Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 61-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

22. mødedag, fredag den 9. november 2001

Punkt 61

Ombudsmandens beretning 2000.

Punktet vedrører Landstingets Ombudsmands beretning år 2000, hvor der er afgivet en betænkning fra Lovudvalget, hvori udvalget indstiller, at Landstinget tager Ombudsmandens årsberetning til efterretning.

Jag skal på Landstingets vegne benytte lejligheden til at takke Ombudsmanden for det store arbejde, som Ombudsmanden i det forgangne år har udført.

Landstinget har so lovgivende forsamling givet Ombudsmanden det opdrag, at kontrollere at administrationen holder sig inden for rammerne af lovgivningen, og de uskrevne forvaltningsretlige regler.

Ombudsmanden er dermed et redskab for Landstingets kontrol med Landsstyret og den udøvende magt, men er samtidig en retssikkerhedsgaranti for landets borgere. Denne funktion må nødvendigvis aftvinge respekt for Ombudsmandens virksomhed.

Jeg skal derfor endnu en gang takke Ombudsmanden for den afgivne årsberetning og for Ombudsmandens varetagelse af sit hverv.

Til lovudvalgets indstilling om at Landstinget tager Landstingets Ombudsmands beretning for 2000 til efterretning, så indstiller jeg Landstinget blot tager beretningen til efterretning.

Godmand Jensen, ordfører for Atassut:

Vi har i Atassut nøje gennemgået Ombudsmandens beretning for 2000 og det kan ses at arbejdet er veludført med omhu og har være udviklet således, at hensigten har være at den fremlægges som den er.

Når man gennemgår beretningen, så kan man se, at der også i år 2000 er sket væsentlige ting som vi ellers kunne betragte som noget der er en selvfølge.

Og når man gennemgår beretningens stikordsregister, så kan man se, at der i Ombudsmandens beretning for 2000 er fremhævet lige fra Hjemmestyret, det offentlige Grønland, kommunerne , selvstændige erhvervsdrivende, fiskeri, fangst, ja samtlige instanser.

Man kunne fristes til at fremkomme med udtalelser om beretningen ved at større uddrag af beretningen, men i Atassut har vi imidlertid den opfattelse, at dette ikke er det væsentligste, og det væsentligste er at beretningen er veludført.

Vi betragter den jo som et opslagsbog på forskellige områder og diverse oplysninger, der er nødvendige.

Vi har i Atassut samtidig bemærket at Landstingets lovudvalg har vurderet beretningen som veludført, og har indstillet, at Landstinget tager den til efterretning.

Med disse bemærkninger siger vi i Atassut tak for Ombudsmandens beretning for år 2000, som er veludført, og vi skal fra Atassut sige tak for Ombudsmandens beretning for 2000, samt Landstingets lovudvalgs anbefaling og tage disse til efterretning.

Anthon Frederiksen, ordfører for Kaditatforbundet:

Vedrørende Ombudsmandens beretning, den har vi som sædvanlig i Kanditatforbundet undersøgt nærmere og skal komme med følgende korte bemærkninger.

I Landstingets Ombudsmands redegørelse, så har der været nogen henvendelser til Landsstyret, men desværre ikke har været hurtig med besvarelserne, hvorfor vi fra Kanditatforbundet skal opfordre til, at man snarest reagerer fra Landsstyrets side når der kommer henvendelser fra Ombudsmanden, og jeg skal komme med et eksempel.

Vedrørende de offentlige eller Landstingets forordning vedrørende offentlige pensioner og det er forordning nr. 10 af den 30. oktober 1998, og der har Ombudsmanden sagt, at der mangler nogen overgangsbestemmelser, hvor der står, at Ombudsmanden har skrevet, at Landsstyret skal tænke på, at der skal komme disse overgangsbestemmelser, men ved årets udgang har jeg ikke modtaget svar på det.

Og der er nogen forskellige ting der viser, at man har været lidt for langsommeligt fra Landsstyrets side vedrørende Ombudsmandens arbejde.

Og vi har også bemærket, at man også har en virkning på det offentliges arbejde, men til trods for disse ting, så vil vi tage beretningen til efterretning.

Paninnguaq Olsen, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

Tak, også vi fra Inuit Ataqatigiit har vi undersøgt Ombudsmandens beretning og vi er ligeledes glade for det omfattende arbejde, veludførte arbejde er glade for og afslutningsvis vil vi blot ønske Ombudsmanden god arbejdslyst fremover og tager beretningen til efterretning.

Finn Karlsen, medlem af Landstingets Formandskab:

Inden vi går over til afstemning, så vil vi anmode de medlemmer, som opholder sig udenfor salen om at indfinde sig på deres pladser, forbi vi nu går over, idet punkt 61, der er der ikke flere der har bedt om at få ordet, mens samtlige talere tager til efterretning.