Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 47-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, fredag den 5. oktober 2001, kl. 13:00.

 

Punkt 47.

Beslutningsforslag om ændring af bygningsreglement af 1982.

(Mogens Kleist)

(1. beh.)

 

Anthon Frederiksen, på vegne af forslagsstiller, Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

I følge Forretningsorden for Grønlands Landsting paragraf 32 stk. 1 har Mogens Kleist fremsat følgende beslutningsforslag, nemlig forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret snarest pålægges, at fremsætte forslag om ændring af bygningsreglementet af 1982, således at bygningsreglementet følger den teknologiske og tekniske udvikling. Baggrunden for forslaget er, at bygningsreglementet af 1982 med ændringer i 1987 ønskes fornyet i henhold til den teknologiske og tekniske udvikling der har været siden da.

Ligesom de danske bygningsreglementet er blevet fornyet - sidste i 1995, hvorimod vores bygningsreglement - altså det grønlandske bygningsreglement ikke er blevet tilpasset til tidens tekniske kunnen og formåen.

Fagfolk indenfor byggebranchen har blandt andet udtalt, at der er for mange restriktioner i de gældende reglementer, og at man ved en fornyelse f.eks. fremover med fordel kan lave nye funktionskrav til f.eks. tekniske installationer m.v.

Ved ændringer af de gældende reglementer kan der på længere sigt blandt andet kunne spares mange penge ved den teknologiske og teknisk udvikling blandt andet har medført besparelser indenfor blandt andet offentlig byggeri, idet der blandt andet ved ændring af reglementet blandt andet kan forbedre blandt andet de gældende isoleringsstandarder.

Forslagsstilleren ligger endvidere vægt på, at eventuelle ændringer af dette vil medføre, at reglementet tilpasses de særlige grønlandske forhold indenfor bygge- og anlægsområdet, og forslagsstilleren håber, at Landstinget vil give sin tilslutning til nærværende beslutningsforslag, således at Landsstyret snarest skal fremkomme med forslag eller lignende til Landstinget.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur med et svarnotat.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Landstingsmedlem Mogens Kleist har fremsat beslutningsforslag om ændring af bygningsreglementet af 1982. Landsstyret er enig i, at bygningsreglementet af 1982 trænger til at blive ført ajour, og arbejdet er også sat i gang. De første kapitler er allerede udarbejdet, og disse omhandler administrative bestemmelser, bygningers indretning, ildsteder og skorstene, indeklima og avls- og driftsbygninger. I løbet af dette efterår udarbejdes de resterende kapitler.

Forslaget til et revideret bygningsreglement planlægges fremsendt i høring 1. januar til 1. april til næste år, og et nyt bygningsreglement forventes at kunne træde i kraft pr. 1. juni 2002. Landsstyret finder det derfor unødvendigt, at det pålægges, at udarbejde et nyt bygningsreglement da arbejdet allerede er igangsat.

Så går vi over til partiernes ordførere. Først er det Per Rosing Petersen, Siumut.

Per Rosing Petersen, ordfører, Siumut.

Vi har fra Siumut følgende bemærkninger til forslaget fra Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vi er i Siumut enig med forslagsstilleren, og vil gerne takke Landsstyret for, at de allerede har igangsat opfølgning, således at et nyt reglement kan træde i kraft til efteråret.

Jeg vil dog benytte anledningen til, at opfordre Landsstyret til, at de gældende reglement, som trænger til at blive ajourført, og at man også arbejder sammen med Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut i det fortsatte arbejde.

Så er det Daniel Skifte, Atassut.

Daniel Skifte, ordfører, Atassut.

Landstingsmedlem Mogens Kleist Kandidatforbundet har fremsat et beslutningsforslag om, at Landsstyret pålægges, at arbejde for ændring af bygningsreglementet, således at reglementet bliver ført ajour med den teknologiske og tekniske udvikling, der er sket på området siden 1982.

Og vi skal fra Atassut på forhånd sige, at vi fuldt ud går ind for forslaget. Vi er bekendt med, at der er behov for tilpasning til vores love, men vi er også bekendt med, at tilpasning af reglementet fra GTO tiden ikke er gennemført fuldt ud endnu, som det også fremgår af Landsstyremedlemmets svarnotat.

En revision er endnu ikke færdig, selvom det i svarnotatet fremgår, at flere kapitler er udarbejdet. Vi har ikke nogen bemærkninger til høringssvarene og den påtænkte ikrafttrædelse dato, men vi er ikke enig i, at man fra Landsstyrets side blot siger, at man ikke finder det

nødvendigt, at det pålægges at udarbejde en ajourføring af bygningsreglementet.

Atassut mener, at arbejdet hermed er nødvendigt, at det er nødvendigt, at arbejdet færdiggøres indenfor de fastsatte tidspunkter. Og der sker jo forsinkelser eller påbud bliver blandt andet ikke gennemført blandt andet på grund af personaleudskiftning med videre, hvorfor vi overfor Landsstyret skal fremsætte krav om og ønske, at man realisere og færdigbehandler det nye reglement til næste sommer. Og med disse bemærkninger støtter vi forslaget.

Så er det Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Johan Lund Olsen, ordfører, Inuit Ataqatigiit.

Der kan ikke herske tvivl om, at en ændring af det gældende bygningsreglement vil betyde samfundsmæssige besparelser. En gruppe ingeniørstuderende fra Center for Arktisk Teknologi ved Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut har allerede påvist, at varmeforbruget kan reduceres ganske betydeligt svarende til en årlig besparelse på 3.000 liter olie i et dobbelthus i 1 ½ plan. Desværre understøttes denne mulighed ikke af det nuværende bygningsreglement fra 1982, da det eksempelvis i henhold til den gældende lovgivning og reglement ikke er lovligt med gulvvarme som gulvopvarmning, selvom dette på en enkel måned kan være med til at reducere det samlede varmeforbrug.

Det gældende bygningsreglement er også ligeledes en barriere for større anvendelse af solvarme eller solenergi. Alt den stund, så har forsøget i Sisimiut vist, at der i Grønland er et højere solindfald end i Danmark og i forhold til andre lande, så gør det dette ekstra ærgerligt, da dette er oplagt, at man udnytter denne energiform også med henblik på nedbringelse af olieforbruget.

Inuit Ataqatigiit er derfor af den faste overbevisning, at bygningsreglementet fra 1982 skal føres up to date. Derfor er det også glædeligt, at konstatere, at Landsstyret i sit svarnotat til forslagsstilleren gør opmærksom på, at arbejdet er igangsat, og at man regner med, at et nyt bygningsreglement kan sættes i kraft pr. 1. juni 2002. Og med disse bemærkninger tager Inuit Ataqatigiit Landsstyrets svarnotat til efterretning.

Så er det Kandidatforbundets ordfører, Mads Peter Grønvold.

Mads Peter Grønvold, ordfører Kandidatforbundet.

Vi har fra Kandidatforbundet følgende korte bemærkninger til forslaget. Indledningsvis skal vi fra Kandidatforbundet give vores støtte til forslagsstillerens bemærkning om, at der er behov for en revurdering og fornyelse af de gældende bygningsreglementer. I de senere år har det været sådan, at vi nu har et bygningsreglement, som ikke lever op til de krav og den udvikling, der er sket i vores omverden, hvorfor det er absolut er nødvendigt, at vi ændrer i dette bygningsreglement, således at dette bliver ført up to date, og er mere i harmoni med de grønlandske realiteter.

Vi er fra Kandidatforbundet glade for, at Landsstyret allerede har igangsat arbejdet omkring udarbejdelse af et nyt bygningsreglement, hvorfor jeg håber, at man kan sikre, at det fremtidige grønlandske byggeri er mere tilpasset de grønlandske forhold. og afslutningsvis så håber vi, at man også inddrager den grønlandske bygge- og anlægsområde indenfor høringen. Og med disse bemærkninger tager vi Landsstyrets svarnotat til efterretning.

Så er det Otto Steenholdt, løsgænger.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Landsstyret har i deres svarnotat oplyst, at arbejdet allerede er igangsat, således at man faktisk allerede er igang med at realisere beslutningsforslaget, og jeg tager dette til efterretning, og er derfor tilfreds med svarnotatet.

Så er det Anthon Frederiksen på vegne af forslagsstilleren. Derefter er det Landsstyremedlemmet, men først Anthon Frederiksen.

Anthon Frederiksen på vegne af forslagsstilleren Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

På vegne af forslagsstilleren vil jeg gerne sige tak for Landsstyrets svarnotat, hvoraf det fremgår, at arbejdet allerede er igangsat, og at man forventer, at et nyt bygningsreglement kan træde i kraft til næste år. Og jeg er også glad for det ønske der er fremsat fra Atassuts side om, at man sikre, at arbejdet virkelig kan færdiggøres til sommeren næste år.

Og som Inuit Ataqatigiits også var inde på, så er det absolut blevet helt nødvendigt med en opdatering af bygningsreglementet, således at vi får et reglement, der er mere til at leve med fra byggebranchens side, således at vi også gør brug af de teknologiske landvindinger, der er sket siden 1982, ligesom jeg er også enig i, at man ikke kan komme uden om, at man også høre bygge- og anlægsbranchen også i den forbindelse.

Så er det Landsstyremedlemmet for Boliger og Infrastruktur, Jørgen Wæver Johansen.

Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger og Infrastruktur.

Vi er enige om, at bygningsreglementet for 1982 har behov for en nyvurdering, således at det tilpasses til dagens forhold. Arbejdet er allerede igangsat, og til Atassuts skal jeg sige, at der ikke skal herske tvivl om, at vi vil gøre alt til, at vi forventer at arbejdet kan færdiggøres som nævnt i svarnotatet.

Fra Direktoratets side forventer vi, at vi kan gøre vores arbejde færdigt inden årsskiftet, hvorefter materialet vil blive sendt ud til relevante høringsparter, til bygge- og anlægsbranchen til Bygge- og Anlægsskolen m.m., således at de får 4 måneder til at fremkomme med bemærkninger og justeringer til reglementet. Hvorfor jeg atter engang skal sige til de faldne bemærkninger, og der skal ikke herske tvivl om, at vi nok skal gøre vores til, at arbejdet bliver færdiggjort som nævnt i svarnotatet.

Ole Lynge, Landstingsformand.

Det vil være på sin plads i henhold til Forretningsordenen, at forslaget bliver henvist til videre behandling i et relevant udvalg inden 2. behandlingen, da der er tale om et beslutningsforslag.