Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 76-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

2. mødedag mandag d. 24. september 2001

 

Punkt 76

Valg af medlemmer til Landsstyret.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

I henhold Landstingslovn om Landstinget og Landsstyret, §3, stk. 4, vælges Landsstyrets medlemmer ved en samlet afstemning. Jeg indstiller hermed følgende 6 personer som Landsstyremedlemmer for resten af nærværende valgsperiode:

Til Landsstyreområdet for Økonomi indstiller jeg Josef Motzfeldt, Inuit Ataqatigiit.

Området omfatter budget, byrde- og opgavefordeling, bloktilskud, investeringsplanlægning, overenskomstforhandlinger og lignende, Grønlands Statistik, samt alkoholpolitik, skatter og afgifter.

Til Landsstyreområdet for Bolig- og Infrastruktur indstiller jeg Jørgen Wæver-Johansen, Siumut.

Området omfatter bygge- og anlægssager, boligområdet, energi, værfter, fysisk planlægning, trafikforhold, lufthavnsvæsen, televæsen samt informationsteknologi.

Til Landsstyreområdet for Fiskeri og Fangst indstiller jeg Hans Enoksen, Siumut.

Området omfatter fiskeri, fangst, forvaltning af fornybare ressourcer og erhvervsstøtte.

Til Landsstyreområdet for Sundhed, Natur og Miljø indstiller jeg Alfred Jakobsen, Inuit Ataqatigiit.

Området omfatter sundhedsvæsenet, forebyggelse, miljøforvaltning, havmiljø, naturfredning samt Naturinstituttet.

Til Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse, Kirke og Forskning indstiller jeg Lise Skifte Lennert, Siumut.

Området omfatter folkeskoler, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, forskning, fritidsvirksomhed, idræt, kulturelle forhold, sprogpolitik, højskoler, kirke samt det nordiske samarbejde.

Til Landsstyreområdet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked indstiller jeg Ole Dorph.

Området omfatter socialforsorg og sikringsydelser samt arbejdsmarkedspolitik.

Med disse bemærkninger indstiller jeg Josef Motzfeldt, Hans Enoksen, Jørgen-Wæver Johansen, Alfred Jakobsen, Lise Skifte Lennert samt Ole Dorph som Landsstyremedlemmer. De områder, som ikke er nævnt her, sættes under Landsstyreformandens ressortområde.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

I henhold til Landstingets Forretningsorden, kapitel 3, §5, stk. 3 skal der ske en samlet afstemning, men forinden er der et par medlemmer, der har bedt om ordet. Først er det Daniel Skifte, Atassut, derefter Mogens Kleist Kattusseqatigiit.

Daniel Skifte, Atassut.

Indledningsvis vil jeg sige et par ord til Siverth K. Heilmann, som i dag er til stede på Atassuts vegne.

Manitsoqs borgmester og medlem af Atassuts Landstingsgruppe har ønsket at fratræde fra Landstinget. Det er beklageligt, men det må vi naturligvis tage til efterretning, ikke mindst med henblik på hans kommende arbejde som borgmester.

Du har udført et godt stykke arbejde her i Landstinget, ikke mindst for så vidt angår fiskeriområdet og erhvervstøtteområdet. Atassut mener, at når man stiller op som kandidat til kommunalbestyrelsen og har lovet at gøre et godt stykke arbejde i kommunen, er det vigtigt at følge disse, når man er blevet valgt. Derfor ønsker jeg atter en gang at sige tak til Siverth K. Heilmann, jeg ønsker dig held og lykke i dit fremtidige arbejde som borgmester i Maniitsoq.

Jeg ønsker ligeledes Naimanngitsoq Petersen fra Avanersuaq velkommen her i salen.

Jeg håber på et godt samarbejde fra i morgen.

Og nu til valget af Landsstyremedlemmer. Atassut har i de sidste par år ønsket, at Landsstyret tog et initiativ i den retning. Det vil undre mig, hvis Atassut går imod valget af de nye Landsstyre. Atassut går ind for den nye rokeringer af Landsstyret, og vi vil allerede på forhånd ønske det nye Landsstyre velkommen og ønske dem god arbejdslyst i deres fremtidige arbejde.

Mogens Kleist Kattusseqatigiit.

Vi siger også tak til Siverth K. Heilmann for hans hidtidige arbejde i Landstinget, og ønsker ham held og lykke med hans fremtidige arbejde som borgmester i Maniitsoq.

Til dagsordenspunkt nr. 76; Valg af Landstyremedlemmer har vi følgende bemærkninger fra Kandidatforbundet:

Vi respekterer selvfølgelig, at Landsstyresamarbejdet med Siumut og Inuit Ataqatigiit forsætter, men det nuværende valg af nyt Landsstyre er et udtryk for en magtkamp.Vi skal dog hertil meddele, at vi alle er enige i den nye Siumutformands bemærkninger vedrørende kammerateriet, men i de nye Landsstyresammensætning har man også valgt kammerater til medlemmer af Landsstyret. Er det en pris for, at man har valgt én til at blive formand, eller hvad?

Det undrer os, at man ikke har valgt herværende medlemmer af Landstinget til Landsstyret. Har man ikke tillid til medlemmerne i Landstinget. Hvorfor har man ikke taget alle Landsstyremedlemmer blandt Landstingets medlemmer? Kandidatforbundet anser valget af de nye Landsstyremedlemmer som kammerateri, hvorfor vi sætter spørgsmålstegn ved den nye formand for Siumuts ord vedrørende kammerateri.

Vi må erkende, at det nuværende Landsstyre har udført et godt stykke arbejde, hvorfor en ændring af Landsstyresammensætningen nok vil ramme det igangværende arbejde på visse områder, og det er beklageligt. Vi skal heller ikke fra Kandidatforbundet undlade at bemærke, at man ikke har givet det afgående Landsstyre mulighed for at deltage i debatten vedrørende deres forslag til finanslov for næste år. Er det velgennemtænkt, at vi nu ændrer Landsstyresammensætningen i dag? Hvorfor sætter man f.eks. Landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender over til et andet Landsstyreområde? Hvad tænker medarbejderne i de forskellige direktorater mon?

Fra Kandidatforbundet skal vi udtale, at, hvis vi skal servicere befolkningen på bedste vis, så skal vi også tænke på den befolkning, vi servicerer uden forhastede beslutninger.

Endeligt skal vi fra Kandidatforbundet meddele, at vi er betænkelige ved nærværende ændring, og er betænkelige ved, om vi skal stemme for eller imod.

Det er, hvad vi havde at sige til nærværende dagsordenspunkt.

Ruth Heilmann Siumut.

Tak.

Fra Siumuts side vil vi heller ikke undlade at sige tak til Siverth K. Heilmann for hans hidtidige arbejde i Landstinget, og ønske ham alt mulig held og lykke i hans kommende arbejde som borgmester i Maniitsoq, ligesom vi ønsker på et godt samarbejde med Naimanngitsoq Petersen, og ønsker ham velkommen her i salen.

Vedrørende den nye Landsstyresammensætning, vil vi allerede på forhånd ønske de nye Landsstyremedlemmer tillykke med deres poster. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde fremover. Ligeledes vil vi heller ikke undlade at sige tak til de afgående Landsstyremedlemmer af Landsstyret. Simon Olsen fortsætter sit arbejde her i Landstinget som Landstingsmedlem, og vi ønsker Steffen Ulrich-Lynge held og lykke fremover i hans kommende arbejde.

Per Berthelsen, løsgænger.

Indledningsvis vil jeg også sige tak til Siverth K. Heilmann for hans gode kammeratskab, som han har vidst i vores hidtidige arbejde her i Landstinget. Du opfylder, hvad du har lovet under valgkampen til kommunalbestyrelsen, det kan man just ikke sige om visse andre.

I forbindelse med valg af nyt Landsstyre skal jeg meddele, at jeg også vil gå ind for, at Landsstyreformandens indstillinger følges, selvom jeg er lidt i tvivl om at Landsstyret vil holde fremover ud. Det vil tiden vise.

Med disse ord skal jeg meddele, at jeg går ind for det af Landsstyreformanden foreslåede sammensætning af det nye Landsstyre.

Otto Steenholdt, løsgænger.

Til Landstingsmedlemmer, som udtræder og til dem der kommer ind, mener jeg, at det er Formandskabets opgave at byde velkommen og sige tak. Det hører ingen steder henne, at vi hver for sig udtrykker vores tak her fra talerstolen. Det er Formandskabets opgave.

Til Atassuts bemærkninger vil jeg sige, at selvfølgelig kan oppositionen komme med bemærkninger og tanker, men jeg undrer mig over, at oppositionen, at det ikke er oppositionens opgave at påpege, hvem Landsstyreformanden udpeger til Landsstyret. Det er Landsstyreformandens pligt som Landsstyreformand at udpege sit Landsstyre, uden indblanding udefra Siumuts landsmøde.

Det skal være sådan, at Landsstyreformanden, såvel som Statsministeren, er de eneste, der kan indsætte og fyre Landsstyremedlemmer, uden indblanding fra andre. Det må man have i erindring. Det er ikke gadens parlament, der skal sammensætte et Landsstyre, ligesom Landsstyreformanden ikke skal tvinges til sådan noget; det er ikke i harmoni med demokratiets principper.

Til Mogens Kleists bemærkninger har jeg betænkeligheder ved hans bemærkninger om magtkamp indenfor partiet. Det er ikke vores opgave, det må partiet selv løse, ligesom hans bemærkninger om kammerateri ikke hører hjemme nogen steder.

Med hensyn til, at et Landsstyremedlem flytter til et andet Landsstyreområde, så er det, som sagt, alene op til Landsstyreformanden at sammensætte et Landsstyre. Jeg mener ikke, at det er en forhastet beslutning, men Landsstyreformanden har vurderet, at tiden nu er inde til, at Landsstyrets sammensætning bliver ændret, hvorfor jeg skal meddele, at jeg vil gå ind for det af Landsstyreformanden foreslåede Landsstyre.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Der er ikke flere, der har bedt om ordet.

Det er alligevel ikke rigtigt, Landsstyreformand, Jonathan Motzfeldt.

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand, Siumut.

Jeg vil ikke undlade at sige tak til Landstingets partier, ikke mindst fra vores koalitionspartner og oppositionen, fra Atassut, fra Per Berthelsen og fra Otto Steenholdt. Jeg siger mange tak for jeres støtte og opmuntring til mit valg af et nyt Landsstyre.

Ole Lynge, Landstingsformand, Inuit Ataqatigiit.

Vi skal gå videre til afstemning.

Jeg skal meddele, at Siverth K. Heilmann stadigvæk skal deltage i mødet i dag, hvorfor jeg ikke har grundlag for at sige tak for hans arbejde på nuværende tidspunkt.

I henhold til kapitel 3 i vores Forretningsorden, så har Landsstyreformanden indstillet Josef Motzfeldt, Hans Enoksen, Jørgen Wæver-Johansen, Alfred Jakobsen, Lise Skifte Lennert samt Ole Dorph som Landsstyremedlemmer.

Jeg vil gerne anmode dem, som stemmer for om at rejse sig op.

27.

Jeg vil anmode dem, der stemmer imod om at rejse sig op.

Ingen.

Jeg vil anmode dem, der hverken stemmer for eller er imod om at rejse sig op.

4.

Således har Landstinget godkendt Landsstyreformandens indstilling til Landsstyremedlemmer, og jeg vil anmode det nye Landsstyremedlem for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Ole Dorph, om at sætte sig på sin plads.

Jeg vil også fra Formandsskabets side sige tak, ikke mindst til det afgående Landsstyremedlem Steffen Ulrich-Lynge, og sige mange tak for det, arbejde han har udført som Landsstyremedlem i samarbejde med Landstinget, og ønske ham alt mulig held og lykke i hans arbejde fremover.

Selvfølgelig vil jeg også på Formandsskabets vegne takke Simon Olsen for den tid, han har været med i Landsstyret, og jeg vil ønske Hans Enoksen god arbejdslyst i hans nye landsstyreområde.

Dermed har vi nu færdigbehandlet punkt 76.