Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

6. mødedag, mandag den 7. maj 2001

Punkt 15

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2002.
(1. behandling)

 

Landsstyremedlemmet for Økonomi, der fremlægger.Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Landstinget skal i medfør af landstingslov om indkomstskat fastsætte de skattemæssige fradrag m.m. for 2002 under en samling i 1. halvår 2001.

Det drejer sig om følgende fradrag m.m.:

1. Personfradrag - §32, stk. 1

2. Standardfradrag - §16, stk. 2

3. Skattefrit beløb for B-indkomst - §15, stk. 2

4. Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere - §2, stk. 2

5. Fælleskommunal skat - §28a, stk.2.

For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte fradrag m.m., deres virkning samt tidligere års fastsættelse henvises til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bilag 2 er redegjort for det forventede indkomstgrundlag i 2002.

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille de skattemæssige fradrag m.m. for 2002 fastsat således:

1. Personfradrag............................... kr. 40.000 pr. år.

2. Standardfradrag.......................... ..kr. 8.000 pr. år.

3. Skattefrit beløb for B-indkomst... kr. 5.000 pr. år.

4. Fradrag begrænset skattepligtige..kr. 1.000 pr. år.

5. Fælleskommunal skat...................kr. 4%.

Fradragene m.m. for 2002 indstilles således fastsat til samme beløb m.m. som fastsat for 2001.

De grønlandske kommuners Landsforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4% for 2002.

Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplysninger skal henvise interesserede til bilag 1 og 2, skal jeg på Landsstyrets vegne foreslå, at forslaget behandles af skatteudvalget forinden 2.behandlingen, jfr. i øvrigt forretningsordenens §32.Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Med hensyn til fastsættelse af skattemæssige fradrag for 2002 har vi fra Siumut følgende korte bemærkninger.

Vi skal fra Siumut sige, at vi fuldt ud tilslutter os fastsættelsen af de skattemæssige fradrag for 2002 og endvidere har vi bemærket at kommunernes landsforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes til 45.

Med denne korte bemærkning indstiller vi, at forslaget i dets form sendes videre til skatteudvalget inden dets 2.behandling.Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Atassut går ind for vedtagelse af det fremsatte forslag om det skattemæssige fradrag m.m. for år 2002 i den udformning, som det nu foreligger.

Dvs. fortsat uændrede skattemæssige fradrag m.m., som for 2001.

Atassut har lagt mærke til, at de Grønlandske kommuners landsforening, som følge af økonomisk opsving for de grønlandske kommuner gennem de seneste år har tilsluttet sig, at den fælles kommunale skat fastsættes uændret til 4%, også for år 2002. Det er vi glade for fra Atassut.

Atassuts holdning på skatteområdet er, at udformning af den grønlandske skattelovgivning bør være så letforståelig og nem at forholde sig til, således at alle borgere nemt og uden problemer kan arbejde med deres selvangivelse.

Afslutningsvis vil vi i Atassut benytte denne lejlighed til at gentage de par års udtalelser om, at Landsstyret for alvor igangsætter den grønlandske skattereform og udarbejder herunder debat, oplæg for afgiftsreformarbejdet.

Med disse bemærkninger tilslutter vi Landsstyrets forelagte forslag og håber, at skatteudvalget undersøger spørgsmål omkring ovennævnte nytænkning.Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Som ...forelægges under Landstingets forårssamling forslag til landstingslov om indkomstskat, der indføres med virkning den 1. januar 2002.

Fra Inuit Ataqatigiit bemærker vi, at Landsstyrets forslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag er uændret i forhold til i år.

På denne baggrund skal vi fra Inuit Ataqatigiit endnu engang opfordre Landsstyret til på baggrund af undersøgelsen af levevilkårene, allerede nu at nedsætte et udvalg til en udarbejdelse af en skattereform med henblik på at lette levevilkårene for de mindre-bemidlede, og ikke mindst med henblik på en udligning af en indkomstskat. Dette stemmer overens med koalitionsregeringens samarbejdsaftale.

Det er af stor vigtighed med et nært samarbejde med Kanukoka om en reform. Som bekendt er skatteprocenten meget forskellig fra kommune til kommune. Dette vises endnu engang af undersøgelsen af levevilkårene i Grønland, da dette viser, at en fjerdedel af befolkningen har en årsindtægt på under 100.000 kr. og mere end halvdelen har under 200.000 kr. I undersøgelsen er det endvidere bevist, at de mindste årsindkomster i de såkaldte mindre kommuner.

Med disse bemærkninger og med en opfordring til Landsstyret tilslutter vi os Landsstyrets forslag om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2002 og tilslutter os en drøftelse i Landstingets Skatteudvalg inden 2.behandlingen af forslaget.Mads Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi vil fra Kandidatforbundet tilslutte os den skattemæssige fastsættelse fradrag, ligesom den også er fastsat til samme som sidste år.

Vi godkender forslaget om fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for 2002 uden yderligere bemærkninger.Otto Steenholdt, løsgænger.

Jeg godkender forslaget uden yderligere bemærkninger. Tak.Josef Motzfeldt, Landsstyremedlemmet for Økonomi.

Dette skattesystem har fungeret i flere år. Under behandlingen af dette punkt og Siumut havde samme bemærkninger. Forinden mine egne bemærkninger vil jeg gerne takke Atassuts ordfører for hans vurdering af skattelovgivningen som letfattelig og brugervenlig, men jeg er ikke så meget inde i det her alligevel.

Mht. reformarbejdet inden for skatteområdet, har vi jo fået pålagt at skulle udarbejde et forslag . Det skal vi nok gøre og jeg skal også bare erindre om, at vi i efteråret 2000 - i vores fremlæggelse af strukturpolitiske redegørelse er vi allerede i gang med at realisere vore bemærkninger fra dengang, nemlig inden for boligområdet, inden for transport og mht. transport af gods og en eventuel fjernelse af afgiften.

Jeg skal blot erindre om med henvisning til visionerne fra efteråret, at de gældende forhold, der eksisterer her i Grønland i forhold til andre lande, kan de forbedres eller er der områder, som vi kan forbedre, regner vi derfor med, at sådan en undersøgelse, som foretages af ekstern revision vil være gennemført i 2002.

Mht. IA's bemærkninger, Landsstyret bemærker og arbejder for udligning af levevilkårene for befolkningen og planlægning heraf.

Med disse bemærkninger takker jeg for tilslutning til Landsstyrets forslag.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

For en meget kort bemærkning. Jeg skal ikke skabe debat her, men jeg bliver nødt til at sige, at man påstår, at vi ikke har fremsat et forslag. Jeg vil som eksempel nævne, at Anders Nilsson foreslog, at man finder frem til en ordning mht. de mindre handlende og at vi tager det med i reformarbejdet og det er derfor jeg håber, at disse forhold også tages med.

Jeg håber også, at det ikke skaber konfrontationer, men at vi finder frem til visse visioner.