Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 18-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, mandag den 8. oktober 2001

 

Punkt 18

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Forbrugerrådet, markedsføring, mærkning, priser, forbrugerklagenævn.

(Landsstyreformanden)

1. behandling.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Landsstyret fremsætter hermed forslag til ændring af landstingslov om Forbrugerrådet, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklagenævn.

Forslaget indeholder 2 ændringer i forhold til den gældende lov, og begge ændringer foreslås gennemført efter Grønlands Forbrugerlov. For det første gives der mulighed for, at Forbrugerrådet kan samarbejde med bygdebestyrelserne om løsning af de opgaver, der i henhold til loven er henlagt til administration af Forbrugerrådet. Det forventes, at det kunne medføre en styrkelse af det forbrugerpolitiske arbejde, og dette forslag støttes af Landsstyret. For det andet foreslås indført regler om rabatmærker, rabatkupon med videre. Forbrugerrådet har ønsket dette særlige område reguleret ved lov efter modtagelse af klager over de i Grønland i dag gældende ordninger. Da der jo i sidste ende er forbrugeren, der i sidste ende igennem varerprisen finansierer forskellige rabatordninger, sikrer de foreslåede regler, at alle mærker til en samlet værdi på 5 kr. eller derover kan kræves indløst af forbrugerne.

For at få en fornuftig afvikling af allerede rabatordninger, der ikke opfylder de nye krav, foreslås det, at indløsning eller tidligere ordninger vil kunne finde sted til udgangen af august måned 2002.

Idet jeg henviser til lovforslagets bemærkninger skal jeg med disse ord overlade forslaget til Landstingets velvillige behandling.

Så går vi over til ordførerne. Først er det Vittus Mikaelsen, Siumut.

Vittus Mikaelsen, ordfører, Siumut.

Vi vil fra Siumuts side støtte og godkende ændringsforslaget af gældende lov, som er begrundet i et ønske fra Forbrugerrådet. Vi forstår og støtter, at der med hensyn til bygdebestyrelserne, så vil ændringsforslaget medføre, at deres arbejde bliver lettere fordi bygdebestyrelserne i nærværende lovforslag kan tage opgaver op, der vedrører forbrugerrådet. Med hensyn til rabatmærker med videre, så vil lovforslaget sikre en bedre brugeropfølgelse, og det bifalder vi også fra Siumuts side. Men det er dog vigtigts med hensyn til ændringsforslagenes hensigt, at reglerne overleves. Hvorfor vi går ind for forslaget.

Den næste er Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Jakob Sivertsen, ordfører, Atassut.

Punkt 18; Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Forbrugerrådet, markedsføring, mærkning, priser, forbrugerklagenævn, som vi har følgende bemærkninger til fra Atassuts side.

Vi ligger vægt på i Atassut, at det grønlandske samfund til stadighed bliver forsynes med kvalitetsvarer og tidssvarende produkter. Vi må erkende, at vareforsyningen i nogle af bygderne i dag ikke foregår helt tilfredsstillende, især når man tænker på bygderne i de yderdistrikter, hvor der er islag om vinteren. derfor er det vigtigt at sikre, at samfundet og borgerne i de byer og bygder som i dag er afhængige af forskellige varer bliver forsynet med de bedste varer ikke mindst med hensyn til bygderne.

Vi skal hermed fra Atassut opfordre til en forbedring i tæt samarbejde med befolkningen sammen med de folkevalgte fra bygderne, det vil sige igennem bygdebestyrelserne bane vejen til en klageadgang hos Forbrugerrådet, som nu gives mulighed for, og Atassut mener, at det er et vigtigt skridt. Endvidere er vi i Atassut taknemmelig for, at det er foreslået, at man ændre systemet med de langsommelig samlinger af rabatsamlingerne når man har en del klager omkring hos forbrugerne, således at man får udbetalt et beløb når de færdigudfyldte mærkebøger bliver ..., idet vi i samfundet ikke længere kan undvære den mindste øre.

Vi skal fra vores side hermed sige tak til forbrugerne og Forbrugerrådet for at have gjort os opmærksomme på forbrugerklager. Med disse bemærkninger skal vi fra Atassuts side fuldt ud tilslutte os ændringsforslaget, og hvis der er behov herfor, så ønske dets vurdering i et relevant udvalg. Tak.

Næste taler er Paninnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Paninnguaq Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Inuit Ataqatigiit er glad for, at man på baggrund af en opfordring fra Forbrugerrådet ændrer den gældende forbrugerlov, således at man også inddrager bygdebestyrelserne i forbindelse med forbrugerarbejdet. Inuit Ataqatigiit hilser bygdebestyrelserne velkommen, at de nu bliver inddraget på forbrugerområdet, og ønsker dem god arbejdslyst fremover.

Bygdebestyrelserne kan herigennem ved nærværende lovforslag, ved at de nu kan sætte sager op overfor Forbrugerrådet sikre, at forbrugerne i bygder og yderdistrikter nu kan få en bedre service end hvad de hidtil har oplevet. Bygdebestyrelserne kan ligeledes igennem Forbrugerådet, forbrugerudvalg og kommunerne videresende klager, og det finder vi også er et vigtigt skridt.

For så vidt angår rabatmærker eller rabatkuponer, så har Forbrugerrådet ønsket dette særlige område lovreguleret efter modtagelse efter forbrugerklage, og det finde vi helt på sin plads, og kan således med disse korte bemærkninger meddele, at vi går ind for forslaget, og at sagen bør drøftes nøje i relevant udvalg inden 2. behandlingen her i salen.

Næste taler er Kandidatforbundets Mads Peter Grønvold.

Mads Peter Grønvold, ordfører, Kandidatforbundet.

Fra Kandidatforbundet har vi efter grundigt gennemlæsning af forslaget følgende korte bemærkninger.

Forslaget ligger op til en bedre servicering af forbrugerne, hvorfor vi uden yderligere bemærkninger støtter forslaget. Med disse bemærkninger skal vi indstille, at forslaget inden 2. behandling vurderes i Lovudvalget forinden 2. behandlingen.

Så er det Landsstyreformanden med svar til de faldne ordførerindlæg.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Jeg siger tak for den meget positive velkomst som forslaget har fået, og det siger jeg tak for. Det er rigtigt, at for så vidt angår bygderne, at bygdebestyrelserne nu får en bedre mulighed for, at varetage forbrugernes interesse også i bygderne, og jeg skal også præcisere, at Forbrugerrådet har ønsket, at bygdebestyrelserne også for så vidt angår varesortiment i bygderne også bliver inddraget i dette arbejdet, idet de via de kommunale forbrugerudvalg i samarbejde med disse kan fremsætte klager over den servicering der er af forbrugerne i de enkelte bygder, således at sagerne kan bringes videre.

For så vidt angår den fortsatte udvalgsbehandling, så håber jeg, at behandlingen der vil være ligeså positivt som behandlingen her under 1. behandlingen har i salen.

Der er ikke flere der har bedt om ordet, hvorfor vi er færdig med 1. behandlingen af punkt 18, og den skal behandles i Erhvervsudvalget før 2. behandlingen, det er en indstilling. Der er ikke nogen der er imod, den skal således behandles i Erhvervsudvalget inden 2. behandlingen.