Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 09-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag tirsdag den 8. maj 2001

 

Punkt 9.

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed.

1. behandling.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed.

Sideløbende med nærværende forslag har Landsstyret iværksat et lovforberedende arbejde, der forventes at resultere i en revideret lovforslag på efterårssamlingen 2001.

Nærværende forslag er anden del af Landsstyrets lovpakke om privatisering af KNI Pisiffik A/S. Det er Landsstyrets vurdering, at de nuværende muligheder i næringsloven, til at kunne dispensere fra kravene om dansk indfødsret og bopæl i 2 år ikke er tilstrækkelige til at tiltrække udefrakommende investorer.

Det foreslås derfor, at man allerede på denne samling indfører en lempelse i lovens krav om dansk indfødsret og 2 års fast bopæl i Grønland, således at det også kan være interessant, for investorer uden for landets grænser at afgive købstilbud på Pisiffik.

Jeg skal i øvrigt henvise til Landsstyrets forelæggelse af Forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om KNI A/S.

Så går vi over til ordførerrækken. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut

Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Hvis det vi har drøftet i forbindelse med foregående dagsordenspunkt, nemlig Forslag til ændring af Landstingsforordning om KNI A/S skal kunne realiseres, så må man selvfølgelig også gå ind for Landstingslov nr. 8 af 16. november 1984 om næringsvirksomhed.

Den nuværende lov kræver dansk indfødsret, og at man har haft fast bopæl her i mindst 2 år. Fra Siumut lægger vi vægt på, at man baner for skabelse af nye arbejdspladser samt at man gør det attraktivt, at investere i allerede eksisterende virksomheder også fra udlandet.

På denne baggrund tilslutter vi også derfor i princippet Landsstyrets ændringsforslag fra Siumut, da vi godt kan se, at forslaget godkendelse ikke alene vedrører KNI A/S, men også kan bane vejen for bemyndigelse til Landsstyret for andre samfundsrelevante områder.

Siumut ligger vægt på og glæder sig til, at Landsstyret får mulighed for, at realisere ændringsplanerne som formuleret i forslaget.

Og med disse bemærkninger støtter vi Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov af næringsvirksomhed fuldt ud fra Siumut. Og vi skal samtidig indstille, at sagen behandles i Markedsudvalget forinden 2. behandlingen her salen.

Så er det Daniel Skifte, Atassut.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Atassut betragter nærværende forslag som velforberedt og fremadrettet, hvorfor vi tilslutter os nærværende forslag om ændring af Landstingslov om næringsvirksomhed.

I følge forslaget i forbindelse med privatiseringen af KNI Pisiffik A/S vil man indføre en lempelse i lovens krav, hvor man derved også vil kunne dispensere fra kravene i næringsloven, således at det også kan være tiltrækkende for investorer uden for landets grænser, hvorfor Atassut tilslutter sig forslaget.

Hvis nærværende lovforslag godkendes af Landstinget, vil vi også fra Atassut tilslutter os den foreslået ikrafttrædelsesdato.

Afslutningsvis så skal jeg udtale, at jeg forventer, at nærværende forslag viderebehandles i Lovudvalget.

Så er det Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Tak. Fra Inuit Ataqatigiit skal vi henvise til vores bemærkninger under foregående punkt, og med disse bemærkninger kan vi foreslå, at nærværende forslag 2. behandles under Landstingets efterårssamling.

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet har vi følgende bemærkninger til nærværende forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed.

Uden større bemærkninger kan vi hermed tilkendegive vores tilslutning til forslaget, idet det fremgår at forslaget vil åbne muligheder og lette for betingelserne for en eventuel privatisering af KNI, og ikke mindst når man tænker på mulighederne for at tiltrække investorer udefra.

Og med disse bemærkninger tilslutter vi os fra Kandidatforbundet nærværende lovforslag i forbindelse med 1. behandlingen.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Ganske kort vil jeg blot udtale, at vi netop har drøftet punkt 8, og vil blot henvise til mine bemærkninger herom, da man også derved sikre, at man får mulighed for at tiltrække investorer udefra.

Jeg håber, at det ikke vil blive nødvendigt med nærværende lov, jeg mener, at det er for tidligt, at ændre den nuværende lovgivning, hvorfor jeg siger, at jeg har mine betænkeligheder med nærværende lovforslag.

Så er det Landsstyreformanden med bemærkninger til ordførerindlæggene.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Nærværende lovforslag bliver støttet af et flertal, hvorfor sagen vil blive behandlet jvf. flertallets ønsker, og det forventer jeg selvfølgelig.

Finn Karlsen, næstformand for Landstinget, Atassut.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, således er behandlingen af punkt 9 færdig, nemlig vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed.