Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Mandag den 10. maj 1999 kl. 13:54

 

Dagsordenens punkt 15;

Fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.v. for år 2000.

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel, der skal fremlægge forslaget.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel:

Landstinget skal i medfør af landstingslov om indkomstskat fastsætte de skattemæssige fra­drag m.m. for 2000 under en samling i det 1. halvår af år 1999.

 

Det drejer sig om følgende fradrag m.m.:

 

1. Personfradrag

2. Standardfradrag

3. Skattefrit beløb for B-indkomst

4. Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere

5. Fælleskommunal skat

 

For så vidt angår den nærmere omtale af de enkelte fradrag m.m., deres virkning samt tidli­gere års fastsættelse henvises til forelæggelsesnotatets bilag 1, ligesom der i bilag 2 er rede­gjort for det forventede indkomstgrundlag i år 2000.

 

På Landsstyrets vegne skal jeg indstille de skattemæssige fradrag m.m. for år 2000 fastsat således:

 

1. Personfradrag                                          40.000 pr. år

2. Standardfradrag                          8.000 pr. år

3. Skattefrit beløb for B-indkomst    5.000 pr. år

4. Fradrag begrænset skattepligtige  1.000 pr. år

5. Fælleskommunal skat                    4 %, ligesom i dag

 

Fradragene m.m. for år 2000 indstilles således fastsat til samme beløb m.m. som fastsat for 1999, hvor standardfradraget, som bekendt blev forhøjet med 2.000 kr. af fordelingspolitiske og administrative årsager, og det blev vedtaget i 1998 i Landstinget efter Landsstyrets indstil­ling.

 

De grønlandske kommuners Landsforening har tilsluttet sig, at den fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4 % for år 2000.

 


Idet jeg som nævnt indledningsvis for nærmere oplysninger skal henvise interesserede til bilag 1 og 2, skal jeg på Landsstyrets vegne anmode Landstinget vom at fastsætte de skatte­mæssige fra m.m. for år 2000.

 

Vi går over til partiernes ordførere.

 

Hans Enoksen, Siumut:

Siumut bakker fuldt ud op om Landsstyrets forslag om uændrede skattemæssige fradrag for år 2000 og har derfor ikke yderligere bemærkninger. Tak.

 

Daniel Skifte, Atassut.

Som det er normalt for Atassuts arbejdsgang har vi haft en grundig gennemgang af de skatte­mæssige fradrag og vi vil fremsætte følgende bemærkninger til punktet.

 

Atassuts vigtige mål er at skatte- og afgiftsbyrden for samfundet holdes såvidt muligt på det minimale niveau og at indføre lempelser på skatteområdet altid bør være målet.

 

Vi har gennem lang tid sagt, at udformningen af den grønlandske skattelovgivning bør være så let forståelig og nemt at forholde sig til, sådan at alle borgere nemt og uden problemer kan arbejde med deres skatteforhold.

 

Atassut vil gå ind for vedtagelse af det fremsatte forslag om de skattemæssige fradrag m.m. for år 2000 i deres udformning, d.v.s. fastsat uændret til samme beløb for 1999.

 

Atassut har lagt mærke til at de grønlandske kommuners Landsforening som følge af økono­misk opsving for de grønlandske kommuner gennem det seneste år har tilsluttet sig, at den Fælleskommunale skat fastsættes uændret til 4 % for år 2000. Det vil vi udtrykke vores glæde over.

 

Afslutningsvis vil vi i Atassut benytte denne lejlighed til at udtale allerede nu på tærsklen til år 2000-tallet, at vores holdning til den grønlandske skatteordning er at man bør igangsætte et skattereformarbejde.

 

Det vil eventuelt kunne ske når Landstinget skal til at debattere en eventuel omstrukturering af ensprissystemet, derfor forventer Atassut at Landsstyret fremlægger et debatoplæg om dette emner til Landstingets Efterårssamling.

 


Med henvisning til vores ovennævnte bemærkninger tilslutter Atassut sig til forslaget sådan som det foreligger.

 

Lars Sørensen, Inuit Ataqatigiit:

På Landstingets første forårssamling fremsætter Landsstyret sædvanen tro landstingslov om indkomstskat, som vil træde i kraft i det nye år pr. 1. januar.

 

Inuit Ataqatigiit har lagt mærke til at de skattemæssige fradrag m.m. for år 2000 som Lands­styret fremsætter er uændret i forhold til fradragene fra 1999. Inuit Ataqatigiit tilslutter sig Landsstyrets forslag om de skattemæssige fradrag for år 2000.

 

På baggrund af levevilkårsundersøgelsen og m.h.p. lempelser for lavindkomstgruppen i Grøn­land og ikke mindst m.h.p. udligning på løn og indkomståret, skal vi opfordre Landsstyret til at undersøge om der kan indføres en ny skatteordning allerede nu ved at nedsætte en arbejds­gruppe.

 

Det er yderst nødvendigt at man samarbejder tæt med de grønlandske kommuners Landsfor­ening i bestræbelserne på at forny skatteordningen, idet der som bekendt forekommer store forskel på skatteområdet fra kommune til kommune.

 

Som det er blevet påvist gennem levevilkårsundersøgelsen har 1/4 af den grønlandske befolk­ning en årlig indkomst på under 99.000 kr., ligesom over halvdelen af befolkningen har en årlig indkomst under 199.000 kr. Igennem undersøgelsen blev det også dokumenteret at de såkaldte mindre kommuner hører ind under lavindkomstområdet.

 

I Inuit Ataqatigiit er vi ligeledes af den mening, at vi ikke har grund til ikke at udnytte levevil­kårsundersøgelsen som er meget informativt.

 

Med disse bemærkninger og opfordring til Landsstyret tilslutter vi os Landsstyrets forelæggel­se af skattemæssige fradrag m.m. for år 2000.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet:

M.h.t. fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m. for år 2000 og det er personfradrag ' 32 stk. 1, standardfradrag ' 16 stk. 2, Skattefrit beløb for B-indkomst ' 15 stk. 2, fast fradrag for begrænsede skattepligtige lønmodtagere ' 2 stk. 2, Fælleskommunal skat ' 28a, stk. 2, der skal vi fra Kandidatforbundet indstille, at forslaget bliver gjort til genstand for behandling i Skatteudvalget.

 


Fra Kandidatforbundet finder vi det ønskeligt, at bestemmelserne omkring pensionister og førtidspensionister, at der fremlægges en redegørelse herom.

 

Og med disse bemærkninger indstiller vi, at forslaget behandles i Skatteudvalget før sin 2. behandling.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel kommer med en besvarelse.

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel:

M.h.t. fastsættelse af de skattemæssige fradrag, der bemærker jeg, at samtlige partier går ind for Landsstyrets indstillinger.

 

Og selvfølgelig var Atassuts ordfører inde på, der er Atassut uenige i, idet man mener at man ikke skal belaste borgerne i større grad end ellers. Men såfremt økonomien var i orden, så ville vi jo hellere end gerne nedsætte skattetrykket, men det er der ikke råd for for tiden.

Og Atassuts og Kandidatforbundets ordførere var inde på, at lovgivningen skal være gennem­skuelig for alle og enhver, det er også helt korrekt, at det er på sin plads, at det også skal være sådan.

 

Og m.h.t. Atassuts bemærkninger om den nugældende skattelovgivning bør revideres, det er vi også enige i fra Landsstyrets side, således at det vedrører ikke kun ensprissystemet, men Landsstyret tænker jo også på at tilpasse lovgivningen til de nugældende forhold, og til Inuit Ataqatigiits ordfører skal jeg nævne, at Landsstyret i sin skattelovgivning, der vil vi gerne have et år til at få afdækket de forskellige problemstillinger, og at vi allerede har påbegyndt denne afdækning.

 

Det er ikke på sin plads, at man kommer med alle de små ændringer - sådan hen ad vejen, det betyder blot at borgerne bliver mere forvirrede end det er hensigten, det bedste ville være, at man tager det hele som en samlet pakke, således at eventuelle ændringsforslag bliver fremlagt på samme tid.

 

Og i en omlægning, hvor det offentlige d.v.s. kommunerne og Hjemmestyret, borgerne betaler skat til kommunerne, ligesom de også betaler en landsskat til Hjemmestyret. Og når man så tilpasser skatten, så skal de to offentlige myndigheder, d.v.s. kommunerne og Hjemmestyret samarbejde med hinanden, hvorfor Hjemmestyret fortløbende har kontakt med kommunernes Landsforening, nemlig KANUKOKA.

 


Og til Kandidatforbundet ordfører skal jeg nævne, hvor de var inde på, at man skal have en nærmere forklaring vedrørende de ældre og uarbejdsdygtige, og jeg er overbevist om, at kom­munerne også kan sørge for deres borgere, men såfremt kommunerne skulle have behov for det, så vil vi gennem Skattedirektoratet støtte kommunerne, såfremt der måtte være behov for det, og der er det så enten de enkelte kommuner eller igennem deres Landsforening, det har der ikke været nogen forespørgsel om, og jeg er overbevist om, at de selv er i stand til at klare deres problemer.

 

Som afslutning vil jeg gerne sige tak for at man går ind for Landsstyrets indstillinger.

 

Daniel Skifte, Atassut har bedt om at få ordet igen.

 

Daniel Skifte, Atassut.

Jeg vil gerne lige kommentere partiernes ordfører, hvor Inuit Ataqatigiit blandt andet henstil­ler, om man ikke kan danne en arbejdsgruppe vedrørende en skattereform, ligesom Kandidat­forbundet var inde på, at sagen her bør behandles i Skatteudvalget.

 

Og jeg skal først lige kommentere Landsstyremedlemmets svar, hvor jeg udvider det hen, at Landsstyret agter at fortsætte med deres arbejde for at komme med en skattereform, og det lyder lovende.

 

Og jeg mener, at ligesom i Kandidatforbundets forslag skal drøfte sagen i Skatteudvalget og såfremt det så bliver nødvendigt, så kan man lave et udvalg, det foretrækker vi sker fra Atas­suts side sker på den måde.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand:

Og der er ikke andre der har bedt om at få ordet, og jeg skal lige understrege, at man i henhold til Landstingets Forretningsorden, hvor der i ' 34 står, at de ting som ikke er stillet som lands­tingslov og forordningsforslag, såfremt de ikke bliver behandlede som en lov eller forord­ningsforslag, så skal de kun behandles en gang.

 

Og derfor må man så regne med når vi nu behandler fastsættelse af dem skattemæssige fra­drag m.m. for år 2000 og der forstår jeg det sådan, at man går ind for Landsstyrets indstillin­ger, men jeg erfarer at såfremt der er nogle andre spørgsmål, der er relateret til dette punkt, det vil kunne behandles i udvalget, og det er der ikke noget til hinder for det, men jeg skal lige understrege, at fastsættelse af de skattemæssige fradrag m.m., det er dem vi skal fastsætte nu i henhold til den nugældende forretningsorden

 

Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel har bedt om at få ordet igen.

 


Josef Motzfeldt, Landsstyremedlem for Økonomi og Handel:

For god ordens skyld skal jeg bemærke til Atassuts ordfører, at Kandidatforbundet har indstil­let til behandling i Skatteudvalget og at det bliver bakket op af partierne, således at forslaget går videre til behandling i Skatteudvalget.

 

Men m.h.t. Inuit Ataqatigiits kom ind på forslag om nedsættelse af et udvalg eller arbejds­gruppe til reform af en skattereform, det vil vi arbejde videre med. Men m.h.t. spørgsmål der vedrører skatteområder, så er vi i gang med at have et tæt samarbejde med Skatteudvalget, og jeg finder det på sin plads at relevante udvalg også inddrages i dette arbejde, og såfremt der skal ændres, så vil Skatteudvalget blive løbende orienteret og man vil have et tæt samarbejde med dette udvalg.