Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

dagsordenens punkt 22-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 4. oktober 1994 kl. 14.00

 

Dagsordens punkt 22.

 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

(Landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender)

(1. behandling)

 

 

 

Mødeleder: Emilie Lennert

 

Emil Abelsen, landsstyremedlemmet for økonomiske anlig­gen­­der:

På landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer. Landsstyret foreslår for det første, at landsstyret bemyndiges til at udstede en bekendt­gørelse som tillader butikker og kiosker i lufthavne­ne, at sæl­ge afgiftsfrie varer til personer som ankommer fra ud­lan­det. Forslaget sigter mod at flytte en del af det indkøb, som rejsende i dag foretager i tax-free butikker i udlandet og i fly til butikker og kiosker i de grøn­lands­ke lufthavne.

 

Det er landsstyrets håb, at reglerne vil medføre en øget omsætning i de nævnte butikker og kiosker, og derved forhåbentlig øge indtjeningen i disse. Ordningen minder om den, vi kender fra Island. Det har forud for frem­sættelsen af for­slaget været undersøgt om ordningen vil være i strid med internationale luftfartsaftaler. Undersøgelsen har klarlagt, at det ikke vil være tilfældet. I sammenhæng med dette forslag foreslås "kiosker" i landstingslovens paragraf 11, erstattet af "forret­ninger", så en eventuel sondring mellem butikker og kiosker bliver uden be­tydning for, om der kan udstedes bevilling til afgifts­fri indførsel og afgiftsfrit salg, ligesom der fore­slås visse konsekvensændringer.

 

For det andet foreslår landsstyret, at der også åbnes adgang til at meddele fritagelse for indførselsafgift på varer, som under­gives en bearbejdningsproces i Grøn­land. Efter for­slaget kan landsstyret fremover meddele hel eller delvis fritagelse for afgift i det omfang en fritagelse er nødvendig for at sikre en prisneutral konkurren­cesituation i detailhandlen.

 

Med disse be­mærkninger skal jeg på landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer til lands­tingets behandling, og efter behandling i skatteudvalget, overgang til anden behand­ling. Det vil sige, at det man har ment her er, at afgiftsfri varer også skal kunne købes i Kangerlus­suaq, og at man kan medtage disse varer ud og ind af landet. Ligesom f.eks. lammeprodukter og deres ind­førsel at disse afgifter derigennem vil ophæves således at man også kan mene, at det vil få en lille indflydelse på fåreavlen.

 

Peter Grønvold Samuelsen, ordfører for Siumut:

Vi har fra Siumuts side her i salen, påpeget at rejsen­de med fly til Grønland som kommer fra andre lande kan få mulighed for at købe tax-free varer ved ankomsten, idet vi mener, at dette vil medfører større cirkulation af penge og højere omsætning her i landet. Det er således, at rejsende med Grønland som destination har mulighed for at foretage tax-free indkøb i andre landes luft­havne, forretninger samt ombord i flyene, og benytter en be­tragtelig sum penge til sådanne indkøb. Vi kan bane vejen for at disse penge kan blive brugt her i vort land.

I Siumut tilslutter vi os at ordet "kiosker" i lands­tingslov om ind- og udførsel af varer, paragraf 11, bliver erstattet med "forretninger".

 

Ligeledes går vi i Siumut ind for, at landsstyret be­myndiges til at fastsætte regler med henblik på, at der også åbnes adgang til at meddele fritagelse for ind­førselsafgift på varer som undergives en bearbejdnings­pro­ces i Grønland. Det er formålet, at der på denne måde sikres en prisneutral konkurrencesitua­tion mellem de varer, der er produceret her i landet og i udlandet. Vi skal henstille, at her­værende forslag til ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer behandles i skatteudvalget forinden andenbehandlingen.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Vi har længe været lidt misundelige på islændingene, at de kunne købe afgiftsfri varer ved ankomsten og derved undgå at skulle rejse over Atlanten med flasker og lignende. Derfor tiltræder Atassut lovforslaget som en god ide.

 

Josef Motzfeldt, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Landsstyrets herværende forslag hilser Inuit Ataqati­giit med glæde. Forslaget om at flypassagerer ved ind­rejse til Grønland skal kunne købe toldfri varer i vores lufthavne er ikke af ny dato. Allerede under forhandlingerne om den resterende del af KGH's over­tagelse pr. 1 januar 86' forsøgte Hjemmestyret at overtage tax-free butikken i Kangerlussuaq netop med sigte på en ændring til den praksis som nu foreligger i ændringsforslaget. En vedtagelse af ændringsforslaget kan naturligvis forventes at have en positiv effekt på lufthavnsvæsenets ind­tjening.

 

Ændringsforslagets anden del er mere fleksibel, end de forslag der tidligere har været fremme om spørgsmålet, ligesom den stiller alle indhandlende lige. Inuit Ataqatigiit indstiller derfor forslagets vedtagel­se. En vedtagelse, der bemyndiger landsstyret, vil over­flødig­gøre drøftelser af enkelte varegruppers fritagelse for afgift fra samling til samling. Det er naturligvis en forudsætning, at landsstyret på den ene side tager vare på landets og således samfundets interesser på bedste måde og på den anden side tager hensyn til Grønlands internationale forpligtelser.

 

Forekommer der eventu­elt tilsidesættelse af disse forudsætninger, er lands­tinget der altid som en vagt­hund. Med disse bemærkninger går vi ind for forslagets be­handling i skatteudvalget inden det går over til anden­behandling her i salen.

 

Hans Pavia Egede, ordfører for Akulliit Partiiat:

Vi støtter forslaget til landstingslov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer fuldt ud, og mener at yderligere uddybende kommentarer ikke er nødvendige. Dog vil vi udtrykke vor tilfredshed med dette tiltag, da det givetvis vil skabe nye arbejds­pladser og en øget omsætning og pengestrøm internt i Grønland. Når den nye ordning træder i kraft, vil det være naturligt og hen­sigtsmæssigt, at denne form for forretning overdrages og drives af de private hand­lende.

 

Med disse bemærkninger støtter vi lovforslaget og at forslaget behandles i skatteudvalget inden overgangen til andenbehandling.

 

Lars Chemnitz, ordfører for Atassut:

Jeg undskylder, men vi havde glemt at vores ordførerind­læg er sammen med Issittup Partiia.

 

Mødeleder:

Udover Siumut har Kaj Egede bedt om ordet.

 

Kaj Egede, Siumut:

I forbindelse med forårssamlingen har jeg fremsat et forslag om, at der ved indførsel af varer til Grønland og udførsel af varer fra Grønland skete en ændring af loven om ind- og udførsel af varer med henblik på, at man ud­nytter slagteriet bedre og således, at de grydeklare produkter udefra kan overtages af slagteriet til gavn for økonomi­en.

 

Mit forslag blev behandlet i skatteud­valget og skatteud­valgets betænkning meddelte, at mit forslag ville have en gavnlig virkning på be­skæftigelses­situationen, og det ville også have en gavnlig virkning for fåreavlererhvervet. Men til trods herfor har skatteudvalget dengang meddelt i samme betænkning, at tiden ikke er inde til at fremkomme med sådan et forslag.

 

Dengang har jeg klaget over udvalgets resultat, og det er glædeligt, at landsstyret har taget sagen op igen og fremsætter et forslag om, at landsstyret be­myndiges til at fastsætte nogle regler omkring ordningen. Jeg håber, at man åbner disse muligheder, og jeg håber, at lands­styret vil benytte sig af denne mulighed, ligeså snart loven træder ikraft, således at man begrænser vor import og det så bliver til gavn for beskæftigelses­situationen her i landet.

 

Josef Motzfeldt, ordfører Inuit Ataqatigiit:

Med hensyn til sidste ordfører så skal jeg udtale, at hvis man skal udtale kort omkring det historiske forløb, ligesom man i dagsordenens punkter har sagt fra IA, at man ved dette forslag giver ens vilkår til samt­lige handlende. Kaj Egede forslog i sit forårssamlings­forslag, at det er Neqi A/S, der bliver fritaget for afgiftsbe­handling ved import af varer, og dette har vi ikke syntes er på sin plads i skatteudvalget, fordi sådan en dis­pensation bør ske på samme vilkår til alle handlende, og det er på baggrund af dette, at skatteudval­get har givet afslag på forslaget dengang.

 

Kaj Egede, Siumut:

Jeg skal ikke gentage, men ved ændring af loven så giver man landsstyret bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende ændring til import, og at udstedelsen af bekendtgørelsen hører  under landsstyrets regi. Men jeg håber, at denne mulighed vil blive brugt således, at man derigennem kan skabe arbejds­pladser. Det er det mit forslag er sigtet på.

 

Mødeleder:

Og således kan vi gå bort fra dagsordenspunktet, da den bliver støtte af alle, og at den forinden andenbehand­lingen bliver genstand for behandlingen i skatteudval­get. Vi går over til dagsordens punkt 23, forslag til lands­tingslov om ændring af landstingslov om havneaf­gift.

 

Punktet sluttet.