Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

1. mødedag, onsdag den 25. april 2001

 

Punkt 2.

Redegørelse for dagsordenen

Ligesom alle tidligere samlinger har haft sit særpræg, er også Landstingets forårssamling 2001 underlagt sine særlige omstændigheder af betydning for forløbet af vort arbejde.

Som nævnt i forbindelse med mødets åbning kompliceres tilrettelæggelsen af denne samling af det nyligt afholdte kommunalvalg og konstitueringen af kommunalbestyrelserne i løbet af samlingens første uge.

Denne komplikation må vi leve med, som forudset allerede ved fastsættelsen af tidspunktet for denne samling i efteråret 2000. Den har imidlertid haft sin betydning for placeringen af enkelte dagsordenspunkter et stykke henne i samlingen, fremfor ved samlingens begyndelse af hensyn til mulige kommunale interessers afklaring forud for behandling her i Landstinget.

Derudover har Formandskabet ved tilrettelæggelsen af vort forestående arbejde under samlingen lagt vægt på, at samtlige forslag fra Landstingets medlemmer tilsikres en behandling, der på bedst mulig måde bidrager til debatten i salen og belysning af de behandlede emner ved spørgsmål til Landsstyret.

I forberedelsen af Formandskabets forslag til dagsordenen for denne samling er der således gennemført en løbende dialog med en række medlemmer om den mest hensigtsmæssige anvendelse af deres bidrag til Landstinget s arbejde. Landstingets Bureau har deltaget i denne dialog på teknisk niveau, blandt andet med formulering af tidligt indkomne forslag, så formkrav kunne opfyldes inden fristdagen for indlevering. Det er Formandskabets opfattelse, at dette forarbejde kan være med til at fremme et målrettet og frugtbart forløb af debatten om de mangfoldige samfundsanliggender, der skal belyses og træffes beslutning om i løbet af de kommende fem uger.

Det er Formandskabets forhåbning, at det gennemførte forarbejde vil bidrage, dels til en debat holdt i en positiv og konstruktiv atmosfære, og dels til det bedst mulige resultat af denne samling.

Samlingens længde har næsten givet sig selv. Under hensyn til kommunalvalget kunne den ikke starte tidligere end tilfældet er, ligesom den kun med store praktiske betænkeligheder ville kunne strække sig længere end til maj måneds udgang. Samlingen foreslås derfor at strække sig fra i dag til og med den 30. maj 2001.

Grundet administrativ fejl er Ruth Heilmanns beslutningsforslag vedrørende forhøjelse af boligsikring ikke medtaget, men har nu fået punkt nr. 100 og behandles efter punkt 67.

Med de 100 dagsordenspunkter til behandling på denne forårssamling har Formandskabet anset det nødvendigt i planlægningen at foreslå enkelte afvigelser fra Landstingets traditionelle mødekalender. De foreslåede afvigelser angår, dels møder på torsdagene den 26. april og den 17. maj, dels fremrykning af mødernes start til kl. 10.00 den 26. april samt dagene 1., 7., 8., og 17. maj. Uden disse foranstaltninger anses det ikke realistisk, at gennemføre denne samlings omfattende program indenfor tidsrammen. Formandskabet håber på Landstingets forståelse og accept.

For bedst muligt at udnytte den tid, der er til rådighed for samlingen har Formandskabet søgt, at organisere de enkelte dagsordenspunkter i emneområder. Lov-, forordnings- og beslutningsforslag foreslås derfor behandlet i sammenhæng med forespørgsler og spørgsmål, der beskæftiger sig med de samme emner eller har tilknytning til de samme emner. Det vil stille store krav til medlemmernes disciplin, men Formandskabet har tillid til, at det kan lykkes med medlemmernes fleksibe samarbejde om opnåelse af resultater.

Skulle det vise sig, at debatten om enkelte punkter trækker ud i en grad, så en enkelt dags dagsorden ikke kan gennenføres med behandling af samtlige planlagte punkter, vil det være Formandskabets indstilling, at ikke behandlede forespørgsler udskydes til behandling på samlingens sidste tre dage. disse dage er fortrinsvis besat med 3.behandlinger og vil være velegnede til opsamling af udestående punkter.

Forslaget til dagsorden medtager nogle forslag, der er videreført fra tidligere samlinger. Det anses formålstjentligt at have disse punkter med, selvom de kun kræver summarisk behandling og i visse tilfælde måske vil blive udsat til senere behandling i forbindelse med forudsete inititativer fra Landsstyret. Formandskabet har den 24. april 2001 modtaget en anmodning fra Landsstyret om at lade punkt 88 udgå, hvilket Formandskabet har accepteret. Formandskabet forudser, at der fremover udarbejdes en opdateret liste over udestående spørgsmål, så disse ved fremtidige samlinger kan medtages under et fælles punkt på dagsordenen.

Af praktiske årsager ser Formandskabet sig nødsaget til allerede nu at flytte dagsordenspunkterne 5, 65 og 84 fra den 26. april til den 15. maj.

Til afslutning skal det bemærkes, at udvalgsarbejde og møder under samlingen forventes at følge struktruren i den af Landstinget endeligt vedtagne dagsorden for denne samling. Det er Formandskabets håb, at den fremlagte forslag til dagsorden vil blive velvillig behandlet her i Tinget med færrest mulige ændringer.

Anders Andreassen, 1. næstformand i Landstinget.

Tak. Så går vi over til partiers, Kandidatforbundets og løsgængers ordførere. Først er det Ruth Heilmann Derefter er det Augusta Salling, Atassut, men først Ruth Heilmann Siumut.

Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Fra Siumuts side takker vi for Landstingets Formandskabs redegørelse for dagsorden og tager denne til efterretning.

Hvis vi ser tilbage på Landstingets tidligere samlinger og senest på efterårssamling, så er vi blevet i stand til at vurdere disses forløb. Til denne forårssamling er der også ret mange punkter.

Fra Siumut er det vores opfattelse, at der vil være behov for omfordeling af punkterne, således at vi vurderer dagsordenspunkterne fra dag til dag. Derfor skal vi fra Siumut gøre opmærksom på, at man skal være forberedt på, at møderne så vidt som muligt ikke bliver for lange. Eksempelvis er punkterne til i morgen ret omfattende og det er uvis, hvornår vi kan færdigbehandle dem.

Fra Siumut, så kræver vi i den forbindelse, at dagsordenspunktet til i morgen ved punkt nr. 66 bliver udsat til senere behandling, fordi forslagsstilleren ligger syg hjemme og forventer slet ikke at være rask nok til at deltae i Landstingets møde i morgen.

Fra Siumuts side skal vi ligeledes ønske, at der tages de nødvendige forholdsregler, således at møderne ikke trækker i langdrag. Det kan nogle gange være utilstrækkeligt, at skulle holde møder om aftenen, når man er træt, for vi skal jo også have tid til at forberede os til næste dags møde.

Det er Siumuts holdning, at den nævnte mulighed, som Formandskabet har fremlagt med at starte møderne om formiddagen kl. 10.00 nogle dage er helt på sin plads, for vi må så vidt som muligt undgå ved Landstingets slutning, at haste os igennem alt for mange dagsordenspunkter.

I går fremlagde vi fra Siumut til Landstingets Bureau en klage over, at Ruth Heilmanns forslag om forhøjelse af boligtilskud, som blev fremlagt som forslag under Landstingets efterårssamling sidste år og som efterfølgende blev indstillet til udsættelse til denne samling, men ved en fejl fra Bureauets side ikke er taget med, er taget med som et nyt punkt nr. 100 og det er vi fra Siumut meget tilfredse med.

Med disse bemærkninger støtter vi redegørelsen for dagsordenen og håber, at vores forslag vil blive forstået og blive støttet fra andre. Tak.

Augusta Salling, ordfører, Atassut.

(teknisk uheld, som vil blive rettet op på et senere tidspunkt)

.......,at vi først hertil for ganske få dage siden og har først haft mulighed for at vurdere samlingen.

Hvis vi havde fået materialet tidligere, så havde vi måske også tidligere haft mulighed for at påpege samlingens længde.

Vi har fra tidligere samlinger opsamlet nogle erfaringer, hvor nogle mødedage kan foregå op til kl. 20.00. Vi har nu også inddraget nogle torsdage til møder. Vi skal også afholde gruppemøder og hvor vil vi få kræfterne fra til at kunne klare vores arbejde.

Vi må også tænke på vores medarbejdere, der skal forberede de ting, der skal fremlægges her i denne samling. Vi må også tænke på de menneskelige ressourcer, der er bag sådan en samling.

Hvis vi skal klare arbejdet til alles tilfredshed, så må vi også have den nødvendige tid til at lave vores arbejde ordentligt, og således at vi ikke laver fejl.

Vi må derfor i fremtiden drage omsorg for, at møderne bliver af længere varighed.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Jeg vil blot udtale vedrørende sidste ordfører, at hvis han har glemt noget, så må jeg erindre om, at Kandidatforbundet selv har en repræsentant i Formandskabet, hvorfor de også har haft mulighed for at få indflydelse på planlægningen af nærværende samling, hvorfor jeg undrer mig lidt over, at Kandidatforbundet herunder nærværende dagsordenspunkt, selvom de har en repræsentant i Formandskabet fremlægger dette spørgsmål her i forbindelse med redegørelse for dagsordenen.

Jeg vil heller ikke undlade at bemærke fra Inuit Ataqatigiits side, at vi er glade for, at mit eget spørgsmål til Landsstyret vedrørende hvalfangst, at Landstingsformanden på vegne af Formandskabet nu lover, at det vil blive behandlet som ønsket og behandlet her i denne sal og besvaret. Og det er jeg meget glad for, at man er åben overfor dette. Tak.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Vedrørende særligt til Mads Peter Grønvolds ønske om en forlængelse af samlingen, så vil jeg selvfølgelig også undersøge dette, men som vi allerede har udtalt eller som det fremgår af redegørelsen for dagsordenen, så er de dage, hvor der er 2. og 3.behandlinger er der luft til at man på disse dage kan behandle udsatte punkter, således at vi foreløbig må fastholde, at vi slutter den 30. maj.

Lad os lige se tiden an og se hvordan det går, da vi også forventer at fremlægge redegørelse for dagsorden hver uge.

Mads Peter Grønvold fra Kandidatforbundet har bedt om ordet, da det er tredje gang er det for en ganske kort bemærkning.

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.

Indledningsvis siger jeg tak for, at Landstingsformanden har forstået vores henvendelse. Det er rigtigt, at vi her også må tage hensyn til vores medarbejdere, som skal servicere os, da vi også må drage omsorg for at de har de bedste arbejdsforhold i forbindelse med serviceringen af os Landstingsmedlemmer.

Hastværk er som bekendt lastværk og det bør vi så vidt muligt undgå her i forbindelse med Landstingets arbejde. Jeg mener, at jeg har grund til at sige, at vi også må tage hensyn til vores medarbejdere.

Vi bliver jo også selv trætte, når vi sidder herinde fra tidlig morgen til sen aften. Det må vi så vidt muligt undgå og drage omsorg for, at man for eksempel flytter punkter til dage, hvor der ikke er så mange eller så omfattende punkter.

Som Landstingsformanden præciserer og nævnte, at vi løbende tager dagsordenspunktet, også i Landstingets Formandskab og sådanne vurderinger vil ske løbende, således at vi kan vende tilbage til dagsordnerne.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Til de direkte spørgsmål fra Otto Steenholdt vedrørende beslutningsforslag om cpr.-loven, som ønskes udsat fra Landsstyrets side, nemlig om at Hjemmestyret udtaler sig om forslaget om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om den centrale personregister, skal vi hertil fra Landsstyrets side meddele, at dette beslutningsforslag har været forsøgt fremsat på en tidligere samling, men Landsstyret har efterfølgende erfaret, at dette lovforslags konsekvenser, at vi ikke viste hvilke konsekvenser denne lov ville få, hvorfor vi fra Landsstyrets side har forstået det må den måde, at man nu ikke har indhentet alle høring om - det er ikke os, der har ønsket den sat på, men den er blevet sat på i henhold til Landstingets forretningsorden, hvor Formandskabet har forventet, at den vil blive fremlagt, men baggrunden for at den bliver udsat er, at vi ikke kender de fulde konsekvenser endnu af lovforslaget.

Anders Andreassen, 1. næstformand i Landstinget.

Således er vi foreløbig færdige med behandlingen af punkt 2, som Formandskabet vil vende tilbage på et senere tidspunkt. Så går vi over til næste punkt på dagsordenen, nemlig punkt 3, fastsættelse af tidspunktet for efterårssamlingen 2001 og her er det Landstingets formand, der forelægger.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Formandskabet foreslår hermed at, det nye Landstingsår begyndes den 21. september 2001, som første mødedag i Efterårssamlingen 2001. Sidste frist for indlevering af forslag til behandling på Efterårssamlingen 2001 er den 21. august 2001.

Hvis ingen har indvendinger mod dette forslag, vil jeg betragte forslaget som vedtaget.

Der er ikke nogen, der har bedt ordet. Således er vi blevet enige om, at Efterårssamlingen 2001 begynder den 21. september 2001, som førte mødedag. Således er vi færdige med dagens åbne del.

Næste punkt er et lukket møde, men forinden skal jeg udtale, at vi til i morgen har følgende punkter på dagsordenen:

Punkterne 50,51,52,53,54,55,56. Det er punkter, som vedrører rekommendationer fra Vestnordisk Råd, som skal fremlægges her til Salen.

Så har vi efterfølgende punkt 13, forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2000 og endelig punkt 66, som jeg mener er blevet udsat til senere og afslutningsvis punkt 6, nemlig forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.