Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 55-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag, torsdag den 26. april 2001

 

Punkt 55

Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation nr. 1/2000 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Grønlands Landsstyre og Islands regering om, at etablere et samarbejde omkring dokumentation og historieskrivning af de vestnordiske landes fælleshistorie.

Anders Andreassen, Siumut.

Som ved de foregående punkter, skal jeg anmode Landstingsformanden om, at jeg alene fremlægger indstillingen.

Der redegøres vedrørende rekommendationen allerede er blevet omdelt indstiller delegationen over for Landstinget, at man tilslutter sig rekommendationen, da Rådet finder punktet væsentligt.

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Landsstyret kan til fulde tilslutte sig rekommendationen om at etablere et samarbejde omkring dokumentation og historieskrivning af de Vestnordiske landes fælleshistorie:

Det er vigtigt at gøre sig klart, at de Vestnordiske lande har et helt enestående historisk skæbnefællesskab, idet de tre lande alle blev koloniseret og indlemmet i den nordske stat omkring år 1000 og efterfølgende indlemmet i den danske stat i slutningen af 1300-tallet.

Først i perioden fra 1944, hvor Island blev selvstændigt, i 1948, hvor Færøerne fik hjemmestyre og til 1979, hvor Grønland fik hjemmestyre, blev de tre landes fælles historie som koloniserede lande formelt afsluttet og erstattet af et ligeværdigt internationalt samarbejde.

Indtil det 20. århundrede var det derfor i meget stor udstrækning kun den norske og danske historieforskning, som beskæftigede sig med Vestnorden, og dette i stor udstrækning ud fra et norsk eller dansk historiesyn, hvor de Vestnordiske lande kun indgik med lille vægt.

Først i løbet af det 20.århundrede er der langsomt, i hver af de tre vestnordiske landes universiteter blevet etableret historiske forskningscentre, for Grønlands vedkommende ved Ilisimatusarfik. Der er derfor nu grundlagt fundamentet for et nærmere samarbejde om den vestnordiske fælleshistorie, set ud fra en Vestnordisk synsvinkel.

Også af ressourcemæssige grunde er det imidlertid vigtigt, at etablere et mere intensivt samarbejde om den vestnordiske fælleshistorie, da ingen af de tre lande råder over så store økonomiske eller faglige ressourcer, at de hver især kan løfte opgaven.

Historieforskning og historieskrivning er et universitetsanliggende og et nærmere samarbejde om den vestnordiske fælleshistorie bør derfor udmønte sig i et samarbejde mellem de historiske fakulteter ved henholdsvis Grønlands, Færøernes og Islands Universiteter. Landsstyret finder det vigtigt, at den grønlandske historiefortælling og -skrivning forestås af landets egne borgere.

Landsstyret anbefaler derfor, at repræsentanter fra de tre vestnordiske universiteters historiske fakulteter snarest nedsætter en arbejdsgruppe med opdrag at afdække de faglige og økonomiske muligheder for at etablere et sådant vestnordisk historikersamarbejde. Herunder eksempelvis etablering af dokumentationsdatabaser, gæstelærer- og gæstestudentudveksling, fælles vestnordiske projekter m.v.

Det må imidlertid anføres, at en implementering af rekommendationen vil have økonomiske konsekvenser, som vil skulle indarbejdes i finansloven og ved ansøgning af eksterne midler fra eksempelvis fonde.

Med disse bemærkninger, skal vi fra Landsstyrets side indstille, at rekommendationen vedtages af Landstinget.

Ole Thorleifsen, ordfører, Siumut.

Landstingets delegationsformand i Vestnordisk Råd foreslår til Landstingsbeslutning, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommendation om, at man henstiller til Færøernes Landsstyre og Grønlands Landsstyre og Islands regering om, at etablere et samarbejde omkring dokumentation og historieskrivning af de vestnordiske landes fælleshistorie.

Fra Siumut har vi stor forståelse for rekommendationen og tager den til efterretning.

Vores historie er helt afgørende for et folks identitet, hvorfor det er nødvendigt, at vi skriver vores historie på vores eget grundlag.

Det vil også bane vejen for, at vi kommer til at kende os mere historisk, ligesom dette også vil styrke det vestnordiske samarbejde.

Et stærkt samarbejde ved vi er meget vigtigt, hvorfor vi går ind for, at man etablerer et samarbejde omkring dokumentation og historieskrivning af de vestnordiske landes fælleshistorie i samarbejde, så går vi ind for dette, da det vil styrke det vestnordiske samarbejde.

Det må påregnes, at der må afsættes økonomiske midler hertil. Vi finder fra Siumuts side rekommendationen, som støtteværdigt og skal indstille, at forslaget overgår til.....