Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 67-100-17-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 9. maj 2001


Dagsordenens punkt 67, 100 og 17

Beslutningsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt som grundlag for tildeling af boligsikring.

(Tommy Marø)

(1. behandling)Tommy Marø, forslagsstiller, Siumut

I medfør af Forretningsordenen for Grønlands Landsting &32 fremsætter jeg følgende beslutnignsforslag:

Beslutningsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt som grundlag for tildeling af boligsikring.

Boligsikringens formål er, at sikre personer i Grønland en bolig, uanset deres indkomst. Det er en flot formålsparagraf, som er værd at værne om. Spørgsmålet er, om det er udelukkende boligsikringens målgruppe, som nyder godt af boligsikringens ydelse. Ser man på lovgrundlaget kan man komme i tvivl. I landstingsforodning (13. august 1985) om ændring af landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring, står der bl.a. følgende i &5 stk 2:

"...Den regulerede nettoindkomst beregnes på grundlag af husstandsmedlemmernes skattepligtige indkomst fra det nærmest forudgående slutlignende indkomst...."

Med andre ord betyder det, at man søger boligsikring i eksempelvis 2001 på baggrund af ens indkomst året før. Det har bl.a. den umiddelbare konsekvens, at gruppen af studerende som blev færdige i år 2000 og dermed havde en lav indkomst, har ret til at modtage boligsikring i år, selvom deres indkomst er steget en del via erhvervelsen af et arbejde. Er det en hensigtsmæssig indretning af lovgivningen?

Jeg mener nej. Lovgivningen bør i stedet for indrettes på en sådan måde, så man søger boligsikring på baggrund af ens forventet indkomst i indeværende år. På den måde sikrer man, at det er den rette målgruppe, som modtager boligsikring, da boligsikringens størrelse vil være i overensstemmelse med ansøgerens forventet indkomst.Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Jeg har fremsat beslutningsforslag til landstingsbeslutning om indtægtsgrænsens grundbeløb for ansøgning om boligsikring forhøjes.

Baggrunden for fremsættelsen af forslaget er, at man nu i en del år i forbindelse med fremsættelse af lignende forslag har udtalt, at man ville afvente Socialreformkommissionens arbejde samt eventuelle anbefalinger på sikringsydelsesområdet.

Nu er der imidlertid gået 4 år siden anbefalingen blev godkendt af Landstinget og overgivet til Landsstyret som en opgave. Jeg er selvfølgelig vidende om, at Landsstyret foretager deres undersøgelser og vurderinger grundigt og at der foretages en grundig vurdering af kommunernes andel af betalingerne og mulige konsekvenser heraf, da området også har stor berøringsflade med kommunerne, er der derfor mange aspekter, der skal foretages en vurdering af.

Endvidere er det ønskeligt, at lovgivningen, der ikke anses for hensigtsmæssigt pga. den opfattelse, at den administreres forskelligt også medtages i reformarbejdet. For fremtiden er det nødvendigt, at der udarbejdes love, som kan følges og administreres ens og ikke skaber misforståelser.

Ældre og uddannelsessøgende har svært ved at forstå, den måde lovgivningen af boligsikringsområdet anvendes, hvorfor det er nødvendigt, at man i forbindelse med reformarbejdet udstikker klare regler for anvendelsen.

Det er nødvendigt, at forhøje indtægtsgrænsens grundbeløb for tildeling af boligsikring, der i dag er på 128.000 kr. Formålet med forhøjelsen må være, at boligsikringen skal være til støtte og hjælp for familier med lavindkomst og som er forsørgere, for ældre pensionsmodtagere, for enlige forsørgere og for uddannelsessøgende. Formålet må endvidere være, at så mange som muligt med behov herfor får mulighed for at kunne få tildelt boligsikring, ikke mindst familier som forsørger flere børn, hvilket da også blev anbefalet af Socialreformkommissionen.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Så er det Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender med svarnotater til de to beslutningsforslag, hvorefter han straks går videre med at forelægge forslaget til landstingsfordordning om boligsikring i lejeboligers punkt 17.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender.

Jeg vil anmode ordstyreren om, at mine besvarelser til forslagene, da de allerede er omdelt, vil

jeg blot nævne, hvad der konkret står.

Landstingsmedlem Tommy Marø har fremsat beslutningsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt som grundlag for tildeling af boligsikring.

I forslaget til Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger, som fremlægges i Landstinget på dette forårsmøde, foreslår Landsstyret bl.a., at boligsikring ydes på grunlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år.

Da man allerede i forslaget sin landstingsforordning om lejeboliger allerede har taget højde for dette, at den aktuelle indkomst kan anvendes som grundlag for tildeling af boligsikring, anbefaler Landsstyret, at forslaget fra Landstingsmedlem Tommy Marø ikke imødekommes.

Landstingsmedlem Ruth Heilmann har fremsat beslutningsforslag om, at indtægtsgrænsen for ansøgning om boligsikring forhøjes.

Idet der i forslaget til landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger allerede er taget højde for, at indtægtsgrænsens grundbeløb for ansøgning om boligsikring forhøjes, indstiller Landsstyret, at forslaget fra Landstingsmedlem Ruth Heilmann ikke imødekommes.

Efterfølgende efter at have kommenteret punkt 67 og punkt 100, skal jeg nu på Landsstyrets vegne forelægge:

Punkt 17 Forslag til landstingsbeslutning om boligsikring i lejeboliger

På baggrund af Socialreformkommissionens anbefalinger fra 1997 samt redegørelse vedrørende omlægning af sociale sikringsydelser, som Landstinget tilsluttede sig på forårssamlingen 2000, fremsætter Landsstyret hermed forslag til ny forordning om boligsikring i lejeboliger.

På Forårssamlingen 2000 tilsluttede Landstinget sig, at boligbørnetilskud og boligsikring kobles sammen i en forbedret boligsikringsordning, som betyder afskaffelse af boligbørnetilskud. Der blev efterlyst klare retningslinier, især hvad angår kriterier for tildeling med udgangspunkt i familier med børn, og ikke mindst, at der skulle tages hensyn til lav- og mellemindkomstgrupper.

Landsstyret har arbejdet med boligsikring og boligbørnetilskud i tilknytning til huslejereformen.

Huslejereformen omfatter to i princippet af hinanden uafhængige reformer:

1. Fjernelse af boligbørnetilskuddet og forbedring af den gældende boligsikringsordning

2. Indførelse af mere omkostningsægte huslejer i de offentligt-ejede udlejningsboliger.

Med fjernelsen af det indkomstuafhængige boligbørnetilskud på 10% af huslejen pr. barn, vil det sparede boligbørnetilskud blive anvendt til at forbedre boligsikringsordningen, så ordningen kan omfatte lavindkomst- og mellemindkomstgrupperne. Derved kommer de bedrebemidlede til at bidrage til en forbedret boligsikringsordning, da de ikke længere vil modtage det nuværende indkomstuafhængige boligbørnetilskud.

Endvidere vil en merindtægt fra omlægning af kapitalafkastet i udlejningsboliger blive anvendt til forbedring af boligsikringsordningen, bl.a. fordi de største stigninger vil ske i de store boliger, der først og fremmest bebos af børnefamilier.

Hensigten hermed er, at de mindrebemidlede skal stilles bedre og de bedrebemidlede skal bidrage hertil ved ikke længere at modtage indkomstuafhængige boligbørnetilskud til huslejen.

Det skal samtidig bemærkes, at beslutningen om at lægge et økonomisk pres på de bedrestillede også skal ses som et signal om, at de bedrestillede i højere grad skal bidrage til egen boligforsyning, eks. i form af andelsboliger eller privat boligbyggeri.

Formålet med den nye boligsikringsordning er:

1. at etablere et system til regulering af husleje i stedet for både at yde boligbørnetilskud og boligsikring

2. at husstande med højere indkomster end den nuværende grænse på 128.000 kr. kan modtage boligsikring

3. at boligbørnetilskud fjernes i udlejningsejendomme

4. at der fastsættes en egenbetaling pga,. den skattepligtige husstandsindkomst og antallet af børn.

Den nye boligsikringsmodel er udarbejdet i forhold til huslejereformen for lejeboliger og i den forbindelse er det fundet uhensigtsmæssigt, at opretholde en boligsikringsordning, der gælder både for lejeboliger og visse boligstøttehuse, de såkaldte kapitel 4-huse. Nærværende forslag til landstingsforordning om boligsikring omfatter derfor kun boligsikring i lejeboliger.

Den nye boligsikring vil blive ydet til private og offentlige udlejningsboliger. Dermed foreslås fjernet muligheden for boligsikring i boligstøttehuse, men nedsættelsen af ydelsen med antallet af børn jf. Landstingsforordning nr. 1 af 9. april af 1992 om støtte til boligbyggeri bibeholdes.

Boligstøtehusene vil således blive betragtet som private boliger på linie med andelsboliger, selvbyggerhuse og andre private boliger, hvortil der ikke ydes boligsikring i dag. Der findes flere typer boligstøttehuse, for eksempel boligstøttehuse, der er omfattet af kapitel 4, 5 og 6 i Landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, hvoraf der i dag kun kan ydes boligsikring til de, der er omfattet af kapitel 4.

Terminsydelsen må betragtes som investering i en privat bolig og sociale ordninger bør ikke anvendes som investering i private boliger. Boligsikring er en social ydelse, hvorfor det vil være naturligt ikke at yde boligsikring i en privat bolig.

Derudover er de væsentligste ændringer i forhold til nuværende landstingsforordning som følgende:

Beregningsgrundlaget vil være den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med, at et stigende antal offentlilge ydelser fremover gøres skattepligtige, og at der herved opnås en større gennemskuelighed i reglerne og samspillet mellem de forskellige ydelser inden for det sociale område. Både ved stigning og nedgang i indkomsten kan beregning ske på grundlag af forventet skattepligtig indkomst.

I den gældende boligsikringsordning reduceres den faktiske husleje med eventuelle boligbørnetilskud før boligsikringen beregnes. I den nye boligsikringsordning er antal børn direkte integreret i boligsikringsordningen, hvorfor en modregning ikke længere vil være nødvendig og det vil gøre ordningen lettere at administrere.

Den nye boligsikringsordning vil blive givet som et direkte tilskud til den pågældende husleje og vil blive beregnet ud fra husstandens årlige skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år med fast bopæl i husstanden, sådan at egenandelen nedsættes i forhold til antal børn i husstanden. Hermed forenkles boligsikringsordningen samtidig med, at det private offentlige udlejningsmarked kan ligestilles omkring tilgangen til boligsikring.

Boligsikringsåret følgender kalenderåret i overensstemmelse med andre sociale ydelser.

Bestemmelsen om omberegning midt i boligsikringsåret ved væsentlig nedgang i indkomst, f.eks. ved dødsfald, påbegyndelse af uddannelse og skilsmisse foreslås genindført.

Med hensyn til fastsættelse af regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimusbeløb for årlig boligsikring foreslås, at Landsstyret bemyndiges hertil.

Den gældende lovgivning er fra 1983 og der er ændret i bestemmelserne flere gange. Der er ved udformningen lagt vægt på at gøre reglerne mere tidssvarende, mere enkle og mere overskuelige.

Landsstyret har til hensigt, at hæve indkomstgrænsen for modtagelse af boligsikring fra 128.000 kr. til 180.000 kr. årligt for husstande uden børn til 372.000 kr. for husstande med 1 barn og op til 444.000 kr. årligt afhængigt af antal børn i husstanden, op til 6 børn for husstande, således at børnefamilierne med mellemindkomster ikke stilles ringere end i dag.

En forhøjelse af boligsikringen fra det nuværende beløb på 128.000 kr. til 180.000 kr. indebærer en markant forøgelse i antallet af modtagere af den ny boligsikringsordning.

Landsstyret har taget initiativ til et orienteringsmøde med de berørte Landstingsudvalg inden forslaget går videre til 2.behandling.

Med disse bemærkninger vil Landsstyret overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling.Ruth Heilmann, ordfører, Siumut.

Tak. Vi har følgende bemærkninger til Landsstyrets ændringsforslag om boligsikring i lejeboliger.

Da Landsstyret etablerede Socialreformkommissionen var en af kommissoriet, at sociale sikringsydelser skal gøres lettere og med hensyn til boligsikringen, at den gældende boligbørnetilskud skal sættes som mål, at sikre en nedre grænse, således en indstilling til Landstinget kan realiseres.

Da Landstinget i 1997 blev forelagt Socialreformkommissionens anbefalinger godkendte Landstinget i princippet anbefalingerne og indstillingerne, at anbefalingerne skulle videreføres af Landsstyret, hvor en af dem er en forordningsforslaget om boligsikring, som her forelægges og den har vi i Siumut ventet på med glæde.

Socialreformkommissionen anbefalede i princippet, at mennesker skulle være mere selvstændige og ikke være afhængige af de offentlige, dvs. de i samfundet i fuld omfang skal være selvforsørgende, således at det kun var nødvendigt at yde sociale ydelser i udgangspunkt til folk med behov.

At bo i en bolig og især i en lejebolig er dyr, især for lav- og mellemindkomstgrupper og kan være uoverkommeligt, især for dem med børn, kan forsørgelsen være ret vanskelig. Dette blev dokumenteret under Socialreformkommissionens arbejde og endnu i dag klages der over disse forhold fra mange sider.

Landstinget anbefalede, at tiltagene og vejen for, at de bedremidlede skal få egen bolig skal gøres lettere. Dette er man allerede gået i gang med, bl.a. gennem andelsboliger og selvbyggerhuse, som gennem opsparing til egen bolig.

Vi er tilfredse med, at Landsstyret giver disse muligheder og vi skal fra Siumut kræve, at tiltagene øges. Det er Siumuts mening, at nærværende forelæggelse fra Landsstyret i princippet henholder sig til Landstingets holdning. Det kan vi i Siumut tilslutte os til.

Forordningsforslaget er struktureret efter anbefalingen om, at boligsikringen især skal begunstige børnefamilier. Vi skal fra Siumut sige, at vi er tilfredse med det.

Boligsikringen har været igennem fra 1983, hvor indkomstgrænsen for modtagelse af boligsikring har været på 128.000 kr. årligt, men mange ansøgere har fået afslag og kan endnu i dag ikke forstå afslaget, især ældre og uddannelsessøgende, for administrationen kan være forskellig fra kommune til komme og for dem, der har svimlende? indtægter, selvom de også har behov for afslag.

Derfor skal vi fra Siumut på det kraftigste kræve, at der i forbindelse med lovændringen så vidt muligt undgår forværrende forhold. Vi er i Siumut tilfredse med ønsket om, at når der har været nylige ændringer i indkomsten, kan en beregning ske smidigere.

I Siumut har vi ikke nået i mod, at Landsstyrets forslag, at der for husstande uden børn hæver indkomstsgrænsen fra 128.000 kr. til 180.000 kr. til 372.000 for husstande med 1 barn og til 444.000 kr. op til 6 børn for husstande.

I Siumut mener vi, at det er hensigtsmæssigt, at tage udgangspunkt i husstandene og det ønskes utvetydigt tydeliggjort, at også enlige, som kan være aldersrentemodtagere eller førtidspensionister i den nye forordning er sikret en mulighed. Det er vi i Siumut tilfredse med.

Det bemærkes, at Landsstyret betragter den nye boligsikringsmodel for uhensigtsmæssig for boligsstøtte, da denne er fastsikret gennem loven.

I Siumut mener vi, at loven om boligsstøtte er blevet uhensigtsmæssig, for det er rigtigt, at den for ejerne giver unødige byrder i afdragene, man har gennem denne talerstol i flere omgange nævnt overfor Landsstyret, at komme med tiltag på dette område.

I Siumut mener vi, at der af andre veje er muligt, at modtage tilskud, eksempelvis ved arbejdsløshed eller ved sygdom ved fremvisning af dokumentation. I Siumut finder vi det på sin plads, at Landsstyret vil udarbejde forståelige instrukser, da hele administrationen skal styres af kommunerne, men mener, at kontakten og samarbejdet med INI A/S fortsat vil være nødvendig.

I forbindelse med høringen af forordningen er der ikke fremkommet med større forandringer. Det finder vi i Siumut som betryggende og at der er nået hindringer for at lovforslaget i dets udseende bliver godkendt. Der er ikke nogle hindringer.

Med hensyn til de økonomiske konsekvenser og beredskab for Hjemmestyre er det Siumuts mening, at føre imødekommende forhandlinger med Kanukoka. Vi har i Siumut deltaget og drøftet længe omkring denne nye forordning, hvor det står til at blive færdig, vil vi med tilfredshed tilslutte os.

Vi ønsker at takke Landsstyret og andre, der har deltaget i arbejdet.

Med disse bemærkninger indstiller vi, at forordningsforslaget inden dets 2.behandling sendes videre til Socialudvalget.Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Vi skal fra Atassut fremkomme med følgende udtalelser til forslaget til landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger.

Jeg skal lige indledningsvis bemærke, at vi har korte bemærkninger, når vi accepterer forslagene.

Efter nøje at have undersøgt ovennævnte sag, vil jeg fremkomme med en følgende udtalelse.

På forårssamlingen 2000 tilsluttede Landstinget sig, at børnetilskud og boligsikring koblet sammen, dvs. forbedre ordningen med boligsikringen. Først må vi sige, at vi vil vurdere stk. 2 i Landsstyremedlemmets forelæggelsesnotat, som at være meget velformuleret, nemlig indførelsen af meromkostningsægte husleje i offentligtejede udlejningsboliger.

Imidlertid er det i udtalelsen tilføje, at godt 30% af alle forbrugerne vil opleve en lettelse, som godt 40% af forbrugerne vil opleve en huslejestigning på mindre end 400 kr. om måneden.

Ligeledes er der tale om, at mere end 20% vil opleve en huslejestigning mellem 400 og 1.000 kr. om måneden og mindre end 10% over 1.000 kr. Og Landsstyrets boligpolitiske målsætning var, at indkomstgrænsen for modtagelse af boligsikring 128.000 kr. til 180.000 kr. årligt for husstande uden børn til 372.000 kr. for husstande med 1 barn og op til 444.000 kr. årligt, afhængig af antallet af børn i husstanden og op til 6 børn i husstande, således at børnefamilierne m.m. med mellemindkomster ikke stilles ringere end i dag. Denne ordning er Atassut tilfreds med.

Og vi vil vente spændt på, at Landsstyret vil komme med en dialog med boligudvalget og det kommende mærkbart ændringsforslaget, som man i de forrige år har debatteret og at til husstande uden børn, at indkomstgrænsen for modtagelse af boligsikring er fastsat fra 128.000 kr. til 180.000 kr. Det er vi fra Atassut helt tilfreds med.

Med disse bemærkninger støtter vi Landsstyrets målsætninger.Saaleeraq Johansen, ordfører, Atassut.

Efter gennemgang af Ruth Heilmanns forslag, har vi følgende bemærkninger.

Fra Atassut mener vi, at forslaget ligner de allerede igangsatte arbejder. Det er således at Landstinget ved forårssamlingen 2000 fremkom med et forslag vedrørende dette punkt.

Derfor ser vi fra Atassut, at forslaget som værende unødvendigt, da arbejdet allerede er i gang.

Med disse ord skal vi hermed fra Atassut tilkendegive vores støtte til Landsstyret.Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit har den principielle holdning, at sociale ydelser skal gives til de mindrebemidlede i samfundet.

Blandt andet på dette grundlag har Inuit Ataqatigiit allerede i 1988 fremkommet med det forslag, at boligbørnetilskud, som blev ydet til alle børnefamilier skulle ændres til at være indkomstbestemt.

I dag må vi sige, at vi selvfølgelig er glade for, at dette nu er blevet en realitet ved, at Landsstyret er fremkommet med dette forordningsforslag.

Boligbørnetilskud blev indført i Grønland for godt og vel 40 år siden. Dengang var formålet, at holde huslejen nede og denne havde ordning havde udgangspunkt i levevilkårene. Familierne havde mange børn og indtjeningsmulighederne få. For det meste var det fangst og fiskeri, de eneste indtjeningsmuligheder.

Ordningen med boligbørnetilskud gælder for alle børnefamilier. Hvis vi kigger på samfundet i dag som helhed er indtjeningsmulighederne blevet betydeligt flere og dermed er den økonomiske situation ændret betydeligt.

Pga. boligbørnetilskuddet er gældende for alle, bliver tilskuddet ydet til alle børnefamilier i det offentlige boligbyggeri, uanset indkomst. Inuit Ataqatigiit har i mange år haft det mål, at de ydelser, der bliver givet til alle hellere skulle tilfalde de mindrebemidlede.

Inuit Ataqatigiit har via Socialreformkommissionen i 1997 og senest via redegørelsen om sociale sikringsydelser, der blev forelagt Landstinget i foråret 2000 opfordret Landsstyret til at arbejde hen i mod en sammenlægning af boligbørnetilskuddet og boligsikringen.

Vores mål er, at opnå bedre vilkår for de mindrebemidlede samt børnefamilier med mellemindkomst.

Ønsket om sammenlægning af boligbørnetilskud og boligsikring har også udgangspunkt i Socialreformkommissionens ønske. Landstingsmedlemmer og også alle partier har ønsket en forhøjelse af grænsen for boligsikring fra nuværende 128.000 kr og at gøre reglerne herfor mere forståelige samt en mere ensartethed i de sociale ydelser.

Inuit Ataqatigiit har bemærket, at det er af Landsstyret fremlagte forslag til landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger i det store og hele er udarbejdet meget omhyggeligt.

Uagtet dette skal IA før 2.behandling bede Landstingets socialudvalg om, at vurdere følgende vigtige punkter.

1. §3 i forordningsforslaget - boligsikring ydes kun, hvis antallet af beboelsesrum i boligen står i rimeligt forhold til antallet af beboere i boligen. Er det nødvendigt med sådan en bestemmelse? Er det ikke nok med en beregning ud fra den skattepligtige indkomst samt antallet af børn?

2. Konsekvenserne for fjernelse af boligsikringen for boligsstøttehuse pr. 1. april 2002. Det skal også kunne vurderes i udvalget.

3. Hvilke konsekvenser vil den ordning få for kommunerne?

Det er vigtigt for Landstinget at have nøje kendskab til disse.

Den nye ordning kan få store økonomiske konsekvenser for kommunerne, især hvis den økonomiske byrde ikke bliver tilendebragt. Som bekendt skal udgifter til boligsikring jfr. §13 i forordningsforslaget afholdes med 60% af kommunen og 40% af Landskassen.

Det er endvidere bekendt, at - jfr. den nugældende forordning for børnebidrag, er det ejeren af bolig, der skal yde disse tilskud. Kort sagt, er det ejerne af Hjemmestyreboligerne, der via Landskassen er forelagt, at skulle betale børneboligtilskud til beboerne.

I dag er Hjemmestyret ejer af ca. 80% af lejeboligerne. På denne baggrund kan man regne ud, at den nye ordning ikke vil få økonomiske konsekvenser for Landskassen. Derimod vil det få store økonomiske konsekvenser for kommunerne.

På grundlag af disse skal Inuit Ataqatigiit opfordre Landsstyret til snarest muligt at få et møde i stand med Kanukoka om de økonomiske konsekvenser, denne ordning kan medføre.

Til sidst skal Inuit Ataqatigiit yderligere bemærke, at vi anser det som sikret, at indkomstgrænsen hæves for modtagelse af boligsikring fra 128.000 kr. 180.000 kr. årligt for husstande uden børn.

Til 372.000 til husstande med 1 barn og op til 444.000 kr., afhængigt af antallet af børn i husstanden op til 6 børn for husstande, således at børnefamilierne med mellemindkomster ikke stilles ringere end i dag.

Endelig skal vi bemærke, at vi tilslutter os fuldt ud Landsstyrets svarnotater til forslagsstillerne hvad angår dagsordenspunkt 67 vedrørende boligsikring samt punkt 100 uden yderligere bemærkninger.

Med disse ord med de nævnte anbefalinger tilslutter vi os, at forslaget om landstingsforordning om boligsikring i lejemåler sendes til viderebehandling i de berørte udvalg inden 2.behandlingen.Loritha Henriksen, ordfører, Kandidatforbundet.

Forslag til landstingsforordning om boligsikring i udlejningsboliger. Kandidatforbundet skal med henvisning til deres bemærkninger under samlingen i foråret 2000 om at lægge børnestilskuds- og boligsikringsordningerne samlet komme med deres bemærkninger til 1.behandlingen af forslaget til landstingsforordning om boligsikring.

Inden vi melder ud med vores bemærkninger til landstingsforordningsforslaget, vil vi fra Kandidatforbundet vil vi først stille spørgsmålet om beboerforeningerne er blevet hørt i forbindelse med forordningsforslaget.

Endvidere skal vi fra Kandidatforbundet sige i relation til forordningsforslaget, at det er af vores største interesse, at en hvilken som helst...gøres mere og bedre, men ikke mindst den skaber bedre vilkår for brugerne.

Derfor tilslutter Kandidatforbundet sig for forordningsforslaget principielt på flere punkter og anser forslaget som velgennemtænkt.

For det andet vil vi sige, at man lige frem ikke kan forstå en familie med en årsindtægt på næsten helt op til 1 mio. kr. har behov for en boligsikring. Det har vi da også hørt fra flere borgeres side.

Det er heller ikke retfærdigt, at de mindstbemidlede knokler for at betale udgifterne,mens de der har store lønninger også får boligbørnetilskud oveni.

Vi har hørt om det ikke kun en gang, endda så klart og tydeligt sagt. Vores familie ikke krav på boligsikring, hvorfor kan den ikke blive givet til de mennesker, der virkelig har brug for dem?

Vi ved jo godt alle sammen, at der findes mange familier, som har brug for hjælp, eller sagt med ord: Det er vitterligt nogle familier, som rent økonomisk er stillet, således at hvis de skulle betale samtlige udgifter på engang, så vil de ikke have råd til deres daglige eksistens.

Med disse forhold som udgangspunkt er vi glade for, at indtægtgrænsen, som hidtil har været på 128.000 kr. nu bliver forhøjet til 180.000 kr.

Dette vil få en gunstig virkning til fordel for de mindrebemidlere. På denne måde er der også mulighed for, at aldersrentemodtagerne kan få en lille indtægt ved siden af, som de kan få glæde af.

Det gælder især ægtepar, som ved salg af deres håndarbejde og ved deres foreningsarbejde, nu kan bidrage lidt til deres indtægt, for indtægtgrænsen for et ægtepar er i dag på 133.228 kr., derfor oplever de det som om de er udelukket.

Samtidig vil vi også gerne nævne, at vi stadigvæk efterlyser en klar og tydelig besvarelse, fordi vi kun kan se budgetter, beregnet i procent. Da vi anser det som mangelfuldt, fremsætter vi ønske om klar og tydelig redegørelse om, hvor højt indtægtgrænsen bliver sat, ikke mindst de familiers skyld, som kommer til at få glæde af det. For de er sikkert også interesseret i at få det at vide, men vi er også selv interesseret i at få klar udmelding.

Med disse argumenter skal Kandidatforbundet opfordre til, at forordningsforslaget bliver sagsbehandlet på rette vis og ikke forhastet også ved at høre samtlige berørte instanser inden der fastsættes en indtægtgrænse.

Vi skal også komme ind på følgende, som ikke bør blive overset og det anser vi som en nødvendigt, at der sker en vurdering af en mere ensartet ordning for huslejene for ældre, der bor i ældrevenlige boliger. For der tildeles store forskelle på størrelsen af huslejen, som bliver afkrævet af de ældre i dag, selvom de ældre bor i ens lejligheder.

Med disse bemærkninger skal Kandidatforbundet opfordre til at forslaget bliver hørt af de berørte instanser inden 2.behandlingen.

Med hensyn til punkt 67, 100 tilslutter vi os Landsstyrets forslag.Otto Steenholdt, løsgænger.

Forinden jeg starter, så vil jeg godt lige kommentere flere punkter her i min tale.

At jeg forsvarer børnefamilierne her i mine tanker og for det andet er det tanker, der er udledt fra forslaget vil jeg tage som udgangspunkt og for det tredje - jeg er ikke så meget for tanken om, at man får bedre indtægter, at det er ligesom om, at det ikke længere attraktivt at skulle tjene noget og for det fjerde og hvis man ikke skal unødige udgifter, så skal man selv sørge for, at man har egen bolig.

Man har fra begyndelsen råbt højt til de unge, at de skal prøve på at skaffe sig egen bolig, mens tid er ved at spare penge sammen. Det er den henstilling, jeg har til alle og enhver, som ikke vil kanøfles fra det offentlige og som...styre deres boligmasse. Det kan vi ikke uden videre acceptere.

Herved forslaget vil man give de bedremedlidede bedre muligheder i forhold til dem, der er mindrebemidlede, således at de kan forsørge de mindrebemidlede. Det kan man godt forstå, når man tænker det godt igennem.

At skaffe eller tjene penge har i baggrund i mange forhold. Det er en uddannelse, som har været meget udgiftskrævende for forældrene og hvor man samtidig har optaget uddannelseslån, som så kan medføre store afdrag til de forskellige involverede parter. Selvom der er nogen, der kan mene, at det er for meget, er jeg nødt til at sige, at de såkaldte mindrebemidlede kan til tider siges, at være dem, der så selv har været skyld i, at de kommer i det uføre, således at de offentlige ydelser er kun disse, man kan ty til, når man er sådan en.

Hvis man generelt ser på samfundet, så kan man også tænke på de unge, som så har arbejdet sig frem med klare målsætninger med efterfølgende gode økonomiske vilkår og disse mennesker skal vi være mere stolte af fra samfundets side ved at kalde dem for rige mennesker. Uden at skulle pålægge dem alt for mange byrder i deres økonomi. Jeg har sagt et par ord, som flertallet her i salen ikke kan tilslutte sig. Her i den grønlandske politik kan det blive klart engang imellem, så er det blevet meget almindeligt for nogle mennesker, at man bare henter fra kommunekontoret , selvom der er rige muligheder for at optage et arbejde.

Selvfølgelig har man gennem forslaget blevet nødvendiggjort, at man tager tiltag, som gør at, vi skal klare os bedre og det har man allerede tilsluttet sig i forårsamlingen 2000 her i landstinget.

Bedrebemidlede familier vil komme til at betale mere her, hvis forslaget bliver godkendt her.

Hvor det mindrebemidlede måske bliver nødt til forlade deres boliger. Derfor må ungdommen høre mit budskab, nemlig om at arbejde for at skaffe sig egen bolig, fordi forholdene bliver meget strengere i fremtiden.

Men alligevel er det svært at skulle modsætte sig formålet i forslaget, idet det er den nuværende politiske retning vi kører i. Det er derfor, at den nye ordning er svær at skulle modsige fra min side.

uden yderligere bemærkninger hvad angår forslaget, så har især fokuseret på den status, vi befinder os i her i samfundet, som jeg ikke altid kan acceptere, nemlig at det man i ungdommen har oparbejdet for at forbedre vilkårene, har aldrig medført en tak fra samfundets side. Kort sagt, selvom der findes et arbejde, så er det blevet rentabelt at skulle være arbejdsløs i dagens Grønland.

Det kan et samfund ikke overse, som har bedre fremtidsmuligheder i sigte. Tak.Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender.

Jeg siger tak til samtlige ordførere. Jeg skal bemærke, at jeg ikke vil bruge mange ord. Jeg forstår det således at flertallet - langt de fleste støtter forslaget her og indstiller - og at de vil tage spørgsmålet op i udvalget forinden 2.behandlingen. Selvfølgelig er vi altid klar her i Landsstyret til besvarelse af eventuelle spørgsmål fra udvalgene, men jeg vil godt komme ind på enkelte punkter i forslaget.

For det første er jeg glad for som Landsstyremedlem at kunne fremlægge sådant et arbejde, som et forslag. Det har været et stort arbejde. Der har været tværdirektoralt arbejde mellem socialdirektoratet, økonomidirektorat og boligdirektoratet har i nært samarbejde beskæftiget sig med de her spørgsmål, som vi her beskæftiger os med og har udarbjedet forslaget.

Da vi så sendte forslaget til høring, så var der ingen principielle modsigelser til forslaget fra bl.a. Siumut, som Siumut konstaterede og med hensyn til høringen i Kanukoka så har de også tilsluttet sig for den form for politik, men i forbindelse med Kanukoka skal det bemærkes, at det der vedrører økonomien her i forslaget, det har vi ikke glemt i vores analysearabejde, der er sket samtaler og forhandlinger med Kanukoka for at kunne rette op på eventuelle skævheder.

Med disse korte bemærkninger takker jeg for flertallets tilkendegivelser om støtte til forslaget og for de budskaber, som er kommet frem fra de forskellige og jeg finder det også på sin plads, at skulle takke de involverede i arbejdet. Tusind tak.Ruth Heilmann, forslagsstiller, Siumut.

Tak. For det første skal vi fra Siumut bemærke, at punkt 67, der er fremsat af Tommy Marø - beslutnignsforslag om anvendelse af den aktuelle indtægt, som grundlag for tildeling af boligsikring samt punkt 100 - forslag til landstingsbeslutning om indtægtsgrænsens grundbeløb for ansøgning om boligsikring forhøjes.

Ja det er set fra Formandskabet, således at det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis disse punkter er sammenstillet med punkt 17. Jeg føler ikke, at mit eget forslag bliver direkte afslået, således at man tog det med i lovforslaget.

Jeg har fremsat dette forslag, velvidende om, at vi vil komme ind på boligsikringsordningspørgsmålet. Jeg har været formand for Socialreformkommissionen og folk ringer til mig og spørger, hvor langt man er henne med arbejdet med hensyn til boligsikringsordningen og med hensyn til disse mennesker har jeg så fremsat mit forslag, og det skal man ikke blive forundret over. Det er derfor mig en glæde, at vi fik dette resultat ud af dette arbejde, altså med henvisning til forhøjelsen af beløbene med tilslutning fra salen her.

Otto, som er løsgænger og som ikke bliver uafhængig længere - med hensyn til hans budskab til de unge om at de selv skal skaffe deres egne boliger - ja, man skal være stolt at kunne skaffe egen bolig, således at man ikke behøver at skulle til kommunen for at skaffe sig en bolig. Det er den selvstændighed og stolthed vi har behov for her i samfundet. Det har vi også i socialreformkommissionens arbejde taget med i betragtning.

Og jeg takker også for Landsstyrets forståelse for forslaget. Tak.Otto Steenholdt, løsgænger.

I mit indlæg med henvisning til Ruth Heilmanns og Tommy Marøs forslag, så vil jeg godt tage disse to punkter. Jeg har ellers ikke et ønske om, at fremkomme med bemærkninger med henvisning til besvarelsen, men efter nærmere gennemgang af forslaget og af besvarelsen, så kan man se, at de har fremsat gode forslag og de tiltag, der er igang i tankerne, så er det lige som om, at der er behov for at skulle takke disse to forslagsstillere for deres forslag fra Landsstyrets side, men det er en sag fra Ruth Heilmann, som stadigvæk kører. Vi må takke forslagsstillerne også fordi forslagene er en påmindelse om, hvilke sager, vi har med at gøre.

Ligeledes fik Tommy samme tilslutning fra Landsstyret og at sagen stadigvæk kører. Med den sidste bemærkning, at man ikke kan tilslutte sig forslaget. Jeg kan altså ikke acceptere den fremgangsmåde, således at Landsstyret som sagen allerede er i gang, så bliver afvist med en sætning.

Jeg siger tak til de to forslagsstillere.Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender.

Med hensyn til den sidste taler. Jeg mener, at dine budskaber her fra talerstolen skulle være mere sammenhængende. Du har sagt forleden dag, at jeg ikke skal bruge talerstolen til at takke jer. I dag siger du, at jeg må takke for forslagene.

Forslagene bliver ikke afslået i ond tro, hvis du har nærlæst forslagene og jeg håber også, at du har læst dem, at vi har tilslutning til forslagene, fordi sagerne allerede kører. Det er altså bare et budskab, jeg skal fremkomme med, nemlig om vi siger ja eller nej.

Med henvisning til forretningsordenen, så har vi lavet vores besvarelse, nemlig fordi de allerede er med i en anden sag og er allerede med i dagsordenen, så det er derfor, vi har sagt på den måde, at vi afslår forslaget med henvisning til en sideløbende allerede kørende sag.Anders Andreassen, mødeleder, Siumut.

Tak. Jeg bemærker også, at der er god tilslutning til de tre forslag, så foreslår jeg, at disse punkter overgår til udvalgsbehandling inden 2.behandlingen her.

Vi tager dem op igen ved 2.behandlingen. Der er ikke andre markeringer. Så har vi foreløbig afsluttet behandlingen af disse tre punkter, som går videre til udvalgsbehandling.