Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 12-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

18. mødedag, torsdag den 25. oktober 2001

 

Punkt 12

Forslag til Landstingets udtalelse vedrørende udkast til anordning for Grønland om visse forholdsregler mod Sierra Leone og Liberia,

1. behandling.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand:

Udenrigsministeriet har fremsendt udkast til anordning for Grønland om visse forholdsregler mod Sierra Leone og udkast til anordning for Grønland om visse forholdsregler om Liberia til udtalelse for Grønlands Hjemmestyre.

Anordningerne er udarbejdet for at udfylde De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner 1306 af 5. juli 2000 og 1343 af 7. marts 2001. Anordninger regulerer særlig import af diamanter fra og eksport af våben til Sierra Leone og Liberia.

Borgerkrigen i Sierra Leone brød ud i midten af 1991, og den har medført stigende international opmærksom hed omkring handlen med våben for diamanter. Oprørshæren RUF kontrollerer store diamantforekomster, der anvendes til finansiere indkøb af våben og materiel.

Det er FN’s vurdering, at det er danne handle særlig med regionale partnere, herunder Liberia og Bukino Faso, der har muliggjort RUF’s fortsatte militære operationer. Med resolutionerne og anordningerne tilstræbes til, at begrænse finansiering og våbenforsyninger til oprørsgrupperne i området med det formål, at bringe krigshandlingerne til ophør.

Med disse bemærkninger overlader jeg sagen til Landstingets velvillige behandling. Tak.

Og vi går nu videre til partiernes ordførere. Først er det Peter Grønvold Samuelsen, Siumut.

Peter Grønvold Samuelsen, (S):

Siumut vil godkende de nævnte anordninger, for at opfylde De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolutioner af 15. juli 2000 og af 7. marts 2001. Anordningerne vil regulere særligt import af diamanter fra og eksport af våben fra Sierra Leone og Liberia.

Udenrigsministeriet har fremsendt anordningerne til udtalelse hos Grønlands Hjemmestyres, og således deltager i Siumut i fuld omfang i Landstingets godkendelse. Tak.

Så er det Daniel Skifte, Atassut.

Daniel Skifte, (A):

Udenrigsministeriet har fremsendt udkast til Kongelig anordning for Grønland vedrørende direkte eller indirekte import at uslebne diamanter som har oprindelse i eller kommer fra Sierra Leone eller Liberia..

 

Formålet med anordningen er først og fremmest at bringe krigshandlingerne til ophør, fordi oprørshæren i pågældende lande kontrollere store diamantforekomster, og derved skaffer sig midler til køb af våben, materiel til videreførelse af militære operationer.

Atassut ønsker at tiltræde det forelagte udkast til anordning fuldt ud, og at overtrædelse af forbuddet af personer, virksomheder, selskaber eller lignede idømmes i henhold til kriminallovens foranstaltninger.

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit..

Lars Sørensen, (IA):

Inuit Ataqatigiit vil til enhver en tid stille sig beredvilligt til rådighed for initiativer, der kan være med til at bringe krigshandlinger til ophør og for fredsskabende initiativer. Indeværende forslag til udtalelse for Landstinget har dette sigt for øje og udspringer af en resolution fra De Forenede Nationer, hvis formål at bringe krigen til ophør, og i stedet skabe fred i Sierra Leone i Afrika.

Grønland har en forpligtigelse i så henseende, hvorfor Inuit Ataqatigiit uden yderligere bemærkninger vil slutte op om det forelagte forslag.

Tak. Så er det Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Mogens Kleist, (K):

Uden yderligere bemærkninger skal vi fra Kandidatforbundet tilkendegive vores støtte til Landsstyrets anbefalinger. Tak.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger:

Det er en meget interessant fremlæggelse, fordi vi nu skal til at komme med nogle bemærkninger vedrørende udlandet.

 

Udenrigsministeriet har fremsat udkast til anordning for Grønland, og det må vi også hilse velkommen. Vi må gå ind for disse anordninger, fordi det er en imødekommelser af Fnøs resolutioner.

Og lad mig lige komme ind på det historiske forløb, fordi det også er gamle kolonier. Liberia kender vi jo også fuldt ud, fordi man for at slippe fri for skattebetalinger, der er der mange skibe der sejler under liberisk flag, og der er også mange frigivne slaver fra Amerika, som er rejst tilbage til Afrika, og bosat sig der.

Og vi må jo også sige, at der er mange de har været i krig i mange lande til stor skade for befolkningen, og det er blandt andet derfor FN prøver på at gøre noget ved det. Disse landes rigdomme er ikke kun guld og diamanter men også en masse råstoffer, som de også bruger til at købe krigsmateriel, og et af landene er også Bukino Faso i Vestafrika.

Man har kun nævnt Sierra Leone klart i § 1, hvorfor jeg må spørge Landsstyreformanden hvorfor man ikke har nævnt Liberia og Bukino Faso i fremlæggelsen i denne Kongelige anordning.

Såfremt man skal stoppe krigshandlingerne, så må man også stoppe deres indkøb af våben, og deres måder at betale disse på.

Med disse bemærkninger går jeg ind for forslaget.

Ole Lynge, Landstingsformand:

Og jeg skal forespørge Landsstyreformanden om han ønsker at han får ordet igen. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Der er ikke andre der har ønsket at få ordet, og dermed er vi også færdige med behandlingen af dette punkt, og der vil så også ske en 2. behandlingen uden af der sker en udvalgsbehandling forud for det.