Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 38-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

11. mødedag, onsdag den 10. oktober.

 

Punkt 38

Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme

(Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø)

 1. behandling.

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø:

Tak. Ja overskriften er allerede nævnt, om jeg så ikke vil gentage. Med forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme ønsker Landsstyret at rode bod på et eksisterende hul i sundhedslovgivningen.

 

Der findes ikke i dag det nødvendige retsgrundlag for bekæmpelse af en eventuelt epidemi af alment farlige sygdomme som f.eks. kobber, pletsyfus og pest. De tidligere regler på området er ikke blevet opretholdt efter sundhedsvæsenets hjemtagelse i 1992.

 

I følge forordningsforslaget skal der nedsættes en Epedimikommission, der træder i funktion når der opstår mistanke om en epidemisk situation. Epedimikommissionen kan iværksætte en række nærmere beskrevne foranstaltninger som f.eks. desinfektion af bygninger og løsøre, afspærring af områder samt karantæne af skibe og luftfartøjer fra udlandet. Epedimikommissionen kan desuden iværksætte isolation, undersøgelser, vaccination og behandling af enkeltpersoner om nødvendigt med tvang.

 

Forordningens vedtagelse vil sikre, at der hurtigt kan gribes ind mod en epidemi. Selv om de nævnte foranstaltninger i en konkret situation kan føles meget bebyrdende for den enkelte borger, er de nødvendige for at beskytte såvel enkeltpersoner samt samfundet som helhed mod de risici, der er forbundet med en ukontrolleret smittespredning.

 

Det er dog væsentligt, at huske, at der ikke i nyere tid har været tilfælde af alment farlige epidemier i Grønland, og at det kun i meget sjældne tilfælde vil være relevant at overveje om forordningens bestemmelser skal bringes i anvendelse.

 

Med disse bemærkninger skal jeg på Landsstyrets vegne forelægge forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme til Landstingets velvillige behandling.

 

Og vi går nu videre til partiernes ordførere. Først er det Lars Karl Jensen, Siumut.

 

Lars Karl Jensen, (S):

Vi vil i Siumut byde velkommen til udformningen af den nye forordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme. Vi har erfaret, at siden sundhedsvæsenet hjemtagelse i 1992 har været savnet og ventet af sundhedsmyndighederne. Vi kan godt forstå, at den er udformet med samme foranstaltninger som man udøver i Danmark, og at denne sag, således tager klart udgangspunkt i den danske sundhedsbetjening samt behandler de nævnte almene sygdomme.

 

Vi ser dette som hensigtsmæssigt. For disse sygdomme skal bekæmpes gennem et samarbejde i samfundet som helhed, og Siumut mener, at tiltagene i denne sag skal påtages af danskerne og os.

 

Det er formålet, at der skal etableres en Epedimikommission som skal følge disse nævnte sygdomme. Det mener vi er besindigt for denne kommission skal snarest tage foranstaltninger overfor de nævnte mange sygdomme. Derfor støtter vi i Siumut, at der ikke alene rådføres med læger i denne sag, men at der også er lægelig bistand.

 

Vi kan se, at det er nødvendigt, at Landsstyrets fastsætter klare regelgrundlag, herunder mener vi, at det er nødvendigt, at Landsstyret fastsætter regler for skibe og luftfartøjers rutefart.

 

I Siumut glæder vi os over, og bemærker, at nærværende forordningsforslag har været sendt til høring til en stor kreds, men vi har bemærket, at de endnu mangler afklaringer med Justitsministeriet i Danmark, og vi skal fra Siumut indstille til, at dette bliver sikret.

 

De nævnte foranstaltninger ved en eventuelt spredning af de pågældende sygdomme, og vi henviser fra Siumut til de oplistede sygdomme i Grønland samt foranstaltning for at undgå at disse bliver fært ind i Grønland, så finder vi i Siumut som grundigt gennemtænkt, og derfor vil vi bemyndige Landsstyret til at tilendebringe de påbegyndte opgaver.

 

Selvfølgelig skal der indføres bestemmelser om, at en person, hvor epidemien menes at have udgangspunkt skal lade sig undersøge, og således sikre, at den rigtige diagnose kan blive stillet og blive behandlet. Vi skal indstille, at der i forordningen, at der sikre at den rigtige diagnose kan blive stillet og blive behandlet. Vi skal indstille, at i forordningen sikres sådan en mulighed.

 

Landsstyret kan sågar efter en høring påbyde en person til tvangsundersøgelse, og vi mener, også at dette skal sikres. Endvidere betragter vi det i Siumut som væsentligt, at enhver der har kendskab til en smittede person i vedkommendes omgangskreds har anmeldelsespligt. Selvfølgelig skal vi i Siumut regne med, at udgifterne i forbindelse med foranstaltninger foretaget i medfør af forordningen dækkes af myndighederne eller hvis det skulle være nødvendigt, så regner med i Siumut med, at andre tiltag, der bliver omtalt i forordningen bliver fulgt.

 

Og med disse bemærkninger fra Siumut er vi enige i, at forordningen træder i kraft den 1. januar 2002.

 

Den næste der får ordet er Godmand Jensen, Atassut.

 

Godmand Jensen, (A):

Vedrørende forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, der har vi fra Atassut følgende bemærkninger.

 

Landsstyret har igennem deres forelæggelse fremsat, at man skal lukke hullet i nærværende lovgivning, såfremt der opstår epidemiske sygdomme eller personfarlige sygdomme, så står der i forordningen, hvad man kan gøre i sundhedsvæsenet.

 

Forordningsforslaget, såfremt det bliver vedtaget, så lægger man op til, at man nedsætter en Epedimikommision og her er det så formålet, at såfremt der opstår en epidemisk sygdom, at så vil man så indføre forskellige restriktioner for at imødegå denne epidemi.

 

Med disse bemærkninger støtter vi nærværende fremsatte forordningsforslag, og skal samtidig gøre opmærksom på, at vi hver især selv er ansvarlige for at bevare vores sundhed. Og i Atassut er vi fuldt ud enige i det fremsatte forordningsforslag, og såfremt man føler at det er nødvendigt er vi også klar til at samarbejde om det i Sundhedsudvalget.

 

Og så er det Paninnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit,

 

Paninnguaq Olsen, (IA):

Inuit Ataqatigiit er glade for, at Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø har forelagt et forsalg til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, og vil allerede nu meddele, at vi fuldt ud går ind for forslaget.

 

Ved forordningsforslaget har vi nu en forordning som vi hidtil har manglet - et redskab til at bekæmpe eventuelle smitsomme sygdomme, der kan blive ført ind til Grønland. Dette er glædeligt og vi bør være taknemmelige, og da det nu er givet mulighed for, at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg eller en Epedimikommision i tilfælde af indførelse af smitsomme sygdomme bliver ført ind, og Inuit Ataqatigiit betragter dette som positivt. Inuit Ataqatigiit hilser forordningsforslaget velkommen, og i dag er det almindeligt, at der årligt kommer mange folk udefra til vort land i forbindelse med sportbegivenheder og andre begivenheder, og selvom vi ikke har grund til at frygte smitsomme sygdomme under disse begivenheder, kan vi glæde os over, at vi nu er rustet til at bekæmpe smitsomme sygdomme, der også kan opstå under store forsamlinger.

 

Som eksempel kan vi nævne Arktisk Winter Games, der med mange deltagere vil blive afviklet her i landet om få måneder, og der er det meget vigtigt, at vort land på alle måder skal være betryggende, også med hensyn til at være forberedt på smitsomme sygdomme.

I denne forbindelse ønsker Inuit Ataqatigiit, at stille Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø et spørgsmål. Som bekendt er der desværre ufred i verden forårsaget af en krigshandling. På denne baggrund er der utryghed i andre lande, da man er bange for muligheden for biologisk krigsførelse.

 

Der er endog i Danmark har udløst et spørgsmål til de folkevalgte politikere om, hvorvidt man er forberedt på en sådan handling. Selvom Inuit Ataqatigiit ikke har noget ønske om at blive ramt af en sådan en krigsførelse, anser vi det for overordentlig vigtigt, at vi i denne forbindelse sal henstille til Sundhedsudvalget om at foranstalte undersøgelse om, hvorvidt vi er forberedt.

 

Med disse ord fra Inuit Ataqatigiit skal vi henstille til, at det relevante udvalg nøje undersøge forordningsforslaget inden 2. behandlingen, Tak.

 

Den næste der får ordet er Vittus Jeremiassen, Kandidatforbundet.

 

Vittus Jeremiassen, (K):

Tak. Vi er i Kandidatforbundet tilfredse med, at man igennem dette forslag til landstingsforordningen yderligere vil arbejde for den enkeltes og samfundets sundhed, da manglen på lignende forordning har afstedkommet utryghed.

 

Vi er derfor tilfredse med at konstatere, at fremlagte punkt er omfangsrigt og indholdsmæssigt vigtigt, og vi vil derfor i Kandidatforbundet uden yderligere bemærkninger give vores uforbeholdent støtte til forslaget og anbefale, at punktet går videre til 2. behandlingen i sin nuværende udformning.

 

Vi siger tak til Vittus Jeremiassen. Og så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

 

Otto Steenholdt, løsgænger:

Vedrørende forslag til landstingsforordning den er meget velkommen fordi smitsomme sygdomme som kan spredes, der skal vi have et lovgrundlag for at kunne bekæmpe disse sygdomme.

 

Hvad angår en nedsættelse af en Epedimikommision, det kan jeg tilslutte mig, men er betænkelig ved, at den først nedsættes når man får mistanke om en epidemi, men jeg vil gerne have at man er mere forberedt, således at vi ikke bliver taget ved sengen.

 

Intentionerne bag forordningen er også gode nok, og jeg er glad for disse intentioner, men sætter spørgsmålstegn ved, at Epedimikommissionenen først bliver nedsat når epidemien først er opstået, fordi jeg mener, at man bør være forberedt uanset om epidemien er opstået eller ej.

 

Vi siger tak til Otto Steenholdt, og så er det Landsstyremedlemmet for Sundhed og Miljø, der kommer med en besvarelse.

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø:

På vegne af Landsstyret vil jeg gerne sige tak for den tilslutning som samtlige har givet til forslaget.

 

Og til det konkrete spørgsmål som Paninnguaq Olsen på vegne af Inuit Ataqatigiit og som Otto Steenholdt også har stillet, dem kan jeg ikke her fra talerstolen på stående fod svarer på, men vil henstille til, at de bliver besvaret igennem udvalget inden 2. behandlingen. Tak.

 

Ole Lynge, Landstingsformand:

Der er ikke andre der har bedt om at få ordet, hvorfor vi nu er færdige med behandlingen af punkt 38, nemlig forslag til landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, 1. behandlingen, og som det er nævnt, så vil den blive behandlet i Landstingets Sundhedsudvalg inden 2. behandlingen.

 

Og dermed er vi så også færdige med det sidste punkt på dagsordenen, nemlig punkt 38.