Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 27-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

4.  mødedag - mandag den 17. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 27,

Beslutningsforslag i henhold til forretningsordenens ' 30, om at  Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 2 i 1998 om at henstille til Færøer­nes Landsstyremand for Kultur og Undervisning, Islands Minister for Uddannelse, Forskning og Kultur samt Grønlands Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning, at der nedsættes et arbejdsudvalg, som skal fremlægge forslag om, hvordan man kan forstærke idrætssamarbejdet mellem de vestnordiske lande.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand og grønlands Delegationsformand på Vestnor­disk Råd.

 

Jeg skal nu fremlægge rekommandation nr. 2.

 

Vestnordisk Råd vedtog på sit årsmøde i 1998, den ved forslaget vedlagte, rekommandation om at henstille til Færøernes Landsstyremand for Kultur og Undervisning, Islands Minister for Uddannelse, Forskning og Kultur samt Grønlands Landsstyremedlem for Kultur, Uddan­nelse og Forskning, at der nedsættes et arbejdsudvalg, som skal fremlægge forslag om, hvordan man kan forstærke idrætssamarbejdet mellem de vestnordiske lande.

 

Baggrunden for rekommandationen er, at et samarbejde, som skitseret i rekommandationen, anses for at kunne være til gavn for organisationerne i landene og vil kunne styrke dem overfor omverdenen. Vestnordisk Råd finder, at et forstærket idrætssamarbejde mellem de vestnordiske lande, som skitseret i rekommandationen, ydermere kan bidrage til en endnu stærkere vestnordisk identitet.

 

Landstingets delegation i Vestnordisk Råd indstiller overfor Landstinget at tilslutte sig rekommandationen, således den formelt kan overbringes til Landsstyremedlemmet  for Kultur, Uddannelse og Forskning til videre foranstaltning. Tak.

 

Nu kommer Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning med en besvarelse.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for kultur, Uddannelse og Forskning.

Dette beslutningsforslag omhandler nedsættelse af et arbejdsudvalg, der skal se på mulighe­derne for et forstærket idrætssamarbejde i Vestnorden. Inden jeg går over til at kommentere det konkrete forslag, skal jeg tillade mig at henvise til forrige punkt på dagsordenen, - punkt 26, hvorunder jeg orienterede om samarbejdsaftalen mellem Island, Færøerne og Grønland på kultur, uddannelse og forskningsområderne. Jeg vil derfor ikke her  medtage en status på det eksisterende samarbejde men udelukkende kommentere idrætssamarbejdet.

 


Gennem Grønlands deltagelse i Nordisk Fælleskomité for idræt er vi i dag allerede i kontakt med Island og Færøerne. Fælleskomiteen  mødes én gang om året for blandt andet at diskutere fælles værdigrundlag og organisationsproblemer.

 

Nordisk Fælleskomité har også taget initiativ til afholdelse af Nordisk Idræts- og kulturfesti­val, der netop i år afholdes her i Grønland. Festivalen afholdes på skift mellem de vestnordi­ske lande. Den første festival blev afholdt sidste år på Island.

 

Direktoratet har haft kontakt med Grønlands Idrætsforbund, der er meget interesseret i et tættere formaliseret samarbejde.

 

Idrætsforbundet kan bekræfte, at det sportslige styrkeforhold med idrætsudøverne i de vestnordiske lande  i dag  inden for mange idrætsgrene er meget jævnbyrdigt. Denne jævnbyr­dighed kan være en væsentlig drivkraft for at dygtiggøre sig og yde sit bedste, når sportsfolk fra vestnorden mødes.

 

Der er også idrætsgrene i de enkelte lande, som der er lange traditioner for at dyrke i det pågældende land, men som ikke er så udbredte i de andre lande. Gennem et tættere samarbej­de kan man drage nytte af hinandens viden og erfaringer og dermed være med til at udvikle idrætten.

 

Et tættere samarbejde kan også være med til at styrke den vestnordiske identitet, som vi igen kan drage nytte af i det nordiske samarbejde, hvor vi ofte har fælles interesser på grund af vores geografiske placering.

 

Som jeg  gjorde opmærksom på under punkt 26 skal den eksisterende samarbejdsaftale på blandt andet kulturområdet evalueres i år, og Landsstyret skal derfor anbefale, at Landstinget tilslutter sig Vestnordisk Råds anbefaling. Jeg vil derefter tage kontakt til mine vestnordiske kolleger og indstille, at anbefalingen tages op i forbindelse med evalueringen af aftalen og ved udvælgelsen af nye indsatsområder.

 

I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at hvis idrætten vælges som indsatsområde, kan det indledende arbejde med nedsættelse af en arbejdsgruppe finansieres af de midler, der er afsat på finanslovens hovedkonto 40.14.14. Kultur- og folkeoplysning til samarbejdet med Færøerne og Island. Tak.

 

Og vi går over til partiernes og Kandidatforbundets ordførere.

 


Lars Karl Jensen, Siumut.

Siumut har til forslag til nedsættelse af et arbejdsudvalg som skal fremlægge forslag om, hvordan man kan forstærke idrætssamarbejdet mellem de vestnordiske lande følgende bemærkninger.

 

Idet vi både kan lide og støtter idræt fra Siumut værdsætter vi også at idræt udførelse i forebyggelsesøjemed i forhold til børn, unge og andre, der ønsker sund beskæftigelse.

 

Vi ønsker, at disse muligheder og tilbud løbende opjusteres og vi vil fra Siumut deltage i dette arbejde.

 

Grønlands Idrætsforbund har 8 forskellige specialforbund som medlemmer, i de senere år, og når man medtager alle sportsforeninger kan vi være stolte af, at Grønlands Idrætsforbund har mellem 12-13000 medlemmer.

 

I de seneste år har vi oplevet, at grønlandsk sportsudøvere klarer sig bedre og bedre i de internationale idræftsarenaer. Det ønsker vi fortsat udbygget bl.a. ved idrætsarrangementerne mellem vores naboer Island og Færøerne bliver flere og koordineret til gavn for vores idrætsudøveres udvikling, således at de kan klare sig endnu bedre internationalt.

 

Derfor mener vi i Siumut, at det er yderst vigtigt, at vi i forbindelse med forslaget støtter forslaget om nedsættelse af et arbejdsudvalg, der skal fremkomme med forslag til, hvorledes vi kan styrke idrætssamarbejdet i de vestnordiske lande.

 

Vi vil opfordre til, at Grønlands Idrætsforbund inddrages i dette arbejde. Vi vil også foreslå, at idrætsforbundene fra disse 3 lande mødes, således at de overfor regeringerne kan fremkomme med forslag om, hvorledes samarbejdet kan styrkes, set ud fra deres synspunkter.

 

Med disse bemærkninger fra Siumut tilslutter vi os nærværende rekommandation, der indeholder , at der nedsættes arbejdsudvalg, der skal fremkomme med forslag til styrkelse af idrætssamarbejdet i Vestnorden.

 

Afslutningsvis regner vi med, at det er Landsstyreområdet for Kultur, Uddannelse og Forskning, der på vegne af Grønland skal varetage forslagets gennemførelse. Tak.

 

Gudmand Rasmussen, Atassut.

Vi har korte bemærkninger til rekommandation nr, 2 fra Vestnordisk Råd. Vi har i Atassut drøftet indstilling nr. 2 fra 1998 om samarbejde fra Vestnordisk Råd


Vi betragter emnet som værende værdifuldt og vi meddeler vores fulde tilslutning til dette uden at give yderligere bemærkninger.

 

Som bekendt har det grønlandske idrætsliv fået større behov for samarbejde med udlandet. Som sagt tilslutter vi os emnet uden at give yderligere bemærkninger. Tak.

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

I henhold til Vestnordens Råds rekommandation nr. 2 foreslås det, at der nedsættes et arbejdsudvalg, der skal udarbejde forslag til samarbejdets styrkelse vedrørende sporten mellem vestnordiske lande, og det vil Inuit Ataqatigiit støtte fuldt ud.

 

Inuit Ataqatigiit går helhjertet ind for en god udvikling af sporten i Grønland og vi mener, at de nærmeste samarbejdspartnere i den forbindelse skal være de vestnordiske lande.

 

Sportsudøvere i Grønland som efterhånden opnår større konkurrenceevne på internationalt plan har behov for at dyste med sportsudøvere fra andre lande og dermed deltage i disse stævner rundt omkring i verden, således at de på den måde kan opnå muligheder for videreud­vikling og forbedring af deres resultater.

 

Med disse korte bemærkninger vil vi støtte forslaget, idet vi betragter nedsættelsen af en arbejdsudvalg er vigtigt, for at forstærke idrætssamarbejdet mellem de vestnordiske lande. Tak.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Vi skal fra Kandidatforbundet give udtryk for, at vi vil indstille til Landstinget om fuldt ud, at støtte indstillingerne fra Vestnordisk Råd til de respektive myndigheder i de 3 medlemslande vedrørende Rådets rekommandation nr. 2. Tak.

 

Landstingets formand kommer med en besvarelse.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Jeg siger tak. Jeg vil bare sige som under forrige punkt, fordi der er ingen grund til at holde en længere tale,  fordi samtlige partier i Landstinget er enige, og vi kan så derfra udlede, at den opfordring vi er kommet med vedrørende Vestnordisk Råd, som vi så vil indstille overfor Landsstyret og der agter Landsstyret, så at imødekomme Landstingets opfordring, og det vil jeg så gerne takke for på vegne af de andre medlemmer af Vestnordisk Råd.

 


Og så er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse og Forskning, der kommer med en besvarelse.

 

Lise Skifte Lennert, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse og Forskning.

Jeg vil også gerne sige takke for den støtte, der er kommet fra partierne, og fra Kandidatfor­bundet, og det ønske der er kommet fra Siumuts ordfører om, at idrætsorganisationerne eller de 3 organisationer fra de nævnte lande holder møde for at styrke samarbejdet, og den opgave vil jeg påtage mig. Tak.