matcher samfundets behov
Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 54
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan Grønland kan få mere gavn af Nordisk Råd
Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 55
Udsat til FM2024
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke børn og unge døgninstitutioner og hvilke pædagogiske metoder er velegnede i Grønland ved oprettelse af døgninstitutioner og hvilke krav skal vi stille?
Medlem af inatsisartut, Eqaluk Høegh, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 60
1. beh. 19/5
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit og Siumut vedtaget

Imm./pkt.: 61
1. beh. 4/5
Henvist til Erhvervs- og Råstofsudvalget

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, lovforslaget skal fastsætte krav til, at tilflyttere sikres bedre muligheder for at lære om grønlandsk kultur, sprog og værdier. Inatsisartutloven skal senest fremlægges til Inatsisartut under EM2024. Naalakkersuisut skal i det lovforberedende arbejde, ligeledes rette henvendelse til Rigsmyndighederne om, at der samtidigt sker en ikraftsættelse af en integrationslov for Grønland.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 62
1. beh. 9/5
Henvist til Finans- og Skatteudvalget

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at foreslå at der oprettes en hovedkonto på Finansloven med henblik på at kunne yde økonomisk hjælp til borgere, herunder fiskere, fangere og fåreholdere, som i udøvelsen af deres erhverv er akut ramt af katastrofelignende forhold, relateret til de globale klimaforandringer. Naalakkersuisut pålægges samtidig, efter inddragelse af de berørte organisationer, at foreslå fastsat procedurer for denne nødhjælpsordning, enten i en tekstanmærkning til hovedkontoen eller i et selvstændigt lovforslag.
Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 71
Forslag til forespørgselsdebat om psykisk førstehjælp til borgere med livstruende diagnoser og nærmest pårørende
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 72
Trukket
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut om at ændre læringsmålene i folkeskolen, således at det sikres at skoleelever får uddybende kendskab til de dialekter der benyttes i Avanersuaq og Tunu
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 73
Trukket
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt man bør ændre lov om valg til Inatsisartut, således at tilknytningskravet forlænges.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 74
Punkterne 49 og 74 skal 1. behandles i sammenhæng

Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget

Imm./pkt.: 75
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi i Grønland kan bidrage til et mere aktivt samfund
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 76
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skaber grundlaget for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem
Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 77
Forslag til forespørgselsdebat om at borgere får advokatbistand i forbindelse med tvangsmæssige anbringelser og vilkår under børnenes anbringelse med henblik på, at borgere sikres tryghed i sagsprocessen og adgang til at klage til menneskerettighedsdomstolen.
Siumut

Imm./pkt.: 78
Forslag til forespørgselsdebat om negativ konsekvens efter traume
Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut

Imm./pkt.: 81
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre den måde koncessioner er tildelt for turismeerhvervet, og om denne tildeling foregår hensigtsmæssigt for branchen i Grønland.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 92
1. beh. 18/10-2022
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit og Siumut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave et Grønlandsk register af Inuit baseret på frivillig registrering samt tilhørende valgregister, inspireret af den norske ordning for sametingets valgmanntall (Grønlandsk folkeregister og valgregister).
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Naleraq

Imm./pkt.: 102
1. beh. 10/5
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indarbejde en procedure, der sikrer tilstrækkelig indhentning af kontaktoplysninger i forbindelse med ansattes fratræden, således at udbetaling af feriepenge kan ske i henhold til ferieloven.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 103
1. beh. 4/5
Forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indlede en dialog med kommunerne om, hvorledes det bedst kan sikres, at personer, der søger sygdomsbetinget jobsøgningsydelse, ikke står uden midler til at dække deres udgifter i perioden frem til en afgørelse foreligger.
Medlemmet for Inatsisartunut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 110
Forslag til Forespørgselsdebat om, hvorvidt det vil være en god idé, at Selvstyret og Staten i fællesskab udarbejder en forventningsafstemning vedrørende de juridiske, politiske og økonomiske forhold mellem Grønland og Danmark i det tilfælde, at Grønland ønsker at blive en selvstændig stat.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 111
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekspertgruppe, der skal komme med realistiske anbefalinger til, hvordan vi kan nedbringe de voldsomt stigende udgifter til anbringelser af børn udenfor hjemmet. Dette med henblik på at reducere kommunernes stigende udgifter til anbringelsesområdet. Anbefalingerne må ikke medføre negative konsekvenser for børnenes udvikling, trivsel og retssikkerhed. Anbefalingerne skal fremlægges inden EM 2024.
Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 112
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 17 af d. 27. november 2011, således at indførselsafgiften for emballage til og med 0,25 liter (afgiftsgruppe 034) og emballage over 0,25 liter (afgiftsgruppe 035), som anført af §1 stik. 1, nr. 6 litra a og litra b, fjernes.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 113
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt foranstaltningen af borgere, der begår personfarlig kriminalitet såsom vold og drab, har en tilpas varighed.
Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 114
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det igen bør tillades at indføre motorcykler.
Medlem af Inatsisartut Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 115
1. beh. 3/5
Ændringsforslag fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at opfordre rigsmyndighederne til at anerkende grønlændere i Danmark som et mindretal jf. Rammekonventionen for Nationale mindretal (FCNM) og Den Europæiske pagt om Regionale sprog eller mindretalssprog (Sprogpagten).
Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Imm./pkt.: 116
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette et ”Råd for udsatte”.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 117
1. beh. 16/5
Henvist til Finans- og Skatteudvalg

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af et flertal i Finans- og Skatteudvalget bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Naleraq vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at evaluere virkningerne af den obligatoriske pensionsopsparing og ordningens hensigtsmæssighed. Evalueringen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 118
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at anlægge løbebaner og øvrige atletikfaciliteter i hele landet
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 119
Punkterne 50 og 119 skal 1. behandles i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi bør gøre det til en rettighed at forældre, der mister et barn under 18 år skal have ret til betalt sorgorlov i op til seks måneder
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 129
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi kan undgå at de offentlige virksomheder udkonkurrerer de selvstændige erhvervsdrivende.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 130
Henvist til Finans- og Skatteudvalget.

Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.

Vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse for mulighederne for at fritage alderspensionen for skat.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 131
Forslag til forespørgselsdebat om at erstatte den eksisterende erhvervsjagtbevis med indførelse af separate beviser til erhvervsfangst henholdsvis erhvervsfiskeri.
Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut