Foretræde for et udvalg

Foretræde for Inatsisartut udvalg

Inatsisartut udvalg modtager jævnligt henvendelser fra foreninger, organisationer, virksomhe­der og kommuner m.v., som ønsker at få foretræde for et udvalg for at gøre opmærksom på bestemte problemstillinger.

 

Hvordan aftales et foretræde?

En anmodning om foretræde skal rettes skriftligt (som brev eller E-mail) til udvalgets ­sekretær. Sammen med anmodningen skal fremsendes:

  • En skriftlig redegørelse for de synspunkter, der ønskes forelagt udvalget.
  • En liste over deputationsdeltagernes navne og tilhørsforhold til den pågældende interesseorganisation.
  • Telefonnummer og / eller E-mail adresse på en kontaktperson, med hvem der kan træffes aftale om mødetidspunkt m.v.  

 

Udvalgets sekretær forelægger henvendelsen for udvalgets medlemmer. Hvis udvalgets kalender tillader det, accepterer udvalget som oftest at tage mod en deputation. Udvalgets sekretær aftaler så et mødetidspunkt med den pågældende interesseorganisation. ­Det aftales endvidere, hvor lang tid, udvalget skal afsætte til foretrædet.

 

Brug for PowerPoint-udstyr eller lignende?

Såfremt deputationen ønsker at gøre brug af PowerPoint eller lignende udstyr under foretrædet aftales dette på forhånd med udvalgets sekretær.

 

Hvordan afvikles et foretræde?

Under foretrædet gives deputationen først lejlighed til mundtligt at fremlægge sit budskab. Udvalget har herefter mulighed for at stille spørgsmål til deputationen. 

 

Forelæggelsen af deputationens budskab kan ske på enten grønlandsk eller dansk. Tolkeanlæg og simultantolk vil være til rådighed under hele foretrædet.

 

Hvis deputationen under forelæggelsen af sit budskab anvender et talepapir (manuskript), vil udvalgets sekretær være taknemmelig for efterfølgende at modtage en kopi heraf.

 

Fortrolige oplysninger.

Hvis deputationen ønsker, at oplysninger og synspunkter, som deputationen har fremlagt for udvalget, skal behandles fortroligt, bør dette på forhånd meddeles udvalget.

 

Udvalget tager først stilling senere...

Inatsisartut udvalg lader de informationer og synspunkter, som modtages fra organisa­tioner m.v. indgå i det pågældende udvalgs videre overvejelser. Deputationer bedes dog have forståelse for, at Inatsisartut udvalg ikke under deputationens foretræde kan binde sig til en bestemt stillingtagen. Dels har udvalget jo ikke under foretrædet haft lejlighed til indbyrdes at drøfte de modtagne oplysninger, og dels kan der efterfølgende komme nye oplysninger for dagen, som med afgørende vægt taler imod den pågældende deputations ønsker.

 

Deputationens udgifter.

Inatsisartut udvalg har ikke mulighed for at dække udgifter, som en deputation afholder med henblik på et foretræde (f.eks. rejseudgifter m.v.).