Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 54-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 54;

Forespørgsel i henhold til Landstingets Forretningsordens ' 42, stk. 2: Hvordan fungerer det praktiske arbejde omkring AIDS-linien ? Hvordan finansieres arbejdet ? Er det Landsstyremedlemmets vurdering, at arbejdet omkring AIDS-linien fungerer efter hensigten ? Hvilke initiativer er der taget med hensyn til folkeoplysning om HIV/AIDS ud over AIDS-linien ?.

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

I henhold til Landstingets Forretningsorden ' 42, anmoder jeg Landsstyremedlemmet for Sundhed om, at besvare følgende spørgsmål vedrørende AIDS-linien:

 

Hvordan fungerer det praktiske arbejde omkring AIDS-linien ? Hvordan finansieres arbejdet ? Er det Landsstyremedlemmets vurdering, at arbejdet omkring AIDS-linien fungerer efter hensigten ? Hvilke initiativer er der taget med hensyn til folkeoplysning om HIV/AIDS ud over AIDS-linien ?.

 

Der er to begrundelse på min forespørgsel. For det første har HIV/AIDS vist sig som et stigende problem i vores samfund, det er derfor væsentligt, at befolkningen informeres og rådgives, dels m.h.p. at forebygge sygdommen og dels for at hjælpe de mennesker som er berørt af sygdommen.

 

For det andet blev AIDS-linien genåbnet den 1. juli 1998, hvorfor der nu synes at være en passende tidsmæssig grundlag for at vurdere om projektet virker efter hensigten Tak.

 

Og som sagt er det Landsstyremedlemmet for Sundhed og Kirke, der skal besvare forespørg­slen.

 

Alfred Jakobsen, Landsstyremedlem for Sundhed og Kirke.

Landstingsmedlem Olga Poulsen har stillet forespørgsel om, hvordan AIDS-liniens praktiske arbejde fungerer,  hvordan AIDS-linien finansieres, om AIDS-linien fungerer efter hensigten efter Landsstyremedlemmets vurdering, samt hvilke initiativer, der er taget med hensyn til folkeoplysning om HIV/AIDS ud over AIDS-linien.

 

Denne forespørgsel er af Landstingets Formandsskab henvist til behandling som en onsdags­forepørgsel. Først og fremmest skal jeg henvise til Direktoratet for Sundheds og PAARISA´S initiativer omkring HIV og AIDS, som fremgår af redegørelse om PAARISA 1999, som også er omdelt til landstingsmedlemmerne.

 

I forbindelse med genåbningen af AIDS-linien har personalet i den veneriske klinik på Dronning Ingrids Hospital i samarbejde med PAARISA samt frivillige tilrettelagt arbejdet, bl.a. også i samarbejde med AIDS-Linjen i Danmark.


Jeg skal i forbindelse med forespørgsel om det praktiske arbejde understrege, at PAARISA ikke er et sekretariat for AIDS-linien. Dog kan det praktiske kontorarbejde forbundet hermed varetages af PAARISA efter tilbud herom fra denne.

 

Ved genåbningen af AIDS-linien har PAARISA bevilget en mobiltelefon med tilbehør, trykning af plakat og folder samt periodevise reklamer  i pressen om åbningstiderne i AIDS-linien. Derudover gives der yderligere tilskud til de månedlige telefonregninger.

 

Forespørgslen vedr. AIDS-linien indeholder også et spørgsmål om min vurdering som Landsstyremedlem for Sundhed, om AIDS-linien fungerer efter hensigten. Jeg vil først rette en tak til den frivillige stab, der arbejder i AIDS-linien. De har nemlig vist, at der kan udføres arbejde omkring oplysning på grundlag af ønsket om at hjælpe, dette viser medansvarlighed, ulønnet og på frivillig basis.

 

Nu har AIDS-linien fungeret i 8 måneder. Henset til AIDS-liniens åbningstider, 4 timer ugentligt, viser de 2-3 henvendelser om ugen, på grundlag af befolkningstallet, at AIDS-linien er berettiget.

 

Generelt set er der behov for en længere periode for at kunne vurdere AIDS-linien nærmere. Den hidtidige status på AIDS-linien viser, at den fungerer efter hensigten og i den rigtige retning. For at kunne videreudvikle dette initiativ, er der brug for længere tid, idet den daglige rådgivning til stadighed tilføres nye erfaringer. Tak.

 

Og forespørgeren for en kort bemærkning.

 

Olga Poulsen, Inuit Ataqatigiit.

Først siger jeg tak til Landsstyremedlemmets besvarelse. M.h.t. henvisningen til redegørelser om PAARISA, der må vi med beklagelse meddele, at denne redegørelse først blev omdelt til landstingsmedlemmerne for et par dage siden, men jeg siger tak for den klage besvarelse. Tak.