Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 23-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

5. mødedag, fredag den 28. september 2001

Punkt 23

Forslag til landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

(Landsstyremedl. for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked)

(1. beh.)

 

Ole Dorph, (S):

Landsstyret fremsætter hermed forslaget til landstings forordning om socialvæsenet styrelse og organisation. Forslaget er fremsat på baggrund af usikkerheden hos kommunerne og borgerne om hvor vidt der kan klages over administrations afgørelser til det sociale ankenævnet. Der burde herefter ikke være i tvivl om at der kan klages til de sociale ankenævnet uanset hvilken politiske administrations enhed kommunen der har truffet afgørelsen.

Der udover er indsat en ny bestemmelse der giver landsstyret mulighed for af afholde kurser for medlemmerne af det kommunale udvalg der behandler sager på det sociale område. Dette sker for at styrke udvalgenes beslutnings grundlag og for der ved bedst muligt at kunne undgå fejl dispositioner.

For at kunne nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlings tid i det social ankenævnet er der forslaget givet mulighed for at formanden kan afgøre en sag uden forudgående forlæggelse for ankenævnet. Dette vil dog kun ske hvis der er tilveje bragt et forsvarligt grundlag og der ikke er i tvivl om afgørelsen. For man skal selvfølge efterfølgende orientere det øvrige medlemmer om det trufne afgørelser.

For at fremme overskuelighed fremsættes forslaget derfor som et ny landstings forordning fremfor blot som et ændrings forslag til den gældende forordning.

Sekretariatet for det sociale ankenævnet har fremsat en ændrings forslag der i meget vidt udstrækning af en arbejder forslaget og der udover at der ikke kommer høringsvar der giver anledning til ændringer. Med disse bemærkninger indstiller landsstyre forslaget til landstinget velvilje behandling.

Så går vi over til partienes ordførere. Først er det Mikael Petersen fra Siumut

 

Mikael Petersen, (S):

I Siumut hilser vi nærværende fremlæggelse af forslaget til landstings forordning social styrelse og organisation vil komme. Vi er tilfredse med at man har tilpasset forordnings tekster indhold til nutid forhold, ligesom også jeg er glad for at den tidlige gøre den bestemmelserne og anke mulighed for afgørelse truffet af kommunalbestyrelse, ligesom jeg er tilfredse med smidegørelse af sagsbehandling ankenævnet således at ankesag og sagsbehandling tid nedbringes med en kortere ventetid og hurtigere behandling til følge.

Endvidere er vi fra Siumut side tilfredse med at der er forordnings er indsat en ny § 5 således derefter et kommunalvalget sikres det kommunale socialudvalget kurser. Men vi har erfaret at det første selvfølge vil kunne ske når der er til formålet er afsat det nødvendige midler via finanslovene. Det er Siumut opfattelse denne bestemmelse må ændres således at det man sikre at nye valgte socialudvalgsmedlemmer under alle omstændigheder gennemgå kurser.

Vi benytter denne lejlighed og kræver fra vores side at bestemmelserne forordnings forslaget § 2 bestemmelserne over socialudbygningers planlagt disse bliver nøje vurderet af socialudvalget inden forordnings forslaget anden behandling. Med disse bemærkninger henviser vi forslaget til videre behandling i landstinget og social arbejdsmarkedes udvalget inden vi an behandler forordnings forslaget her i salen.

Så er det Jakob Sivertsen, Atassut

Jakob Sivertsen, (A):

Vi har haft fra Atassut følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstinget forordning om socialvæsenets styrelse og organisation. Vi lægger i Atassut vægt på at en være for lovmæssig beskyttelse og det samme gælder at velkendt som helst social foranstaltning skal have en lovmæssig baggrund vil vidne at dette har en stor mental betydning for alle socialklienter.

Vi er tilfredse med at det opgaver indefor socialevæsenet det giver grundlag for usikkerheden fra det berørt side og grund side. Så vi er glad for at disse forord bliver tidligt gjort gennem landstings forordning. Ligesom vi støtter at man i § har medtaget et nyt område således at nye folkevalgte i kommunerne og i særdeleshed i socialudvalgene får et kursustilbud fordi den rigtige lovmæssig behandling er vigtige, således at man også her gennem kan sikre at der kommer færre klager inden for det sociale områder.

Den kommunale sociale servicering skal være under landstings tilsyn med andre ord så skal Landsstyremedlem for social anlæggene føres tilsyn, hvorfor vi fra Atassut vil kræve at kommunernes behandling ikke mindst at det psykisk og fysisk handicappede at den service forbedret end dette er i dag og er man nøjere tilsyn med dette idet forældre til børn med tykke forskellige psykisk handicap at det ikke er bliver sær syn at der kommer mange plager fra denne side.

Med disse bemærkninger går vi indenfor forordnings forslaget og ønsker at socialudvalget undersøger den nærmere for en anden behandling, tak.

Landsstyret forslår en mindre, det er Asii Chemnitz Naarup indenfor Inuit Ataqatigiit. Landsstyre forslår en mindre ændring landstings forordning og socialvæsenet styrelse og organisation. Ændres forslagene er ikke affattede men vigtige ikke mindst har det tilsigte smidiggøre arbejdsgange i det sociale ankenævnet. Vi skal på forhånd meddele at udover det ting vi ønsker nøjere vurdere i socialudvalget så skal vi allerede meddele at vi er tilfredse med ændrings forslaget og giver vores tilslutning dertil.

Ligeledes er vi tilfreds med der fremover tilrettelagt af landsstyreområdet nu bliver lovgrundlaget til at der kan holde kurser for medlemmerne at det kommunale udvalget der behandler sager på disse sociale områder. Som det er bekendt har landsstyret pligt til at holde tilsyn med kommunerne håndtering af det sociale regelsæt. Og det ligeledes bekendt at dette til tider kan være svært at overholde denne tilsyns pligt og det bør bemærkes at der ændres forslagene er forslag om at landsstyret kan fastsætte nærmere bestemmelser om omfanget og udførelsen af tilsynet, jævnfør § 1 stk. 2.

……….. ønsker at dette punkt skal have en ordlød som en pligt og at der i stedet for kan fastsætte skal stå skal fastsætte. Og dette ønsker vi vurdere nærmere i udvalget. Med disse korte bemærkninger henviser vi forordnings forslaget til behandling i socialudvalget for en anden behandling her i denne sal.

Så er det Loritha Henriksen, Kandidatforbundet.

Loritha Henriksen, (K):

Vi har følgende bemærkninger til forslaget fra Kandidatforbundet. Kandidatforbundet er tilfreds med forslaget og vi kan også sige at vi fuld ud bakker at det ændringer der indehold i forslaget. Vi ved der er en gammel problem som løses nu med denne forslag. Nu er der mulighed for at klage til social ankenævnet derved kan man forkorte klage perioden og komme med hurtigt svar. Det er bekendt at der man skal går igennem flere instanser hvorefter en lang ventetid så får man et svar. Det en store lettelse til sagsbehandler og klienten.

Vi er også tilfredse med at konstatere at kommunerne og kommunale udvalget kan deltage i forskellige kurser med disse bemærkninger stiller vi forslaget videresendes til socialudvalget for den bliver anden behandling.

Tak, Loritha og nu Landsstyremedlem for social anliggender Ole Dorph.

Ole Dorph, (S):

Jeg er meget tilfreds med partienes udmelding og jeg kan sige alle er tilfreds med ændrings forslaget. Siumut og Kandidatforbundet jeg vil gerne sige til dem at der er problemet har været at man venter på kommunalbestyrelsen og i gang imellem kommunalbestyrelse holder 4 gange årligt og derved er klagerne bliver nød til at vente meget lang tid.

Og hvis forslaget godkendt i nuværende form så løser man problemet. Jeg kan sige at der er en meget kort venteliste i social ankenævns arbejde. Med hensyn til kursus virksomhed det er et mulighed man giver ikke gennem forslaget det er en meget gode mulighed. Og den næste er kursus for ny valgte kommunalbestyrelses medlemmer holdes i 2005. Men man skal også huske på at der tiltaget skal følges op med midler, økonomisk ressourcer.

Og Atassut og Inuit Ataqatigiits kommer med stramme regler omkring tilsyn og det er rigtigt at der kan være problem og det kan være omfattende problem. Vort land er kæmpe store land og man kan overse disse problemer. Ved at lave stramme regler kan vi løse fremtids problemer er fornuftige men som det blev sagt så er denne punkt er først behandlet og den skal først går videre til socialudvalget før den bliver andet behandlet. Måske kan der forkomme justeringer til anden behandling, men efterlyser større kursus virksomhed og måske kan det taget med anden behandling, tak.

Da vi er færdige med punkt 23, forslag til landstings forordnings om socialvæsenet styrelse og organisation er vi færdig med første behandling. Og som det er inden om skal den først til socialudvalget , der er vi færdige med alle punkter i dag.