Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 31-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

9. mødedag, mandag den 8. oktober 2001.

 

Punkt 31

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

(1. beh.)

 

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

På Landsstyrets vegne skal jeg hermed fremlægge forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

Forslaget skal ses som den juridiske hjemmel til at gennemføre Landsstyrets forslag til omlægning af søfragtområdet, som indeholdt i forslag til Landstingsfinanslov for 2002, hvor Landsstyret har foreslået, at der indføres et nyt fragtsystem baseret i højere grad på omkostningsægthed, ligesom Landsstyret foreslår, at ensfragtafgiften ophæver i to tempi.

Jeg skal understrege, at det fremlagte forslag er udformet på en sådan måde, at en vedtagelse af forslaget ikke binde Landstinget efterfølgende at vedtage Landsstyrets forslag til omlægning af søfragtområdet.

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne overlade forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland til Landstingets velvillige behandling. Tak.

Så går vi over til ordførerne. Først er det Per Rosing Petersen, Siumut.

 

Per Rosing Petersen, ordfører, Siumut.

Vi skal fra Siumut meddele, at vi uden videre bemærkninger er enige i forordningsforslaget, og støtter det fuldt ud. Og med disse bemærkninger skal vi henvise til, at sagen sendes videre til behandling i udvalget for Boliger og Infrastruktur.

Så er det Godmand Rasmussen, Atassut.

Godmand Rasmussen, ordfører, Atassut.

Vi har følgende korte bemærkninger til forslaget fra Atassut. Landsstyret har fundet det nødvendigt, at man præciserede overskriften, og da vi ikke har noget særligt at påpege, skal vi fra Atassut tilslutte os forslaget, og er tilfredse med at Landsstyret årligt vedtager sagerne med dem der har restance med en bestemt procentdel. Med disse bemærkninger tilslutter vi os ændringsforslaget.

Så er det Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit.

Lars Sørensen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Vedrørende nærværende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland er en følge af den ændring, der blev foretaget, hvor Landsstyret via Finansloven vil ændre den gældende struktur indenfor søfragtsområdet, hvor der blandt andet ønskes indført et nyt fragtsystem baseret på højere grad af omkostningsægthed, ligesom ensfragtafgiften søges ophævet i 2 tempi.

En ændring som foreslået vil medføre, at må en indtægt på 3 mio. kr... Inuit Ataqatigiit har i forbindelse med udarbejdelsen af Finansloven taget udgangspunkt i følgende. At vi på grund af vort lands vidtstrakte udstrækning og den spredte bebyggelse, at udviklingen må ske med behørig hensyntagen til disse forhold, hvorfor nærværende forslag til ændring af landstingsforordning, at man vurderer de økonomiske konsekvenser nøjere i berørt udvalg.

Og med disse bemærkninger skal vi indstille, at forslaget videresendes til behandling i relevant udvalg forinden 2. behandlingen.

Den næste er Ove Karl Berthelsen, Kandidatforbundet.

Ove Karl Berthelsen, ordfører, Kandidatforbundet.

Vi har fra Kandidatforbundet følgende bemærkninger til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af godt til, fra og i Grønland. Forslaget er en juridisk hjemmel til at gennemføre visse ting, som vi ikke umiddelbart kan gå ind for på grund af følgende forhold:

For det første, en ændring af søfragtsområdet, så mener jeg ikke, at Landstinget har fået de korrekte oplysninger, og for det andet, så vedrørende transporten fra by til bygd, og fra bygd til by, for så vidt angår søfragtområdet og en ændring af dette vil afstedkomme visse konsekvenser, som ikke er blevet klargjort godt nok i nærværende forslag, hvorfor vi mangler disse oplysninger til at tage en beslutning. Vi kan derfor ikke gå ind for forslaget som foreslået, da vi ikke ved, hvilke konsekvenser det foreslåede vil have - ikke mindst for bygder og yderdistrikter.

Afslutningsvis vil jeg gerne spørge Landsstyret om hvor stor en procentdel, der tales om i dette tilfælde.

Med disse bemærkninger fra Kandidatforbundet meddeler vi, at vi ikke støtter forslaget, og indstiller, at forslaget henvises til relevant udvalg forinden 2. behandlingen, og at vi der får de ønskede oplysninger. Tak.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med svar til ordførerindlæggene.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Tak. Jeg vil gerne sige tak til partiordførerindlæggene for deres klare støtte. Til Kandidatforbundets ordfører til Ove Karl Berthelsen vil jeg gerne udtale, at man vis har misforstået, hvad nærværende forslag vedrører, for de spurgte om hvilke procentdel, der her var tale om. Det vedrører ensfragtafgiften, procentsatsen er der allerede, og det er netop det som vi ønsker ændret ved denne forslag til juridisk hjemmel, således at denne procentsats fremover vil kunne afgøres af Landstinget på en mere differentieret måde end hidtil, således at man kan afgiftsbelægge forskellige fragtområder med forskellige afgiftssatser, og det er netop det som dette ændringsforslag ligger op til.

Men jeg skal endnu engang præcisere, at afgiften allerede er gældende, jeg ved ikke om jeg husker forkert, men jeg tror, at den er på 9,7 %. Vi vil fra Landsstyrets side selvfølgelig være klar til, at besvare eventuelle spørgsmål fra udvalgene til Landsstyret.

Da der ikke er flere der har bedt om ordet, så er første behandlingen af punkt 31, Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland færdig, men skal behandles i Infrastrukturudvalget forinden 2. behandlingen.