Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ]

Dagsordenens punkt 59-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 59;

Forespørgsel i henhold til Landstingets Forretningsordens ' 42, stk. 2: Vil Landsstyret vil være indstillet på at foretage undersøgelser med henblik på at bane vejen for, at bevillingerne til råd i Grønland bliver anvendt mere form_lstjenstligt ved at samle disse råd på det administrative og andre områder_ og i givet fald _hvorn_r landsstyret vil kunne fremkomme med et forslag til reorganisering af r_dene_.

 

J_rgen W_ver Johansen, Siumut.

Som det er alle bekendt bliver der flere og flere råd i Grønland. Forleden dag drøftede vi oprettelsen af et Børneråd og vi var heldigvis enige om, at rådet bliver oprettet med virkning fra den 1. januar år 2000.

 

Dette Råd er absolut ikke det eneste, vi har Forbrugerrådet, Ligestillingsrådet, Forebyggelses­rådet som vi til daglig kalder PAARISA , og derudover har vi Alkohol- og Narkotikarådet. Desforuden har vi Børne- og Ungdomsrådet , Sorlak og fritidsklubberne har deres egen organisation, ligesom spejderne har deres egen.

 

Der er ingen tvivl om, at der udover de nævnte råd findes andre råd. Men det kan konkluderes, at alle nævnte råds formål hænger sammen. De arbejder nemlig alle med spørgsmål omkring forebyggelse, sundhed, sociale forhold eller børn og unge.

 

Eftersom de hænger sammen forledes man til at men, at alle disse råd kunne samles under et, i det mindste m.h.t. det administrative område. I dag betaler disse råd husleje hver for sig, de har el- og varmeudgifter hver for sig, ligesom de hver for sig harm udgifter til regnskabsføring og meget andet.

 

Og dette medfører, at en stor del af bevillingerne på 14,5 mio. kr. som vi yder til de forskelli­ge råd, bruges til sådanne udgifter, selv om disse udgifter kunne reduceres, såfremt disse råd blev samlet under et.

 

Ved at reducere driftsudgifterne kunne man forøge de midler, der skal anvendes til de egentlige aktiviteter, d.v.s. de midler, der kan anvendes til rådenes egentlige målsætninger. Herved kunne man bane vejen for, at rådene gjorde en endnu større indsats end hidtil, og samtidigt kunne man sikre en mere formålstjenlig anvendelse af bevillingerne på 14,5 mio. kr.

 

Derfor skal jeg stille følgende spørgsmål til Landsstyret:

 

Vil Landsstyret være indstillet på at foretage undersøgelser med henblik på at bane vejen for, at bevillingerne til råd i Grønland bliver anvendt mere formålstjenligt ved at samle disse råd på det administrative og andre områder ?


Hvis Landsstyret er indstillet på at foretage sådanne undersøgelser, hvornår vil Landsstyre så kunne fremkomme med et forslag til reorganisering af rådene ? Tak.

 

Og til denne forespørgsel er det Landsstyreformanden, der kommer med en besvarelse.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

Landsstyret finder Hr. J_rgen W_ver Johansens forespørgsel interessant. Landsstyret er inter‑ esseret i alle forslag, der kan medvirke til et optimal udnyttelse af Landskassens begr_nsede ressourcer.

 

De af  spørgeren nævnte r_d tjener flere form_l. R_dene tjener til inddragelse af ekstern viden og kompetence på de relevante omr_der til brug for Landsstyret daglige administration af omr_det. R_dene medvirker til debat og diskussion som del af demokratiske proces ligesom r_dene fungere som oplysningsorganer i forhold til befolkningen.

 

Etableringen af r_dene er sket l_bende over _rene i tilknytning til Landstingets og Landstyrets _nske om styrkelse af de konkrete omr_der som r_dene knytter sig til.

 

En _ndring af administrative rutiner og procedurer foruds_tter en vilje fra de involverede parter til at medvirke til en _ben og fordomsfri gennemgang af forskellige muligheder for organisering af f_lles l_sninger herunder ogs_ _ndringer i de enkelte r_ds tilrettel_ggelse af deres virksomhed. Det foruds_tter, at vi s_tter os ud over almindelig vanet_nkning.

 

Landsstyret har kort før denne for_rssamlings start modtaget en henvendelse fra Konkur‑ rencen_vnet som netop peger på muligheden for etablering af kontorf_llesskab med et eller flere r_d. Landsstyret finder forslaget interessant og unders_ger for tiden mulighederne for at gennemf_re et s_dant samarbejde.

 

Landsstyret forventer, at unders_gelsen og de videre dr_ftelser mellem parterne resulterer i et samarbejde mellem Konkurrencen_vnet og et eller flere r_d om f_lles administrative og lokalem_ssige l_sninger, som kan medvirke til et optimal anvendelse af de afsatte midler.

Landsstyret forventer, at endelige beslutninger kan pr_senteres i forbindelse med Landstin­gets Efter_rsm_de med henblik på indarbejdelse i Finansloven for _r 2000.

 


For god ordens skyld skal Landsstyret afslutningsvis g_re opm_rksom på, at SORLAK - paraplyorganisation for b_rne og ungdomsorganisationerne i Gr_nland, SUKORSEQ -sammenslutningen af fritidsklubber samt Gr_nlands spjederkorps ikke er r_d, men selvst_n­dige organisationer, som selv tr_ffer beslutning om deres organisation. Landsstyret er dog ganske overbevidst om disse organisationer ogs_ vil være interesseret i l_sninger som kan give organisationerne besparelse på de administrative omkostninger.

 

Landsstyret h_ber dermed at have besvaret de rejste sp_rgsm_l.

 

Og så forespørgeren for en kort bemærkning.

 

Jørgen Wæver Johansen, Siumut.

Jeg siger tak til Landsstyret fordi det er en fyldestgørende besvarelse jeg har fået føler og jeg erfarer, at Landsstyret støtter forslaget, hvorfor jeg vil opfordre dem, at de inden for deres ressortområder, opfordrer de forskellige råd om de ikke kan vurdere om hvorvidt de kan lægges sammen, det er jo nødvendigt med nytænkning også inden for rådsarbejdet i Grønland, således at vi kan opnå den optimale udnyttelse af rådene også indenfor rådene. Tak.

 

Johan Lund Olsen, Inuit Ataqatigiit.

Og dermed har vi nu været igennem de 15 onsdagsforespørgsel, hvorefter vi nu skal til at gå igang med punkt 4, nemlig valg til Råd og Nævn, og dette møde vil foregå for lukkede døre, hvorfor jeg vil anmode tilhørerne om at forlade lokalet.