Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 20-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Tirsdag den 22. Oktober 1996:

 

Dagsordenenspunkt 20:

 

Forslag  til landstingsforordning om ændring af landsstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

 

2. Behandling.

 

Mødeleder:

 

Udvalgets  formand Jonathan Motzfeldt  , Siumut

 

 

Jonathan Motzfeldt, formand for Landstingets frednings- og miljøudvalg.

 

Forslaget omhandler et ønske  fra landsstyret  side om at tilvejebringe en lovhjemmel til administrativt at regulere snescotertrafik i by- og bygdezoner og i det åbne land.

 

Iflg landstingsforordning 1f 19. dec. 1986 om areaanvendelse og planlægning er et  komunalbestyrelsen der giver tilladelse til brug af  arealet  i by og bygdemæssig bebyggelse og i de til bebyggelserne knyttede udviklingområder og rekreative arealer.

 

Udnefor disse områder er det  landsstyret der , efter indhentet udtalelse fra kommunal -bestyrelser  meddeler brugsret til arealer .

 

Ligeledes er det en af landsstyret  bemyndigelser kom. best. der tillader arealanvendelse til landsdækkende formål  sålænge en frilandszone i en kommune ikke er godkendt .

 

Udvalget   noterer at at der  fra Rigsombudsmandens side har været  tvivl om hvorvidt hjemlemn til regulering af snescotertrafik var en paralellovgivning til lov nr. 832

18. dec. 1991 om færdsel i Grønland  , der er et rigsanliggende .

 

Dertil skal det  bemærkes at sålænge det femgår af forslaget bemærkninger at det udelukkende omhandler regulering af de natur- og miljømæssige forhold med hensyn  til snescotertrafik , og ikke det ordensmæssige  forhold , som er et  politianliggende  menr udvalget at rigsombudsmanden betænkeligheder dermed er blevet imødekommet.


Efter udvalgets opfattelse er frilandszonen åben for mennesker, dyr og planter .De rekreative områder i frilandszonen afgrænses i fuld  overensstemmelse med menneskets  behov  herfor góg andre levende ressourcers  overlevelse fremover . Derfor mener udvalget at de bedste betingelser for de miljø- og naturmæssige  forhold får de bedste vækstbetingelser også fremover, ved at man forbyder færden af snescotere overalt i frilandszonen med undtagelse af tranport ,  materiel,  proviant og fisk med mere i overenstemmelse med de kommunale og andre anvisninger herom , f.eks KNAPK´s . I det fredede område er det   dog udvalgets udgangspunkt at snescotertrafik er forbudt.

 

Vi opfordrer landstyret til at der på grund af landets geografiske forskelle  administrative reguleringer lægges en vægt på regionela ordninger  om at kommunerne  og relevante organisationer altid  først bliver  taget med på råd. Udvalget henstiller således i henhold til gældende lovgivning, at kommunerne inddrages i dene sag da den på flere punkter er et fælles kommunalt anliggende. Samtidigt henstiller udvalget at der i de kommende reguleringer

skelnes mellem de formål som snescotere anvendes til  i samordning med e n anden  relevant lovgivning , f.eks. jagtloven ,                        

 

Udvalget opfordrer også at alle udkast til bekendtgøelser  forelægges udvalget  inden  ikrafttræden under hensyn til landstingets nye forretningsorden intentioner, der har været posiotivt behandlet i tinget under landstingets  efterårssamling 1996.

 

Med disse bemærkninger indstiller et enigt udvalg at forslaget går videre til 2. behandling .

 

 

Mødeleder:

 

Landsstyremedlem Marianne Jensen  vil fremkomme med et svar

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlem for sundhed, miljø og forskning.

 

Tak  for  den meget grundige  gennemgang af forlaget  fraaudvalget og den generelle tilfredshed  med lovforslaget det giver udtrylk for en tilfredshed som jeg også bemærkede under 1. behandlingen landsstyret  har noteret sig at udvalget med tilfredshed har konstateret


at der ved en regeludarbejdelse er givet mulighed for at tilpasse  bekendtgørelser til de lokale forhold  landsstyret har endvidere bemærket sig at det  er udvlagets ønske motoriseret færdsel generelt skal forbydes i frilandszoner med undtagelser  landsstyret  vil til 3. behandlingen indarbejde dette  i bemærkningerne  til lovforslaget  . I overensstemmelse med  landstingets beslutning  på forårssamlingen 1996 vil Direktoratet for Erhver, Trafik og Forsyning  rette  henvendelse til det danske  trafikministerium med anmodning om at der tages initiativ  til at fastsætte  regler omkring færdsel med snescotere . Konkret er der fremsat ønske om rejseregistrering, krav om kørekort , samt fastsættelse  af hastighedsgrænser .

 

I henvendelse rejses spørgsmål om lovgrunlag og teknisk  gennemførelse af disse tiltag

 

Direktorattet har fra Trafikministeriet som svar på en ny forespørgsel i september måned m,odtaget oplysninger om at det på grund af stort  arbjedspres i ministeiret desværre ikke har været muligt at tage endeligt stilling til Hjemmestyrets anmsonin . Direktoratet har spurgt ministeriet om tidshorisonten for udarbejdelse af et ny regelsæt . Dette spørgsml kan ikke besvares   før  ministriet har fået en tilbagemelding fra de forskellige involverede instanser .

 

Udover fra  færdslesstyrelsen, Rigspolitichefen afventer ministeriet  således også en tilbagemelding  fra  politimesteren i Grønland  som efter ministeriets oplysninger har haft  forskellege  nordiske nummerplader til afprøvning .Resultatet  af denne afprøvning  skal  ifølge trafikministeriet danne grundlag for  den  endelige udformning   af den bekendtgørelse af registrering herunder snescoter  som har foreligget  som udkast siden begyndelsen af 1992 .

 

Jeg kan  ligeledes til landstingsmedlem Anton Frederiksen oplyse aat forrodningforslaget har været sendt til høring i samtlige  kommuner med anmodning om at lokale hundeslædeforenin­ger og snescoterforeninger bliver inddraget ligesom KNAPK er blevet hørt i  en selvstændig skrivelse .

 

Sammenfattende vil Landsstyret udtrykke sin tilfredshed med udvalgets arbejde og vil derfor, hvis Tinget tilslutter sig betænkningens indstillinger, fremlægge et lovforslag med revideret tilhørende bemærkninger, i henhold til indstillingerne i Miljø- og Fredningsudvalgets betænkning.

 

 

Niels Mattaaq, ordfører for Siumut:

 

Fra Siumut er vi glade for, at Landsstyret er tilfreds med Fredning- og Miljøudvalgets arbejde.

Fra Siumut forstår vi godt, når udvalget lægger vægt på, at der gives mulighed for at tilpasse de forskellige regelsæt til de lokale forhold.

 


Udvalget ønsker, at motoriserede færdsel generelt skal forbydes i frilandszonen. Dette ønske tilslutter vi os fra Siumut. I denne forbindelse er vi glade for Landsstyrets tilsagn om, at indarbejde dette i bemærkninger til lovforslaget i forbindelse med forslagets 3. behandling.

Vi skal imidlertid understrege, at vi fra Siumut er enig i, at der må være en mulighed for, at Hjemmestyret kan overdrage ansvaret for regelsæt og tildeling af tilladelser til kommunerne, for så vidt angår frilandszonen, udenfor byer og bygder.

 

Vi skal nævne, at vi lægger vægt på, at kommunerne selv udsteder regelsæt, som skal håndhæves og efterleves.

Lad mig til slut udtale, at vores højeste ønske er, at en af vores mangeårig kulturelle traditioner, hundeslædekørsel aldrig må forsvinde eller erstattes af motoriserede køretøjer.

Fra Siumut tilslutter vi os forslagets overgang til 3. behandling, efter indarbejdelse af de konkrete ændringsforslag.

 

 

Naimanngitsoq Petersen, ordfører for Atassut:

 

Under henvisning til Atassuts udtalelser i forbindelse med forordningsforslagets 1. behandling, udtrykker Atassut sin tilfredshed med udvalgets grundige arbejde.

Der bliver åbnet mulighed for kommunerne, til selv at fastsætte regulativer, med henblik på beskyttelse af miljøet, idet kommunerne selv ved, hvor der bør foretages indgreb for at beskytte miljøet.

 

Atassut mener, at tiden er kommet til konkretisere lovgivningen for snescooteres kørsel, eftersom brugen af snescootere i de seneste år, er steget radikalt med fare for ødelæggelser i naturen og dets dyreliv.

 

Under forslagets 1. behandling, gav Atassut udtryk for, at der er behov for at justere lovgivningen for snescootere, i tæt samarbejde med fisker- og fangerforeningerne. Her er det vigtigt for os, at sikre og beskytte vor kulturavl, nemlig hundeslædens brug til fangst og fiskeri, samt med henblik på brugen af hundeslæde til kørsel i forbindelse med turismen. Derfor bør vi søge at undgå, at den bliver udkonkurrerede af snescootere, men vi skal dog være opmærksomme på, at i tilfælde af hundeslædens utilstrækkelighed i forbindelse med transport af råvarer, at man så giver mulighed for brug af snescootere, da en presserende sag, skal have mulighed for en løsning.

 


Vi skal fra Atassut klart udtrykke, at vi i Grønland med et erhverv, der er afhængig af levende ressourcer, er det vort ansvar at sørge for fredelige områder for dyrene, og det kan vi nå ved at fastlægge bestemte ruter til snescooterne.

 

Med disse ord, tilslutter Atassut sig udvalgets indstilling om, at forslaget overgår til 3. behandling.

 

 

Maliinannguaq Marcussen Mølgaard, ordfører for Inuit Ataqatigiit:

 

Tak. Inuit Ataqatigiit har altid prioriteret beskyttelse af vores miljø og dyr, hvorfor vi sidste år stillede et forslag om undersøgelse af forureningskilderne.Det glæder Inuit Ataqatigiit, at vi nu skal til at udarbejde endnu klarere lovgivning og for brugen af snescootere.

Der er pågået en livlig debat herom de seneste år, idet uforsigtighed vil skabe risici for vor miljø og de dyr, vi ikke kan undvære.

 

Den interne trafik med snescootere i byerne, er under kommunal regi.

 

I denne lov understreges det imidlertid, at tilfældig brug af snescootere udenfor byerne er forbudt, medmindre der gives dispensation hertil fra Landsstyret, i den forbindelse er faretruende situationer for personer naturligvis noget helt andet.

 

I loven er der samtidigt total forbud mod trafik med snescootere i fredede områder. Dette er Inuit Ataqatigiit glade for, idet tilfældig trafik med disse køretøjer i de seneste år, absolut ikke har været sundt for miljøet og dyrebestanden.

 

Inuit Ataqatigiit vil i lighed med udvalget opfordre til, at man i forbindelse med udarbejdelse af retningslinier for fangst, klart og utvetydigt beskriver karakteren af brug af snescootere til fangst og transport.

 

Vi skal fra Inuit Ataqatigiit med beklagelse udtrykke, at vores forslag sidste år om num­merering af snescootere, som Landstingsmedlemmer iøvrigt var enige i, ikke er blevet til noget endnu.

 

Allerede dengang fik vi oplyst, at man afventede reaktion fra den danske Trafikminister.

Inuit Ataqatigiit skal hermed indstille, at man rykker for henvendelsen til Trafikministeren. Vi kan jo ikke vente i al evighed.

 


Slutteligt skal vi fra Inuit Ataqatigiit henstille, at bestemmelserne i denne forordning, forinden ikrafttrædelse forelægges Frednings- og Miljøudvalget

 

 

Bjarne Kreutzmann, ordfører for Akulliit Partiiat:

 

Akulliit Partiiat konstaterer med glæde, at der i den efterfølgende regeludarbejdelse, er givet mulighed for regionalt at tilpasse bekendtgørelserne til de lokale forhold og at motoriserede færdsel, generelt skal forbydes i frilandszonerne med undtagelser.

 

Akulliit Partiiat konstaterer med nogen undren, at der ikke er fremkommet svar fra de relevante instanser på det spørgsmål, der på ny er rettet i september måned. Dette spørgsmål meddeles ikke,  at kunne besvares, før tilbagemelding fra de forskellige involverede instanser.

Med henvisning til Akulliit Partiiats bemærkninger under 1. behandlingen, indstiller vi, at forslaget går videre til 3. behandling i den foreliggende form.

 

 

Anton Frederiksen, ordfører for Kandidatforbundet:

 

Henvisende til mine bemærkninger under 1. behandlingen, skal jeg fra Kandidatforbundet understrege, at vi finder det meget vigtigt, at naturen og dyrelivet skal kunne være til, uden forurening og uden unødig forstyrrelser. Derfor er det helt nødvendigt, at den pragtfulde natur, så vidt muligt forbliver uforstyrret, til glæde for alle. Derfor er det nødvendigt med naturfredningen i tankerne, at fastsætte klare regler, for den ret så udbredte anvendelse af snescootere. Det er svært i hundeslædedistriktet, at acceptere den stigende anvendelse af snescootere i forbindelse med turistarbejdet, ligesom det ikke kun bør forbydes til anvendelse i forbindelse med jagt. Derfor er jeg enig i henstillingerne fra Landstingets Miljø- og Fredningsudvalg til Landsstyret om, at det er meget vigtigt, at miljøet, naturen og alle dyrene og  vi alle, har så fredelige omgivelser som muligt.

 

Til sidst, vil jeg sige tak til Landsstyremedlemmet, fordi han i tillæg til sit svarnotat overfor mig understregede, hvilke høringer og undersøgelser, der er foretaget. Men det er beklageligt, at borgerrådet i Kangerlussuaq ikke er blevet medtaget i høringen. Da jeg lige efter 1. behandlingen i sagen blev telefonisk kontaktet af et af borgerrådsmedlemmerne, der oplyste, at høringen ikke har fundet sted, derfor ønsker jeg, at der ved alle høringer medtages alle relevante parter og at de gives en rimelig tid til besvarelserne.

 


Med disse bemærkninger, skal jeg gå ind for, at ændringsforslaget går til 3. behandlingen i sin foreliggende form.

 

 

Marianne Jensen, Landsstyremedlemmet for Sundhed, Miljø og Forskning:

 

Jeg vil gerne rette tak til ordførernes indlæg. Og jeg kan forstå på alle ordførere, at man ikke ønsker, at snescootere skal bruges til almindelig transport ude i naturen. Men jeg lægger også mærke til, at man lægger vægt på, at kommunerne samt de, der har det bedste kendskab, skal respektere deres ønske om, at have deres egne ordninger.

 

I forbindelse med min første besvarelse, har jeg ikke medtaget, at inden bekendtgørelserne bliver vedtaget, så skal det forelægges til udtalelse i udvalget, sådan som udvalget har ønsket det.

 

 

Mødeleder:

 

Således er behandlingen af punkt 20; Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljø, færdig.

 

Og de, der går ind for, at forslaget går videre til 3. behandling i sin foreliggende form, bedes rejse sig;

29,

det vil sige, at samtlige tilstedeværende går ind for det.

 

Og vi går over til punkt 17; Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om stempelafgift, det er 3. behandling.

 

Punktet sluttet.