Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 87-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

12. mødedag, torsdag den 17. maj 2001

 

Punkt 87.

Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at søge gældende lovgivning om fordeling af tips- og lottomidlerne ændret, således at idrættens andel af de samlede midler øges.

1. behandling

 

Mads Peter Grønvold, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

 

Som bekendt er priserne på skibs- og flyrejser i Grønland steget markant det seneste år, hvorfor jeg m.h.t. fremtidens idrætsudøvere mener at de økonomiske midler der ydes til idrætten bør forøges.

Der har i de seneste år været en stor aktivitet i idrætsklubberne, såvel i byer som i bygder, ligesom idræt har stor indfyldelse på fritidsaktiviterne lokalt. Idrætsudøvere der tager sig af fritidsaktiviteterne udfører mange andre opgaver til daglig, hvor foreningernes bestyrelser bl.a. savner penge, men bekendt er de enkelte foreningers økonomiske situation desværre bliver forværret i de seneste år, for så vidt angår muligheden for indsamling af midler.

Som eksempel kan nævnes, at færre og færre idrætsudøvere fra yderdistrikterne deltager i grønlandsk mesterskaberne og jeg mener at årsagen dertil er utilstrækkelige eller manglende økonomiske midler i de enkelte foreninger.

Idræt betragtes som en sund aktivitet, og betragtes som undertiden som uundværgelig. Eksempelvis er der sket store fremskridt indenfor idrætten i Grønland i de senere år, f.eks. så deltager det grønlandske herre- og damelandshold i håndbold i verdensmesterskaberne. Jeg kan også tilføje, at Teak-Wondo som repræsentanter for Grønland har opnået verdensmesterskaber og jeg mener at endnu flere repræsentanter for Grønland i fremtiden kan give verdensmestre, hvis de får støtte.

Afslutningsvis skal jeg udtale, at jeg mener, at der bør skabes grundlag for at yde støtte til idrætsudøvernes rejser af tips- og lottomidlerne af den del af overskuddet som tilfalder Grønland fra tips- og lottomidlerne.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med et svarnotat, Lise Skifte Lennert.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Under efterårssamlingen 2000 vedtog et enstemmigt Landsting Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.

Denne landstingslov er således på nuværende tidspunkt, hvor Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold stiller forslag om ændring i fordelingen har være gældende mindre end et år. Det er Landsstyrets vurdering, at alle organisationer såvel inden for idrætten og børne og ungdomsorganisationer, lokal radio og tv, ældresammenslutningen, kulturelle organisationer m.m. sagtens kan bruge flere midler end dem de får fra henholdsvis Landskassen og tips- og lottomidlerne. Det samme gælder de andre tilskudsmodtagere indenfor forskning, forebyggelse og sundhed, friluftliv, undervisning, sociale tiltag og kultur.

Rejseomkostninger er store for alle, og på stort set på alle områder ses en aktivitetsstigning som bl.a. har kunne lade sig gøre, da disse områder fik mulighed for at søge tipsmidler. Det er således Landsstyrets vurdering, at en omfordeling af midlerne til fordel for idrætten vil få store konsekvenser for de andre områder.

Dette skal desuden sammenholdes med at alle tilskudsmodtagere har en berettiget forventning om, at deres områder tilføres midler af en vis størrelse i det et enigt Landsting så sent som i november 2000 vedtog en fordelingsnøgle af midlerne.

Konsekvensen af at lovgivningen ændres, så kort tid efter vedtagelsen kan skabe en usikkerhed hos tilskudsmodtagerne om hvad de fremover kan forvente i tilskud, og dermed også vanskeligheder med deres langtidsplanlægning. Landsstyret kan ikke på denne baggrund ikke anbefale af forslaget vedtages i den foreliggende form, idet andre tilskudsmodtagere i så fald vil blive hårdt ramt.

Så går vi over til rækken af ordførere fra partier, Kandidatforbundet og løsgænger. Først er det Tommy Marø, Siumut.

 

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold har fremsat forslag til Landstingsbeslutning om, ændring af fordeling af tips- og lottomidlerne, således at de grønlandske idrætsudøveres andel af de samlede midler øges. Vi har dertil følgende bemærkninger fra Siumut.

Når man læser forslagsstillerens forslag igennem er det første man erindre, at Landstinget under efterårssamlingen 2000 enstemmigt vedtog Landstingslov nr. 3 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidlerne. Derfor står vi i Siumut uforstående overfor at forslagsstilleren allerede nu ønsker en ændring af loven, hvor den kun har været gældende i lidt over et ½ år. Vi kan heller ikke acceptere, at nuværende brugere i fritiden samt tilskudsmodtagere at tips- og lottomidler nu skal udsættes for reduktioner, og vi kan derfor i Siumut godt forstå Landsstyrets bekymring for eventuelle konsekvenser.

Som Landsstyret udtrykker det vil en eventuelt ændring få store konsekvenser for de andre områder der får tilskud fra tips- og lottomidlerne.

Vi skal også huske på, at vi i forbindelse med høringsprocessen i forbindelse med lovforslaget om fordeling af tips- og lottomidlerne, så har børne- og ungdomsorganisationerne i deres besvarelse også ønsket flere midler tildelt end det har været tilfældet i dag. Men når dette er sagt, så skal vi også udtale, at vi alligevel godt kan forstå forslagsstilleren i hans begrundelser. Det er jo rigtigt, at aktiviteterne indenfor idrætsområdet vokser og at Grønlands idrætsmæssig i konkurrence ed andre lande blive bedre, hvorfor det er nødvendigt med omfattende rejser blandt idrætsudøverne.

Til sidst skal vi opfordre Landsstyret til, at man arbejder for, at andelen som kommer fra Grønland til tips- og lottomidler bliver større, således at man derigennem kan sikre, at andelen til idræt- og fritidsaktiviteter kan bliver større, således at vi kan få flere midler til rådighed til fordeling.

Med disse bemærkninger fra Siumut støtter vi Landsstyrets anbefaling om ikke at støtte forslaget og indstiller at forslaget sendes videre til 2. behandling i den foreliggende form.

Så er det Finn Karlsen, Atassut.

 

Finn Karlsen, ordfører, Atassut.

Tak. Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold beder Landsstyret om at udarbejde en ændring af lovgivningen vedrørende fordelingen af tips- og lottomidlerne. Vi har dertil fra Atassut følgende korte bemærkninger.

For det første da vi under efterårssamlingen 2000 drøftede fordelingen af tips- og lottomidlerne, så blev alle vel klar over, hvor meget vi gik ind for forhøjelsen af tilskuddet til idrætten dog uden at få medhold.

Landsstyremedlemmet lovede dengang, t arbejde henimod en forhøjelse af den andel vi får af overskuddet, og det var vi enig i dengang vi gik ind for forslaget for 7 måneder siden. Derfor går vi ud fra, at Landsstyret til stadighed har for øje, at arbejde for forhøjelse at vores andel, og at tilskuddene dermed også bliver højere til idrætten.

Vi kan derfor ikke gå ind for forslagsstillerens forslag og tager Landsstyrets svar til efterretning. Og der til skal man ikke konkludere, at vi ikke støtter idrætten og skal henvise til vores bemærkninger under behandlingen af forrige punkt, og vi skal her fra Atassut meddele, at vi ikke kan gå ind for nærværende for til Landstingsbeslutning.

Så er det Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

 

Olga Poulsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Under vores efterårssamling fremlagde Landsstyremedlemmet udkast til Landstingslov om fordeling af tips- og lottomidler, som samtlige partier gik ind for. På denne baggrund bliver tips- og lottomidlerne fordelt til forskellige formål efter en fast fordelingsnøgle.

Vi skal fra Inuit Ataqatigiit meddele, at for så vidt angår fordelingen af tips- og lottomidlerne, at vi vil opfordre til, at man fastholder den nuværende fordelingsnøgle. Det problem som forslagsstilleren fremfører har vi stor forståelse for, og mener at vi må sikre, at idrætten får bedre muligheder, og at dette begrænses at de alt alt for høje rejseomkostninger.

For at komme over dette og i den forbindelse, så ved vi at idrætsforbund har igangsat initiativer og også opnår gode resultater f.eks. omkring rabatordninger til sportsfolks rejser. Men vi kan ikke komme udenom, at priserne stadigvæk er alt for høje, og at vi må kunne drøfte forskellige ordninger, som vi må drøfte internt for Grønland, f.eks. kan vi forsøge at opnå at de enkelte sportsforeninger kan indgå aftaler med forskellige rejsebureauer om yderligere lettelser i forbindelse med sportsfolks rejser ved indgåelse af f.eks. sponsorater m.m.

Under vores efterårssamling 2000 i forbindelse med vores debat omkring forslaget til fordeling at tips- og lottomidlerne kom vi ind på fra vores side, at vi mente at de midler der blev fordelt fra tips- og lottomidlerne, at Landsstyret møje fulgte med i, hvor meget der bliver brugt til tips- og lotto her i Grønland, således at man i forbindelse med, at vi brugte mere til tips- og lotto, at vi også derigennem sikrede at en forholdsmæssig større andel tilfaldt Grønland, og vi vil gerne vide, hvordan status er for nuværende tidspunkt.

Vi mener, at for så vidt angår udviklingen i vores deltagelse i internationale sammenhænge, som også Landstinget tidligere har drøftet, så hvis vi skal opnå øget deltagelse, så må der også følge økonomiske midler med, og jeg vil gerne vide, hvilke initiativer der er taget i denne henseende.

Vi har fra Inuit Ataqatigiit altid lagt vægt på, at midlerne fra tips- og lottomidlerne skal kunne udnyttes og bruges af alle, hvorfor vi er enige med Landsstyrets svarnotat, og er således enig i at forslaget afvises, således at det ikke går ud over andre områder indenfor kulturstøtten.

Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

 

Mogens Kleist, ordfører, Kandidatforbundet.

Da vi sidste efterår drøftede fordelingen af tips- og lottomidlerne, så henviste vi Landsstyret til, at de arbejdede for forøgelse af midlerne, og vi vil gerne stille Landsstyret det spørgsmål om hvor langt man er nået i så henseende.

Men forslaget vedrører, at man forøger de tilskud til idrætsområdet. Vi ved, at der er mange områder der får tilskud fra tips- og lottomidlerne, men vi må også huske på, at idræt også er et stort forebyggende arbejde, hvorfor i forbindelse med arbejdet for at skaffe øgede midler, og at man efterlyser mulige udveje.

Med disse korte bemærkninger vil vi gerne give vores tilslutning til forslagsstilleren, og hvis nødvendigt med lovændringer så henviser vi det til behandling i et relevant udvalg før 2. behandlingen.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

 

Otto Steenholdt, løsgænger.

Det er et punkt der vedrører forrige punkt. Jeg er også taknemmelig for, at loven som vi vedtog sidste år allerede nu ønskes ændret, selvom jeg plejer at sige, at vi skal bruge en lov til vi ændrer den.

Men jeg mener, at det er for en kort periode til at ændre, og mener at det er for tidligt, at skulle ændre på en sådan lovgivning også m.h.t. de andre behov der er indenfor området, og så må man jo engang imellem prioritere, hvis der er mange der skal nyde af disse midler.

Som sagt så mener jeg, at vi har haft en for kort tid til at foretage en ændring og støtter besvarelsen.

Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke med en besvarelse.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Først til Siumuts ordfører Tommy Marø. M.h.t. de midler der kommer fra tips- og lottomidlerner, at opnå mere fleksibilitet m.h.t. fordelingen heraf. Hertil skal jeg sige, at en eventuelt ændring af størrelsen kræver ændring i den danske lovgivning, og ansvaret ligger hermed for Landsstyremedlemmet for Økonomi, og jeg regner derfor med, at Landsstyremedlemmet for Økonomi kan fremkomme med en besvarelse med sagens behandling.

Olga Poulsen henviste også til deres anbefaling fra sidste år m.h.t. brugen af tips- og lottomidler og en eventuelt forhøjelse af beløbet. Vi følger nøje med i hvor stor omsætningen der er her i Grønland m.h.t. procentsatsen, og jeg mener ikke, at vi endnu har et lovgrundlag til at ændre størrelsen. Jeg ved ikke hvilke nyheder Landsstyremedlemmet for Økonomi eventuelt har. Vi har endnu ikke overskredet den grænse vi har. Tak.

Det er så forslagsstilleren Mads Peter Grønvold.

 

Mads Peter Grønvold, forslagsstiller, Kandidatforbundet.

Selvfølgelig kan samtlige forslag ikke vedtages. Baggrunden for mit forslag er den dyre befordring her i landet m.h.t. forhøjelsen af billetpriserne i år. Vi har bl.a. hørt, at idrætsudøverne fra Ittoqqortoormiit ikke havde midler til at deltage i grønlandsk mesterskaberne p.g.a. de høje billetpriser. M.h.t. fremskaffelse af midler til de forskellige idrætsgrene, det er derfor, at det er påkrævet, at vi skal forhøje tilskuddene til disse aktiviteter. Hvis forholdene fortsætter vil beboerne i yderdistrikterne blive ramte m.h.t. deres udøvelse af idræt, så er man foranlediget til at spørge, hvor skal man skaffe pengene fra ?

Som bekendt forhøjes tips- og lottomidlerne fra år til år, og man skal ikke regne med, at der vil ske en nedgang i disse midler. I opgangsperioder kan det være let at fremskaffe midler, ligesom man kan henvise til pengeautomater som i højere grad bruges her i Grønland. Med bl.a. henvisning til blåkors og kvindeforeninger, så er der fare for, at nogle af disse foreninger vil stoppe, hvis altså mit forslag ikke bliver hørt.

M.h.t. fordelingen af tips- og lottomidlerne, så er der en lov, som vi vedtog her i Landstinget. Landsstyremedlemmet sagde, at jeg allerede nu fremsætter et forslag allerede inden der er gået 1 år siden vedtagelsen af en lov. Hvorfor har jeg så fremsat et forslag, det er fordi, at det er sket ændringer i billetpriserne, som du vil være bekendt med, så er udgifterne for disse idrætsudøvere er steget. F.eks. er skibs- og flybillet er forhøjet.

Jeg havde ikke fremsat et sådan forslag, hvis der ikke var sket en forhøjelse af billetpriserne. Man pålagde Kulturudvalget, at undersøge eventuelle forbedringer af midlerne til idrætsudøverne. Her specielt m.h.t. vores landshold er forslaget her til forbedring i særlig grad af sporten har i Grønland.

Jeg har fremsat et forslag fordi antallet af deltagere til grønlandsk mesterskaberne er dalende, det er derfor vi skal støtte disse idrætsudøvere. Jeg mener at nogle at partierne har misforstået mit forslag. Det er fordi der er sket prisændringer, at jeg her fremsætter mit forslag. Derfor kan man ikke misforstå baggrunden for mit forslag.

M.h.t. partiordførerne, så takker jeg Kandidatforbundet for deres støtte.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

Forslaget går ud på, at en større del af tips- og lottomidlerne tilfalder idrætsudøverne. Vi snakker om 6 mio. kr. i forhold til .. og Tema Grønland 1,1 mio. kr. Vi snakker om ca. 56 % til idrætten. Resten ud fra flertallet i Landstinget skal de bruges til andre formål; til bekæmpelse af sygdomme, til det sociale område, ældreområdet, døveforeningen, andre udendørs aktiviteter som tilskud til disse formål, så er der 480.000 kr. til videnskabelige undersøgelser, altså til enkelte ansøgere til gavn for samfundet.

Og det er også rigtigt, at tips- og Lottomidlerne i hele Kongeriget, nemlig i Danmark, Grønland og Færøerne er stigende i de senere år, men aftalen er i Kongeriget, at man i en landsdel er at fordelingsnøglen skal være den procent der er brugt i landsdelen. Det er derfor, at vi stadigvæk bruger 0,9 %. I år giver det lidt over 12 mio. kr. Det er således at Kandidatforbundet og Inuit Ataqatigiit, så har vi ingen grundlag for at kunne forhøje disse midler, på baggrund af at vi har en procent på 0,9 at henhold os til.

 

Anthon Frederiksen, 4. næstformand for Landstinget, Kandidatforbundet.

Forinden skal jeg lige meddele, at der er flertal for afslag for forslaget, og så er der måske ingen behov for yderligere bemærkninger.

Dernæst er det Siumuts ordfører, Tommy Marø.

 

Tommy Marø, ordfører, Siumut.

Tak. Jeg havde ellers undladt at besvare forslagsstilleren, men jeg har et spørgsmål til Landsstyremedlemmet, men i første omgang vil jeg lige sige til forslagsstilleren, jeg mener, at samtlige medlemmer at Tinget har forstået dit forslag, selvom du påstod, at det kun var Kandidatforbundet der havde forstået forslaget. M.h.t. de midler fra tips- og lotto, og som fordeles. For at opnå en mere ligelig fordeling af midlerne, det er den baggrund Landsstyret havde for deres beslutning. Hvis altså man forøger midlerne til idrætten så vil man uvægerligt ramme andre aktiviteter.

Det jeg gerne vil spørge om til Landsstyremedlemmet er m.h.t. tips- og lottomidlerne, som tilgår fra Grønland, det kan ikke blive mindre end 52 mio. kr. i år, så tilbageføres ca. 12. mio. kr. til Grønland. Da jeg var formand for SORLEQ så har vi efterlyst om det ikke er blevet på tide, at omlægge 0,9 %, om vi kan forhøje 0,9 %. Hvordan en sådan fordelingsnøgle kan ændres, det er et spørgsmål til Landsstyremedlemmet. Hvis vi altså kan opnå ændring af 0,9 %, således at vi kan forhøje midlerne der tilgår Grønland, således at også idrætten kan få mere ud af det. Tak.

Jeg skal også lige påminde om, at i henhold til § 36 i Forretningsordenen, så har landstingsmedlemmerne mulighed for at fremsætte et spørgsmål til landsstyremedlemmerne. Så er det Landsstyremedlemmet for Kultur.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Jeg skal lige sige til Mads Peter Grønvold m.h.t. forhøjelse af billetpriserne, det at han efterlyser tiltag i denne sammenhæng, som en tilføjelse vil jeg sige, at alle andre grupper er også blevet ramt af denne billetprisforhøjelse.

Sidste år tænkte vi ikke kun på idrætsudøverne, vi tænkte også på børne- og de ungeområdet, forskerne m.m. Og vi skal have midler til disse. Hvis vi ændrer på denne beslutning og kun forhøjer for idrætten, så vil der ske skævheder, det er derfor at jeg har fremsat min henstilling herom. M.h.t. Tommy Marø spørgsmål, så andrager beløbet på ca. 12 mio. kr. for i år.

Så er det Landsstyremedlemmet for Økonomi, Josef Motzfeldt.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi.

M.h.t. Siumuts ordfører og selvom Landsstyremedlemmet for Kultur har besvaret det, så skal jeg blot tilføje, at selvfølgelig tjener vi også engang imellem når vi spiller lotto. Uanset om vi har brugt 52 mio. kr. som udgifter. Det er altså det totale beløb minus de gevinster som er beregningsgrundlaget for denne beregningssats.

Ud over Atassuts ordfører er det Daniel Skifte.

 

Daniel Skifte, Atassut.

Baggrunden for at jeg her op på talerstolen er, at Landsstyremedlemmet for Økonomi og Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, at de har ret i, at vi har drøftet spørgsmålet i efteråret, dengang ønskede Atassut ellers at vi skulle forhøje procenten til idrætten, men dengang begrundede man afslaget med, at man ligesom skal arbejde for, at forøge midlerne.

Landsstyremedlemmerne har uddybet begrundelserne. De har ret i, at det bliver meget svært, at skulle ændre 0.9 %, det kan kun ændres når der er gået,10 år. At jeg har kendskab til spørgsmålet skyldes, at jeg også har været Landsstyremedlem for Økonomi, og supplerede Landsstyremedlemmet for Kultur i forhandlingerne.

Men m.h.t. at det bliver svært at skulle forøge beløbet uanset bestræbelserne fra Landsstyret, der er mange instanser man skal samarbejde med for en evt. ændring og det er altså disse forskellige instanser i Danmark der skal arbejde for det, og efterfølgende er det Grønland og Færøerne der kommer i anden række. Jeg er helt enig med bl.a. Ruth Heilmann i, at man skal efterlyse en redegørelse fra Landsstyret til efteråret, herved kan man måske opnå et godt resultat.