Grønlands Landsting

Tilbage ] Op ] Næste ]

Dagsordenens punkt 42-1

1. behandling 2. behandling 3. behandling

8. mødedag, onsdag den 26. maj 1999

 

Dagsordenens punkt 42;

Forespørgsel i henhold til Forretningsordenens ' 42, stk. 2, om Landsstyret ager at rette henvendelse til Royal Greenland A/S med henblik på at bedre fiskernes indhandlingsmuligheder.

 

Anthon Frederiksen, forespørger.

 

Jeg har en forespørgsel vedrørende vores fiskere. Kandidatforbundet skal hermed spørge Landsstyret, hvad Landsstyret agter at gøre vedrørende fiskernes problemer med at indhandle til de hjemmestyreejede produktionssteder.

 

Der er tilstadighed forlydner om, at fiskere fra forskellige steder med god fangst ikke kan indhandle deres fangst, fordi indhandlingsstederne er lukkede. Kandidatforbundet stiller denne forespørgsel på baggrund af fiskere i Qeqertaq i Illulissat kommune har klaget over, at de siden ultimo marts og vist nok frem til juli ikke kan indhandle fangst af hellefisk samt at fiskere i Paamiut har rettet henvendelse om, at de ikke længere kan indhandle stenbidere.

 


Vi skal endvidere spørge om, hvorvidt Landsstyret har overvejelser om, hvorledes disse fiskere, der blandt andet ikke kan indhandle i op til 3 måneder og derved mister en indtægt kan hjælpes til betaling af deres økonomiske forpligtigelser samt eventuelt hjælp til deres udøvelse af deres normale erhverv.

 

Det er forudsigeligt, at mange fiskere vil få restancer til deres økonomiske forpligtigelser samt en tilbagegang i deres daglige levevilkår. Endvidere er det som bekendt sådan, at fiskere ikke er interesseret i at søge hjælp igennem de sociale myndigheder og således er mere interesseret i, at selv at klare deres økonomiske forhold.

 

Derfor vil Kandidatforbundet hermed opfordre Landsstyret på vegne af ejerne retter en henvendelse til Royal Greenland og de derunder liggende indhandlingssteder om hurtigst muligt at arbejde for at genoprette indhandlingsmulighederne, det synes som om, at Royal Greenland bør være mere fleksibelt til dette arbejde.

 

Med håb om at Landsstyret snarest søger, at finde frem til en løsning har vi hermed stillet vores forespørgsel.

 

Og så er det Landsstyremedlemmet for Erhverv, der kommer med en besvarelse.

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Landstingsmedlem Mads Peter Grønvold har på vegne af Kandidatforbundet stillet  forespørg­sel om, hvad jeg som landsstyremedlem for fiskeri agter at gøre ved fiskernes klage over mangel på indhandlingsmuligheder.

 

Som eksempel nævnes, at der for tiden ikke kan indhandles stenbidere til Royal Greenland A/S= fabrik i Qasigiannguit.

 

Det er rigtigt, at der ikke er planlagt indhandling af stenbiderrogn i Royal Greenland A/S= fabrik i Qasigiannguit. Mit landsstyreområde har undersøgt grunden til dette. Fra Royal Greenland A/S meddeles det, at hvis der skal produceres stenbiderrogn i fabrikken i Qasigi­annguit, skal der inddrages lokaler, hvor der i dag produceres hellefisk.

 

På grund af krav i forbindelse med autorisation til produktion må der ikke produceres hellefisk og stenbiderrogn i samme lokale. For ikke at stoppe produktion af hellefisk, har Royal Greenland A/S derfor valgt ikke at producere stenbiderrogn i fabrikken i Qasigiannguit i år.

 

Ligeledes har landstingsmedlem Anthon Frederiksen på vegne af Kandidatforbundet stillet forespørgsel om problemer for erhvervsfiskere med at indhandle til indhandlingsstederne.

 


Forespørgslen stilles på baggrund af, at fiskere i Qeqertaq har klaget over, at de siden ultimo marts og formentlig frem til juli ikke kan indhandle fangst af hellefisk til indhandlingsanlæg­get i Qeqertaq, samt at fiskere i Paamiut har rettet henvendelse om, at de ikke længere kan indhandle stenbiderrogn.

 

For at starte med det sidste. I Paamiut er indhandling af stenbiderrogn stoppet. I forbindelse med planlægningen af indhandling og produktion af stenbiderrogn i år har NUKA A/S undersøgt situationen for lagerophobning i Europa. Det viser sig, at der er enddog store usolgte lagre af stenbiderrogn rundt omkring i Europa. Dette har resulteret i, at verdensmar­kedspriserne på stenbiderrogn er faldet drastisk.

 

Hvis der igen i år skal produceres rogn i store mængder, kan man frygte yderligere væsentlige prisfald i den kommende tid. I erkendelse af dette har store producentlande som Island og Norge valgt at producere stenbiderrogn i meget små mængder.

 

NUKA A/S har efter at have undersøgt markedet valgt at producere 3.000 tønder i år, hvilket er en forhøjelse på 50% i forhold til producerede mængder i 1998. Hvis der skal produceres efter de mængder, der kan fanges, vil dette derfor gå ud over alle parter med ringere indtjening til følge, hvor der for NUKA A/S=s vedkommende vil være risiko for lavere salgspriser i forhold til de i forvejen lave priser og at fiskerne kan risikere, at indhandlingspriserne på rogn til næste år kan blive nedsat.

 

NUKA A/S har fordelt de 3.000 tønder til indhandlingsstederne efter en fordelingsnøgle, hvor man tog udgangspunkt i producerede mængder i 1998, og når tønderne er opbrugt har det hele tiden været meningen, at indhandlingen i de forskellige indhandlingssteder skal stoppes.

 

For at fiskerne i Paamiut kan have en alternativ mulighed for indhandling, har NUKA A/S og Royal Greenland A/S indgået aftale om, ved mellemkomst af Landsstyret,  at NUKA A/S kan leje sig ind i Royal Greenland A/S=s fabrik i Paamiut, hvor fiskerne kan indhandle uuvaq, torsk, havkat og rødfisk, og denne indhandling er allerede påbegyndt.

 

Mit landsstyreområde har forespurgt Royal Greenland A/S om situationen i Qeqertaq. Royal Greenland A/S meddeler, at indhandlingen i Qeqertaq i øjeblikket er lukket, idet der til fabrikken i Ilulissat for tiden tilføres så store mængder, at man lokalt må operere med periodevise indhandlingsbegræsninger. Royal Greenland A/S anfører, at set ud fra en kommerciel betragtning har det ikke noget formål at søge tilført yderligere mængder udefra ved indtransport fra eksempelvis Qeqertaq.

 


Royal Greenland A/S meddeler videre, at indhandlet hellefisk i Qeqertaq kun kan indfryses med videretransport for øje, og at de lokale fangstmængder i Qeqertaq i øjeblikket er så begrænsede, at disse ikke kan bære den forholdsvis dyre transport ud fra Qeqertaq, endsige dække omkostningerne ved eventuel drift af fryseriet. Ifølge Royal Greenland A/S har fiskerne i Qeqertaq fortsat mulighed for at lande deres fangster i Saqqaq, hvor fisken kan forarbejdes og opbevares på frostlager.

 

Det er Landsstyrets holdning ikke at blande sig for meget i sådanne kommercielt betingede justeringer for ikke at pådrage virksomhederne unødige ekstra omkostninger. Det er dermed ikke sagt, at Landsstyret vil se passivt til i for eksempel det passerede i Qeqertaq. Det er aftalt med Royal Greenland A/S, at der skal findes en løsning på den opståede situation i Qeqertaq, og Landsstyret vil følge op på sagen.

 

Som bekendt er NUKA A/S etableret som et selskab under Royal Greenland A/S pr. 1. juli 1998.

 

Efter etablering af NUKA A/S er aktivitetsområderne for NUKA A/S og Royal Greenland A/S fordelt således, at Royal Greenland A/S indhandler og producerer i byanlæggene og derudover i bygderne i hellefiskeområder, det vil sige Ilulissat, Uummannaq og Upernavik kommuners bygder, og NUKA A/S indhandler og producerer i alle andre bygder.

 

Dog er det således, at NUKA A/S efter forhandling kan overtage byanlæg, hvis det skønnes, at disse anlæg er forenelige med NUKA A/S=s drift. Det er desuden aftalt, at Royal Greenland A/S skal indhandle og producere rejer, hellefisk og krabber, og NUKA A/S skal indhandle og producere alle andre arter.

 

Da NUKA A/S ikke er repræsenteret i alle byer er der lavet en serviceaftale med Royal Greenland A/S, om at Royal Greenland A/S i sine byfabrikker kan indhandle for NUKA A/S. Da NUKA A/S efter kritik fra Grønlands Hjemmestyre har skønnet, at serviceaftalen er for dyr, hvorefter selskabet opsagt aftalen.

 

Og jeg vil gerne anmode Landsstyremedlemmet om at stoppe der, da vi har overskrevet taletiden.

 

Og jeg skal lige understrege, at såfremt forespørgeren har ekstra kommentarer så har de 1 minut. Først Mads Peter Grønvold.

 

Mads Peter Grønvold, Kandidatforbundet.


Først vil jeg gerne sige tak for besvarelsen, men fiskernes mangel på indhandlingssteder må der rette op på. Før var det jo sådan at indhandlingsstedet i Qasigiannguit har kunne indhandle flere slags produkter, hvorfor jeg ikke kan forstå restriktioner bag Royal Greenland, fordi jeg er vidende om, at der er flere lokaler som ikke bliver benyttet, og derfor bør Royal Greenland finde en bedre mulighed for at fiskerne tilstadighed kan have indhandlingssteder.

 

Hvad skal fiskerne ellers leve, fordi de ligesom os har nogle økonomiske forpligtigelser og jeg ved også at man andre steder på kysten og i andre byer også har problemer med indhandling, hvorfor man bør finde bedre muligheder for fiskerne.

 

Og jeg nøjes med det, fordi der er tidsbegrænsning for os.

 

Og den næste er den anden forespørger, og han får ligesom forgængeren 1. minut til rådighed.

 

Anthon Frederiksen, Kandidatforbundet.

Jeg er ikke helt tilfreds med det svar jeg har fået på alle spørgsmålene, f.eks. spørgsmålet om hvilke tanker Landsstyret har gjort sig, for at fiskerne kan overholde deres økonomiske forpligtigelser.

 

Men jeg er tilfreds med den begrundelse jeg har fået om, men jeg er ikke tilfreds med, at fiskerne i Qeqertaq kan indhandle i Saqqaq, fordi de er afhængige af vejret og afstanden til fiskestederne, så må man også tænke på, at de afstande der gør sig gældende mellem de forskellige steder.

 

Men de grønlandske ressourcer skal jo også gøres til genstand for optimal udnyttelse, og  selvom jeg ikke er helt tilfreds med det svar jeg har fået, må jeg så nøjes med at sige det, fordi der er tidsbegrænsning på, men jeg vil tilstadighed forfølge sagen.

 

Og Landsstyremedlemmet for Erhverv vil komme med yderligere besvarelse.

 

Simon Olsen, Landsstyremedlem for Erhverv.

Tak. Jeg forstår godt de bemærkninger, der er kommet fra Mads Peter Grønvold og Anthon Frederiksen, hvorfor jeg kan love, at vi undersøger sagerne nærmere.

 

Men jeg vil lige komme med en afslutning bemærkning, hvor vi i Landsstyret har den helt klare holdning, at NUKA A/S skal adskilles helt fra Royal Greenland A/S og at indhandlings­mulighederne efter etablering af NUKA A/S ikke må forringes.

 

Derfor vil der i forbindelse med de igangværende forhandlinger med Royal Greenland A/S om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af NUKA A/S blive lavet aftaler med Royal Greenland A/S omkring indhandlingsmuligheder i de byer, hvor NUKA A/S ikke er repræsenteret.

 

Jeg håber, at besvarelsen er forståelig nok. Tak.