Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 02

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj 1999 kl. 13:13

 

Dagsordenens punkt 2:

Redegørelse for dagsordenen.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand:

 

Jeg skal fremlægge redegørelse for dagsordenen, hvorfor jeg skal anmode næstformand An­ders Andreassen at komme her op og lede mødet.

 

Anders Andreassen, næstformand for Landstinget:

Vi kommer over til punkt 2 på dagsordenen og det er redegørelse for dagsordenen og det er Landstingets formand Johan Lund Olsen der fremlægger.

 

Johan Lund Olsen, Landstingets formand:

Tak. Formandsskabet skal afgive følgende indstilling til Landstinget, for såvidt angår dagsor­denen for Landstinget 1.-9. mødedag.

 

Det indstilles, at de på dagsordenen optagne dagsordenspunkter forhandles i den anførte ræk­kefølge.

 

Det indstilles, at punkterne 21, 22 og 23 forhandles under et, den 10. maj 1999 i dag.

 

Det indstilles, at punkt 11 behandles før punkt 10, den 11. maj 1999.

 

Det indstilles, at forespørgselsdebatter under punkterne 31, 32, 33 og 34 foretages den 19. maj 1999 på Landstingets 6. mødedag, som efter Forretningsordenens ' 41, stk. 2, er det tidligst mulige tidspunkt for forhandling.

 

Det indstilles endvidere, at punkt 14, forslag til Landstingslov om Grønlands Statistik, 1. behandles den 26. maj 1999. Landsstyret har anmodet om, at 2. og 3. behandling finder sted under efterårssamlingen 1999.

 

Det indstilles, at punkt 20, ARedegørelse om prioriteringsdebat og strukturproblemer inden for det grønlandske sundhedsvæsen@, forhandles den 31. maj 1999, og at punkt 9, APolitisk-Øko­nomisk Redegørelse@ ligeledes forhandles den 31. maj, uanset 3.-ugers fristen i Forretningsor­denen.

 


Onsdagsforespørgsler, og andre sager, dagsordenssættes efterhånden som forslag modtages. Dagsordenens punkt 2, ARedegørelse for dagsordenen@ vil derfor blive genoptaget under sam­lingen.

 

Det indstilles at dagsordenspunkt 4, der foretages den 26. maj 1999, forhandles for lukkede døre.

 

Dagsordenspunkt 17, forslag til Landstingsforordning om Sundhedsvæsenets styrelse og organisation er tilbagekaldt af Landsstyret.

 

Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere og enkelt medlemmets bemærk­ninger vil blive fremlagt.

 

Hans Enoksen, Siumut:

Først vil jeg på Siumuts vegne sige tak til Landstingets Formandsskabs velkomst til os. Jeg håber, at vi vil have et godt samarbejde under mødet her, og vi vil også på vegne af Siumut sige velkommen til Landstingets medlemmer og landsstyremedlemmerne.

 

Og vi har ikke nogen yderligere bemærkninger til Formandsskabets redegørelse for dagsorde­nen og vil blot tage den til efterretning. Tak.

 

Sivert K. Heilmann, Atassut:

Tak. Vi vil også på Atassuts vegne sige tak til Formandsskabets velkomst og da vi modtog redegørelsen for dagsordenen lige umiddelbart før mødets start, det er vi kede af, vi håber at den vil blive omdelt til landstingsmedlemmerne, så vi kan få tid til at udarbejde vortes kom­mentarer.

 

Men til trods herfor har vi ikke nogen yderligere kommentarer til netop dette punkt og tager det blot til efterretning.

 

Maliinannguaq Markussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Vi vil også på vegne af Inuit Ataqatigiit sige tak til Formandens flotte velkomst. Dog efter at have kikket på forårsmødets dagsordenspunkter, da har vi i forbindelse med Socialreform­kommissionens arbejde forespørge, hvornår man vil drøfte punktet vedrørende indtægtsgræn­sen for ydelsen af boligtilskud og det skulle jo gerne træde i kraft pr. 1. januar år 2001 og det betyder så, ar vi ikke har så langt tid til udarbejdelsen af lovgivningen.

 


Og på vegne af Inuit Ataqatigiit skal vi give udtryk for at vi glæder os til det videre samarbej­de her under forårsmødet.

 

Loritha Henriksen, Kandidatforbundet:

Og på vegne af Kandidatforbundet vil vi også sige tak til Formandskabets velkomst. Den er indholdsrig og vi glæder os også til det videre samarbejde her under samlingen, og i tager redegørelsen for dagsordenen til efterretning, og vi glæder os til at samarbejde også med de nyvalgte medlemmer.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand, kommer med en besvarelse.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Jeg erfarer, at man er klart til at tage redegørelsen for dagsordenen til efterretning. Selvfølge­lig er jeg ked af, at man har omdelt redegørelsen for dagsordenen lige umiddelbart før mødets start, men det har desværre ikke været muligt, at gøre det på en anden måde p.g.a. nogle for­skellige årsager, men det skal vi forebygge for fremtiden.

 

M.h.t. Inuit Ataqatigiit efterlyser, så vil jeg love at Formandsskabet vil forespørge Landsstyret om dette punkt, således at vi tager det med under redegørelse for dagsordenen, næste gang vi tager dette punkt op igen.

 

Og jeg regner så herved med, at efter at man har taget redegørelsen for dagsordenen til efter­retning, at vi så kan arbejde ud fra det.

 

Mikael Petersen, Landsstyremedlem for Sociale Anliggender.

Det Inuit Ataqatigiit forespurgte om vedrørende Socialreformkommissionens arbejde og hvor­når man så kommer med en fastsættelse af indtægtsgrænsen for ydelse af boligtilskud og jeg kan herved meddele at vi tager lovgivningen op under efterårssamlingen, ligesom vi også tager punkterne omkring børnetilskud m.m. og det vil så komme som en samlet pakke gen­nem Finanslovsforslaget, hvor man også tager det med under et.

 

Der kommer ikke noget her under forårssamlingen, men det kommer som en samlet pakke til

efterårssamlingen. Tak

 

Og uden om partiernes ordførere, så har Otto Steenholdt Atassut bedt om at få ordet.

 

Otto Steenholdt, Atassut.


Jeg har fået lov til af Atassuts politiske formand at sige noget her fra talerstolen, og jeg vil gerne sige tak til Formandsskabet for velkomsten og jeg vil kommentere nogle af de bemærk­ninger der er kommet.

 

Det er på sin plads, at der bliver indstillet at man efterlever de regler og love der udstedes af offentlige myndigheder, det er helt på sin plads. Og det ville ellers være på sin plads, at 150- året for Grundlovens bestået, det er jo også grundlaget for vores egen lov, så burde det nok også været fejret i lidt højere grad, og ikke bare sige, at man vil mindes den.

 

Men selve Grundloven er jo også grundlaget for den grønlandske lovgivning, således at 150 årsdagen også kunne have været fejret, som en respekt for selve grundloven, og der mener jeg at man bør tage det til efterretning.

 

Der er også givet nogle medborgere her i Grønland som vil fejre 150-året for Grundlovens beståen.

 

Men da vi indførte Hjemmestyret for 20 år siden, så sagde vi meget klart fra Atassuts side, at man burde have fejret det på selve arbejdernes internationale kampdag, fordi det ville have været bedst, hvis man ikke gjorde det netop på den dag, men det blev ikke efterlevet. Men heldigvis har man så efter 20 år erfaret, at det ikke var på sin plads, det kan godt være, at man så flytter denne dag til vores nationaldag - nemlig den 21. juni.

 

Men vi har et spørgsmål, da Landstingets møde blev åbnet, så har vi ønsket, at afhængig af hvor lang tid man har været medlem i Landstinget og partiernes størrelse, der ville vi have haft inddelt stolene efter det og da der åbenbart ikke er sket noget, og at vi stadig sidder på de pladser som vi fik tildelt ved det første møde, så vil vi indstille, at det bliver behandlet i Lands­tingets Formandsskab, og så vil jeg gerne spørge om man blot har fejet det væk.

 

Johan Lund Olsen, Landstingets formand kommer med en besvarelse.

 

Johan Lund Olsen, Landstingets formand.

Ja tak. Og til Atassuts Otto Steenholdt skal jeg svare således, at markeringen af 150 årsdagen for Grundlovens tilblivelse den 5. juni og at det så specielt sker i Danmark, men man har ikke drøftet det særligt meget, hvad der skal ske heroppe i Grønland, men såfremt dette ønske, så vil vi kunne drøfte det i Formandsskabet, og jeg mener selv, at vi fejrer jo Grundlovsdagen, så synes jeg at vi fra Landstingets side også overvejer hvilke tiltag der skal gøres i den anled­ning.

 


M.h.t. fordelingen af pladserne, så må jeg meddele, at Formandsskabet har drøftet dette punkt een gang, hvor Atassuts repræsentant i Formandsskabet deltog, og gik ind for, at den nu­værende fordeling bibeholdes. Dette punkt er blevet drøftet i Formandsskabet og må siges, at det er færdigbehandlet.

 

Men jeg kan forstå, at man kan gå ind for redegørelsen for dagsordenen, at man tager den til efterretning, og i og med, at landsstyremedlemmet for Sociale Anliggender lover at fremkom­me med en pakkeløsning til efterårssamlingen, så tager jeg det også til efterretning. Tak.

 

Der er ikke flere der har bedt om ordet, således har vi behandlet punkt 2, Redegørelse for dagsordenen.

 

Og vi går til næste punkt.