Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 53-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

7. mødedag, tirsdag den 25. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 53;

Hjemmestyrets udtalelse vedrørende forslag til Folketingslov om foranstalt­ninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. September 1996 om et altomfat­tende forbud mod atom-prøvesprængninger

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.

 

Indledningsvis vil jeg gerne takke Landstingets Præsidium for at det har imødekommet Landsstyrets ønske om at få indeværende punkt på Landstingets dagsorden af hensyn til det forhold, at Folketinget ultimo maj tredjebehandler forslag til Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat om et altomfattende for-bud mod atom-prøvesprængninger. Traktaten forefindes endnu ikke på grønlandsk, men et resumé på begge sprog er uddelt til Landstingets medlemmer.

 

Den foreliggende danske følgelovgivning, som Landstinget nu skal tage stilling til, skal give lovhjemmel til, at inspektører fra Det Tekniske Sekretariat under Den Forberedende Atomprø­vestopkommission, eventuelle observatører fra øvrige deltagerstater, samt danske repræsentan­ter kan udføre internationale inspektioner inden for det danske rige med det formål at afklare, om en prøvesprængning er blevet gennemført i strid med traktaten, og i muligt omfang at indsamle data, som vil kunne medvirke til at identificere en mulig overtræder af traktatens altomfattende forbud.

 

Udenrigsministeriet oplyser, at Det Tekniske Sekretariat ønsker at udføre en inspektion i Grønland til sommer. I den forbindelse ønsker Udenrigsministeriet oplyst, om Hjemmestyret er indforstået med, at arbejdet med målestationerne kan udføres på grundlag af eksekutivsekre­tær Wolfgang Hoffmanns brev, skrevet på engelsk, af 10. februar 1999 til udenrigsminister Niels Helveg Petersen indtil en aftale mellem Den Forberedende Atomprøvestopkommission og den danske regering vedrørende udførelsen af aktiviteter er indgået.

 

Jeg kan overfor Landstingets medlemmer oplyse, at jeg set i lyset af sagens tekniske og formelle karakter har tilskrevet udenrigsminister Niels Helveg Petersen om Landsstyrets forståelse for Det Tekniske Sekretariats anmodning.

 

Med disse ord overlader jeg sagen til Landstingets velvillige behandling og skal på vegne af Landsstyret indstille at:

 

1) Grønlands Hjemmestyre giver sit samtykke til, at Lov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers traktat af 24. september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøve­sprængninger, skal gælde for Grønland;


2) Grønlands Hjemmestyre erklærer sig indforstået med, at arbejdet med målestationerne indtil videre kan udføres på grundlag af eksekutivsekretær Wolfgang Hoffmanns brev af 10. februar 1999 til udenrigsminister Niels Helveg Petersen, indtil bemeldte aftale er indgået; samt

 

3) Grønlands Hjemmestyre anmoder Udenrigsministeriet om at man sender bemeldte aftaleud­kast til høring til Hjemmestyret. Tak.

 

Og vi går nu over til partiernes ordførere.

 

Jørgen Wæver Johansen, Siumut.

Siumut har følgende bemærkninger til de indstillinger fra Landsstyret som vi tilslutter os.

 

Indledningsvis kan vi sige, at vi fuldt ud tilslutter os, at Grønland tiltræde De Forenede Nationers Traktat. Vi er nemlig ikke i tvivl om, at i medfør af traktaten på sigt kan opnåes en mere fredelig verden, og i Siumut værdsætter vi, at Grønland deltager i et.

 

Siumut er indforstået med, at der indgåes midlertidig ordning indtil bemeldte aftale er indgået. Endvidere er vi enig i, at der overfor Udenrigsministeriet rejses ønske om, at det endelige udkast fremsendes Hjemmestyret m.h.p. udtalelse.

 

Med disse ord erklærer vi, at Siumuts fuldt ud støtter Landsstyrets indstillinger. Tak.

 

Otto Steenholdt, Atassut.

Med udgangspunkt i resumeet fra forliget som man har uddelt til landstingsmedlemmerne vil vi fra Atassuts side udtale os følgende. Vi håber at resumeet er lavet uden undtagelse, at så vigtige aftaler.

 

Men fra Atassuts side synes vi det er ærgerligt, at sådan en vigtig aftale ikke er oversat til vores sprog, den dag i dag. Vi håber meget på, at aftalen vil blive oversat til vores eget sprog snarest og derefter håber vi at man vil offentliggøre oversættelsen.

 

Vi fra Atassuts side er fuldstændig overbevist om, at vi det samlede grønlandske folk, er imod enhver atom-prøvesprængning. Med dette udgangspunkt skal vi fra Atassut fuldt ud støtte denne grundholdning.

 


Ønsket om undersøgelsesrejse til Grønland fra Udenrigsministeriets side støtter vi fuld ud fra Atassuts side, men det skal ikke skjules, at vi i Grønland har været imod den omfattende omtale omkring opbevaring af atomvåben i Thule, samt nedstyrtning af fly medbringende atombomber og derfor skal Atassut på ny fremkomme med sit gamle ønske, nemlig at atombomber hverken skal opbevares eller skal prøvesprænges i Grønland.

 

Vi fra Atassut er allerede spændte på, at høre den rapport som sommerens undersøgelseshold vil fremkomme med. For selvom der aldrig har været forsøgt med prøvesprængninger i Thule, så er alle mulige andre oplysninger omkring emnet meget relevante for Grønland og med disse ord skal Atassut erklære sig enig i de 3 afsnit i fremlæggelsen.

 

Vi skal påny fremkomme med ønsket om snarest oversættelse af aftalen til Grønlandsk. Vi skal endvidere fremkomme med kravet om til oversætteren, at benævnelser på Grønlandsk skal benyttes i oversættelsen, for referatet med grønlandsk og dansk tekstlyd vil være meget bedre, såfremt den er oversat som referatet med grønlandsk og dansk tekst er omdelt til

landstingsmedlemmerne.

 

Maliinannguaq Marcussen Mølgaard, Inuit Ataqatigiit.

Selvom Grønland aldrig har været indblandet i større forskellige krige eller lignende, så er Grønland placeret i et strategisk vigtigt sted. Som bekendt er der en amerikansk militærbase i Grønland, som er en af de vigtigste placerede militærbaser i hele verden.

 

Vi har i Grønland ingen myndighed overfor militær og andre udenlandske anliggender, men på baggrund af uheldige hændelser, som er sket uden vores viden, har Landsstyret og det Udenrigspolitiske- og Sikkerhedspolitiske Udvalg klart kræve at vi skal orienteres om beslutninger, der vedrører Grønland.

 

På baggrund af det er omtalte spørgsmål rejst i Grønland. Her er der et ønske om, at installere måleudstyr i Grønland for at kontrollere om der er foretaget eller om der bliver foretage atom-prøvesprængninger. Derudover vil man forbyde atomprøvesprængninger i Grønland.

 

Naturligvis for denne nødvendige lovhjemmel os til at tænke på, at der er opstået mistanke om, at der er foretaget eller kan foretages atomprøvesprængninger i Grønland. Men vi er opmærk­somme på, at denne lovgivning har baggrund i FN=s traktat af den 24. September 1996 om altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger og den er så omfattet 44 nationer.

 

Det fremgår også, at udfra disse 44 nationer har 3 lande, nemlig Indien, Pakistan og Nordkorea endnu ikke underskrevet traktaten. Idet det grønlandske samfund aldrig har accepteret alt om nukleare forhold finder Inuit Ataqatigiit det naturligvis hensigtsmæssigt, at vi støtter dette forbund og vi viser vores vilje her til.

 


Dog vil Inuit Ataqatigiit beklage, at Danmarks udenrigsministers henvendelse til De Forenede Nationer er modtaget af os kun i den engelske version, og vi vil kræve sådanne vigtige skrivelser uddeles til Landstinget i oversat stand.

 

Til slut vil vi nævne, at Inuit Ataqatigiit finder det vigtigt, at Grønland i fremtiden opnår større medindflydelse i sager vedrørende udenrigsanliggender. Det skal jo ikke være sådan at vi kun betragtes som et folk, der blot skal informeres om, hvad der sker i denne verden, på trods af at Grønland er placeret et vigtigt sted set med verdenssamfundets øjne.

 

Med disse bemærkninger støtter vi Landsstyreformandens henstillinger. Tak.

 

Mogens Kleist, Kandidatforbundet.

Vi har fra Kandidatforbundet følgende korte bemærkninger til Landsstyreformandens forelæggelse af sagen.

 

Vi er enig i Landsstyreformandens forelæggelse af Hjemmestyrets udtalelse til ikrafttræden på Grønland til forslag til Folketingslov om foranstaltninger i medfør af De Forenede Nationers af den 24.september 1996 om et altomfattende forbud mod atomprøvesprængninger samt at Hjemmestyret erklærer sig indforstået med, at arbejdet med målestationerne indtil videre udføres på grundlag af eksekutivsekretær Wolfgang Hofmanns brev af 10. februar 1999 fra Udenrigsministeren og at vi går ind for Landsstyreformandens brev til Udenrigsministeren om forståelse for og tiltrædelse af Det Tekniske Sekretariats anmodning.

 

Og endvidere samt, at Hjemmestyret anmoder Udenrigsministeriet om, at man sender omtalte aftaleudkast med bemærkninger til Hjemmestyret.

 

Til slut skal vi fra Kandidatforbundet anfører, at vi finder det beklageligt, at der ikke har været kontakt til det grønlandske Landsstyre og Landsting inden sagens 1. behandling, da dette ville have været rimeligt og godt efter sagens natur.

 

Med disse bemærkninger går vi ind for Landsstyreformandens bemærkninger i sagen og tager dem til efterretning. Tak.

.

Og så er det Landsstyreformanden.

 

Jonathan Motzfeldt, Landsstyreformand.


Jeg er glad for den positive modtagelse, og hvis jeg starter med det sidste, så har Kandidatfor­bundets ordfører og Inuit Ataqatigiit og ligeledes andre beklaget, ligeledes Otto Steenholdt og andre partier beklaget, at man er ked af, at dokumenterne ikke er oversat til Grønlandsk.

 

Og i juli måned i forbindelse med vores fornyelse af vores samarbejde, så har jeg sagt, at det danske oplæg skal være oversat til grønlandsk når det sendes her til. Den danske regering har ikke kunne klare denne opgave, undskyld Otto Steenholdt, at jeg kaldte den for danskere.

 

Atassuts ordfører foretrække betegnelsen ............., vi kalder. ............ en generel betegnelse for alle fremmede, danskere er danskere og når man siger danskere, så ved vi, hvor de kommer fra.

 

 

Derfor er vi mange som bruger dette ord - danskerne, danskerne har meddelt det og det, den danske regering.

 

M.h.t. de ting der er nævnt i Wolfgang Hofmanns meddelelse målestationer o.lign., dette udstyr har man brugt eller drøftet i Kangerlussuaq sidste år i Udenrigspolitisk Udvalg, f.eks. det udstyr der bruges til at måle eventuelle atomprøvesprængninger der foregår ulovligt.

 

Og såfremt det der efterlyses her, at man yder den fornødne bistand, og jeg vil så bruge den´anledning til at komme med understregning af, at de ting, der kommer fra den danske regering, skal sendes her til i oversat stand. At vi vil gerne tilbage til denne sag i juli måned i vores møder. Tak.

 

Johan Lund Olsen, Landstingsformand.

Der er ikke andre der har bedt om ordet, men fra Formandsskabet vil jeg også lægge vægt på, at sige, at det er ærgerligt, at sådanne sager når så sent til Landstinget, så kan man i mange tilfælde ikke nå, at få dem oversat til grønlandsk og det er meget beklageligt.

 

Folketinget og Landstingets Formandsskab mødes engang årligt, så vil vi i forbindelse med det årlige møde i august, vil vi arbejde for, at vi indgår en nærmere aftale herom.