Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

3. mødedag, mandag den 30. april 2001, kl. 13.10

Punkt 27.

Forslag til Landstingsforordning om forbud mod visse dopingmider.

(1.behandling)

Det er Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Alfred Jakobsen, der forelægger.

Som foregående vil jeg indledningsvis udtale, at jeg har ændret lidt sprogligt i den grønlandske forelæggelsesnotat, uden at det dog ændrer indholdet af forelæggelsesnotatet.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

Forordningsforslaget har til formål at modvirke dopingmisbrug. Det er Landsstyrets holdning, navnlig at idrætsudøvere skal konkurrere på lige vilkår, forbedre og bevare deres kunnen på en naturlig måde. Derfor mener Landsstyret, at doping strider mod idrætsbevægelsens grundprincip.

I dag er doping ikke kun et problem inden for eliteidrætten og den egentlige idrætsbevægelse, men forekommer også i forbindelse med motion og andre aktiviteter. Grønlands voksende betydning som deltager og værtsnation ved internationale sportsbegivenheder øger behovet for indførelse af regler på dette område hurtigst muligt.

Direktoratet er af Politimesteren i Grønland og i flere af de øvrige indkomne høringssvar blevet opfordret til at sanktionsbestemmelsen ud over bøde tillige skal indeholde bestemmelse om konfiskation. Dette har direktoratet taget til efterretning og indarbejdet i forslaget. Derudover har Politimesteren anbefalet, at forordningen også skal give mulighed for idømmelse af betinget dom, forsoningsdom og anstaltsanbringelse.

Rigsombudsmanden er ligeledes fremkommet med bemærkninger om, at det forekommer uhensigtsmæssigt, at indførelse af stoffer som doping, som kan have en tilsvarende virksom som euforiserende stoffer kun kan medføre idømmelse af bøde og konfiskation.

Det har dog vist sig, at Hjemmestyret ikke har mulighed for at lovgive om strengere foranstaltninger end bøde og konfiskation. Vi kan heller ikke anordne den danske dopinglovgivning, hvor der bl.a. kan idømmes frihedsstraf, fordi der ikke er hjemmel hertil.

Direktoratet for Sundhed har derfor i samarbejde med bl.a. Politimesteren i Grønland, Rigsombudsmanden, Sundhedsministeriet og Statsministeriet undersøgt mulighederne for en varig løsning af problemet. Kun en ændring af hjemtagelseslovens bemyndigelsesbestemmelser kan på længere sigt give Hjemmestyret den fornødne handlefrihed til at varetage sine opgaver på sundhedsområdet på den mest smidige og hensigtsmæssige måde.

En ændring af bemyndigelsesloven kan iværksættes af Sundhedsministeriet i Danmark efter Hjemmestyrets ønske. Derfor vil Landsstyret arbejde for en udvidelse af hjemmelsloven på sundhedsområdet. Hjemmestyret vil dermed få mulighed for at lovgive om foranstaltninger, der kendes fra kriminalloven. Dopinglovgivningen kan derfor senere få indføjet de af politimesteren foreslåede foranstaltninger.

Samtidig finder jeg, at de omtalte forhold ikke må hindre, at Landstinget gennem vedtagelse af det foreliggende forordningsforslag foretager et første og vigtigt skridt for at bekæmpe dopingmisbruget med de til rådighed stående midler.

Med disse ord skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge forslag til Landstingsforordning om forbud mod visse dopingmidler til Landstingets velvillige behandling.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Tak. Vi vil fra Siumut fremkomme med bemærkninger til forordningsforslaget om forbund mod visse dopingmidler.

Vi skal fra Siumut udtale, at vi i princippet er enige i, at vi skal hindre udbredelsen af dopingmider, fordi doping strider mod idrætsbevægelsens grundprincip og såfremt det skulle blive til vane kan det for idrætsudøverne få alvorlige konsekvenser, og det vil stride mod idrættens ånd.

I dag er brugen af dopingmidler ikke i almindelighed ikke et problem blandt idrætsudøvere, men man kan støde på den eksempelvis blandt styrketrænere og andre og for at modvirke større brug af doping er vi i Siumut i princippet fuldt ud enige i forordningsforslaget.

Det er i dag ikke mere ualmindeligt, at vore dygtige idrætsudøvere tager ud og konkurrerer i andre lande og har fået stor betydning som repræsentanter for vort land og såfremt de i fremtiden fortsat positivt skal vise flaget i omverdenen må vi for alt i verden undgå brugen af forbudte doping midler i idrætten.

Grønland er forholdsvis ny i idrætsverdenen og vi vil fra Siumut sige, at såfremt idrættens deltagelse i andre lande ikke skal hindres er det vigtigt, at kunne begrænse de mulige hindringer og vi fra Siumut er fuldt ud enige i, at der i forordningen medtges bestemmelser om, at ulovlig indførelse kan medføre konfiskation.

Med disse ord tilslutter vi fra Siumut fuldt ud til forordningsforslaget og er enige i alle de nævnte tiltag, og at vi betragter denne, som det første skridt, som vi fuldt ud er enige i og støtter samt indstiller, at forslaget overgår til 2.behandlingen i den foreliggende form.

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Vi har fra Atassut følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om forbud mod visse dopingmidler.

Vi vil ikke komme med yderligere bemærkninger til Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljøs bemærkninger, da vi mener, at Landsstyremedlemmet har givet et fyldestgørende forelæggelse herom.

Som nævnt af Landsstyremedlemmet er man i visse kredse af den grønlandske idræt begyndt at bruge disse stoffer, og vi ved hvilke skadelige konsekvenser brugen af disse har menneskeligt som sportsligt.

Vi skal heller ikke glemme, at idrætsudøverens toppræstationer kun kan opnås ved, at udvise vilje og konditionstræning. Vi har også eksempler, at nogle fortsat udøver sport langt op i alderen og det ville ikke være rart for nogen, at man ved brug af dopingmidler afskærer sig selv fra sporten pga. brug af f.eks. anabolske steroider.

Som Landsstyremedlemmet fremhævede det, er det unfair at bruge midlerne ved idrætsudøvelse og dette er i modstrid med sportens ånd og Atassut støtter Landsstyremedlemmets forelæggelse fuldt ud.

Med disse korte bemærkninger anbefaler Atassut, at forslaget sendes til 2.behandling i den foreliggende form.

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit skal meddele, at vi fuldt ud støtter Landsstyrets forordningsforslag.

Idrættens ånd er glæde, kammeratskab, sund tilværelse og så selvfølgelig viljen til at nå et mål og vinde. denne ånd er de fleste idrætsudøvere i vort land i besiddelse af og det kan ikke betvivles, at udøverne har denne moral, og vi må således altid opmuntre, at dette opnås af egen fri vilje.

Det er ønskeligt, at denne moral hele tiden opretholdes, idet det er ønskeligt, at vore børn udvikles til en oprigtig idrætsudøvelse, som de kan lære noget af, hvor Inuit Ataqatigiit støtter forslaget fuldt ud og indstiller det til viderebehandling i Sundhedsudvalget.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om forbud mod visse dopingmidler.

Vi skal indledningsvis udtale fra Kandidatforbundet, at vi fuldt ud støtter fororordningsforslaget, fordi man gennem vedtagelse af forordningen vil indføre et forbud mod visse dopingmidler, som også er forbudt i andre lande.

Selvom problemet ikke er synligt i dagens Grønland, så må vi regne med, at vi kan komme ud for sådanne oplevelser i fremtiden gennem den stigende sportslige kontakt, der er med udlandet.

Ligeledes er Kandidatforbundet enig i, at der også indføres bestemmelser om idømmelse af bøder og konfiskation. Vi er fuldt ud enig i Rigsombudsmandens beretninger, således at man i samarbejde med den danske sundhedsministerium drager omsorg for, at man ændrer hjemtagelsesloven, således at man også kan give strengere straffe.

Jeg er glad for, at vi nu er i gang med de initiativer, der er inden for området og håber, at nærværende landstingsforordning vil blive en realitet i den nærmeste fremtid.

Med disse korte bemærkninger støtter Kandidatforbundet fuldt ud nærværende forordningsforslag og henviser den til videre behandling i et relevant udvalg inden 2.behandlingen.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Det er ikke længere en nyhed, at man i verden omkring os erfarer, at man plejer at fratage medaljer fra diverse konkurrencer, fordi udøvere har brugt ulovlige stoffer.

Jeg hilser nærværende forordningsforslag velkomment, selvom det kun er det første skridt. Det er glædeligt, at politimesteren har opfordret til at foreslå, hvor pågældende har foreslået, at man også giver mulighed for konfiskation ifølge forordningen.

Ligeledes har Rigsombudsmanden fundet det uhensigtsmæssigt, at indførelse af stoffer som doping, som kan have en tilsvarende virkning, som euforiserende stoffer kun kan medføre idømmelse om konfiskation af stoffer, hvor man lægger op til at der bør kunne indføres hårdere straffe. Men vi mangler her bemyndigelseslov på området.

Jeg mener, at det er på sin plads, at man tager initiativer for at overtage området.

Jeg mener, at man i samarbejde med politimesteren, Rigsombudsmanden, sundhedsministeriet, statsministeriet kun kan komme frem til en ....ordning på området og anbefaler god arbejdslyst i det fortsatte arbejde.

Med disse bemærkninger giver jeg min fulde støtte til nærværende forordningsforslag.

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit.

På Landsstyrets vegne skal jeg også her sige tak til samtlige partiordførere for deres fulde tilslutning til nærværende forslag, og at man også tager til efterretning det fortsatte forløb og jeg skal afslutningsvis kun udtale, at jeg er glad for fra Landsstyrets side, at man også går ind for, at der tilføjes bestemmelser om højere straffe, og at Landsstyret går videre med de initiativer, der skal til inden for området. Tak.