Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 33-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, fredag den 5. oktober 2001, kl. 13:00.

Punkt 33

Forslag til landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om leje af boliger.

(Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur)

(1. beh.)

 

 

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S)

Tak.

På landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Fremsættelsen af forordningsforslaget giver mulighed for udarbejdelse af regler, der understøtter den igangværende huslejereform, herunder sikre udarbejdelse af kostægte og individuelle budgetter i boligafdelingerne.

Dårlig oversættelse. Der er således alene tale om en teknisk ændring, der kan skabe grundlaget for udarbejdelse af regler der skal sikre pålidelige husleje oplysninger, til brug for den nye boligsikringsikringsordning, ligesom forslaget endvidere skal tilvejebringe muligheden for, at der kan udarbejdes regler der kan påbyde fyldestgørende revision af boligafdelingernes regskaber. I det jeg i øvrigt skal henvise til bemærkninger til den fremsatte forordningsforslag, overlader jeg forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger til landstingets velvillige behandling, ligesom jeg skal forslå at forslaget behandles i udvalget for boliger og infrastruktur, inden 2. behandlingen.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så går vi over til partiernes ordfører, først er det Tommy Marø, Siumut.

Tommy Marø (S)

Tak.

Til vedlagte forslag landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger skal vi fra Siumut udtale, at vi hilser forslaget velkommen.

Under forårssamlingen drøftede vi og godkendte en hel del ændringer til gældende forordninger indenfor boligområdet, og nærværende er en følge heraf, da landsstyret har fundet at nødvendigt med nærværende forslag til landstingsforordning, hvor man ændrer forordningen teknisk, hvorfor vi uden videre bemærkninger går inden for forslaget.

Da forordningen skaber et klarere grundlag for udarbejdelse af regler, der skal sikre mere pålidelige husleje oplysninger til brug for den nye boligsikringsordning.

Med disse korte bemærkninger går vi indenfor landsstyrets indstilling om at forslaget behandles i udvalget for boliger og infrastruktur inden 2. behandlingen.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Malînánguak´ Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Malînánguak´ Markussen Mølgaard (IA)

Under vores forårssamling har vi her salen behandlet forslag til landstingslov om leje af boliger og Inuit Ataqatigiit bemærker at formålet med nærværende ændringsforslag, er, at landsstyret agter at udarbejde klare regler for styring hjemmestyrets og kommunernes lejeboliger, således at administrationen lettes. Dette finder vi nødvendigt fra Inuit Ataqatigiit’s side, da det for at undgå misforståelser er nødvendigt at man fra en ensartet og klar fremgangsmåde ved budgetlægning og regnskabsaflæggelse, uanset hvor i landet boligafdelingerne er beliggende.

Formålet er desuden, at udarbejde bestemmelser om fastsættelse af administrationsbidrag og gebyrer som fastsættes pr. m² boligareal.

Derfor finder Inuit Ataqatigiit nærværende ændringsforslag tilfredsstillende, men bemærker at sagen ikke har været til høring.

I den forbindelse skal Inuit Ataqatigiit opfordre til, at der i forbindelse med udarbejdelse af regler som følge af lovgivningen, at disse sendes ud til høring til kommunerne, hjemmestyret, INI der står for udlejning af boligerne ligesom man hører afdelingsbestyrelserne.

Med disse ord tilslutter Inuit Ataqatigiit sig forslaget til ændring af landstingsforordningen og anbefaler, som foreslået af landsstyret, at sagen videresendes til behandling i udvalget for boliger og infrastruktur, inden 2. behandlingen.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Godmand Rasmussen, Atassut.

Godmand Rasmussen (A)

Til forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger, skal vi fra Atassut fremkomme med følgende bemærkninger.

Forordningsforslaget omfatter temmelig mange sider og vi har fra Atassut gennemgået det nøje, og vi må sige at vi ikke har fundet de store uregelmæssigheder. Men vi er glade for at konstatere at der er tale om en klar forbedring, at der er givet mulighed for ønskeflytning samt bytning af lejligheder, som vi fra Atassut tidligere har fremkommet, således at disse forhold bliver lettere at administrere.

I flere år hidtil har problemet været, og som ikke er blevet løst til alles tilfredshed, er, at boliger står tomme hen i meget lang tid og at det finder vi ikke hensigtsmæssigt og ligesom at det ikke er et særsyn i alle byer. Vi er jo bekendt med at afdrag og betaling af husleje påbegyndes i takt med boligers benyttelse, og det er sandsynligt at vi i Grønland i det hele taget årligt lider et betydeligt økonomisk tab på denne konto. Vi må således være endnu dygtigere på dette området og have et mere fleksibelt system.

§ 26, stk. 3 vedrørende vedligeholdelse er ellers klar nok og jeg citerer "lejeren har i udlejningsperioden ansvaret for maling af lofte og vægge, tapetsering og lakering af gulve og afholde udgifterne".

Vi er også bekendte med at der også findes enlige kvinder som lejere. Disse kan have det hårdt med hensyn til levevilkårene, at de ikke selv kan foretage vedligeholdelsen og ikke kan klare malerarbejdet, rettere sagt så har de ingen økonomiske midler til vedligeholdelse. Og vi bør derfor åbne mulighed for både at vi har specielle regler med henblik på en særlig bistand til disse personer for en ikke vedligeholdt bolig i alt for langt tid er jo ikke mindre udgiftskrævende hverken for lejer eller udlejer. Vi skal også komme ind på at man til stadigvæk hører den alt for megen byggesjusk, hvilket ikke længere er et særsyn, hvorfor vi fra Atassut en strengere tilsyn med byggerierne.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Kandidat forbundet, Ove Karl Evaldsen.

Ove Karl Evaldsen (K)

Vi har fra Kandidat forbundet følgende bemærkninger til nærværende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Under forårssamlingen godkendte vi forslaget til landstingsforordning om leje af boliger under forårssamling og nu har landsstyret fremsat en ændringsforslag dertil.

Der er godt nok tale om en mindre ændring, men da der ikke hersker tvivl om at den vil have afgørende betydning for lejerne og vi kan fra Kandidat forbundet ikke sådan uden videre acceptere sådanne ændringer, der har afgørende indflydelse på lejerne, ikke mindst når man ikke har hørt lejerne og vi ved jo den igangværende boligreform vil resultere i dem med de højere indtægter skal betale mere i husleje, ligesom børnebidraget også sløjfes.

Den igangsatte boligsikringsreform vil således gå hårdt ud over familier med børn. Vi skal derfor fra Kandidat forbundet meddele, at efter at have kigget på hvilke konsekvenser som huslejereformen vil have, at Kandidat forbundet ikke kan acceptere dette, da vi for eksempel først erfarer de taleksempler som ikke har været fremvist under forårssamlingen.

Den nye huslejereform har allerede resulteret i at folk er begyndt at spørge, hvorfor er os det skal gå ud over og hvorfor skal andre med bedre boliger betale mindre i husleje. Fra Kandidat forbundet skal vi ligeledes opfordre til at vi fra Kandidat forbundet ønsker at man mere skal følge med i det nye ordning som Nuup Kommunea under betegnelse fra "Lejer til ejer", hvorfor vi mener at vi må holde nøje øje med hvilke tiltag der er på dette område. Vi ligeledes også efterlyse bedre muligheder at folk kan overtage deres boliger på en nemmere og lettere måde. Hvis man overgår fra lejer til ejer, så må vi også vide hvilke positive konsekvenser dette måtte have, hvorfor vi ønsker at man fra landstingets følger nøje med i forholdende i Nuup Kommunea.

Afslutningsvis skal vi sige at vi ikke finder det på sin plads at ændringsforslaget ikke har været til høring, for eksempel til lejerne og til kommunerne, når vi har erfaret de konsekvenser som en huslejereform fra 1. januar 2002 vil have.

Med disse bemærkninger kan Kandidat forbundet ikke gå ind for forordningsforslaget af hensyn til de konsekvenser dette måtte have for samfundet.

Landstingformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt (løsgænger)

Vedrørende nærværende ændringsforslag er ganske kort, hvor der alene er tale tekniske ændringer der skal skabe grundlag for at udarbejdelse af klarere regler for så vidt angår den nye boligsikringsordning ligesom man tilvejebringe mulighed for, at der kan udarbejde regler der kan påbyde fyldestgørende revision af boligafdelingernes regnskaber.

Uden yderligere bemærkninger, så går jeg ind for forslaget og det gør sig også gældende vedrørende de to næste punkter, så er der ikke det store behov for store bemærkninger til nærværende punkt og de to næste punkter, da der alene om tilretning og justering af gældende regler.

Landstingformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur med bemærkninger om til de faldne bemærkninger.

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S)

Tak.

Indledningsvis har jeg bemærket at et stort antal i tinget, nemlig Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut og løsgængeren Otto Steenholdt giver tilslutning til forslaget og at fleretallet ønsker at sagen behandles i de relevante udvalg forinden 2. behandlingen. Det har jeg også foreslået. Inuit Ataqatigiit’s ordfører kom blandt andet ind på, at man ønsker at der i udarbejdelsen af regler i følge loven, at disse sendes ud til høring til kommunerne, hjemmestyret og INI og der skal ikke herske tvivl om, at det vil være tilfældet.

Jeg vil også sige tak til Siumut og Inuit Ataqatigiit, at de har fået forståelse for at dette vedrører sikring af at boligafdelingerne kan udføre deres arbejde på rigtig måde.

Der er derfor tale om en ændring af gældende forordning til det bedre.

Kandidat forbundet’s bemærkninger vedrører ikke nærværende forordningsforslag. Et samling landsting har allerede under forårssamlingen godkendt forslag til landstingslov om leje af boliger og det er ikke det som dette forslag vedrører.

Atassut’s Godmann Rasmussen kom ind på, at der også er behov for nøjere vurdering og opfølgning af lejeforodningen og jeg skal love at disse problemer, som også påpeget vil blive vurderet i det fortsatte arbejde.

Med disse bemærkninger vil jeg gerne sige tak til de faldne bemærkninger og håbe at den får en sober og god behandling i udvalget for boliger og infrastruktur. Tak.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Johan Lund-Olsen (IA) har også bedt om ordet indenfor ordførerrækken.

Johan Lund-Olsen (IA)

Jeg har blot et spørgsmål også fordi sagen skal bringes videre til udvalget forinden 2. behandlingen, og fordi jeg gerne vil give en tanke videre som man kan arbejde videre med i udvalget for boliger og infrastruktur.

I den senere tid har der i pressen været forlydender og nyheder om, om hvilke stramninger INI A/S vil indføre.

Vi følger med i udviklingen, hvor man også for så vidt indgår de der har mistet evnerne til at betale deres huslejer, at disse vil blive sat ud fra deres lejligheder og at man vil administrere dette hårdere end hidtil. Det er en meget stram skærpelse af hidtidige regler, hvorfor jeg mener at man i udvalget forinden 2. behandlingen er årvågne overfor dette og vurdere om dette er på sin plads, om forordningen skal administreres på den måde.

Hvordan vil kommunerne også forholde sig vedrørende restanter, da det må formodes at der er et stort restanter, der er tale om, er kommunen klar til at tage i mod disse i forbindelse med deres sociale boligbyggeri. Har INI for eksempel hørt KANUKOKA og kommunerne vedrørende deres stramning af administrationen. Er kommunerne klar? Jeg mener at det er et spørgsmål som udvalget må uddybe og undersøge nærmere.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Landsstyremedlem for Boliger Jørgen Wæver Johansen (S) .

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S)

Tak.

Vi kan selvfølgelig drøfte forskellige former for journalisme og kvaliteten af dette. De oplysninger der er fremkommen i den senere tid er oplysninger som vedrører sager som vedrører mulige konsekvenser. Det er ikke noget som bliver en realitet, det er nogle tanker man har igangsat. Disse regler er til høring nu, og har end ikke været oppe til vurdering i landsstyret, hvorfor der ikke er grundlag for at male fanden på væggen i sager som endnu ikke har været fremme i landsstyret. Og jeg finder det beklageligt, men jeg håber selvfølgelig for det første at vi, at det kan også måske skyldes vores gæld, at vi ikke har givet pressen bedre oplysninger, men pressen har også en forpligtelse til at udføre måske bedre journalistik.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Jeg skal som ordstyrer skal jeg sige, at der ikke er stort uenighed om forslaget og skal henstille at vi holder os til punktet.

Så er det Otto Steenholdt (løsgænger).

Otto Steenholdt (løsgænger)

Til landsstyremedlemmet så er jeg meget enig i hans sidste bemærkninger. Vi skal holde os til det vi drøfter i landstinget og at vi giver udvalget de opgaver på baggrund af disse, jeg er uenig i Johan Lund-Olsen at udvalget også skal undersøge forholdende nærmere.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så har Daniel Skifte (A) også bedt om ordet udenfor partiordførerrækken.

Daniel Skifte (A)

Jeg også give min støtte til Otto Steenholdt, det punkt vi drøfter er helt andet. For så vidt angår Johan Lund-Olsen’s spørgsmål så har vi et senere punkt i dag, hvor vi kan gå nærmere ind på dette, nemlig i forbindelse med punkt 26, hvorfor jeg skal anbefale at vi drøfter punktet senere, da der alene her om en teknisk ændring.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så har Johan Lund-Olsen (IA) bedt om ordet igen udenfor partiordførerrækken.

Johan Lund-Olsen (IA)

Otto Steenholdt (løsgænger) og Daniel Skifte (A) må også erindre, at vi i henhold til forretningsordenen er sådan at et hvert udvalg kan tage emner op, der vedrører deres sagsområde uanset hvornår de føler behov for. Det er derfor jeg fremsatte mit forslag, selvom det ikke helt er vedrørende nærværende punkt, da det også vedrører lejernes rettigheder og at man i det fortsatte arbejdet i udvalget også vurderer dette område, om INI A/S ønsker om stramninger, at dette vurderes nærmere i udvalget da spørgsmålet også er om kommunerne virkeligt er klar til at tage i mod til de personer som vil blive sat ud, hvis vi skal følge INI’s intentioner.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Der er ikke flere der har bedt om ordet i forbindelse med nærværende punkt. Punkt 33 skal således behandles i boligudvalget forinden 2. behandlingen.

Således kan vi gå videre til næste punkt, nemlig punkt 32 forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger, det er også en første behandling. Jeg vil anmode Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur om at forelægge forslaget.

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S)

Tak.

På landsstyrets vegne fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger.

Fremsættelse af forordningsforslaget er en følge af landstingets drøftelse på landstingets forårssamling 2001 af landingstimedlem Mikael Petersen’s forslag om muligheden for at opføre andelsboliger der overstiger den hidtidige maksimale størrelse. Forordningsforslaget er endvidere det første skridt i en større revision af landstingforordningen om andelsboliger.

Landsstyret agter endvidere at fremsætte et mindre teknisk ændringsforslag til 2. behandling af forslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til det fremsatte forordningsforslag, overlader jeg forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsfordning om andelsboliger til landstingets velvillige behandling og det foreslås at forslaget behandles i boligudvalget inden 2. behandlingen her i salen.

Landsstyreformand Ole Lynge, (IA)

Vi går nu videre til partiernes ordfører, først er det Per Rosing-Petersen, Siumut.

Per Rosing-Petersen (S)

Tak.

Fra Siumut’s side bifalder vi at der som følge af og i henhold til forslag af landstingsmedlem Mikael Petersen (S), landsstyrets fremsættelse af et forordningsforslag.

Fra Siumut’s side støtter vi, at forordningsforslag træder i kraft den 1. januar 2002 og har følgende bemærkninger:

Forslaget er udformet i henhold til tidligere attraktive og efterlyste forhold om andelsboliger, da der her og nu skabes mulighed for egen regning at opføre andelsboliger der er større end de nuværende 105 m².

Da dette skaber større muligheder, skal vi fra Siumut rette en tak, men vi har også bemærket at landsstyret for at sætte en prismæssig loft i finansieringen har sat en grænse på 15.000 kroner per m². Vi betragter dette ikke som kritisabelt, for vi må være meget påpasselige med at priserne ikke ryger i vejret.

Vi vil benytte denne situation og opfordre landsstyret til at der i finansieringsloven om selvbyggerhuse kapitel 3, § 4 omkring 10/40/50 finansieringen tydeliggør teksten om offentliges forpligtelse til finansieringen. Ordet der benyttes i andet afsnit nemlig: "der kan gives lån" skal tydeliggøres med følgende tekst: "der gives lån" og med denne tekst tydeliggøres grønlands hjemmestyres og kommunernes forpligtelser.

Med disse bemærkninger støtter vi forordningsforslaget fuldt ud, og henviser detaljeret behandling i udvalget for boliger og infrastruktur.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Godmand Rasmussen, Atassut.

Godmand Rasmussen (A)

Vedrørende forslag til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelsboliger, der har vi fra Atassut’s side følgende bemærkninger.

Efter at have drøftet forslaget har vi i Atassut stillingtagen. En af de største problemer i Grønland er den store bolig mangelen. Et af de problemer som politisk set er den mest uoverkommelige, uløselige og vanskelige.

Det fra Atassut et oplagt emne at man ved bebyggelse af andelsboliger også supplerer med samlingslokaler eller fælleslokaler. Det som bekendt i bolig mangelens navn synes ikke at være på sin plads, at andelsboligejerne skal have særlige fest eller samlingslokaler. Det er jo stadigvæk problemer med boligblokkenes festsale. Der ikke nogen hindring i selve at få tildelt andelsboliger, men når man tænker på samfundets 66% andel ved betalingen til det ikke hensigtsmæssigt med hensyn til bolig mangelen at have et samlingslokale på størrelse med boligen. Man kan jo ved genvurdering fremkomme med andre synspunkter.

Vi går jo i Atassut indenfor den maksimale kvadratmeter størrelse på 105. Såfremt vi kommer til at yde tilskud til større andelsboliger, så vil alle og enhver ønske at få tildelt større boliger. Men med hensyn til hurtigere løsning af problemet med bolig mangelen er vi i Atassut skeptiske overfor samtidig med at vi har vurderet høringen hos KANUKOKA som en god handling.

Og med disse bemærkninger vil vi fra Atassut imødekomme forordningsforslaget, samtidig med at indstille at sagen inden 2. behandlingen videregår til boligudvalget.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Johan Lund-Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund-Olsen (IA)

Tak.

Og det bliver ganske kort. Da Inuit Ataqatigiit kan konstatere at dette forslag er helt i overensstemmelse med beslutningen fra forårssamlingen og som vi støttede, skal vi uden yderligere bemærkninger blot meddele at vi fuldt ud bakker op omkring det forelagte.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så det Ove Karl Evaldsen, Kandidat forbundet.

Ove Karl Evaldsen (K)

Vedrørende forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om andelseboliger der har Kandidat forbundet følgende bemærkninger til forslaget.

Uden at komme med yderligere bemærkninger til ænringsforslaget fra Kandidat forbundet meddele at vi går ind for forslaget, nemlig at man hermed klarlægger de grænser indenfor størrelserne. Vi må jo også sige, at de økonomiske krav vedrørende andelsboliger, således man gennem loven allerede giver mulighed for at låne penge opførelse af andelsboliger, hvorfor vi går ind for forslaget.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt (løsgænger)

Det er ganske kort bemærkning til ændringsforslaget, det er ja.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen.

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur Jørgen Wæver Johansen (S)

Jeg vil gerne sige tak til at alle har støttet forslaget, således at sagen kan overgå i boligudvalget inden 2. behandlingen og jeg er overbevist om at den vil blive behandlet grundigt.

Og jeg bemærker at man benytter lejligheden til at man fremsætter et forslag vedrørende 10/40/50 finansieringsformen. Og jeg lover, at når jeg har undersøgt sagen, og se og vurdere om det nødvendigt om det er nødvendigt med en ændring.

Jeg bemærker også Atassut foreslår at man sætter grænse for fælleslokaler, men selvfølgelig kan man vurdere det, men det vil også være et punkt som man også vil undersøge nærmere og jeg er overbevist om at man også vil snakke om det i boligudvalget.

Nogle af talerne siger, at man sætter en grænse, men det man tænker på her er en tydeliggørelse. Det offentlige kan give støtte i op til 105 m². Ønsker man så yderligere m², så skal de så selv betale for det og jeg er overbevist om at mange vil have gavn af det.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt (løsgænger)

Jeg vil gerne lige kommenterer Atassut’s ordførers bemærkninger, i det der her tænkes på andelsboligejerne.

Det er jo en stor fordel for selve bolig mangelen at de får mulighed for at etablere noget og opføre noget og det er jo støtteværdigt. Og som Mikael Petersen også dengang sagde det, hvis de ønsker en større bolig, lad os støtte dem såfremt de selv vil bekoste det, ligesom at det også er helt på sin plads at de også etablerer fælleslokaler.

Selvom jeg som landstingsmedlem har et lille lokale og de har jo også pauserum m.m., som de næsten ikke bruger. Jeg ved ikke om de selv har betalt det, men når man også sammenligner det med disse så må vi også være mere imødekommende overfor dem der gerne vil bygge andelsboliger og det er jo en animering til de grupper som gerne bil opføre egen bolig.

Landstingsformand Ole Lynge, (IA)

Der er ikke flere på talerækken og som nævnt af alle, så vil punktet blive behandlet i boligudvalget inden 2. behandlingen.