Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 26-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4.  mødedag - mandag den 17. maj 1999

 

Punkt 26

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens ' 30 om, at  Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1 i 1998 om at henstille til Færøernes Landsstyre, Islands regering og Grønlands Landsstyre, at der oprettes en vestnordisk kulturfond til støtte for nationernes kulturelle samarbejde.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand, fremlægger forslaget.

 

Her i punkt 26, så er jeg formand for Vestnordisk Samarbejdsråd som består af Anders Andreassen, Lars Karl Jensen, Tommy Marø, Otto Steenholdt og Anthon Frederiksen og det er så på vegne af dem, jeg skal fremsætte mit forslag.

 

Vestnordisk Råd vedtog på sit årsmøde i 1998, den ved forslaget vedlagte, rekommandation om at henstille til Færøernes Landsstyre, Islands regering og Grønlands Landsstyre, at der oprettes en vestnordisk kulturfond til støtte for nationernes kulturelle samarbejde.

 

Baggrunden for rekommandationen er, at der er behov for et mangfoldigt kulturelt samarbejde mellem de vestnordiske lande. I en verden, der i stadig stigende grad internationaliseres, er det af stor betydning for den vestnordiske fælleskulturs overlevelse, at der skabes de bedste rammer for kulturelt samarbejde i Vestnorden. Oprettelsen af en vestnordisk kulturfond kan bidrage hertil.

 

Ifølge den vedlagte rekommandation fra Vestnordisk Råd skal Fondens disponible kapital anvendes til at støtte vestnordiske samarbejdsprojekter indenfor områder som kultur, uddan­nelse, forskning samt skole- og idrætssamarbejde. Af det vedlagte forslag fremgår, hvorledes Rådet mener, at Fonden skal finansieres, hvorledes dens vedtægter udarbejdes og hvordan dens bestyrelse skal sammensættes.

 

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller overfor Landstinget at tilslutte sig rekommandationen, således den formelt kan overbringes Landsstyret til videre foranstaltning. Tak.

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskninger, der kommer med en besvarelse.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Som landsstyremedlem  for Kultur, Uddannelse og Forskning er det mig en glæde at konsta­tere, at man i forbindelse med Vestnordisk Råds sidste møde har drøftet flere forslag til øget samarbejde indenfor kultur og undervisning.

 


I den forbindelse kan det oplyses, at der i forvejen finder en del samarbejde sted. Noget er formaliseret, og en stor del foregår mellem organisationer, institutioner og enkeltpersoner.

 

I 1996 blev en aftale om samarbejde  indgået mellem de tre lande. Aftalen blev indgået med virkning fra den 1. januar 1997 for en 3-årig periode.

 

Formålet med aftalen er at øge og styrke samarbejdet de tre lande imellem indenfor kultur, uddannelse og forskning, således at kreativiteten og kvaliteten i samarbejdet kan udvikles til gavn og nytte for alle tre lande. Dette forsøges opnået ved fælles finansiel, informativ og koordinerende indsats inden for områderne.

 

Udmøntningen af aftalen sker ved, at der for hvert af de tre år vælges et indsatsområde, hvortil der gives økonomisk støtte til oprettelse af netværk samt udveksling af erfaringer og viden. Det er intentionen, at der derved skabes de nødvendige kontakter m.v., der gør, at samarbejdet kan fortsætte ud over det år, hvor området har haft særlig opmærksomhed.

 

Denne model blev blandt andet valgt på baggrund af erfaringer fra andre aftaler, der er meget bredere formuleret. Erfaringerne har således vist, at de forventninger, som indgåelse af en aftale skaber i de forskellige berørte miljøer og lande, ofte ikke bliver indfriet. Det kan  blandt andet skyldes, at de nødvendige ressourcer såvel økonomisk som menneskeligt ikke er tilstede, når aftalen er for bredt formuleret.

 

Det  første år var indsatsområdet kunsthåndværk. Der  blev i den forbindelse afholdt et symposium på Færøerne. Færøerne blev valgt som værtsland for dette område, da Island og Grønland havde en del viden og erfaringer  at give Færøerne på netop dette område.

 

I 1998 var indsatsområdet  musikskoleundervisning. Som det  vil være mange bekendt, blev der afholdt en konference og et musikskoleelevtræf her i Nuuk i efteråret 1998. Det foreløbige resultat af dette er en rapport, som skal danne grundlag for det videre arbejde med oprettelsen af musikskoleaktiviteter i Grønland. Indsatsområdet var ønsket  af Grønland for at kunne drage nytte af de erfaringer, som Færøerne og Island har på dette område.

 

I 1999 er indsatsområdet forskning, og planlægningen af en konference i efteråret i Akureyri på Island pågår i øjeblikket gennem et samarbejde mellem universiteterne i Akureyri, Thorshavn og Nuuk. På konferencen vil man beskæftige sig med forskning om samfundene i Vestnorden.

 


I henhold til aftalen skal samarbejdet evalueres i år . På baggrund af denne evaluering skal der tages stilling til, under hvilken form, samarbejdet skal fortsætte.

 

Uden at drage konklusioner på forhånd kan det oplyses, at Landsstyret er af den opfattelse, at samarbejdets form har været god, og at det forventes at der kan blive enighed om, at aftalen forlænges, eventuelt med mindre ændringer, og med nye indsatsområder.

 

Nærværende forslag om et konkret samarbejde om en vestnordisk kulturfond bør forinden endelig vedtagelse drøftes i forbindelse med evalueringen af det omtalte samarbejde. Værdien af en fond som den foreslåede kan for eksempel være, at projekter der eventuelt kan få  mindre støtte herfra, samtidig får åbnet dørene til større fonde, der forudsætter national og regional medfinansiering.

 

På nuværende tidspunkt kan jeg imidlertid ikke sige noget om mine vestnordiske kollegers holdning til ideen og deres muligheder for finansiering. Der er derfor behov for en drøftelse af, hvorvidt en eventuel fond kan kombineres med de midler, der  nationalt er afsat til samarbejdet. Desuden er der også behov for at få undersøgt behovet for en sådan fond i forhold til behovet for nationale midler.

 

Landsstyret skal derfor indstille, at Landstinget tilslutter sig, at forslaget tages op til drøftelse med  Færøerne og Island i forbindelse med evalueringen af den gældende samarbejdsaftale, og at Landsstyret efterfølgende forelægger Landstinget et forslag til etablering og finansiering af en fond, hvis der opnås enighed med de andre lande herom. Tak.

 

Og vi går nu videre til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 

Lars Karl Jensen, Siumut.

Der er udarbejdet 3 rekommandationer i forbindelse med Vestnordisk Råds møde i juli i Illulissat til Færøernes Landsstyre, Islands regering og Grønlands Landsstyre.

 

Siumut deltog i Vestnordisk Råds møde og har igennem sin repræsentant allerede støttet rekommandationerne fuldt ud og altså nu fremlagte rekommandation og oprettelse af en Vestnordisk kulturfond.

 

Der fremgår af Landsstyrets svarnotat, at samarbejdet imellem de vestnordiske lande inden for kultur, uddannelse og forskning er under evaluering, herunder vurdering af bedre tilskudsmu­ligheder. Siumut tager besvarelsen til efterretning.

 


Siumut værdsætter, at disse landes regeringer tilvejebringer alle slags muligheder for, at befolkningen i disse lande kan samarbejde inden for uddannelse, forskning, idræt og andre områder.

 

Siumut er tilfredse med at Landsstyret vil arbejde videre med rekommandationen fra Vestnor­disk Råd om oprettelse af en Vestnordisk kulturfond. Vi håber således derfor også at regerin­gerne på Island og Færøerne vil være lige så imødekommende for forslaget.

 

Afslutningsvis skal vi fra Siumut blot gentage, at Siumut fuldt ud tilslutter sig forslaget og hilser Landsstyrets besvarelse herom velkommen. Tak.

 

Otto Steenholdt, Atassut.

Hr. formand. Årene går hurtigt, det er 14 år siden, at vi etablerede Vestnordisk Råd for 14 år siden gennem Nordisk Råd.

 

Som det fremgår af det fremlagt, blev det fremlagte forslag godkendt af 3 landes delegerede under enhed sidste år under mødet i Illulissat og de delegerede lovede hinanden, at de ville fremlægger dem til deres egne regeringer til godkendelse.

 

Vi fra Atassut har ikke påført forslaget videre bemærkninger, men vi vil under fuld enighed, indstille, at det samlede Landsting godkender forslaget. Fondets formål og handlingsplaner er meget tydelige af det fremlagte, hvordan den skal finansieres, hvordan reglerne skal udformes samt hvordan bestyrelsen skal sammensættes.

 

Med henvisning til indstillingerne godkender vi det fra Atassut og når det samlede Landsting har godkendt den, godkender vi ligeledes fra Atassut, at forslaget videresendes til Landsstyret til viderebehandling.

 

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

I henhold til Vestnordisk Råds rekommandation nr. 1 om forslag til landstingsbeslutning om at Landstinget anbefaler Landsstyret, om at oprette Vestnordisk kulturfond vil vi i Inuit Ataqatigiit støtte forslaget fuldt ud.

 

Inuit Ataqatigiit regner med, at en sådan oprettelse af en fond vil medføre styrkelse af samarbejdet i Vestnorden, især m.h.t. samarbejdet omkring teatervirksomhed og filmproduk­tion, således kan man komme nærmere ind på ønsker fra teaterne og filmproducenterne i Grønland, nemlig om at oprette en film fond.

 


Med disse korte ord og i et håb om et nært samarbejde fremover, vil vi anbefale forslaget. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vi skal fra Kandidatforbundet give udtryk for, at vi vil indstille til Landstinget om fuldt ud, at støtte henstillinger fra Vestnordisk råd til de respektive myndigheder i de 3 medlemslande vedrørende rådets 3 rekommandationer.

 

Og afslutningsvis skal vi understrege, at punkterne 26 og 27 vil bliver kommenteret under et under behandlingen af punkt 28. Tak.

 

Og så er det Landstingsformanden, der kommer med en besvarelse.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Ganske kort. Der er vist ingen grund til at komme med lange bemærkninger fordi der er så stor enighed blandt partierne og Kandidatforbundet.

 

Og vi er glade for, at partierne og Kandidatforbundet hilser dette så godt og jeg skal meddele, at Vestnordisk Råd næste session vil foregå på Island og i år vil vi lave nyt, hvor vi indkalder Islands Statsminister, således at han deltager i vores møde. Tak.

 

Og Landsstyremedlemmet for kultur, Uddannelse og Forskning kommer med en besvarelse-

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Jeg siger tak til den helt klare støtte både fra partierne og Kandidatforbundet og jeg har ikke undladt at bemærke, at Inuit Ataqatigiit særskilt har fremført et ønske om, at man også ser styrkelse af samarbejde omkring teater og filmproduktion.

 

Og det er glædeligt at partierne og Kandidatforbundet støtter det i enighed. Tak.