Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 41-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4. mødedag, onsdag den 26. september 2001

Punkt 41

Beslutningsforslag om etablering af forbindelse fra en anden sø til vandforsyningen af Ittoqqortoormiit.

(Anders Andreassen)

(1. beh.)

 

F rst er det forslagsstilleren Anders Andreassen (S).

Anders Andreassen (S)

Som bekendt er der vanskeligheder med vandforsyningen i Ittoqqortoormiit, hvor vandforsyningen om vinteren ikke alene er meget besv rlig, men ogs meget dyr for de endelige forbrugere. I forbindelse med forebyggelse omkring sundhed og sygdomme m.v. s er vand uundv rlig. Det samme er g ldende n r der sker store ulykker s som storbrande samt i forbindelse med industri og indhandling, alts produktion, s kan vand ikke undv res. Den nuv rende vandforsyning som forsyner byen, ligger for t t p byen og begr nser s ledes byens muligheder for udvidelse, ligesom omr det er meget bef rdet om vinteren, hvilket kan v re skadeligt i sundhedsm ssigt henseende. P baggrund af disse forhold er det yderst nskeligt at Landstinget udviser forst else og vil skabe muligheder for en by der befinder sig i en yderdistrikt og har som har store vanskeligheder med vandforsyningen.

Ole Lynge, (IA)

S er det Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur J rgen W ver Johansen (S) med et svarnotat.

J rgen W ver-Johansen (S)

Tak. Byens vandforsyning er i dag baseret p en stor elv st for byen. Om vinteren s er det ikke muligt at hente vand op fra elven p grund af isdannelser i elvl bet. Elven forsynes med vand fra en stor s , som ellers har vand til forsyning af byen ret rundt. I sommerm nederne er det i dag s dan at byen forsynes ved et udstrakt net af sommervandledninger. Overskuddet af r vand i sommer perioden pumpes til en vinterr vandstank, hvor vandet opmagasineres og beholdningen i denne vinterr vandstank str kker ikke til t brud. I de sidste 3 r er overskuddet frem til t brudsperioden blevet d kket ved indpumpning fra s en gennem en interimistisk udlagt ledning og ved hj lp af en transportabel generator og diverse pumper. Grunden til at det er besv rligt og dyrt for forbrugerne er, at vandet skal bringes ud til de endelige forbrugere med vandtankvogn eller b ltek ret jer. Skal vandk rsel undg s, skal der etableres et hel rs vandledsning net, hvilket kr ver store investeringer. Eksempelvis s vil etablering af et hel rs vandledningsnet med brandventiler koste op til 3-6.000 kroner pr. meter. Vintervandtanken planl gges renoveret for 1,5 mill. kroner i r 2004 og vandv rket f r 5,0 mill. kroner i r 2005, der skal s ledes brugse 6,5 mill. kroner. Derudover overvejes det at flytte vandindtaget til en mere optimal placering, eventuelt suppleret med flere vandindtag efter behov. Herved kan vintervandforsyningen ges og den besv rlige indpumpning af vand fra s en undg s eller reduceres.

For Landsstyret er hensynet til forsyningssikkerheden og sundheden vigtig, herunder ogs mulighederne for get sikkerhed for eksempel ved brand. Derfor skal Nukissiorfiit forts tte planerne med at tilvejebringe et h jere serviceniveau og et bedre forsyningsniveau for borgerne. Landsstyret kan derfor ikke p nuv rende tidspunkt ikke st tte forslaget fra landstingsmedlem Anders Andreassen.

Ole Lynge, (IA)

S g r vi over til partiernes ordf rer, f rst er det Tommy Mar (S).

Tommy Mar (S)

Vi har i Siumut dr ftet landstingsmedlem Anders Andreassen s (S) beslutningsforslag om vandforsyningen i Ittoqqortoormiit, og har dertil f lgende bem rkinger:

For det f rste forst r vi fra Siumut s side fuldt ud hvordan forslagsstilleren pr ver at synligg re det store vandforsyningsbehov om vinteren i Ittoqqortoormiit, samt behovet herfor i forbindelse med hygiejne, i beredskab og i produktionen.

Vi skal fra vores side udtale, at vi altid har lagt v gt p at mulighederne og vilk rene i bygder og yderdistrikter skal v re det samme som er g ldende i de st rre byer. Derfor st tter vi i princippet Anders Andreassen s beslutningsforslag principielt. Alligevel vil vi ikke fra Siumut s side understrege, at ansvaret for el- og vandforsyningen i fuld udstr kning l gger hos Nukissiorfiit og s ledes, medgiver vi at Landsstyret indstiller at forslaget ikke st ttes, selvom vi af landsstyremedlemmets svarnotat kan se at Nukissiorfiit planl gger en renovering for 6,5 mill. kroner i rene 2004 og 2005, og selv om vi fra Siumut kan stille os tilfredse med dette, s vil vi alligevel opfordrer Landsstyret at de i samarbejde med Nukissiorfiit unders ger mulighederne for at fremskynde projektet.

Hovedbaggrunden for at vi siger dette er, at det nu er n dvendigt og at det bliver mere n dvendigt at man kommer flere rige vandforsyningsproblemer i Ittoqqortoormiit om vinteren til livs. Til sidst skal vi opfordre Landsstyret til at de udarbejder en redeg relse om vandforsyningssituationen i de gr nlandske byer og bygder, der vi er bekendte med at vandforsyningen i visse gr nlandske byer og bygder endnu ikke er fuldt udbygget, ligesom vandkvaliteten og vandm ngden til produktion og til drikkevand nogle steder slet ikke er tilfredsstillende.

Ole Lynge, (IA)

S er Saaleeraq Johansen (A).

Saaleeraq Johansen (A)

Da forslaget har en stor vandforsyningsm ssig og hygiejnisk betydning for Ittoqqortoormiit, har Atassut f lgende bem rkninger dertil:

Da s danne planer skal planl gges n je inden de f res ud i livet, skal vi fra Atassut s side ogs tilslutte os, at der bevilges midler til form let i anl gsplanerne som landsstyret har for 2004 og 2005. Baggrunden herfor er, at vi ved at vigtigheden af en realitisk og rigtig planl gning er basis for at bevillinger kan godkendes. Vi nsker fra Atassut s side at Nukissiorfiit i samarbejde med Ittoqqortoormiit Kommune udarbejder planer decentralt, da det er Nukissiorfiit der har viden om de konkrete problemer der er p stedet, hvorfor vi nsker at man skal g ud fra landsstyrets prioriteringer.

Med disse f bem rkninger, skal vi fra Atassut s side tilslutte os landsstyrets forel bige afvisning af beslutningsforslaget.

Ole Lynge, (IA)

N ste taler er Paninnguaq Olsen (IA).

Paninnguaq Olsen (IA)

Inuit Ataqatigiit har stor forst else for forslagsstillerens bev ggrunde, nemlig at den nuv rende vintervandforsyning i Ittoqqortoormiit, som er meget dyr for forbrugerne og begr nser byens udviklingsmuligeheder. Vand er meget vigtig for befolkningens sundhed og for samfundets arbejdspladser, det ved vi alle sammen, hvorfor det er i alles interesse, at vi m sikre at vores vandforsyning er sikker uanset om vi bor i en by eller bygd.

Inuit Ataqatigiit er vidende om at vandmangel ikke burde v re et problem i Gr nland, men at vi ikke nogle gange kan f det n dvendige vand uden store anl gsudgifter og at det er et forhold som vi har m dt flere steder p kysten. Ligesom disse problemer er en hindring for fortsat erhvervsudvikling, og hvorfor vi vil benytte n rv rende anledning til overfor Landsstyremedlem for Infrastruktur at kr ve at fremkomme med en redeg relse vedr rende udbygningsplaner af vandforsyningssituationen, ikke mindst i de byer, hvor der er en kraftig erhvervsudvikling. Selvom vi har stor forst else for vandsforsyningsproblemer i Ittoqqortoormiit, s erfarer vi af landsstyrets svarnotat, at der er planer om en l sning p problemet og at dette er med i anl gsplanerne, s ledes at der i rene 2004 og 2005 bruges i alt 6,5 mill. kroner til l sning af problemet, s ledes at vandforsyningen bliver mere tidssvarende og hensigtsm ssig.

Med disse bem rkninger g r vi indfor landsstyrets svarnotat til n rv rende beslutningsforslag og skal indstille at forslaget behandles i et relevant udvalg inden 2. behandlingen.

Ole Lynge, (IA)

S er det Morgens Kleist (K).

Morgens Kleist (K)

Tak.

Vedr rende Anders Andreassen s beslutningsforslag, s kan vi ikke p noget tidspunkt sige om vi vil st tte forslaget, da vi m tage udgangspunkt i behovet. Men vi vil ikke undlade at sige at Nukissiorfiit i dag har, at vi mener at der er behov for yderlige oplysninger herom, inden vi tager endelig beslutning. Og endelig vil vi ogs pr cisere, for s vidt ang r vandforsyningssituationen, at det det er et Nukissiorfiit anliggende, som er under Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, og at det er p sin plads at Landsstyremedlemmet for Energi s svarnotat og Nukissiorfiits unders gelser om hvorvidt disse h nger sammen, hvorfor vi fra Kandidat forbundet s side er tilbageholdende med at tage endelig beslutning f r vi ved de foreliggende unders gelser, hvorfor vi tager landsstyrets svarnotat til forel big efterretning og ser frem til den fortsatte debat.

Ole Lynge, (IA)

Derefter er det l sg ngeren Otto Steenholdt (l sg nger) .

Otto Steenholdt (l sg nger)

Vi ved hvor vigtig vand er for folkesundheden og p denne baggrund, efter at have l st forslaget igennem, s mener jeg at landsstyrets svarnotat er fyldig, hvor de pr ciserer hvor vigtig vand er for blandt andet blandt andet sundheden og selvom der skal g et par r endnu f r anl ggene renoveres og selvom der m ske kan v re muligheder for at fremskynde projektet, s mener jeg at man p baggrund af vores lands indev rende situation, s er jeg enig i landsstyrets svarnotat og den derv rende henstilling.

Ole Lynge, (IA)

S er det forslagsstilleren Anders Andreassen (S) derefter er det Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur J rgen W ver Johansen (S). Men f rst forslagsstilleren Anders Andreassen (S).

Anders Andreassen (S)

Tak.

I besvarelsen, s forst r jeg det s dan at man fra landsstyrets side ikke er uenig i forslaget, men at man ikke kan st tte at man afs tter midler til det for 2002. Men de r der er blevet n vnt, nemlig 2004 og 2005, der har jeg ellers unders gt om der er blevet afsat nogle midler i anl gs i anl gsmidlerne. Og jeg kan forst det s dan at ud fra de bem rkninger der er kommet, der er forst else for de principper der ligger bag forslaget, men har sat sp rgsm lstegn ved hvorn r opgaven bliver sat i gang. Men det Siumut s ordf rer kom ind p , nemlig at man i r 2004 og 2005 der foresl r man opgaven kan fremskyndes til 2004 og2005. Jeg synes det er et godt kompromis, ligesom Siumut s ordf rer opfordrer til at landsstyret i samarbejde med Nukissiorfiit pr ver p at fremskynde opgaven og unders ger mulighederne herfor, og s fremt man s kan fremskynde opgavens opstart s ville det selvf lgelig v re dejligt. Og det der ogs blev indstillet fra Inuit Ataqatigiit at det s bliver varetaget i de relevante udvalg, det synes jeg er helt p sin plads. Jeg forst r det s dan, at man principielt er enige i selve forslaget, men er selve opstartsfasen man ikke er helt enige om.

Ole Lynge, (IA)

S er det Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur J rgen W ver Johansen (S).

Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur J rgen W ver Johansen (S)

Tak.

Jeg forst r det s dan, at samtlige partier og Kandidat forbundet og l sg ngeren gennem bem rkning, der fremg r det at de alle st tter landsstyrets besvarelse og det er ogs korrekt, som forslagsstilleren selv vurderer, at landsstyret i samarbejde med Nukissiorfiit b r vurdere, ligesom efter Otto Steenholdt s forslag kan fremskynde opgaven. Og til Inuit Ataqatigiit, Siumut og Kandidat forbundet der efterlyser man nogle planer for de fremtidige ord. Og i har nok bem rket under landsstyreformandens bningstale, der er man allerede g et i gang med udarbejdelsen af denne og det der ogs bliver finanseret gennem den seer m.m. det er med i den samlede vurdering. Jeg kan ikke sige hvorn r den s kan blive f rdig, men jeg kan sige at n r sagen bliver sendt videre til bolig og infrastrukturudvalget, s er det i hvert fald en opgave der vil medtaget i det videre arbejde.

Ole Lynge, (IA)

der er ikke flere talere p listen og som m deleder, s vil jeg henvise til 32 i kap. 8, s skal samtlige beslutnigsforslag behandles 2 gange, og der bliver ikke taget beslutning under 1. behandlingen og 2. behandlingen skal ske den 24. oktober, hvorfor jeg indtil den tid taget, at punktet bliver taget op i finansudvalgets arbejde, s ledes at man kan se p en eventuel fremskyndelse af opgaven. S fremt finansudvalget finder det n dvendigt, s kan de foretage h ring hos bolig og infrastrukturudvalget. Og dermed er punktet f rdigbehandlet ind til videre.