Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 15-2

1. behandling 2. behandling 3. behandling

Onsdag den 18. februar 1998

 

Dagsordenens punkt 15.

Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed

 

Kristine Raahauge, Siumut:

 

Betænkning afgivet af landstingets kultur- og undervisningsudvalg til andenbehandling af forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed. Landstingets kultur- og undervisningsudvalg har under behandlingen af forslaget bestået af følgende medlemmer. Manasse Berthelsen Inuit Ataqatiqiit, Knud Sørensen Atassut, Ruth Heilmann Siumut, Kristine Raahauge Siumut formand.

 

Landstingets kultur- og undervisningsudvalg har efter landstingets førstebehandling drøftet forslaget til ny landstingsforordning, med tilhørende bemærkninger.

 

Et flertal af udvalgets medlemmer bestående af repræsentanter for Siumut og Atassut støtter forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed og sendes til andenbehandling i den foreliggende form.

 

Det er i forordningen forudsat at medlemmerne i bestyrelsen for Kalallit Nunaata Radioa, tilsammen skal repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt, derved er bestyrelsen pålagt et stort ansvar. Flertallet i udvalget går ind for godkendelse af forslaget til ny stk. 6 i forordningens §10, som lyder: “Landsstyret fastsætter regler om honorering af bestyrelsen, og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder blandt andet til rejser, fortæring og ophold i KNRs tjeneste.

 

Inuit Ataqatiqiits medlem i udvalget har fremsat følgende mindretalsudtalelse imod forslaget. Inuit Ataqatiqiit finder ikke at tiden er inde til en ændring af forordning om radio- og fjernsynsvirksomhed. Inuit Ataqatiqiit finder de ændringer, der blev foretaget under efterårssamlingen for tilstrækkelige. Man finder det er mere hensigtsmæssigt med en samlet revision til foråret. Kultur- og undervisningsudvalget har følgende medlemmer. Naimanngitsoq Petersen og i forbindelse med behandlingen af denne sag har Otto Steenholdt deltaget som suppleant for Naimanngitsoq Petersen, Knud Sørensen Atassut, Manasse Berthelsen Inuit Ataqatiqiit, Ruth Heilmann Siumut og undertegnede Kristine Raahauge Siumut.

 

Og det er landsstyremedlemmet for Kultur, uddannelse og kirke der kommer med svarnotatet.

 

Konrad Steenholdt, landsstyremedlem for  Kultur, uddannelse og kirke, Atassut:

 

Landsstyret har med tilfredshed bemærket at flertallet i landstingets kultur- og uddannelsesudvalg, i udvalgets betænkning har givet sin tilslutning til landsstyrets forslag. Landsstyret skal derfor uden at kommentere sagen yderligere indstille til landstinget, at forslaget overgår til tredjebehandling i den foreliggende form.

 

Og vi går over til partiernes og Kattusseqatigiits ordførere. Først er det Ruth Heilmann Siumut.

 

Ruth Heilmann, Siumut:

 

Med henvisning til Siumuts bemærkninger i forbindelse med førstebehandlingen går vi ind for at forslaget går videre til tredjebehandling i sin foreliggende form.

 

Knud Sørensen, Atassut:

 

Vi vil stemme for forslaget, og ligeledes vil vi også gøre det i forbindelse med tredjebehandlingen.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatiqiit:

 

Inden vi kommer med vores bemærkninger skal vi beklage os, skal vi udtrykke vores bekymring  for at lovarbejdet udføres på en alt for forhastet måde, for det var først i går vi færdigbehandlede betænkningen, og vi modtog landsstyrets besvarelse i dag.

 

Vi skal fra Inuit Ataqatiqiit henvise igen til vore bemærkninger ved førstebehandlingen, især med hensyn til at landsstyret udtalte, at det først fik kendskab til, at bestyrelsen for KNR havde modtaget honorar på ulovlig vis i november måned, til trods for at de havde vist det siden offentliggørelsen af KNRs årsregnskab for 1996 i marts måned.

 

Hovedårsagen til at vi kom i mindretal med hensyn til udvalgets betænkning, er at vi ikke mener, at det er tid til at ændre forordningen i små bidder af gangen, samt at landstingets finansudvalg allerede havde truffet en vedtagelse omkring denne sag, og at vedtagelsen er gældende indtil videre. I Inuit Ataqatiqiit håber vi på, at finansudvalgets medlemmer vil fastholde deres beslutning.

 

Vi vil endvidere spørge landsstyret om bestyrelsen for KNR skal modtage mødediæter ud over deres honorar. I Inuit Ataqatiqiit skal vi blot gentage, at vi glæder os til den kommende mediekonference og derefter  vores deltagelse på en fornyelse af forordningen. Vi skal meddele at vi stemmer imod dette forslag.

 

Bjarne Kreutzmann, Akulliit Partiiat:

 

Med henvisning til Akulliit Partiiats bemærkninger i forbindelse med førstebehandlingen af forslaget anbefaler jeg at forslaget går til tredjebehandling i den foreliggende form. Min glæde over at Akulliit Partiiats indstilling vedrørende bestyrelsens sammensætning blev fulgt går jeg ind for forslaget til ny stk. 6 i forordningens §10.

 

Anthon Frederiksen, Kattusseqatigiit:

 

Henvisende til mine udtalelser ved førstebehandlingen af forslaget om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed, vil jeg fra Kattusseqatigiit anføre at jeg støtter mindretalsudtalelsen fra Inuit Ataqatiqiit i kultur- og uddannelsesudvalget, og at jeg derfor vil stemme med mindretallet ved sagens færdigbehandling.

 

Og så kommer landsstyremedlemmet for Kultur, uddannelse og kirke med en besvarelse.

 

Konrad Steenholdt, landsstyremedlem for Kultur, uddannelse og kirke, Atassut:

 

Jeg var ikke tilstede i forbindelse med førstebehandlingen af dette forslag, og jeg vil benytte lejligheden til at sige landsstyreformanden tak for at have besvaret de forskellige spørgsmål på landsstyrets vegne.

 

Jeg bemærker at flertallets indstilling i udvalget får støtte og skal derfor indstille at forslaget, at indstillingen til at forslaget overgår til tredjebehandling i den foreliggende form bliver fulgt.

 

Til Inuit Ataqatiqiits spørgsmål kan jeg svare. Om bestyrelsesmedlemmerne får mødediæter ud over deres honorar, og svaret er nej!.

 

Det er korrekt at dette spørgsmål er blevet behandlet i finansudvalget, og der har man så manglet at fastsætte bestyrelseshonoraret. At det ikke står på selve forordningen, og det er derfor vi har fremsat dette ændringsforslag. Jeg mener, at det er nødvendigt at understrege, at vi har drøftet KNR omfattende, og jeg ønsker ikke at vende tilbage til denne drøftelse, og jeg mener, at den virksomhed, at det er på tide, at det er vigtigere, at vi tager en beslutning om at få ordnede forhold omkring virksomheden, og jeg vil derfor rette en tak til de, som har støttet forslaget i og med, at de går ind for ændringsforslaget for med henblik på at få rettet forholdende i KNR, idet jeg også anser, at det er meget vigtigt, at disse forhold bliver rettet op, tak.

 

Så er det udvalgets formand Kristine Raahauge.

 

Kristine Raahauge, Siumut:

 

Inuit Ataqatiqiit kom ind på, at man har, at lovarbejdet udføres på en alt for forhastet måde, men vi ved hvad det drejer sig om. I udvalget har flertallet lagt vægt på, at bestyrelsen i KNR og den ansvarsfulde placering i det daglige, bevirker at det er nødvendigt med en ændring.

 

Jeg mener at Inuit Ataqatiqiit har lidt tvivl omkring svarnotatet. Man har nævnt det beløb i forbindelse med førstebehandlingen, men udvalget har ikke været nærmere ind omkring dette, men har så arbejdet ud fra ændringsforslaget.

 

Manasse Berthelsen, Inuit Ataqatiqiit:

 

Ja vi har også lagt mærke til, at landsstyremedlemmet for kultur er kommer tilbage. Vi har fremlagt følgende ting, som synes ikke er rigtigt i forbindelse med førstebehandlingen. At man først i november 1997 har opdaget, at KNRbestyrelsen har modtaget honorar udenom reglerne. Jeg mener, at det er korrekt for i marts 97 fremkom KNRs regnskaber, hvoraf det klart fremgår, hvor meget bestyrelsen har modtaget i honorar. Hvis det er tilfældet så, er det mærkeligt, at de der har ansvaret  for kontrollen, det vil sige landsstyret i og med at landsstyret også modtager referater fra KNRs bestyrelsesmøde.

 

Og vi går over til afstemning. Først skal vi stemme om mindretallets udtalelse. De der stemmer for mindretallets udtalelse bedes rejse sig. 7.

 

De der stemmer imod mindretallets udtalelse bedes rejse sig. 23.

 

Er der nogen, der har undladt at stemme. Det er der ikke.

 

De der stemmer for, at forslaget går til tredjebehandling i sin foreliggende form, som foreslået som udvalget bedes rejse sig. Det er 23.

 

De der stemmer imod bedes rejse sig. 7.

 

Således er andenbehandlingen af punkt 15 færdig og vil så blive tredjebehandlet i morgen ved dispensation.