Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordens punkt 65-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

15. mødedag, fredag den 19. oktober 2001

 

Punkt 65

Spørgsmål til Landsstyret om på hvilke måder Landstinget kan medvirke konstruktivt til at udforme lovgivningen på rensdyrjagt-området i forhold til de overordnede politiske målsætninger.

 

Per Berthelsen, spørgsmålsstiller, løsgænger:

Mit spørgsmål er tidligere blevet besvaret blandt andet af tidligere Landsstyremedlem Simon Olsen, ligesom det nuværende Landsstyremedlem har besvaret mig, og jeg har sagt tak for deres besvarelser, men jeg har dog en lille uddybning.

Baggrunden for det stillede spørgsmål er den udtalte utilfredshed der er i visse grupper af vort samfund, der mener at de uberettiget afskæres fra deltagelse i rensdyrjagten, fordi retten til nedlæggelse af rensdyrgruppen relateres til et krav om fast bopæl i kommunen i en længere periode.

Regelsættet har efter min opfattelse vist sig uhensigtsmæssigt i forbindelse med personer der midlertidigt påtager sig arbejde og ophold uden for egen kommune, samt for personer der efter studieophold uden for Grønland vender tilbage hertil. jeg har til mit spørgsmål vedlagt kopi af mine til Landsstyret om dette emne tidligere spørgsmål, da man i besvarelsen ikke har taget stilling til det centrale spørgsmål, hvorfor jeg har fremsat nærværende yderligere spørgsmål, da jeg også tidligere under vores debatter om rensdyrjagten har sagt, at jeg også mener, at uddannelsessøgende på ferie, hvordan man vil rette op på dette problem.

Spørgeren er kommet ind i et spørgsmål der ikke vedrører spørgsmålet. Taleren er kommet langt ud over sit spørgsmål. Jeg glemte at sige, at forespørgeren kun havde 4 minutter til rådighed.

Så er det Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Bygder, Hans Enoksen.

Hans Enoksen, Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Bygder:

Landstingsmedlem Per Berthelsen har fremsat et spørgsmål om Landsstyret har planer om ændre reglerne indenfor rensdyrjagt. Forespørgslen er af Formandskabet blevet henvist til mit landsstyreområde til besvarelse.

Og i spørgsmålet er det understreget, at der i befolkningen er utilfredshed med om reglerne omkring rensdyrjagten, og dertil er det blandt andet blevet understreget, at det ikke er rimeligt, at arbejdere der arbejder midlertidigt i en anden kommuner ikke har mulighed for at få tildelt rensdyrlicens i den kommune, hvori de udfører et arbejde. Som det allerede er oplyst i et svar af 15. august 2001 omkring et lignende spørgsmål om samme emne, kan Landsstyret ikke uden videre ændre bekendtgørelsen, således at bestemte grupper personer, som tilfældigvis af gode grunde opholder sig i en anden kommune kan få tildelt rensdyrlicens.

Dette skyldes blandt andet, at flertallet i Landstinget under forårssamlingen 2001 ønskede fortsættelse af kvotesystemer i forhold til kommunerne. Derefter kan kommuner selv fordele tildelingen af licenser til dem der har ansøgt, og opfylder betingelserne for at få tildelt licens.

Landstingets beslutning om at beholde kvotesystemet blev ligeledes taget for at sikre, at hvert rensdyrdelbestand blev udnyttet optimalt.

Landsstyret kender ikke omfanget at det i forespørgslen nævnte problem i forhold til fritidsjægerne, da selv kommuner og organisationer som Landsstyret samarbejde med på dette område ikke har fremsat dette problem tidligere. Dertil kendes derfor heller ikke omfanget af denne administrative byrde en sådan ordning kan afstedkomme, hverken i hjemmestyret og i kommunerne, hvorfor jeg ikke på nuværende tidspunkt har grundlag nok for at ændre de gældende regler.

De skriver endvidere at det er urimeligt for de personer, der tager på uddannelse uden for landet, at de ikke kan opfylde kravet til at få tildelt licens når de returnere til deres land efter flere års uddannelse. Dette problem hænger sammen i en bestemmelse i Landstingsloven om Fangst og Jagt, og Landsstyret har til denne efterårssamling fremsat et ændringsforslag til Landstingslov om Fangst og Jagt, som tager hensyn til problemet, og ved vedtagelse af nævnte forslag kan Landsstyret afhjælpe problemet, og jeg håber at besvarelsen er dækkende

for Deres spørgsmål. Tak.

Så er det spørgsmålsstilleren for en ganske kort bemærkning.

Per Berthelsen, spørgsmålsstiller, (S):

Jeg tager vel imod Landsstyremedlemmets besvarelse, fordi jeg er glad for den foreslåede ændring, men jeg mener, at vi til stadighed må sikre, at vi i forbindelse med vores lovgivningsarbejde også tager forskellige ting, forhold der sker uden for Grønland i indtægt, når vi udarbejder lovgivningen.

Det hele bør hænge sammen, hvorfor man også for at sikre, at man i forbindelse mobiliteten i Grønland, arbejdskraftens mobilitet, at man så vidt muligt ikke fratager disse rettigheder bare fordi de flytter til en anden kommune. Men jeg håber, at jeg har givet dette problem videre, ligesom jeg også vil give den tanke videre, at også uddannelsessøgende på ferie måske også bør kunne få uddelt licens til rensdyrjagt, således at de kan være hjælp til deres familier måske.

Ole Lynge, Landstingsformand:

Således er vi færdige med behandlingen af punkt 65.