Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 33-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, mandag den 14. maj 2001

 

Punkt 33.

Forespørgselsdebat om forskellige kirkelige forhold, herunder opførelse af skolekapeller i bygderne.
(1. behandling)

 

Jakob Sivertsen, forespørger, Atassut.

 

Tak. I henhold til § 35 i Forretningsordenen for Grønlands Landsting fremsætter jeg hermed følgende forespørgselsdebat. Forespørgselsdebat om forskellige kirkelige forhold, herunder opførelse af skolekapeller i bygderne.

Forespørgselsdebat m.h.p. at skabe muligheder for forbedring af menighedsarbejdet i Grønland, det være sig forhold vedrørende kateketere og organister i bygder, medarbejdere i kirkerne, tjenesterejser til bygderne, skolekapeller i byerne og i bygderne, fremtidig prioritering omkring kirkebyggeri, en regulering af de afsatte midler til menighedsarbejdet der igennem de senere år er blevet færre, og ikke længere forslår, samt regulering af kateketernes og organisternes lønninger.

I forbindelse med landstingssamlingen i efteråret 2000 fremsatte jeg et forslag om, at man m.h.p. erstatning for de skolekapeller der findes i visse bygder, og som er bygget i 50'erne der til trods for deres forfald stadigt anvendes i dag igangsættes en prioriteret planlægning om opførelse af egentlige kirker, men forslaget fik ikke opbakning af Landsstyret, hvilket vi ikke var tilfredse med i Atassut, hvorfor vi kom med et løfte om, at vi ville fremkomme med en forespørgselsdebat til Landstingets forårssamling 2001 vedrørende menighedsarbejdet generelt, hvilket vi hermed gør.

I de senere år og frem til i dag har menighedsarbejdet i bygderne ikke været optimalt. Især m.h.t. mangel på faglærte kateketere og organister. Vi har adskillige gange drøftet problemet uden af vi hidtil har opnået et tilfredsstillende resultat. I stedet for blot at debattere er tiden inde til, at vi i Landstinget foretager en seriøst drøftelse af forholdene.

Hvis kateketernes lønninger ikke anses for tilstrækkelige i forhold til det arbejde de udfører må der arbejdes seriøst på at rette op på dette forhold, og hvis aflønningen af organisterne i bygderne er skyld i den manglende interesse for ansættelse eller hvis uddannelsen af organisterne er mangelfuldt, så lad os seriøst starte med en organiseret uddannelse i hver by.

Lad os opdele stillingerne som kateket i 2 niveauer, som det var tilfældet tidligere, således at der skabes mulighed for at avancere til kateket til overkateket på denne måde vil de personer, der er færdiguddannet og som har bestået kateketuddannelsen være kvalificeret til at kunne videreuddanne sig til præst i tilfælde af præstemangel. Igennem denne model vil vi få fremtiden have veluddannet personer til menighedsarbejdet.

Hvis vi skal få velkvalificerede menighedsmedarbejdere må vi også skabe attraktive arbejdspladser for disse. Derfor bør vi lave en prioriteret planlægning vedrørende opførelse af kirker i de byder som endnu ikke har en bygder. Vi skal gå bort fra vores lappeløsninger når først er gået helt galt og i stedet gå i gang med en planlægning, da det aldrig er for sent med at komme i gang. Med en veltilrettelagt planlægning undgås fejldispositioner, der koster mange penge.

Der arbejdet seriøst med at nå målet med Atuarfitsialak, og såfremt bygderne skal indlemmes i realiseringen af planerne fra starten af må der ske en adskillelse af de forfaldne skoler, der samtidig bruges som kapeller. At disse skolekapeller i dag bruges til 2 forskellige formål skaber uklarheder om, hvem der har ansvaret for vedligeholdelsesdelen. Vedligeholdelse af skoler er et kommunalt anliggender, mens renovering er e hjemmestyreanliggender. Vedligeholdelse af kirker er eller et anliggende for Hjemmestyret som ikke bliver overholdt. Derfor er det ikke overraskende at skolekapellerne i bygderne er i stærkt forfald, da man ikke mens tid er har sørget for at vedligeholde dem.

Bygdebeboerne anser præsternes tjenesterejser til bygderne som meget vigtige. Til trods herfor får de ikke tildelt de nødvendige midler dertil. Af denne grund kan de ikke som andre tjenestemænd rejse trygt, men må finde de allerbilligste rejseformer, hvor de enten må foretage deres rejser med fartøjer der ikke er godkendte til formålet, da de ellers ikke vil kunne opfylde bygdernes behov for besøg. Disse problemer bør man ligeledes rette op på.

Vi ved hvor vigtigt det er, at hvilke som helst arbejdsplads har gode økonomiske vilkår, såfremt det kan være muligt med en god servicering. I 1995 blev der for hele menighedsområdet afsat 31,365 mio. kr., mens der for i år i 2001 alene er afsat 28,390 mio. kr, i Finansloven, hvilket er et fald på 3 mio. kr. i en 6-årig periode. Derfor er det ikke overraskende at medarbejderne på menighedsområdet gentagne gange anmodede om forhøjelse af de afsatte midler for samtidig med at opgaverne bliver flere kan man ikke nedsætte de afsatte midler.

Derfor er det ikke mærkeligt, at menighedsarbejdet især i visse bygder ikke udføres tilfredsstillende.

Et af de vigtigste formål med at jeg fremsætter denne forespørgselsdebat er, at man igennem en prioritering omdanner de eksisterende skolekapeller i visse bygder, der blev bygget i 50'erne til egentlige skoler. dette skulle gerne resultere i, at man seriøst går i gang med en prioriteret opførelse af kirker i de nævnte steder. Det er helt nødvendigt med en drøftelse af dette forhold.

Atassut finder det vigtigt, jeg skal nok medtage resten af oplægget ved 2. behandlingen, og jeg håber at der vil være en god debat vores forespørgselsdebat.

Så er det Landsstyremedlemmet med en besvarelse.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Som nævnt i forslaget behandlede Landstinget også under efterårssamlingen sidste år renovering og nyanlæg indenfor kirken.

Landsstyret gav her en udførsel redegørelse for disse forhold, og skal derfor for så vidt angår denne del af forespørgsel i det hele henvise til den besvarelse der blev givet under efterårssamlingen. Som det fremgår af denne besvarelse finder Landsstyret det ikke hensigtsmæssigt, at udskifte alle skolekapeller med nye kirke.

Landsstyret finder, at man i stedet bør samle flere funktioner under samme fysiske rammer, hvor det er muligt. Derved vil man kunne spare betydelige midler uden at det går ud over kvaliteten.

Eksempelvis vil nye skolebygninger i forbindelse med Atuarfitsialak-projektet kunne indrettet på en sådan måde, at de også vil kunne tjene andre formål. Det kan bl.a. være som kirkesale til menighederne gudstjenester samt kirkelige handlinger.

Landsstyret skal i relation til menighedsarbejdet bemærke, at det er korrekt, at der er mange steder fortsat ikke er faglærte kateketere og organister, men det skal samtidig pointeres, at der faktisk er gjort og vedvarende bliver gjort en stor indsats for at løse problemet.

Som på så mange andre områder, hvor der er mangel på uddannet personale, kræver det imidlertid noget tid før resultaterne af en målrettet uddannelsesindsats viser sig.

M.h.t. uddannelsen af kateketere og organister kan det oplyses, at der aktuelt er 4v personer igang med organistuddannelsen og på de kirkelige område er opstarten af et nyt hold på 20-25 kursister berammet til opstart i august i år.

Kursusudvalgene for begge uddannelser ser netop for øjeblik på en behovsanalyse for områderne. Samtidig er de i gang med en revision af uddannelsernes undervisningsplaner m.h.p. at dette arbejde kan fortsætte i den kirkeliges højskoles virke.

Men vil desuden tilbyde kurser for harmonister, således at gudtjenester i bygder også vil kunne få musikledsagelse i et rimeligt omfang. I dette arbejde vil man samtidig se på, hvordan et modulopbygget uddannelssplan kan opfølges af en differentieret aflønningsordning, således at løn- og uddannelsesniveau afpasses hinanden. Regulering af kateketernes og organisternes lønninger er i øvrigt et forhold der forhandles af de respektive forhandlingsberettigede parter.

I forslaget anføres det desuden, at der ikke tildeles præsterne de nødvendige midler til at foretage tjenesterejser til bygderne, og præsterne ikke kan rejse trygt. Hvis det forholder sig sådan må vi naturligt se på, hvilke muligheder vi har for at rette op på dette forhold. Tak.

Så er det partiernes, Kandidatforbundet og løsgængerens ordførere.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Vi har fra Siumut bemærkninger til Landstingsmedlem Jakob Sivertsen Atassuts forespørgsel om forskellige kirkelige forhold.

Man kan i stor grad være principiel enig med forslagsstilleren med menighedens vilkår især m.h.t. vilkårene i bygderne, og i sær m.h.t. forhold vedrørende kateketere og organister, for der er problemer i mange bygder med personalemangel. Men glædeligvis uddannes deri forhold til tidligere mere løbende med det resultat at det nogle lokale steder har gavnet og det er glædeligt og støtteværdigt.

Vi kan i princippet ellers tilslutte til ændring og erstatning af skolekapellerne i bygderne, såfremt man kan finde de manglende midler frem. Men i lighed med alle andre har menigheden også været offer for besparelser, og således ikke særskilt ikke undgå en sparerunde, da der indenfor de sidste 6-7 år er foretaget renoveringer af skolekapeller i 23-24 bygder.

Der blev også under efterårssamlingen klart besvaret, at Landsstyret er igang med en redegørelse om anlægs- og renoveringsbehovet, og planlægningen er af den grund i fuld gang. Og vi håber at det vil medføre flere renoveringer, da der er vedligeholdelse igang kan vi sige, at alt indenfor menigheden ikke står stille, og herunder kan vi nævne at Provestiudvalget også anbefaler etablering af kirker i bygderne. Derfor skal vi sige, at man lokalt er godt bekendt med vedligeholdelser og nybyggerier.

M.h.p. at forbedre præsters nuværende rejser til bygderne har vi opfordret Landsstyret til at foretage en undersøgelse, for p.g.a. organist og kateket mangel i flere bygder er det nødvendigt med at styrke menighedsarbejdet også fordi det er nødvendigt, at styrke menighedsudvalgenes begrænsede arbejde.

Vi skal endvidere fra Siumut nævne, at Landsstyret i den stigende undervisning har til hensigt at undersøge planlægningen indenfor menigheden, og herunder lønforhold. Selvfølgelig ved vi, at det m.h.t. forbedring af lønnen, at det skal løses imellem de involverede parter, men vi kan ikke komme uden om, at lønforhold også skal løses.

Med disse bemærkninger fra Siumut tager vi forespørgslen til efterretning, og opfordrer Landsstyret til at tage hensyn til det ønskede og nævnte forbedringer.

Tak. Så er det Godmand Jensen, Atassut.

Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

Jakob Sivertsen har fremsat en forespørgsel om, hvordan man kan forbedre forholdene for serviceringen af kirken i bygderne, kateket og organist forholdene og i det hele taget kirkelige handlinger, og har også berørt utilfredsstillende forhold for tjenesterejser for præsterne.

Vi har følgende bemærkninger fra Atassut til Jakob Sivertsens forespørgsel. Det er en velbegrundet forespørgsel. Forespørgeren tog udgangspunkt i sin forespørgsel i de forhold som har været fremme her i salen tidligere nogle gange. Og man kan heller ikke komme uden om at erkende, at der er utilfredsstillende forhold for de ansatte i bygderne.

Vi kan ikke beskylde hvem som helst for disse forhold, og vi mener i Atassut, at hvad angår de kirkelige handlinger her i, så er bevillingerne minimale og er ikke tilstrækkelige, også fordi vi også skal tage Avarnersuaq kommuneat, Ammassalik og Ittoqqortoormiit kommuner.

Vi skal overfor Landsstyremedlemmet indstille, og opfordre til at undersøge, at disse to provstier for Sydgrønland og Nordgrønland, skal de have samme bevilling også for fremtiden, kan vi fortsætte med denne form for bevilling, også fordi der er forskellige forhold at tage hensyn til, også m.h.t. behov.

Nogle steder er det meget vanskeligt at arbejde for kirken. Vi skal i denne forbindelse henvise til debatten omkring Ilimmarfik, netop det spørgsmål har vi taget udgangspunkt i Atassut for vores begrundelse.

Det er glædeligt at undersøge svarnotatet, at man for fremtiden vil forbedre forholdene for kateketere og organister m.m. Desværre er vi bekendt med, at det er bevillingssituationen der gør, at man ikke kan realisere forslaget.

Med disse bemærkninger støtter vi forslagsstillere, og har givet bemærkninger til Landsstyremedlemmets besvarelse.

Så er det Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit

Asii Chemnitz Narup, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Landstingsmedlem Jakob Sivertsen har fremsat en forespørgselsdebat til Landstinget om forskellige kirkelige forhold. Der er flere spørgsmål som man ønsker, at man tager stilling til, f.eks. kateketernes forhold, lønninger, uddannelse og det same vedrørende organister og for det tredje præsterne forhold og deres muligheder for at rejse til bygderne, for det fjerde renovering af skolekapellerne, og de for fremtiden bygges særskilt, og endelig for det femte, at de afsatte midler der er til menighedsarbejdet via finanslovene.

Vi skal fra Inuit Ataqatigiits side udtale, at det for så vidt angår arbejdet med at skaffe det nødvendige personale til menighedsarbejdet og at vi til stadighed vil være med til at forbedre forholdene.

Vi lægger ikke kun vægt på, at vi har de nødvendige folk, men vi lægger også vægt på, at vores menighedsmedarbejdere også har den nødvendige uddannelse, og at de tilstadighed også har muligheder for, at videreuddanne sig.

Vi har bemærket, at forslagsstilleren i sin egen forespørgsel nævner, at de forhold han ønsker drøftet har været oppe at vende i Tinget, men at vi hidtil ikke har opnået et tilfredsstillende resultat. Vi skal give Jakob Sivertsen ret i, at de forhold som man nu bringer til debat har været oppe at vende her i salen adskillige gange. Hvis vi blot kikker 6 år tilbage har vi flere gange drøftet forhold omkring forskellige kirkelige forhold her i denne, men vi er dog ikke enige med forslagsstilleren i, at vi ikke har opnået noget.

F.eks. drøftede vi under forårssamlingen 1996 Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Kirkes redegørelse om præsteuddannelsen. I redegørelsen blev der gjort rede for, hvilke personaleforhold der eksisterede indenfor menighedsarbejdet, f.eks. manglen på præster og kateketere og om hvad man kunne gøre, for at lette det problem, der har været omkring manglen på uddannede medarbejdere indenfor menighedsarbejdet.

Uden at nævne det konkrete indhold af redegørelsen skal vi her minde om, at de indstillinger der her var til det fortsatte arbejde blev støttet fuldt ud fra Landstingets side, og arbejdet har pågået med dette som baggrund. Indstillingerne dengang vedrører hvordan vi kan løse de problemer der med at skaffe de nødvendige medarbejdere, ligesom man også har foreslået, at der blev oprettet en kirkelig højskole.

Disse debatter må vi fra Inuit Ataqatigiits sige, at vi trods alt har opnået resultater. Indstillingerne fra redegørelsen fra dengang blev støttet, og vi mener og vurderer fra Inuit Ataqatigiits side, at arbejdet går i den rigtige arbejde.

For i år er der via Finansloven afsat 1 mio. kr. til den kirkelige højskole, ligesom man har et stillingsopslag, hvor man søger efter en leder til den kirkelige højskole. Jeg er glad for, at den kirkelige højskole langt om længe bliver en realitet, og i har stor tiltro til det der kan komme ud af denne højskole.

Vi regner ikke alene med, at etableringen af en sådan højskole vil styrke menighedslivet, men vi også give præster og andre ansatte indenfor menigheden til at videreuddanne sig. Langt om længe vil medarbejderne i vores menigheder få mulighed for videreuddannelse via den kirkelige højskole, som har været tilfældet for andre faggrupper.

Ligeledes er vi vidende om, at der er en revision i gang omkring bekendtgørelse om uddannelse af kateketere og organister fra 85 og 87. Vi vil opfordre Landsstyremedlemmet for Kirke til, at denne også hører Kultur- og Uddannelsesudvalget i det fortsatte arbejde.

Derfor vil det også være på sin plads, at der stilles spørgsmål til Landsstyret om, hvordan stadet er i dag.

Forslagsstilleren mener, at det ikke er længere på sin plads, at man har skolekapeller i bygderne, som fungerer som kirke og skole på samme tid, og påpeger at der er stort behov for renovering indenfor området.

Vi har fra Inuit Ataqatigiit ikke noget principielt imod, at vi har skolekapeller. Lad os dog bygge huse som kan bruges til forskellig formål. Men vi mener selvfølgelig, at de skolekapeller der eksisterer skal være velrenoverede, at de skal have en nødvendig standard. Vi har også sagt, at f.eks. også kirkerne bør kunne bruges til andre formål end gudstjenester f.eks. til debataftener m.m. Selvfølgelig vil kirkernes indretning bestemme til hvilke formål kirkerne kan bruges.

Skolekapeller skal selvfølgelig have en vis standard ikke mindst så er det vigtigt, at de er egnede ti l at blive undervist i, da det omgivne miljø også er en støtte til børnenes indlæringsevne.

Jakob Sivertsen påpeger, at de bevilgede midler til menighedsarbejdet har været faldende. Inuit Ataqatigiit mener, at vi må se det hele under et, hvorfor det er nødvendigt, at vi under nærværende debat også inddrager de beløb der er afsat til uddannelse af kateketere og organister på 1 mio. kr. samt de midler der er afsat til den kirkelige højskole, således er der afsat lidt over 30 mio. kr. for så vidt angår bevillingerne for år 2001.

Indledningsvis så udtalte vi, at de drøftelser der har været omkring menighedsarbejdet har mål i sig selv, hvor vi senest i 96 støttede Landsstyrets indstillinger i forbindelse med deres redegørelse dengang.

Vi har afslutningsvis et spørgsmål til Landsstyremedlemmet fordi Landstingsmedlemmet Maliinannguaq Markussen Mølgaard foreslog sidste år i februar måned, og hvor det blev foreslået, at man nedsatte en arbejdsgruppe som skulle kulegrave forholdene omkring kirkens ansatte, og jeg vil gerne spørge Landsstyremedlemmet om, hvordan det går med dette arbejde.

Ligeledes skal vi overfor Landsstyremedlemmet spørge, at som det fremgår af budgetbidragene til provstikontorerne, at formålet skal være, at man gør menighedsarbejdet synligt i et moderne samfund. Hvad har man gjort for at realisere målsætningen. Det var hvad vi havde at sige vedrørende Jakob Sivertsens forslag.

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Forespørgsel om forskellige kirkelige forhold, herunder opførelse af skolekapeller i bygderne som Jakob Sivertsen har fremsat har vi følgende bemærkninger.

Jakob Sivertsen har allerede sidste år fremsat et forslag, og genoptager sin forespørgsel her, og besvarelsen fra Landsstyremedlemmet er ikke meget anderledes i forhold til sidste år, og herved kan man se, at Landsstyret ikke har yderlige planer m.h.t. udbygning af kirkeområdet, men at der er forskellige tiltag i gang for at forbedre forholdene for kirkelige anliggender vedr. de prioriteringer der er m.h.t. forskellige bygder. Vi ved heller ikke hvornår byggeriet kan igangsættes, men er åbent overfor forbedringer af forholdene i bygderne i forbindelse med realiseringen af Den Gode Skole/Atuarfitsialak.

Vi vil i den forbindelse opfordre Landsstyret til, at prioritere for bygderne også i forbindelse med realiseringen af Atuarfitsialak.

Man kan jo ikke realisere Atuarfitsialak, hvis vi ikke tager bygderne med. Forespørgeren var også inde på bevillingsrammerne for kirkeområdet. Det har vi en stor forståelse for, også fordi forslagsstilleren kom ind på forskellige problemstillinger. Det er glædeligt, at man har påbegyndt uddannelsen af kateketere og organister, men alligevel er arbejdsforholdene for kateketere og organister ikke helt afklaret. Det skal jo ikke være sådan, at hvis der findes 3 kateketere i bygderne, så skal de deles om een mands løn

Med disse korte bemærkninger vil vi gerne fremsætte vores støtte til forslagsstilleren og opfordre Landsstyret til at medtage bygderne i forbindelse med etableringen af Atuarfitsialak.

Så er det Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Der er tunge forhold som forslagsstilleren fremkom med, som ikke kan overvindes med en håndevending.

Der har allerede udbredt sig mangel på arbejdskraft indenfor skoleområdet og kirkeområdet. Det kan da godt være, at man kan uddanne bygdebeboerne, men det kan nem medføre, at folk flytter til byerne.

M.h.t. til brugen af skolekapeller, så kom man ind på besvarelsen, at det vil altså sige, at man endnu ikke har planer om at etablere eller erstatte disse kapeller med andre. Der er også mange andre forhold der blev nævnt, ligesom hvis man bor i en bygd, kan man foranlediges til at sige, at alle disse forhold kan rettes op, hvis behovene i byerne kan realiseres.

M.h.t. kateketere og organister, så vil jeg uden yderligere bemærkninger overfor Landsstyremedlemmet anbefale, at man undersøge forholdene for de præster der er i byerne. Jeg selv har undersøgt sagen nærmere, og det er forhold der er meget unge for en enkelt præst i Danmark. At de forhold man skal tage med for at tage de forskellige forhold indenfor kirken i betragtning.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kirken med en besvarelse.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Tak. For det første hvad angår Siumuts ordfører, som var inde på, han er taknemmelig for, at der er etableret uddannelser, som er mere koordinere i forhold til tidligere, at det er tilfældet. Det gør vi på baggrund af de bevillinger vi har, så vidt det er muligt, og vi arbejder fortsat på en videreudvikling når de stillinger vi har fremme i opslag er blevet besat.

Og så er det Atassuts ordfører Godmand Jensen, så vil jeg lige til at starte med sige, at du her tager fejl, at hvis du siger, at m.h.t. Nordgrønlands Provsti hører Ittoqqortoormiit og Avarnersuaq og Tasiilak De hører ikke med til Nordgrønlands Provsti, de hører til Midtgrønlands Provsti. Men i denne forbindelse lægger jeg også mærke til, da han stiller forslaget.

Inuit Ataqatigiit efterlyser flere ting. Asii Chemnitz siger i sin ordføretale, at hun ser det som et fremskridt, at denne besættelse af de opslåede stillinger, således at serviceringen indenfor kirken og højskoleområdet kan fremmes.

M.h.t. serviceringen, så har vi ikke mange stillinger, fordi vi har mange bygder her i landet, som Jakob Sivertsen i sin forespørgsel har efterlyst, det er ligesom om, at man stiller sig afventende også fordi de faglærte ikke er så mange altså indenfor kateket og organist området, altså det er begrænsede ressourcer vi stadigvæk har, men på baggrund af det vort land kan bære og på baggrund af bevillingerne gør vi noget ved sagen.

Så er det spørgsmålet om der er nedsat en arbejdsgruppe fra Maliinannguaq Markussen Mølgaard også fordi Asii Chemnitz Narup også efterlyste det. Ja det er en arbejdsgruppe der er nedsat da præsternes samledes i fjord. De ansøgte om flere midler til området, som bekendt har vi ikke kunne løfte opgaven på baggrund af andre prioriteringer. Hvis der bevilges flere penge, så kan man forbedre forholdene for personalet indenfor kirken også fordi de ansatte hele tiden råber op omkring disse forhold. Men det er bevillingen der er afgørende for, hvad vi har til vores formåen.

Så er det Kandidatforbundets ordfører Mogens Kleist. Afslutningsvis sagde du at du anbefalede overfor Landsstyret, at man også skal tage bygderne med i planlægningen af indførelsen af Atuarfitsialak. Ja i høj grad gør vi det i samarbejde med Landsstyreområdet for Boliger. Vi har planer om igangsætning af byggeri af 16-17 skoler i bygderne, altså det er den samme prioritering som der også er for byerne.

Jakob Sivertsen m.h.t. skolekapeller i Amalliak, hvis du er interesseret i planerne, så kan jeg allerede nu fremvise tegningerne. Altså som kan bruges også overfor andre bygder med samme befolkningsgrundlag som Amalliak. Interesserede har mulighed for at se skitsen eller projektet.

Løsgængeren han efterlyste i sin tale om at undersøge forholdene omkring præstebetjeningen i Danmark for grønlænderne. Som bekendt er der en præst i Danmark også p.g.a. manglende præster i Grønland, så har vi også i høj grad brug for præsterne her i Grønland. Vi påtænker at drøfte, om de grønlændere der af egen drift er flyttet til Danmark, om vi fortsat skal betjene disse med præster selvfølgelig undtagen de syge som de indsatte i fængslerne, det er dem vi er pligtige til at betjene, det er også disse forhold der skal analyseres i den nærmeste fremtid. M.h.t. præsten for grønlændere i Danmark, det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu. Tak.

Så er det forslagsstilleren, Jakob Sivertsen, dernæst er det Godmand Rasmussen, Atassut.

Jakob Sivertsen, forslagsstiller, Atassut.

I mit forslag har jeg som baggrund et spørgsmål, det vi behandler i dag. For 13 år siden i 1988 fremsatte jeg forslagene for første gang. Allerede dengang kunne jeg se, at serviceringen i bygderne ikke var som den skal være. Forholdene er indtil dato blevet forværret.

Kirkelige handlinger foregår i meget forfaldne huse, og uden orgelmusik. Selvfølgelig kan man se det som noget positivt, men disse forhold er ikke længere tidssvarende, det er ikke et eventyr de har, det er reelle forhold jeg snakker om.

Engang imellem så stopper man gudstjenesterne fordi der ikke er nogen til at overtage disse kirkelige handlinger, altså interessen for denne form for ansættelse er dalende, det er det vi efterlyser fra Atassut, at disse forhold skal løses. Mennesker der ellers er interesseret i troen er ikke længere interesseret i at gå i kirke når der ikke er orgelmusik.

M.h.t. Landsstyremedlemmets besvarelse, så synes jeg det er sørgeligt, for hun påpegede ikke noget om konkrete planer for den nærmeste fremtid. Hvis jeg som Landsstyremedlem bliver spurgt om, hvilke planer der er, så vil jeg kun sige det på den måde, at der ikke kom konkrete planer for fremtiden. Derfor mener jeg, at kirkelige handlinger i forfald vil fortsætte fremover.

Som sagt jeg stopper ikke her. Vi kan ikke kun have kirker i byerne, organister og orgler. Disse forhold skal også være gældende i bygderne. Man siger ikke i reglerne om kirken, at det kun er byerne der skal have organister og orgler, lad os finde frem til løsningsmodeller, lad os finde frem til en eller anden form for løsningsmodel, således at der oprettes vedvarende uddannelser af kateketere, altså til stillinger som kateket og overkateket, således at disse stillinger kan genoprette i tilfælde af at man i mangel af præster kan de have deres papirer i orden til videreuddannelse til en præst, således at vi kan komme over problematikken omkring manglen på personale indenfor kirken.

Jeg skal uden at gentage, at jeg er helt utilfreds med Landsstyremedlemmets besvarelse, der findes ingen konkrete forslag for fremtiden, derfor kan jeg ikke anse den som en håndgribelig besvarelse.

Efterfølgende er det Godmand Rasmussen. Derefter er der Landsstyreformanden, Jonathan Motzfeldt.

Godmand Rasmussen, Atassut.

Som jeg plejer har jeg meget korte bemærkninger. Det er beklageligt at jeg ikke nåede at komme i radioen, det forhold som er blevet fremlagt her i dag har vi hørt om siden vores barndom.

Men det er nu kommet frem som en forespørgsel. Jeg skal lige til at starte med påminde Landsstyremedlemmet om, at hvis hun også har radio ligesom os, så vil det ikke være så godt, at være Landsstyremedlem for Kirke, at gudstjenesten afløst p.g.a. af ... Skolegangen er aflyst på et bestemt tidspunkt p.g.a. ..., det er disse forhold som vi hører i radioen, og som gør at vi forstår hvor underudviklede vi er indenfor disse områder

M.h.t. oprettelse af en højskole, Sisimiut højskolen, Knud Rasmussens højskole i Sisimiut udnyttes ikke fuldt ud, det er ligesom at det vil være på sin plads, at udnytte denne mulighed. Selvfølgelig er vi vidende om, at sådan et tiltag vil koste penge, det er derfor vi skal tage hensyn til de 1 mio. kr. som er afsat til formålet. Sådan en højskole vil komme til t mangle elever.

De Landsstyremedlemmet jeg var sammen med da vi gik i kirke i Ittoqqotoormiit, jeg er blevet meget forbavset over, at der ikke engang var en organist til stede, hvor man brugte båndoptagelse i forbindelse med salmerne, dengang da disse satte båndene igang så undersøgte jeg om det virkelig var tilfældet, men det var det jo.

Værre er forholdene i nogle andre bygder. Så er det kalalaq der udkom i 2001, det var en kateket som har haft indlæg i denne avis, han fortæller om en gudstjeneste, hvor man grinte, da kateketen ikke kunne sangen uden af, det kan vi ikke ære stolte af. Hvis vi ser på Grønland generelt, så må vi indrømme, at kirken har været i tilbagegang i løbet af årene. Det skal jo ikke være sådan at vi kun skal bruge kirken til bryllupper og konfirmationer. Jeg er principielt helt enig med Jakob Sivertsen ikke bare fordi jeg er i samme parti som ham.

Og Siumut var også inde på, at hvis man altså kan finde frem til de bevillinger, så vil det være meget relevant at skulle gøre tiltag. Vi har mange gange hørt, at Grønlands økonomi er meget god, hvis økonomien er god nok, hvorfor kan man så ikke finde disse bevillinger. Det er altså de forslag der ikke er realistiske, vi er i tilbagegang i kirken, hvis vi skal danne grundlag for børnenes opvækst så er det meget væsentligt, at vi skal have gode kirker.

Vi kræver ikke nybyggeri, vi skal undersøge det eksisterende og så renovere det efter behov. Det er også meget væsentligt, at skulle ansætte kvalificerede organister, jeg vil heller ikke vurdere besvarelsen som en god besvarelse.

Vi må gå videre, jeg skal lige påminde Landsstyremedlemmet om, at m.h.t. nybyggeri af en højskole, så lad os lige tænke over de eksisterende anlæg vi har, for vi har jo økonomiske problemer her i landet. Tak.

Så er det Landsstyreformanden, Jonathan Motzfeldt, Derefter er det Hans Enoksen, Siumut.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg har en tilføjelse til Landsstyremedlemmet for Kirkens udtalelser. M.h.t. kirken i Danmark og grønlænderne i Danmark, og m.h.t. Otto Steenholdt udtalelser. Ja vi har været inde på det igennem vores politiske debat i Landsstyret, altså de grønlændere i Danmark, som ønsker at gå i kirke på grønlandsk, og som ønsker grønlandsktalende præster, så må vi finde frem til løsningsmodeller.

De pågældende bor i Danmark er statsborgere i Danmark, er skatteborgere dem kan vi selvfølgelig bare henvise til den danske kirke, men de ønsker også, at de også skal serviceres på grønlandsk i kirken. Derfor vil vi tage en kontakt med regeringen i Danmark, det har vi også sagt, også med hensyntagen til serviceringen m.h.t. økonomien i Danmark altså bevillinger i Danmark det skal også med i betragtning. Alle disse forhold vil indgå i disse drøftelser, det vil vi også prøve på at klare også i Landsstyret.

Lad mig også som tilføjelse nævne, at den grønlandske kirke ikke skal vurdere som at den er i tilbagegang. Den grønlandske menighed er ikke værre end andre steder, vi har jo mange ansatte indenfor kirken også i de små steder, som formidler budskabet om evangeliet uanset om det er vrøvl eller ej, så er det det budskab der gælder.

Der findes stadigvæk mange sangkor og det er glædet, og det skal vi opfordre til at gøre. Vore muligheder fra Landsstyrets side er meget begrænsede, vi kan gå ind og oprette uddannelser for kateketere og organister, men m.h.t. det daglige liv som en kristen, det er op til de enkelte. Og man skal heller ikke blande sig for meget fra politisk hold. Det bedste vil være, hvis kirken i Grønland ledes af sine egne folk, vi har jo en biskop og vi har provster det er altså selve menigheden der selv skal sørge for sig selv, og det vil være det mest passende. Og vi har religionsfrihed her i landet, og så er det så op til folk, at vælge sig en religion.

Med disse bemærkninger vil jeg til sidst også nævne, at kirken består af menighedsrepræsentanter, som også har deres egen formand, ikke kun menighedsrådsrepræsentanterne, men også provsterne er også deres ansvar bevist, fordi de skal sørge for at arbejde går videre, det er derfor svært at skulle vurdere om kristendommen er 100 % her i Grønland eller ej. Den karaktergivning kan vi ikke bruge i denne sammenhæng.

Der vil være servicering af den grønlandske menighed som for de flestes vedkommende er lutheransk kirke.

M.h.t. højskolen, det vi snakker om, det er ikke en højskole som vedrører arbejdet i kirken her i Grønland. Det er derfor jeg mener, at vi fortsat skal støtte oprettelsen af en sådan højskole, og det agter vi også fra Landsstyret side.

M.h.t. tjenesterejserne for præsterne, så skal jeg sige, at man sidste år, så er det Grønlandsfly, der også har sat billetpriserne op, så bliver vi måske nødt til at skulle rejse med andre befragtningsmidler som vi tidligere har brugt, de hedengangne apostle. Altså der bliver problemer m.h.t. lufttrafikken og foretagelsen af disse kirkelige handlinger og tjenesterejser. Jeg mener, at den grønlandske menighed går godt. vi samles om kirkerne, og i samarbejde med menighedsrepræsentationerne, det kan man se under valget i år, at der stadigvæk er stor interesse for et sådan arbejde, og vi ønsker dem en god arbejdslyst fremover.

Så er det Hans Enoksen, Siumut. Efterfølgende er det Godmand Jensen, Atassut.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

M.h.t. det der bliver sagt fra Kandidatforbundet har jeg enkelte bemærkninger til. Jeg skal anmode om at citere Kandidatforbundet, de startede således "I forbindelse med etableringen af Atuarfitsialak skal man tage bygderne med i betragtning, det kan vi ikke nå, hvis vi altså ikke ... Jeg vil godt komme ind på Atuarfitsialak fordi det blev nævnt.

Landsstyreområdet for Kultur og Uddannelse og Inniarsaviik, så er der et meget godt samarbejde med bygderne i forbindelse med planlægningen af Atuarfitsialak , og at også realiseringen kan gælde for bygderne også. det er vi glade for, os der kommer fra bygderne. Og vi har haft flere møder med dem, og i forbindelse med samråd, så har de haft op til 10 deltagere som kommer fra forskellige bygder, og her kan man også se at man tager bygderne med, og at der er stor interesse for at bygderne skal være med.

M.h.t. menigheden og det der bliver sagt fra Atassut, selvom de har deres tvivl, jeg mener ikke at denne påstand er rigtigt. Vi har ikke glemt disse bygning og kirker i bygderne. Planlægningen er allerede i gang og det er vi meget galde for i bygderne.

M.h.t. uddannelsen af kateketere og organister, de starter jo i år, der er f.eks. 20-25 kateketelever der starter, har kan man se, at man prøver på, at løse opgaven på bedst mulige vis. Hvis vi altså har nok af penge, og selvom vi kan sige, at vi har en sund økonomi fordi indtægterne fra skatterne er stigende, men hvis vi ser generelt på samfundet, så har vi også mange forskellige interesser her i samfundet, og det er derfor vi skal prioritere pengene. Vi i bygderne er også blevet ramt, men det klager ikke de ikke over, også fordi andre dele af samfundet også bliver berørt.

Det er altså disse negative betragtninger, det har ikke noget på sig. Vi vil være med i

udviklingen også i bygderne. Tak.

Så er det Godmand Jensen, og dernæst er det Mogens Kleist.

Godmand Jensen, ordfører, Atassut.

For det første skal jeg beklage m.h.t. definitionen af Nordgrønlands Provsti, det er altså nok en oplysning jeg har fået fra en ansat indenfor kirken - en pålidelig ansat i kirken. Det beklager jeg.

Men jeg er foranlediget til at fremkomme med nogle bemærkninger m.h.t. de faldne bemærkninger. Men hvis man ser på kommuner, og hvis vi ser på Grønland generelt, men der findes visse steder hvor det er helt galt m.h.t. forholdene m.h.t. serviceringen af den grønlandske menighed.

Nogle talere har været inde på, at serviceringen er god nok, det ser ikke ud sådan i nogle af kommunerne. Det er ikke kun i bygderne, at vi har dette problem, f.eks. vores egen by kan jeg nævne. Man kan ikke engang ordne oliefyrene i denne kirke i byen. Vi får besked fra provsten i Nordgrønland, at de ikke kan gøre noget ved sagen p.g.a. manglende bevillinger. Det kan man måske også more sig over. Selvfølgelig starter vi med orgelledsagelse, men så går sikringen, så bruger vi stemmen til at syne samler. Det er altså tilstadighed det defekte oliefyr der gør, ar vi er ved at ødelægge orglet. Det er helt frustrerende forhold vi lever under.

Det er ikke dette enkelte problem, vi har samme problemer i vores bygder. F.eks. kan jeg også nævne min egen bygd, jeg kender personligt provsten for Nordgrønland, og har haft en samtale med vedkommende, og har sagt til ham, at i den mellemstore bygd er der ingen kirkegængere, og til dette spørgsmål har jeg svaret, at vi ikke har en kateket, og at vi ikke har et oliefyr i kirken, altså når man går i kirken andre steder, så enten tager vi ud eller spiller vi fodbold.

Altså vi ser på forholdene for kateketere eller præster som er ansat indenfor kirken, så vil jeg ikke nogen af dem være interesseret i, at blive ansat i sådan en stilling. Når folk bliver ansat bliver sådan et dårligt sted, så begynder vedkommende at regne ud, hvor længe vedkommende kan blive på stedet, altså hvis forholdene ikke bliver rettet op, så forlader folk jo stedet, med det samme. Det er de faktiske forhold vi også lever under i nogle dele af Grønland.

Inuit Ataqatigiit var også inde på at skolekapellerne i yderdistrikterne, at de bruges meget der, ja de skal også bruges i fremtiden, men som sagt tidligere, hvis sådan et skolekapel ikke har et oliefyr ikke er blevet malet og hvis der ikke er ske en renovering, hvem vil så være ansat et sådan sted. Det er sådanne forhold vi lever under i nogle af kommunerne.

Men ud fra besvarelsen kan vi se, at der er nogle gode målsætninger, og at man prøver på at rette op på forholdene, derfor anser vi ikke fremtiden for at være alt for mørk.

Men forholdene er så vanskelige i øjeblikket, at vi bliver nødt til at finde frem til en eller anden form for samarbejde mellem kommuner, provstierne og andre indenfor kirken.

Den næste er Mogens Kleist. Efterfølgende er det Maliinannguaq Markussen Mølgaard.

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Tak. Det er ligesom om, at vi er i valgkamp vedrørende bygderne. Ja vedrørende forholdene i bygderne, der er nogle der siger, at der er visse forhold der skal rettes op.

Hans Enoksen, jeg vil gerne spørge Hans Enoksen og Landsstyret, det der blev nævnt renoveringen af 23-24 skolekapeller, jeg vil gerne vide hvilke bygder det drejer sig om.

M.h.t. bygderne, vi har over 60 bygder, forholdene er jo også forskellige fra bygd til bygd. I Vestgrønland og Nordgrønland er forholdene forskellige, det er derfor, at det vil være meget svært at skulle sige, at forholdene er i orden.

M.h.t. bygderne, så vil jeg gerne overfor Landsstyremedlemmet anbefale, at hun berejser de forskellige bygder i Østgrønland og Nordgrønland og se de faktiske forhold. Der findes jo gode bygder og skoler og kirker, men der findes også forfaldne kirker og skoler.

Det der bliver fortalt fra Godmand fra Atassut er helt anderledes, i forhold til det der bliver sagt fra Hans Enoksen. Det jeg gerne vil spørge om til Landsstyremedlemmet for Kultur m.h.t IA's fremlæggelse konto 40.12.26 højskolen, hvad man bruger bevillingen til, her nævner man jo en højskole for menighed, og også disse midler. Det er derfor, at jeg gerne vil vide fra Landsstyremedlemmet, hvad man bruger pengene til, og hvad man agter at bruge pengene til.

Siumuts ordfører har jeg følgende bemærkning til. Bygderne har forskellige problemer, som i en håndevending kan rettes op. Det er ikke det vi snakker om, det er planlægningen m.h.t. etableringen af skolekapeller i bygderne, det er problemstillingerne i disse bygder vi snakker om, selvfølgelig findes der måske kirker og skoler særskilt i visse bygder, men der er også visse steder, hvor der er mangel på disse bygninger. Det er derfor, at vi har behov for en prioritering generelt for hele Grønland. Tak.

Den næste er Maliinannguaq Markussen Mølgaard.

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Tak. I forbindelse med mit forslag sidste år under vintersamlingen, hvor jeg foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe som Landsstyremedlemmet i sit svar bemærkede, at sagen kører under provstiudvalgene, dertil finder jeg det meget ønskeligt fra vores side, at når man drøfter de forhold som menigheden har at leve under, og som tit bliver taget op i denne sal, og som også bliver påpeget af Godmand Jensen, at for så vidt angår skolekapeller, kateketernes vilkår, lønforhold, mangel på organister o.s.v. , hvis vi havde haft en arbejdsgruppe, som havde set på forholdene, så kunne vi her i Tinget vurderet konkret, hvilke initiativer der var behov for fra politisk hold fra Landstingets side ud fra de eksisterende forhold dag.

Hvis vi havde en velfungerende arbejdsgruppe med deltagelse af præster, kateketere, organister, menighedsråd og andre berørte parter, som kunne rådgive Landstinget og Landsstyret, så mener vi, at det vil være helt på sin plads, således at vi kunne få et bedre overblik, hvad det egentlig er der er behov for, og hvordan vi sal prioritere de eksisterende midler m.m. Og det er en ting som jeg mener, at arbejdsgruppen skal arbejde med.

Det er beklageligt, at der i forbindelse med genoptryk af bibelen, at man endnu ikke har løst problemet omkring finansieringen af genoptrykningen, og det finder vi beklageligt. Der cirkulerer her i tinget mange papirer, vi har mange udgifter til trykning, himlende beløb, hvorfor vi også må være mere vågne overfor, at finde midler til trykning af en så vigtig tryksag.

Derudover skal jeg tilføje, at det i henhold til vores arbejde i Inuit Ataqatigiit, så plejer vi normalt at undersøge forholdene til bunds før vi går op på talerstolen. Og det samme har vores ordfører gjort, hvor hun har bl.a. henviste til de gældende finanslove.

Afslutningsvis skal jeg blot sige, at jeg mener, at den tid, hvor vi levet i, hvor vi har behov for styrkelse af åndslivet, og vi har store problemer med at have det nødvendige arbejde, vi bør sige tak til de medarbejdere vi har, der udfører et stort stykke arbejde. Og hvor arbejdet ikke altid er helt let, og hvor præsterne også fungerer som sjælesørger m.m., og jeg ønsker at vi siger tak til dem.

Så er det Jakob Sivertsen, forslagsstiller. Derefter er det Hans Enoksen.

Jakob Sivertsen, forslagsstiller, Atassut.

Til Landsstyreformandens bemærkninger vedrørende mine bemærkninger om, at jeg finder Landsstyrets besvarelse for tynd, så skal jeg udtale, at jeg mener, at Landsstyrets svarnotat i nærværende sag vedrørende det nuværende stade, så mener jeg, at svarnotatet er for tyndt, selvom jeg er glad for at man fremlægger status.

Jeg mangler blot anvisninger på, hvor der er størst behov for tilretninger, det er netop derfor der bliver fremlagt et sådan forslag, som jeg har foreslået. Det er sådanne nogle punkter som jeg efterlyser.

For så vidt angår lokale problemer og en drøftelse af dem, så kunne vi mok have brugt mindst et par dage her, for at drøfte hvor problemerne egentlig er, og hvor skoen trykker.

Men jeg vil dog gerne sige tak for partiernes ordførere, Siumut, Atassut og Kandidatforbundets og selvfølgelig også Inuit Ataqatigiits bemærkninger, som er principielle enige i mit forslag. Jeg fremlægger forslag efter foregående undersøgelse, og jeg skal i den forbindelse atter engang udtale, at vi i forbindelse med nærværende forespørgselsdebat, at hvis forholdene ikke bliver løst i de kommende år, så kan man nok forvente, at jeg fremlægger forslaget igen.

Derefter er det Hans Enoksen, og efter Hans Enoksen er det Otto Steenholdt, men først Hans Enoksen.

Hans Enoksen, ordfører, Siumut.

Til Kandidatforbundets Mogens Kleist skal jeg beklage, at han ikke er her. vi ved, at forholdene er meget forskellige fra bygd til bygd, nogle steder kan forholdene siges at være tilfredsstillende, mens forholdene andre steder ikke på nogen måder kan forsvares.

Derfor er der et planlægningsarbejde i gang som jeg har stor tiltro til, og som er et skridt i den rigtige retning. Der er ingen der sidder med hænderne i skødet, f.eks. kan jeg sige, at der i Qaqortoq bliver anlagt en ny kirke, og det er en udvikling der går i den rigtige retning, og vi kan ikke bare lukke vores øjne, og se til, at der ikke bliver gjort noget ved problemerne.

Jeg forventer selvfølgelig at forholdene i de kommende år vil blive bedre, og jeg forventer også, at man prioriterer de steder, der har de største problemer. Mange tak.

Så er det Otto Steenholdt, og bagefter er det Landsstyremedlemmet for Kirke, men først Otto Steenholdt.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Til Landsstyremedlemmet og Landsstyreformandens besvarelse vedrørende den præstelige betjening af den grønlandske menighed, så siger jeg tak for besvarelsen, og så siger jeg inderlig tak for Jeres bemærkninger herom.

Men vedrørende mine bemærkning omkring planerne for den fremtidige servicering, så finder jeg det meget spændende, det har jo altid været sådan, at det er et spørgsmål om man skal bibeholde de opgaver som de grønlandske præster i Danmark har haft, og jeg er interesseret i at vide, hvordan forholdene vil være i fremtiden.

Det er rigtigt, at de er af os der er flyttet til Danmark også betaler skat til den danske Stat, og hvis vi skal udnytte denne skat også bedst muligt, så må vi også arbejde for, at den grønlandske menighed i Grønland bliver serviceret på lige fod med den danske menighed.

Og jeg er også meget glad for, hvis f.eks. patientgrupper og uddannelsessøgende primært er dem som vil blive serviceret af en grønlandsk præst i Danmark, det er klart. Men en af de ting, som ikke nævnes her, at vi også har gudstjeneste over radioen hver søndag kl. 10.00, som jeg også mener, at man lytter til i de bygder, hvor man f.eks. ikke har præster eller organister. Jeg mener, at man heller ikke skal glemme dette, og det var hvad jeg havde at sige her i forbindelse med mit sidste indlæg.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kirke, Lise Skifte Lennert. Derefter er det Daniel Skifte, men først Lise Skifte Lennert.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Til forslagsstillerens sidste bemærkninger vedrørende manglende musik ved gudstjenester, så håber jeg meget på, at ansvaret ikke alene er vores, mens ansvaret ligger ligeledes også hos de lokale menighedsråd, og det er således et samarbejde mellem os og menighedsrådene, at spørgsmålet skal løses, hvor også menighedsrådene har et medansvar og hvor vi håber, at de vil leve op til dette.

Problemet kan ikke løses fra år til år, men søges løst på længere sigt, hvor jeg håber på og arbejder på, at vi via videreuddannelser af eksisterende lærere også vil kunne videreuddanne disse, således at disse også kan fungere som organister, og det er en del af de tanker vi har, for så vidt angår løsning på problemet på længere sigt ikke mindst hvad angår manglen på organister, og jeg beklager selvfølgeligt, at Jakob Sivertsen mener og er utilfreds med mit svarnotat, men jeg har blot gjort opmærksom på, hvad vores nuværende stade er.

Til Godmand Rasmussen vedrørende Godmand Jensens bemærkninger vedrørende at gudstjenester må aflyses, så har jeg mit direktorat, for så vidt angår vores medarbejdere på det kirkelige område, altså vores 2 medarbejdere, så har jeg anmodet dem om, at undersøge, som de har sendt ud til samtlige præstegæld, hvor vi ellers har sat et frist til at komme med en besvarelser, at vi fik meldinger tilbage under nærværende samling inden den 15. april, men de svar vi har modtaget har været alt for få, således at det ikke var grundlag nok til en besvarelse, hvorfor vi har måtte udsætte dette til efteråret, hvor vi så vil få klar besked om, i hvor stor omfang man aflyser gudstjenester og om der er hold bag rygterne. Vi har brug for et mere solidt talmateriale på baggrund af svar fra samtlige præstegæld, og først da kan vi besvare om omfanget af aflysninger er omfattende, og om det er rigtigt.

Vedrørende den kirkelige højskole, selvom Landsstyreformanden har besvaret spørgsmålet, så bliver der ikke anlagt et nyt hus, men det er indholdet vi drøfter, og et indhold som kan foregå i forskellige byer. F.eks. også på højskolerne. Men initiativerne er i gang, og under mit første svar sagde jeg, at ansættelsesprocedurerne også er igang, således at vi kan ansætte en leder pr. juli.

For så vidt angår kirkernes forfald, vil jeg gerne tilføje til det der allerede er sagt, at vi ikke må vente på hinanden, men så har vi også som forældre pligt til, at styrke menighedsarbejdet, hvis menighedsarbejdet skal styrkes, så har vi også som forældre et stort ansvar og pligt, hvor vi ikke blot skal vente på, at der bliver gjort noget fra centralt hold. Vi har også et ansvar indenfor vores familie, og som forældre.

Vedrørende den grønlandske menighed i Danmark og vores drøftelser med det danske Kirkeministerium, så er det sådan, at vi har aftalt med Johannes Lebech, den danske Kirkeminister, at den danske Kirkeminister kommer herop, og at vi drøfter de forhold der er og de problemer der er omkring den grønlandske menighed i Danmark.

Til Godmand Jensen vedrørende forhold på enkelte bygder, så nævnte han forhold vedrørende orgler og opvarmningen af kirken i Upernavik, og vi havde ellers forventet at problem t var løst, men har erfaret, at den foreslåede løsning har været alt for dyr, hvorfor der ikke er sket noget.

Til Mogens Kleist, skal jeg blot udtale, at det der fremgår af dine spørgsmål kan du få svar på ved at læse i finanslovene. Når vi har mulighed herfor besøger vi selvfølgelig de kirker der her når vi kommer forbi.

Til Mogens Kleist efterlysning af de 1 mio. kr i forbindelse med den kirkelige højskole, lønninger indenfor de forskellige fag, til kurser for 18-20 personer på årsplan, rejser, kost og lærermateialer det er det de 1 mio. kr. skal bruges til, ligesom der mellem provsterne skal etableres et netværk, og det var hvad de 1 mio. kr. skulle bruges til, og det er det de primært skulle bruges til, men du kan selvfølgelig få et skriftligt svar på dine spørgsmål.

Til Maliinannguaq Markussen Mølgaards efterlysning af en redegørelse om de kirkelige forhold på baggrund af en nedsat arbejdsgruppe, en sådan tanke eller idé vil jeg gerne byde velkommen, og kan nå vi har ansat en studieleder til den kirkelige højskole, at vi også tager dette arbejde op, således at dette kan tages op i samarbejde med provstiudvalgene.

Vedrørende Jakob Sivertsens sidste bemærkninger i sit sidste indlæg vedrørende hvilke planer der er, skal jeg udtale, som jeg også sagde i begyndelsen, at vi i samarbejde med Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur har en nøje tilstandsvurdering og omfattende planlægning af renoveringerne lokalt forskellige steder. Der er en omfattende planlægning på vej, vi er allerede gået i gang med renoveringen visse steder. vi er i gang med en omfattende planlægning af et kommende renoveringsarbejde for så vidt angår skole- og kirkebygninger i bygderne.

Vi udnytter vores eksisterende ressourcer bedt muligt. Tak.

Så er det Daniel Skifte for sidste bemærkninger.

Daniel Skifte, Atassut.

Indledningsvis skal jeg udtale vedrørende skolekapeller, at der en hel del skolekapeller, hvor jeg ved selvsyn har konstateret i hvor dårlig forfatning de er i. Men Atassut ligger selvfølgelig fortsat vægt på det åndelige arbejde og udviklingen her, som vi også udtalte i vores nytårsudtalelse engang.

Hans Enoksen nævnte, at ... Godmand Jensen og Godmand Rasmussen har fremlagt klare eksempler på, hvilke problemer der er.

Ganske kort, så siger Daniel Skifte, at de fortsat er behov for løsning på bygdernes problemer.

Finn Karlsen, 2. næstformand for Landstinget.

Der er ikke andre der har bedt om ordet, således er vi færdige med behandlingen af punkt 33; Forespørgselsdebat om forskellige kirkelige forhold, herunder opførelse af skolekapeller i bygderne.