Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 14-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, mandag den 7. maj 2001

Punkt 14

Forslag om godkendelse af Landskassens Regnskab for 2000
(1. behandling)

Dernæst er det Landsstyremedlemmet for Økonomi med en forelæggelse.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Jeg skal hermed på Landsstyrets vegne fremlægge Landskassens Regnskab for finansåret 2000.

De positive økonomiske tendenser i samfundsøkonomien fortsatte i 2000 og afspejles i regnskabet for 2000.

Landskassens resultat blev et overskud på 64 mio. kr. mod et forventet underskud på 59 mio. kr. Forskellen på 123 mio. kr. er et resultat af både positive og negative afvigelser, som jeg kort vil redegøre for.

Der blev i 2000 budgetteret med, at Landskassen ville få indtægter på i alt 4.612 mio. kr., men de blev på i alt 4.720 mio. kr., altså en merindtægt på 108 mio. kr. Det skyldes primært, at provenuet fra landsskatten og fra finansforvaltningen blev større end forventet.

Landskassens samlede driftsudgifter blev i 2000 på 3.948 mio. kr. mod bevillinger på 3.979 mio. kr. Det vil sige, at der var et mindreforbrug på 31 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,8%.

I budgetloven fra 1999 er det bestemt, at der fra år 2000 oprettes en budgetteknisk anlægs- og renoveringsfond, hvortil det årlige bevilgede anlægsbeløb for de enkelte projekter overføres. Dette medfører, at det enkelte års bevilgede anlægsbeløb udgiftsføres i det pågældende år. I takt med, at anlæggene udføres og betales, fratrækkes udgiften i fonden. Fonden indeholder således de bevilgede anlægsbeløb minus det, der faktisk er forbrugt på anlæggene.

De samlede anlægs- og renoveringsudgifter var i 2000 849 mio. kr., mens de samlede bevillinger til anlæg og renovering var på 855 mio. kr. Mindreforbruget på 6 mio. kr. er anlægsmidler, der ikke er fordelt ud på konkrete projekter, den såkaldte anlægsreserve.

Af de 849 mio. kr. vedrørte de 735 mio. kr. egentlige anlægs- og renoveringsudgifter, mens de 114 mio. kr. er udlænsfinansieret.

Der var ved regnskabsåret 2000's udgang 256 mio. kr. i anlægsfonden.

I år 2000 er der for første gang udarbejdet en særlig anlægsredegørelse, som behandles som punkt 23 på Landsstyrets forårssamling. Jeg vil gerne henvise til denne anlægsredegørelse, som fremlægges af Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur.

Hjemmestyrets udlån gav i 2000 indtægter i alt 44 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 49 mio. kr., dvs. en mindreindtægt på 5 mio. kr. Den væsentligste årsag til denne afvigelse er husstandenes omlægninger på boligområdet fra restancer til lån, som Landstinget muliggjorde i 1998. Disse omlægninger har medført, at mange af de husstande, der var i boligerstancer, nu er begyndt at betale renter og afdrag.

Endelig har der i 2000 været ekstraordinære udgifter vedrørende Amutsiviit på 17 mio. kr. dvs. udgifter, som ikke kunne forudses ved vedtagelsen af bevillingslovene. Der er tale om afskrivning af Amutsiviits træk på sin trækningsrettighed i Landskassen og som Amutsiviit i forbindelse med privatiseringen ikke har været i stand til at indfri.

Regnskabet for 2000 har af Hjemmestyrets eksterne revision fået en blank revisionspåtegning. Det betyder, at der ikke er fundet væsentlige fejl og mangler, samt at regnskabet anses for at være retvisende. Revisionen har som tidligere år udarbejdet en revisionsprotokol. Denne vil Landsstyret kommentere og sende kommentarerne til Revisionsudvalget. Landsstyret ser frem til en god dialog med Revisionsudvalget herom.

Proceduren er nu, at Revisionsudvalget behandler regnskabet for 2000 samt revisionsprotokollatet og fremkommer med en betænkning, som vil blive behandlet på Landstingets efterårssamling.

Med disse ord vil jeg på Landsstyrets vegne overgive Landskassens Regnskab for 2000 til Revisionsudvalgets behandling.Lars Karl Jensen, ordfører, Siumut.

Vi har som sædvanlig i Siumut med interesse drøftet det af Landsstyret forelagte regnskab for 2000 og har følgende bemærkninger:

For det første har vi lagt mærke til, at der i behandlingen af bevilgede midler mod et forventet underkud på 59 mio. kr., som Landstinget har godkendt, i stedet har resulteret i et overskud på 64 mio. kr. og således opstået en difference på 123 mio. kr.

Ligeledes har vi med glæde bemærket, at der på Landskassens indtægtside i 2000 er fremkommet et merindtægt på 108 mio. kr.

Dette viser, at flere har fået arbejde, og at landsskatten er nyttig, for indtægterne er øget med 52 mio. kr., ligesom olieefterforskningen på Fylla-feltet har påvirket en stigning i skatteindtægter.

Uden at komme nærmere ind på andre indtægter skal vi fra Siumut allerede nu udtale, at vi glæder os til at behandle lovarbejdet om etablering af nye arbejdspladser finansieret af udenlandske midler, hermed kan det opnås, at Grønland bliver mere attraktiv for eventuelle iværksættere til nye arbejdspladser og således vil det kunne sikres, at endnu flere arbejdspladser bliver etableret.

Landsstyret fremsætter, at der på grund af forsinkelser på anlægsprojekter, at nogle af de bevilgede midler i henhold til de gældende love overføres til en anlægs- og renoveringsfond. I Siumut betragter vi denne som værende på plads og ser ingen hindringer i denne praksis.

Men vores erfaringer indenfor de sidste år viser, at der projekteres mere end hvad bygge- og anlægssiden kan klare. Denne praksis er umiddelbart svært, at ændre, da det har sit udgangspunkt i licitationsloven. Derfor lægger vi i Siumut vægt på, at revurdere og modernisere prioriteringen af anlægsogaverne. Grunden til, at vi siger det er, at der i de mindre byer, hvor der ikke er en større byggeri, at Landsstyret gennem projektering og prioritering igangsætter renoveringsarbejdet.

Afslutningsvis vil vi rose Landsstyret for den letforståelige udarbejdelse af Landskassens Regnskab for 2000, ligesom vi i Siumut har undgået at bemærke, at Landstinges Revisionsudvalg i forhold til sidste år har foretaget indskærpelser af deres forretningsgang, og at man allerede nu kan se resultatet af dette, ligesom vi glæder os til udvalgets frmlæggelse til efteråret om det nye forslag om ændring af forretningsgangen.

Endelig glæder vi os også til, at se revisionsprotokollatet, da vi gennem Revisionsudvalget skal deltage i arbejdet.

Med disse bemærkninger fra Siumut tager vi Landsstyrets forelæggelse af Landskassens Regnskab for 2000 til efterretning. Vi indstiller som sædvanlig, at sagen sendes til viderebehandling i revisionsudvalget iden 2.behandling.Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Landskassens regnskab for 2000 udviser et overskud på 64 mio. kr. hvorved man har undgået det forudsete underskud på 59 mio. kr. og dette resultat er vi tilfredse med fra Atassut, selvom man kan finde og påpege flere negative afvigelser ved nærmere gennemsyn af regnskabet, men disse afvigelser skal først fremsættes og drøftes under Landstingets efterårssamling.

Atassut er glad for, at Hjemmestyrets eksterne revision har givet Landskassens regnskab en blank revisionspåtegning.

Dette er Atassut tilfreds med, også fordi vi kan se, at afvigelserne er mindre i forhold til de senere års regnskaber. Vi skal ikke yderligere tage stilling til Landskassens regnskaber, da de endnu ikke er sendt til godkendelse og hvor afvigelsen er på 123 mio. kr.

De nævnte tal viser jo også, at regnskabet er bedre end i forhold til regnskabet for 1999 med mindre afvigelser. Vi er fra Atassuts side stadig bekymret for Hjemmestyrets stigende driftsomkostninger, også fordi vi kan mærke, at inflationen er stigende. Vi skal også regne med, at anlægsmidlerne for år 2000, at der her er alt for store ubrugte midler. For at sige det korrekt, så er det sådan, at hvis man lægger de ubrugte midler sammen for 1999 og 2000, så er disse i en størrelsesorden 367 mio. kr.

Det er mange penge, det drejer sig om, også fordi man plejer at sige, arbejdsgiverne og arbejderne på kysten sulter efter arbejdsopgaver. Derfor vil vi meget gerne fra Atassuts side høre, hvad Landsstyret har tænkt sig for at gøre noget ved disse problemstillinger.

Endvidere må man gerne forbedre en grundig forklaring for, hvorfor man i sundhedsvæsenet ekstraordinært har forbrugt ikke-bevilgede midler, og ligesom Amutsiviit nok helt sikkert også vil blive medtaget i debatten til efteråret.

Med disse korte bemærkninger afgiver vi Landskassens regnskaber til Revisionsudvalget til viderebehandling, ligesom vi ønsker Revisionsudvalget en god arbejdslyst.Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Ved fremlæggelsen af Landskassens regnskaber for 2000 fra Landsstyremedlemmet for Økonomi kan vi fra Inuit Ataqatigiit endnu engang konstatere forbedringen af regnskabsopstillingen og forståeligheden af disse. Dette stemmer overens med Landstingets tidligere fremsatte ønsker.

De positive økonomiske tendenser i samfundsøkonomien er fortsat. Dette underbygges af merindtægterne fra skatte og afgifter. Man havde forventet et underskud i Landskassen på 59 mio. kr. inklusive tillægsbevillingerne.

Landskassens resultat blev et overskud på 64 mio. kr. Derfor kan man sige, at resultatet blev 123 mio. kr. bedre end forventet. Dette resultat er vi fra Inuit Ataqatigiit tilfredse med, ikke mindst da overskuddet ikke skyldes merindtægter fra skatter.

Regnskabet har af Hjemmestyrets eksterne revision fået en blank revisionspåtegning. Vi bemærker, at der ikke er fundet væsentlige fejl og mangler. På denne baggrund ser Inuit Ataqatigiit Landskassens regnskab for 2000 for retvisende.

Selvom Landskassens regnskab udviser et forbedret resultat, hvad angår indtægterne, skal Inuit Ataqatigiit opfordre Landsstyret til, også i fremtiden at fortsætte med en balance i indtægter og udgifter i drifts-, anlægs- og udlåndsregnskabet.

Vi bor, der bor i polarområdet ved, at livsbetingelserne ændres år for år. Det skal ikke glemmes, at selvom krabbefiskeriet er kommet godt op at køre i nogle dele af kysten, er hellefiskefiskeriet i tilbagegang og eksportpriserne på rejer er dalende og det kan få stor betydning for Landskassens regnskab.

Vi fra Inuit Ataqatigiit er glade for, at Landskassens driftsudgifter i det store og hele stemmer overens med Landstingets beslutning.

Dette viser, at Landsstyret har god kontrol med økonomien efter Landstingets anvisninger og dette bør fortsætte.

Som bekendt har Landskassens overskud i tidligere år tildels skyldtes, at anlægsmidlerne ikke er blevet forbrugt fuldt ud. Ved budgetlovens indførelse i 2000 medførte anlægs- og renoveringsfonden et mindre retvisende resultat for Landskassens regnskaber.

Ved regnskabsårets afslutning i 2000 var der 256 mio. kr. i anlægsfonden. Hos Inuit Ataqatigiit regner vi med, at dette skyldes en forskydning i anlægsmidlerne.

Da Landsstyrets redegørelse for anlægs- og renoveringsfonden vil blive drøftet som et særskilt punkt 23, vil vi på nuværende tidspunkt ikke fremkomme med yderligere bemærkninger til dette.

Vi har som sædvanlig fremkommet med vores foreløbige kommentarer til regnskabet og vil fra Inuit Ataqatigiit være med i den nøjere behandling af regnskabet i Landstingets Revisionsudvalg og vil til efterårssamlingen fremkomme med vore kommentarer til det enkelte landsstyreområdes regnskabsmæssig resultat for 2000.Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Om forslaget fra Landsstyret vedr. godkendelse af Landskassens regnskaber for 2000 har Kandidatforbundet følgende korte bemærkninger.

Først vil vi udtrykke vores glade for, at resultatet af Landskassens regnskaber er bedre end budgetteret, idet det budgetterede underskud på 59 mio. kr., men der er et overskud på 64 mio. kr., som Landsstyremedlemmet for Økonomi sagde om differencen.Desuden er vi glade for de øvrige skatteindtægter, nemlig 108 mio. kr. Desværre er drifts- og anlægsfonden ikke rigtig sat i gang med den konsekvens, at fonden har en likviditet på 256 mio. kr., således at pengene, der ellers skulle cirkulere i kommunerne ikke anvendes.

Vi vil ikke komme nærmere ind på anlægsfonden, da det er med under forespørgselsdebatten. Mht. værfterne vil vi gerne nævne, at Revisionsudvalget burde undersøge, hvor meget planerne for værfterne har kostet samfundet, ligesom de andre sager.

Vi er interesseret i at få undersøgt om forløbet af Sirius-kontakten? er foregået korrekt, da vi også skal komme ind på mange andre ting i Revisionsudvalget.

Med denne korte bemærkning tager vi fremlæggelsen fra Landsstyremedlemmet for Økonomi til orientering og forventer, at Revisionsudvalget vil drøfte sagen nærmere.Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg mener, at man uden yderligere bemærkninger må gå ind for forelæggelsesnotatet, men jeg er glad for, at det af forelæggelsesnotatet fremgår, at der fsva. 2000 har været et overskud på 64 mio. kr., at vi har haft merindtægter på 108 mio. kr., ligesom vi fra finansforvaltningen, at vores indtægter via finansforvaltningen, er blevet større end forventet.

Ligesom vi har haft et mindre forbrug på 31 mio. kr. på driftudgifterne. Jeg har også stor forståelse for, fsva. Amutsiviit, at man har eftergivet 17 mio. kr.

Ekstern revision har heller ikke haft nogle kommentarer, hvorfor jeg godkender regnskabet.Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi,.

Fsva. de enkelte ordføreres indlæg. Først til Siumut vedr. anlægs- og renoveringsafgifterne, så er det beklageligt, at alle midler ikke bliver brugt. Det må vi væk fra. Det er vi alle enige om.

Det kom vi også ind på under drøftelserne af vores første punkt, nemlig den Økonomisk-Politiske redegørelse, hvor jeg bl.a. sagde, at arbejdet for at komme væk fra dette, så må vi bruge alle midler.

Fsva. de mindre byer og de anlægsaktiviteter, der er, så kan en af vejene være, at vi bruger en del af de uforbrugte midler der. Det kan være en vej, ligesom en af vejene kunne være, at man også giver midler til at arbejdskraften i Grønland bliver mobil. Det er flere ting, der kan være der, men det vi er enig om er, at vi må være varsomme med ikke at - eller næsten forbyde, at bruge anlægsmidler til drift. Det er vi vist alle enige om.

I denne forbindelse mener jeg dog, at der er grundlag til at komme med en kort forklaring om, hvad formålet er gennem en etablering af en bygge- og anlægsfond. Det har været kendt længe, at ikke alle midler blev forbrugt.

Dette formål er nu ændret ved oprettelsen af bygge- og anlægsfond, således at vi får klare regler og regnskaber, men baggrunden for oprettelse af bygge- og anlægsfonden har også været, at man for så vidt muligt gør anlægsplanlægningen mere løbende, således at man ikke kun planlægger for et år af gangen, men planlægger for flere år af gangen, således at man kan gøre anlægsaktiviteten mere løbende og bevillingsforløbet mere løbende.

Men vi er nok alle enig om, at de midler, vi bevilger i et år også skal bruges i bevillingsåret.

Atassut påpeger, at da engang de stigende driftsudgifter, at Landsstyret så vidt muligt ikke satser på at forøge driftsudgifterne, men for at realisere Landstingets ønsker, uanset hvor meget vi strammer livremmen ind for at tilpasse vores økonomi til Landstingets ønsker, så tror jeg, at kunne sige, at vi med al kraft forsøger at nedbringe driftsudgifterne, men vi må nødvendigvis også se på Landstingets ønsker.

Fsva. inflationen, så indgår det heri, at aftaler inden for arbejdsmarkedet har indflydelse herpå, men der er også udefra kommende faktorer, som har indflydelse på inflationen, f.eks. stigende oliepriser, som vi ikke har indflydelse på.

Men som jeg også tidligere har været inde på, så har vi overført 58-59 mio. kr. fra KNI's energidivision. Disse beløb er blevet brugt til nedsættelse af oliepriserne, godkendt af Landstinget.

Atassut påpegede også visse ting vedr. de overskridelser, der har været inden for sundhedsområdet. Godt nok har vi været inde på det, så mener jeg dog, at der er grundlag for en kort forklaring. Vi har tidligere i dag forklaret, at der har været et merforbrug inden for visse direktorater, nemlig inden for sundhed, kultur m.m.

Men jeg mener ikke, at man kan sige, at der er tale om forbrug af ikke-bevilgede midler. Landsstyret godkendte i 1999 budgetloven, hvor der også blev snakket om driftsreserver. Landstyret er bundet op, således at hvis vi ser, at der vil være et merforbrug på områder, så fremsætter en ansøgning til finansudvalget, men før det sker, så prøver vi på at finde midler inden for vore egne områder. Hvis vi ikke kan finde de nødvendige midler inden for vores eget område, så bliver der ansøgt til Landsstyret om brug af driftsreserven og hvis Landsstyret går ind for det, så bliver sagen sendt videre til finansudvalget.

Det har Landsstyremedlemmet for Sundhed gjort i efteråret i forbindelse med overskridelse af budgetterne, fordi der var dækning herfor i driftsreserverne, jvf. budgetloven. Således blev arbejdet fuldført i overensstemmelse med budgetloven, hvorfor det ikke er rigtigt som Atassut siger, at der har været et forbrug af ikke-bevilgede midler.

Man har fuldt de spilleregler, der er gældende, men det vil nok blive vurderet nærmere i Revisionsudvalget.

Jeg bemærker, at IA's ordførers bemærkninger om Landskassens regnskaber også er et positivt tegn i retning af, at vores samfundsøkonomi stadigvæk går i den rigtige retning. Vi har tidligere i dag drøftet, at der er grænser for alt. Udviklingen kan også begynde at gå i den modsatte retning.

Og jeg siger tak til samtlige partiers tilslutning til regnskabet.Per Rosing-Petersen, Siumut.

Som formand for Revisionsudvalget vil jeg fremkomme med korte bemærkninger.

Med hensyn til bemærkningen fra partierne, Kandidatforbundet og løsgængeren, så vil vi tage sagen op som sædvanlig, og som tidligere sket, så har vi ændret praksis, nemlig at revisionspåtegningen ...før vi går videre til Landsstyret. Selvfølgelig skal vi også have vore udtalelser med i vores undersøgelser.

Jeg konstaterer, at samtlige i salen er tilfredse med regnskabet. Selvfølgelig vil vi også foretage vore vurderinger fra de faldne bemærkninger her i salen.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Således er 1. behandlingen af punkt 14, nemlig forslag om godkendelse af Landskassens regnskab for 2000 afsluttet