Vælg årstal
Partier
Atassut: 3
Demokraterne: 11
Inuit Ataqatigiit: 7
Naleraq: 15
Siumut: 13
Løsgænger: 0

§ 37 Spørgsmål

049.Knud Mathiassen, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvilke bygder har ikke kommunefoged? Spørgsmål 2: Hvilke beredskabsplaner har de bygder, der ikke har kommunefoged? Spørgsmål 3: Hvad er omkostningerne ved at have en kommunedfoged i én bygd? Spørgsmål 4: Samarbejder Naalakkersuisut med den danske stat om komunefogedsområdet? Knud Mathiassen, Naleraq Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
048.Aqqalu Jerimiassen, Atassut
1. Hvor mange penge er der tale om ift. omkostninger i gennemsnit i løbet af et år, når Inatsisartut medlemmer stiller § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut? 2. Hvad er omkostningerne i gennemsnit for et enkelt § 37 spørgsmål? 3. Kan Naalakkersuisut ved samme lejlighed fremvise et overblik over antal af spørgsmål fra hvert parti, samt for de enkelte Inatsisartut medlemmer og de tilhørende omkostninger for dem i året 2023? 4. Igangsætter Naalakkersuisut tiltag som følge af Inatsisartut medlemmer stiller § 37 spørgsmål? 5. Er mængden af fremsatte § 37 spørgsmål med til at øge antallet af ansatte i departementerne? Aqqalu Jerimiassen, Atassut Aqqalu Jerimiassen, Atassut

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
047.Anna Wangenheim, Demokraterne
1. Hvordan foregår henvisningen til eksemskolen? a. Hvem er målgruppen? 2. Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at mennesker i nød, der burde have ret til behandling i henhold til lovgivningen, er nødt til at oprette indsamlinger på sociale medier, så børn med hudlidelser kan få korrekte undersøgelser og behandling? a. Er det Naalakkersuisuts vurdering at der er behov for lovjustering på baggrund af ovenstående? 3. Er det Naalakkersuisuts vurdering at der er behov for flere patientvejledere i Sundhedsvæsenet? Svar bedes begrundet. 4. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at der skal andre oplysningsmetoder til, foruden den aktuelle animationsfilm, der belyser forebyggelse? 5. Hvorledes har Naalakkersuisut sikret sig, at borgerne er tilstrækkeligt oplyste i forhold til retten til behandling og betalt ledsagelse? 6. Har Naalakkersuisut planer om at lave en folkeoplysningskampagne til borgerne således, at ydelseskataloget belyses og at der derved bliver lavet en forventningsafstemning mellem borgernes forventninger til sundhedsvæsenets kapacitet i forhold til ressourcer? Svar bedes begrundet. 7. Har Naalakkersusiut planer om at lave en folkeoplysningskampagne i forhold til patientrettigheder? Svar bedes begrundet. 8. I hvilke byer har Naalakkersuisut nedsat forebyggelsesudvalg, og kan Naalakkersuisut redegøre for udvalgenes arbejde? 9. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraterne Anna Wangenheim, Demokraterne

Modtaget: 23/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/02/2024
046.Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq
Spørgsmål 1: Har Naalakkersuisut planer om at etablere en vej til ATV’ere mellem Tasiilaq og Tiilerilaaq? a. Hvis der er planer om at etablere en vej, hvad vil det koste? Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq Medlem af Inatsisartut Knud Mathiassen, Naleraq

Modtaget: 21/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 22/02/2024
045.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Hvilken hjemmel har Naalakkersuisut som ejere af Kalaallit Airports A/S til at indføre afgifter/gebyrer over for taxaer, der gør brug af landområder, når de holder foran den kommende lufthavnsterminal i Nuuk? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 21/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 21/02/2024
044.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Hvad er regeringens nuværende strategi for at fremme og styrke de maritime uddannelser i Grønland, herunder opkvalificering af nuværende skippere for at imødekomme skærpede krav til sprogfærdigheder som f.eks. engelsk? 2. Hvordan planlægger regeringen at tackle udfordringerne ved mangel på uddannede skibsførere og besætningsmedlemmer til containerskibe og trawlere i Grønland, herunder behovet for opgradering af manglende kvalifikationer blandt nuværende skippere? 3. Er der konkrete initiativer på vej for at tiltrække flere elever til maritime uddannelser i Grønland, og i så fald, hvilke? a. Hvordan vil regeringen støtte opkvalificeringen af nuværende skippere for at sikre, at de opfylder de skærpede krav i den maritime industri? 4. Hvordan samarbejder regeringen med maritime virksomheder og institutioner for at sikre, at uddannelserne matcher industriens behov og krav, herunder behovet for opkvalificering af nuværende skippere? 5. Hvordan prioriterer regeringen investeringer i maritime uddannelsesfaciliteter og ressourcer i Grønland for at imødekomme stigende efterspørgsel og behovet for kvalificeret arbejdskraft, herunder opkvalificering af nuværende skippere? 6. Har regeringen planer om at tilbyde økonomisk støtte eller incitamenter til studerende, der ønsker at forfølge maritime uddannelser, og i så fald, hvilke initiativer overvejes? Og vil der være lignende støtte til opkvalificering af nuværende skippere? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 20/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/02/2024
043.Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut
1. Hvad er grunden til, at produktionsanlægget i Alluitsup Paa holdes lukket? 2. Er der planer om at genåbne produktionsanlægget? a. Hvis ja, hvordan? b. Hvis nej, hvorfor? 3. Har Naalakkersuisut andre oplysninger i relation til spørgsmålene? Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Modtaget: 20/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 20/02/2024
042.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvad er status på udarbejdelsen af dette vedtagne forslag “Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en udviklingsplan for psykiatrien i Sundhedsvæsenet, herunder børne- og ungepsykiatrien. Planen skal indeholde konkrete forslag til initiativer til bedre opsporing, udredning og behandling i psykiatrien. Udviklingsplanen præsenteres senest til EM2023"? 2. Hvad er status på udarbejdelsen af dette vedtagne forslag “Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at forbedre forholdene ved at der etableres et landsdækkende børneafsnit på Dronning Ingrids Hospital, og at forholdene forbedres og ventetiden reduceres i Børne- og Ungepsykiatrien. Desuden skal behovet for eventuelle yderligere faglige kompetencer og ressourcer analyseres, såfremt ventetiden på udredning maksimalt skal være én måned for ikke-akutte forløb. Naalakkersuisut skal fremlægge en redegørelse, der indeholder økonomiske beregninger senest ved FM2024”? 3. Hvilke konkrete initiativer har Naalakkersuisut iværksat med henblik på at sikre hurtigere udredning og eventuel diagnosticering af børn og unge, hvor forældre eller fagpersoner har mistanke om ADHD, autisme, angst eller lignende udfordringer? a. Hvor lang ventetid er der på sådanne udredninger? i. Mener Naalakkersuisut at den aktuelle ventetid er tilfredsstillende? b. Kan Naalakkersuisut pege på konkrete indsatsområder i det indgåede sundhedsforlig, der vil fremme en hurtigere udredning af børn og unge jævnfør ovenstående? 4. Det er ingen hemmeliged, at det psykiatriske områder er udfordret på flere områder. Hvilke områder har Naalakkersuisut valgt at prioritere? a. Hvilke områder er som følge heraf blevet nedprioriteret af Naalakkersuisut? 5. Hvor mange penge er der i dag afsat til det psykiatriske område? a. Hvor mange penge ekstra vil Naalakkersuisut mene, at der skal afsættes yderligere såfremt området skal have løst alle sine udfordringer? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 14/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 14/02/2024
041.Pele Broberg, Naleraq
1. Har Naalakkersuisut nogen planer om at sikre fri adgang i Grønland til satellit tjenester, uden det skal igennem Tusass A/S? 2. Hvilke love skal laves om for at sikre dette? 3. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for det offentlige, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? 4. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for det private erhvervsliv, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? 5. Hvad vil de Økonomiske og administrative konsekvenser være for borgerne, hvis man tillader fri adgang til satellit tjenester såsom internet og radio? Pele Broberg, Naleraq Pele Broberg, Naleraq

Modtaget: 14/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 14/02/2024
040.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvilke økonomiske konsekvenser vil det få, hvis Kullorsuaq bliver sit eget præstegæld, og dermed får sin egen præst? Spørgsmål 2: Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil det få for de offentlige myndigheder, hvis Kullorsuaq bliver en præstegæld, og får en præstebolig samt mulighed for kontorlokale for præsten? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 13/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 13/02/2024
039.Jens NapãtôK´, Naleraq
Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Upernavik forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 6.070 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 2: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Uummannaq forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.153 tons hellefisk biologernes anbefaling 5.153 tons? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 3: Hvor mange fiskere vil få tildelt i Diskobugtens forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.225 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 4: Har Naalakkersuisut nogle andre ideer til eller forslag til eventuelle opdeling af antal joller og kutter ud fra fiskeriloven, når dette er fuldført fuldt ud i fremtiden? Spørgsmål 5: Med et loft på 2,5% hvor mange fiskere vil få tildelt IOK, når der skønnes færreste antal jollefiskere og kuttere? a. når alle fiskere er overgået til IOK i fremtiden? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
038.Doris J. Jensen, Siumut
1. Alle lejekontrakter bliver lavet mellem en bygningsejer og Kommuneqarfik Sermersooq i en såkaldt erhvervslejekontrakt. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at dette forhold opfylder kriterierne for optagelse af offentlige lån? a. Hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes skal disse sanktioneres? b. Hvorfor har departementet ventet mere end 5 år efter, at sagen først blev indledt, med at sende varslingsskrivelse til bygningsejerne? 2. I artiklen på Sermitsiaq.AG skrives der, at “Kommunen håber, at planen er tilstrækkelig til, at Selvstyret vil trække sin varslingsskrivelse til Ejendomsselskabet Sermersooq ApS tilbage, således at erhvervslejemålet kan fortsætte.” Hvor findes der hjemmel til at udskyde kravet om forfald beskrevet i §12 i Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering eller §15 i Landstingsforordning om boligfinansiering af 7 maj 2007? 3. I Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering forfalder et kommunalt lån til betaling, når boligen udlejes til en juridisk person. Opfattes Kommuneqarfik Sermersooq, som er lejer i disse erhvervslejekontrakter, som en juridisk person? a. Hvis Kommuneqarfik Sermersooq opfattes som en juridisk person, hvorfor er der endnu ikke blevet meldt, at de offentlige lån forfalder til betaling? 4. Agter Naalakkersuisut at foretage nogen handling i de tilfælde hvor de offentlige lån er indfriet før tid, hvor udlejer har opnået rabat iht. §37 i Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering? a. Som eksempelvis, at kræve hele beløbet dækket, og kræve forrentning heraf? 5. Har Naalakkersuisut på baggrund af denne sag foretaget en vurdering af andre lånetilsagn, der er givet? 6. I en artikel på Sermitsiaq.AG d. 21. august 2023 , nævnes der, at der er foregået en ulovlig forvaltning i den såkaldte boligsag - hvilke krav har Naalakkersuisut stillet kommuneqarfik Sermersooq, og på hvilket grundlag? 7. Er det Naalakkersuisuts vurdering, at de årlige procentvise stigninger i erhvervslejekontrakten kan opkræves fra lejerne, uden at udlejer har oplyst om disse vilkår? 8. Kan Naalakkersuisut oplyse andet relevant for sagen? Doris J. Jensen, Siumut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
037.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut viden, om Tusass har planer om havbundsundersøgelser mellem Tasiilaq og Island? 2. Hvad ville det koste at lægge et søkabel mellem Island og Tasiilaq? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
036.Najaaraq Møller, Siumut
1) Har Naalakkersuisut kendskab til et igangværende projekt om at lave ordblindetest på grønlandsk? a. Hvis ja, hvornår er testen klar til brug? i. Hvorfor er den ikke færdig endnu? b. Hvordan laves testen? i. Er det helt fra bunden af? Eller er det en, som allerede er til, som bliver oversat? ii. Hvis det er helt fra bunden af, hvad er årsagen til, at man gør det? c. Hvem vil kunne teste eleverne/personerne? d. Hvad er planerne for, at sprede testen til hele kysten? e. Hvis ikke, at en test er i udvikling, hvad er grunden til det? 2) Kan Naalakkersuisut fortælle om, hvor langt et screeningsværktøj om læse og skrivevanskeligheder er nået til og hvad planerne på sigt ser ud? 3) Hvor mange midler er der brugt indtil videre med at lave en ordblindetest på grønlandsk? 4) Hvad koster det at lave ordblindetesten på grønlandsk? 5) Laves der en værktøjskasse til elever med ordblindhed med henblik på, at sikre trivsel og læring i skolen? a. Hvis ikke der er specifikke indsatser, er der et igangværende projekt for det? Eller er der en plan for det? b. Hvor meget koster det? c. Hvis der er igangværende projekt, er der afholdt kurser for lærerne? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
035.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut iværksætte for at sikre, at samarbejdet med Rigsmyndighederne på Justitsområdet bliver mere effektivt? 2. Vil Naalakkersuisut venligst fremsende både brev fra Justitsministeriet af 9. januar 2024 med titlen: ”Statusbrev årsskiftet 2023/24” samt Naalakkersuisuts svar hertil, der er omtalt i artiklen: “Naaja om justitstiltag: - Nedslående læsning” på Sermitsiaq.AG? 3. Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til at indføre en egentlig straffelov herhjemme? a. Hvilke forberedelsesarbejder forventer Naalakkersuisut vil være nødvendige inden indførsel af en straffelov? b. Hvor lang tid vil Naalakkersuisut estimere, at dette forberedelsesarbejde vil tage? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
034.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Har vi konkret viden og fakta om tilstanden stress i Grønland? a. og kender vi til hyppigheden af stress i Grønland? F.eks. i tal på stress-relaterede sygemeldinger? Spørgsmål 2: Hvilke erfaringer har sundhedsvæsenet om hyppigheden af stress i samfundet? a. Mener Naalakkersuisut, at manglende viden på området kan være med til, at stress kan blive et folkesundhedsproblem, da det lader til at stress er et voksende problem. Spørgsmål 3: Mener Naalakkersuisut at der bør være mere viden om stress i det grønlandske samfundet? a. og bør man opbygge mere viden og have mere diskussion om stress i den offentlige debat, for at sætte målsætninger og forebyggelse på området? Spørgsmål 4 Undersøgelser viser at selv børn også kan få stress, hvor de typiske symptomer kan være smerter i hovedet, mave og led smerter samt besvimelsesanfald, synsforstyrrelser og koncentrationsbesvær. Har Naalakkersuisut viden om, at børn også kan lide af stress i Grønland? a. Og hvilke planer har Naalakkersuisut for at forebygge stress hos børn, da det kan være belastende at lide af stress hos alle? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
033.Dines Mikaelsen, Siumut
1. Får de ansatte i Staten eller Selvstyret, som i medfør af deres beskæftigelse er nødsaget til at flytte geografisk fra sted til sted, ydet hjælp fra Staten eller Selvstyret til at sikres en bolig i forbindelse med deres overgang til pensionsalderen? Dines Mikaelsen, Siumut Dines Mikaelsen, Siumut

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
032.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange familier får plejevederlag i Grønland? 2. Hvad er det samlede udgift til plejevederlag i Grønland? 3. Hvad er den økonomisk konsekvens for det offentlige, hvis man gjorde plejevederlag skattefrit? 4. Plejevederlag kan forhøjes op til 700 %, hvis man nedsætter det til 500 %, hvad vil det koste? 5. Mindstebeløbet på plejevederlag er 5.518 kr., hvad vil det koste hvis dette forhøjes til 7.518 kr.? 6. Hvad er satsen for lommepenge til plejebarnet til indkøb af tøj mm.? 7. Hvad koster det, hvis man forhøjer plejebarnets lommepenge, indkøb af tøj med op til 75%? 8. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige? 9. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv? 10. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 09/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 09/02/2024
031.Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut
1. Har Naalakkersuisut delegeret myndighedsopgaver til andre enheder og/eller virksomheder udenfor Centraladministrationen? Hvis en ekstern delegation har fundet sted: 2. Hvilke enheder/virksomheder er der tale om? 3. Hvilke sagsområder er der tale om? 4. Har Naalakkersuisut udarbejdet en bekendtgørelse om ekstern delegation? 5. Har Naalakkersuisut sikret en adgang til rekurs til den oprindeligt kompetente myndighed? Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Modtaget: 08/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 08/02/2024
030.Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvornår vil kommunikationssystemer i Tasiilaq og omkringliggende bygder bringes i orden? Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
029.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Vil der i ungdomsboliger, som opføres i Tasiilaq installeres toiletter der kan skylle med vand? 2. Vil der være rindende vand? 3. Hvis ikke, vil der være mulighed for licitation for at der skal installeres skylletoilet og rindende vand? 4. Vil man i de kommende ungdomsboliger i andre byer installere skylletoilet og rindende vand? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
028.Emanuel Nûko, Naleraq
1. Hvor mange familier får plejevederlag i Grønland? 2. Hvad er det samlede udgift til plejevederlag i Grønland? 3. Hvad er den økonomisk konsekvens for det offentlige, hvis man gjorde plejevederlag skattefrit? 4. Plejevederlag kan forhøjes op til 700 %, hvis man nedsætter det til 500 %, hvad vil det koste? 5. Mindstebeløbet på plejevederlag er 5.518 kr., hvad vil det koste hvis dette forhøjes til 7.518 kr.? 6. Hvad er satsen for lommepenge til plejebarnet til indkøb af tøj mm.? 7. Hvad koster det, hvis man forhøjer plejebarnets lommepenge, indkøb af tøj med op til 75%? 8. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det offentlige? 9. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for det private erhvervsliv? 10. Hvad er de administrative og økonomiske konsekvenser for borgerne? Emanuel Nûko, Naleraq Emanuel Nûko, Naleraq

Modtaget: 07/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 07/02/2024
027.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvordan sikrer Naalakkersuisut, at kommunerne overholder kravene om evaluering og dokumentation i folkeskolen i henhold til “Hjemmestyrets bekendtgørelse om evaluering og dokumentation i folkeskolen”? a. Overholder alle kommunerne disse krav? 2. Naalakkersuisut bedes redegøre for nedenstående data i perioden 2017-2023. Data bedes opdelt i de fem kommuner og må gerne fremstilles skematisk af hensyn til sammenligningsgrundlag: - Fuldførte undervisningstimer - Vikartimer - Fritimer - Sygefravær blandt lærerne - Sygefravær blandt eleverne - Fravær af anden art end sygdom 3. Hvor mange ubesatte lærerstillinger er der pt. i de enkelte kommuner? a. Hvordan er det procentuelle forhold mellem uddannede lærere og ufaglærte timelærere? (Dette svar må gerne opdeles skole for skole, alternativt kommune for kommune). 4. Hvilke konkrete initiativer og planer har Naalakkersuisut pt. igangsat på folkeskoleområdet? a. Hvilke nævneværdige ændringer er der iværksat på specialklasseområdet? 5. Naalakkersuisut svarer i et §37-spørgsmål nr.010/2024 , at der skal hentes eksterne samarbejdspartnere til evaluering af folkeskolen. Hvornår påtænker Naalakkersuisut at iværksætte evalueringen? 6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
026.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Har Naalakkersuisut planer om at indføre lovhjemmel til at give et sprogtillæg således, at sundhedsprofessionelle som ikke får et tolketillæg, kan forhandle sig frem til et fast beløb via deres respektive overenskomster? a. Hvilke lovgivningsmæssige forhindringer er der i dag i forhold til at give et sprogtillæg til sundhedspersonale? b. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt det blev muligt for sundhedspersonale at få et sprogtillæg? 2. Har Naalakkersuisut planer om at udbyde sprog-kurser i grønlandsk til ansatte i sundhedsvæsenet, der taler et andet sprog end grønlandsk? a. Mener Naalakkersuisut, at det vil være hensigtsmæssigt, at alle ikke-grønlandsktalende ansatte i Sundhedsvæsenet bliver tilbudt kursus i grønlandsk eller skal der være en form for varighedskrav, således at eksempelvis vikaransatte ikke skal have et tilbud om sprogkursus? b. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige, såfremt kurser i grønlandsk skulle udbydes til alle ansatte i Sundhedsvæsenet, der ikke taler grønlandsk? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
025.Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke konkrete initiativer er Naalakkersuisut pt. i gang med at forberede med henblik på at forbedre forholdene for forældre til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? 2. Hvilke muligheder har forældre for at være støtteperson for deres egne børn med funktionsnedsættelser? a. Hvor mange forældre er i dag støtteperson for eget barn? b. Hvilke argumenter taler imod, at forældre skulle udpeges som støtteperson for eget barn såfremt forældrene selv stiller sig til rådighed herfor? 3. Hvor mange børn på landsplan afventer pt. at få en støtteperson? a. Hvor lang tid går der i gennemsnit fra tildeling af støtteperson til denne beslutning føres ud i praksis? 4. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige ved at forældre til hjemmeboende børn med funktionsnedsættelse tildeles fuld lønkompensation fra det offentlige ved behov for at gå på nedsat tid? (Der ønskes beregninger på fuld lønkompensation for nedsat tid på henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 25 timer) 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Anna Wangenheim, Demokraatit Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 02/02/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 02/02/2024
024.Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit
1. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for det offentlige ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 2. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for erhvervslivet ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 3. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vil der være for borgerne ved en udvidelse af forældreorloven fra 21 til 37 uger? 4. Hvor stor en besparelse vil der være på daginstitutionsområdet såfremt forældreorloven udvides til 37 uger, og det dermed må forventes, at børns start i institution udskydes med 16 uger? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Modtaget: 30/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2024
023.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1. Hvilke administrative konsekvenser vil det medføre, hvis ordningen vedr. ESU—lån til fiskere og fangere genetableres? Spørgsmål 2. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det medføre, hvis ordningen vedr. ESU-løn til fiskere og fangere genetableres? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 29/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 30/01/2024
022.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Upernavik forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 6.070 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 2: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK i Uummannaq forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.153 tons hellefisk biologernes anbefaling 5.153 tons? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 3: Hvor mange fiskere vil få tildelt i Diskobugtens forvaltningsområde, hvis der tildeles IOK efter biologernes anbefalinger på 5.225 tons hellefisk? a. Hvor mange fiskere vil få gavn af disse kvoter, opdelt i antal af kutter og joller? Spørgsmål 4: Har Naalakkersuisut nogle andre ideer til svar eller forslag om eventuelle opdeling af antal joller og kutter ud fra fiskeriloven, når dette er fuldført fuldt ud i fremtiden? Spørgsmål 5: Hvor mange fiskere vil få tildelt IOK med loft på 2,5 %, i når man skønner færreste antal jollefiskere og kuttere?, når alle er overgået til IOK i fremtiden? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 29/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut:
021.Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut
1. Kan Naalakkersuisut specificere de nødvendige procedurer og krav, der skal opfyldes for at muliggøre direkte eksport af fisk og rejer til USA? 2. Er der særlige reguleringer eller restriktioner fastsat af Fødevarestyrelsen, som påvirker denne eksportproces? 3. Skal fisk og rejer først transporteres til Danmark, før de kan sendes videre til USA? 3a. I så fald, hvilke konsekvenser har denne dobbelte forsendelsesproces for varernes status som dansk eksportprodukt? 4. Hvilke dokumentationskrav eller certificeringer skal opfyldes for at sikre overholdelse af amerikanske importregler og -standarder? 5. Hvordan påvirker eventuelle toldsatser eller handelsaftaler mellem Grønland og USA direkte eksportmulighederne for fisk og rejer? Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut

Modtaget: 26/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
020.Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Spørgsmål: 1. Ved slutningen af 2022 var der seminar vedr. kunst og kultur. Efterfølgende skulle samarbejdsgruppe, som skulle komme med anbefalinger, anbefale 10 prioriterede indstillinger til Naalakkersuisoq. Hvad indeholder disse ti anbefalinger? 2. Hvilke planer har Naalakkersuisut mht. disse 10 anbefalinger/indstillinger? 3. Har Naalakkersuisut andre bemærkninger til sagen? Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 25/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
019.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. I Selvstyrets bekendtgørelse vedr. Inatsisaartuts lov om alderspension § 10, stk. 2 er der loft på alderspensionistens årlige indkomst, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst overstiger et bestemt beløb. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have, hvis man fjerner indkomstsloften for alderspensionister? a. Jeg ønsker redegørelse for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis man fjerne indkomstloften for enlige pensionister. b. Jeg ønsker redegørelse for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis indkomstsloften fjernes for alderspensionister med partner. 2. Mener Naalakkersuisut, at personer over 67 år kan arbejde uden indkomstsloft og dermed bibeholde deres fulde pension? a. Hvis svaret er ja, hvorfor? b. Hvis svaret er nej, hvad er begrundelsen herfor?? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 26/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
018.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål 1: Hvor mange medlemmer af Naalakkersuisut, hvor mange embedsmænd i Departementer var på en betalt rejse til Stavanger under håndbold VM for kvinder? Spørgsmål 2: Hvilke medlemmer af Naalakkersuisut var i Stavanger? Spørgsmål 3: Hvilke udgifter havde Landskassen i forbindelse med verdensmesterskaber i håndbold for kvinder for medlemmer af Naalakkersuisut samt deres embedsmænd? 1 Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 25/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 26/01/2024
017.Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq
1. Hvorfor er beregningen af alderspension uanset ægtefællens indkomst ikke sat i kraft pr. 1. januar 2024 ? 2. Hvorfor kan enlige pensionister ikke længere får udbetalt pensionstillæg, trods de tidligere har fået det udbetalt ? 3. Gælder forsørger forpligtelsen stadigvæk for de ældre ? Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Modtaget: 24/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 24/01/2024
016.Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit
1. Naalakkersuisut har i oktober 2023 oplyst at der er nedsat en fælles arbejdsgruppe med relevante departementer og KNI for at afklare fremtiden for Neqi. Hvornår kan det forventes, at arbejdsgruppen kommer med afklaring, og evt. anbefalinger, om Neqis fremtid? 2. Mener Naalakkersuisut, at Neqi A/S skal forsætte med at være et sæsonbaseret virksomhed i fremtiden? 3. Hvor mange sæsonmedarbejdere og fastansatte har der været i Neqi A/S i 2023? 4. Har Neqi A/S været nødsaget til at afskedige fastansatte i slutningen af 2023 og i starten af 2024? A) Hvis ja; hvad er årsagen til afskedigelserne? 5. Har Naalakkersuisut andre oplysninger der vedrører Neqi A/S sagen? Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 23/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 23/01/2024
015.Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
1. Kan jeg modtage støtte, hvis jeg ønsker at gå på efterskole i Færøerne? A. Hvis ja, hvilke efterskoler kan modtage støtte? B. Hvis nej, hvorfor kan jeg ikke modtage støtte for et efterskoleophold i Færøerne? 2. Vil Naalakkersuisut arbejde for, at yde støtte for dem der ønsker at gå på efterskole i Færøerne A. Hvis nej, hvorfor? B. Hvis ja, hvornår vil man kunne modtage støtte? 3. Har Naalakkersuisut andet at tilføje sagen? Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
014.Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit
1. Hvorfor er der givet støtte til kun nogle fangere og fiskere i en situation, der ligner en naturkatastrofe? 2. Hvorfor gives der ikke støtte til fangere og fiskere i Tasiilaq og dens bygder? Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
013.Najaaraq Møller, Siumut
1) Hvordan forholder Naalakkersuisut sig til Socialstyrelsens tilsyn af kommunernes sagsbehandling af akutanbringelser af udfordrede børn? 2) Hvilke planer har Naalakkersuisut for styrkelse af det kommunale tilsyn og tilsyn med døgninstitutioner? 3) Har Naalakkersuisut planer omkring sagsbehandlingen forbedres i kommunerne, herunder for: a. Akutanbringelsessager b. Boliggodkendelser for akutanbringelser for børn c. Professions tilsyn af dem, som passer akut anbragte børn d. Handlingsplan for akutanbragte børn 4) Kender Naalakkersuisut til andre turistvirksomheder eller andre virksomheder, som har samme ”underafdelinger” til at passe udfordrede børn som er anbragt uden for hjemmet, og uden faglig relevant uddannelse eller resurser? a. Hvis ja, hvad er Naalakkersuisuts holdning til det? b. Er der hjemmel til, at kommunerne kan placere udfordrede børn vilkårligt og uden professionel hjælp? 5) Hvad er Naalakkersuisuts holdning til, at børnehjemmenes personale ikke har en faglig relevant uddannelse til at kunne passe børn i sorg og krise? 6) Agter Naalakkersuisut med den aktuelle sag at sætte Kommuneqarfik Sermersooq under administration og indtil forholdende vedr. anbragte børn bliver bragt i orden? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
012.Najaaraq Møller, Siumut
1) Hvilke kandidatuddannelses tilbud er der for professionsbachelorer uddannet lærere og pædagoger i Ilisimatusarfik? 2) Har Naalakkersuisut planer om at starte en pædagogisk kandidatuddannelse i Ilisimatusarfik? a. Er der kendskab fra Naalakkersuisuts side, om der er en igangværende udarbejdelse af studieordnings til et pædagogisk kandidatsuddannelse? b. Hvis ja, hvilken kandidatuddannelses retning er der planer om? c. Hvis ja, hvad er grundlaget for den beslutning og hvem vil kunne søge ind på uddannelsen? d. Hvis ja, hvad forventer man Uddannelses i det hele taget vil koste? 3) Er det rigtigt, at studieordningen først skal fremgå i Ilisimatusarfiks hjemmeside i to år, hvis Ilisimatusarfik vælger at tilbyde uddannelsen? a. Hvis ja, hvad er grundlaget for at studieordningen skal kunne tilgås i Ilisimatusarfiks hjemmeside? Og, kan det ændres, at uddannelsen kan startes lige så snart, studieordningen og det praktiske er klar? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
011.Najaaraq Møller, Siumut
1. Hvilke planer har Naalakkersuisut om initiativer for nation opbygning i forbindelse med forberedelser til Grønlands overgang til selvstændighed? 2. Har Naalakkersuisut, udover udkast til en forfatning, planer om koordinerende indsatser for overgangen fra Selvstyre til selvstændighed hvad angår kulturlivet, uddannelser, samfund, sprog, forsvar og lign.? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
010.Najaaraq Møller, Siumut
1. Har Naalakkersuisut planer om en evaluering af Atuarfitsialak? a. Hvis, hvornår påregnes det at ske? b. Hvad regner man med det vil koste? 2. Hvis Naalakkersuisut ikke har planer om en evaluering af Atuarfitsialak, hvad er så begrundelsen? Najaaraq Møller, Siumut Najaaraq Møller, Siumut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
009.Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvad er status på arbejdet med at flytte jern og metalskolen til Sisimiut? 2. Hvis redegørelsen om at flytte skolen er blevet lavet færdigt, hvornår vil den blive delt ud til Inatsisartut? 3. Er det stadigvæk Naalakkersuisuts intention at flytte skolen til Sisimiut? Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
008.Jens NapãtôK´, Naleraq
Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvad og hvilke årsager er der til, at Naalakkersuisut lovning om at yde hjælp til fiskere og fangere, der ekstra ordinært trænger til hjælp i slutningen af året 2023 endnu ikke er fuld ført ? 2. Naalakkersuisut bedes redegøre for, om fiskere og fangere får økonomisk hjælp ? 3. Hvornår gennemføres hjælpen, såfremt der ydes hjælp ? 4. Hvilke krav fremsættes der for at opnå kan opnå ydelse, såfremt ydelsen gennem føres ? 5. Hvilke byers og bygders fiskere og fangere er på tale, såfremt ydelsen gennem føres ? 6. I hvilken omfang og hvor længe ydes der hjælp, såfremt ydelsen gennem føres ? 7. Hvilken sagsproces forventes der anvendt ? 8. Hvordan fordeles ydelsen, såfremt ydelsen gennemføres ? 9. Ydes der ekstra tilskud til familier med børn, såfremt ydelsen gennem føres ? 10. Ydes der ekstra tilskud til husleje, varme og el omkostninger, såfremt ydelsen gennem føres ? 11. Ydes der ekstra tilskud til hundefoder til fiskere og fangere, såfremt ydelsen gennem føres? 12. Har Naalakkersuissut planer om at udføre planstrategi, såfremt der i fremtiden vises behov for hjælp til fiskere og fangere ? 13. Hvornår forventer Naalakkersuisut at være parat med planstrategien, såfremt man agter at udføre strategi ? 14. Hvilke hjælpe foranstaltninger forefindes til fiskere og fangere, der er af sygdom, uagtet hvor de bor i Grønland ? Jens NapãtôK´, Naleraq Jens NapãtôK´, Naleraq

Modtaget: 18/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 18/01/2024
007.Siverth K. Heilmann, Atassut
1. Hvor langt er Naalakkersuisut nået ift. redegørelsen ang. flyvninger til og fra Kangerlussuaq? Hvornår vil redegørelsen stå færdigt? 2. Hvilke virksomheder har Naalakkersuisut indtil videre forhørt sig med, der driver handel i og gennem Kangerlussuaq ift. udarbejdelsen af redegørelsen? 3. Vil turistfly inkl. atlantfly, stadigvæk kunne lette og lande i Kangerlussuaq i 2025 samt i fremtiden? Siverth K. Heilmann, Atassut Siverth K. Heilmann, Atassut

Modtaget: 17/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2024
006.Bjørk Lange Olsen, Demokraatit
1. Hvor mange penge (rejse, ophold, dagpenge med videre) har Naalakkersuisut brugt på at sende politikere og embedsfolk til VM i håndbold for kvinder? a. Hvor mange politikere har Naalakkersuisut sendt afsted? b. Hvor mange embedsfolk har Naalakkersuisut sendt afsted? 2. Har Naalakkersuisut planer om at tildele Timersoqatigiiffiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK) et ekstraordinært tilskud, så underskuddet på at deltage til VM ikke går ud over forbundets andre aktiviteter? 3. Har Naalakkersuisut aktuelle planer om at øge den offentlige støtte til eliteidræt? 4. Har Naalakkersuisut aktuelle planer om at øge den offentlige støtte til sport og idræt for børn og unge? 5. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Bjørk Lange Olsen, Demokraatit Bjørk Lange Olsen, Demokraatit

Modtaget: 17/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 17/01/2024
005.Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit
1. Hvor mange penge om året budgetterer Royal Arctic Line A/S med at bruge på at købe CO2-kvoter som følge af, at EU har besluttet at indføre det såkaldte Emissions Trading System (ETS) på søtransport til og fra EU og EØS? a. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit i, at det må forventes, at denne udgift vil medføre stigende forbrugerpriser? 2. Hvilke konkrete initiativer (udover at sejle langsommere) vil Royal Arctic Line A/S og Naalakkersuisut iværksætte med henblik på at udlede mindre CO2 således, at udgifterne til køb af CO2-kvoter vil blive så lave som muligt? 3. Har Naalakkersuisut konkrete planer om nogle former for kompensation til erhvervslivet som følge af køb af CO2-kvoter for at undgå, at regningen ender hos de grønlandske forbrugere? 4. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit

Modtaget: 16/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2024
004.Lars Poulsen, Siumut
1. Hvad er status på markedsundersøgelsen af priskonkurrencer på dagligvarer? Lars Poulsen, Siumut Lars Poulsen, Siumut

Modtaget: 16/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 16/01/2024
003.Nivi Olsen, Demokraatit
1. Hvilke initiativer har Naalakkersuisut iværksat for at skabe rammer for at afhjælpe manglen på grønlandsksprogede journalister i KNR? 2. Hvor mange arbejdsgrupper er der pt. nedsat i forhold til KNR? a. Hvilke emner arbejder disse arbejdsgrupper med? b. Hvornår kan vi forvente, at arbejdsgrupperne fremlægger deres anbefalinger? 3. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Nivi Olsen, Demokraatit Nivi Olsen, Demokraatit

Modtaget: 15/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 15/01/2024
002.Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit
1. Har Naalakkersuisut planer om at stoppe import af mikroplastikholdige produkter/varer? 2. Har Naalakkersuisut planer om at stoppe import af artikler/varer tilsat farve og parfume til rengøring, rensning og tøjvask? 3. Har Naalakkersuisut allerede planer om begrænsning af varer i plastikemballage, i pap eller dåser? 4. Hvilke områder, hvor plastik indgår i import, lægges der planer om? Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit Pipaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit

Modtaget: 12/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 12/01/2024
001.Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne
1. Hvilke virksomheder og organisationer har leveret baggrundsinformationer til det forslag til fiskerilov, der pt. er i høring? a. Har andre end embedsmænd i i Fiskeridepartementet indgået i udarbejdelsen af tekst til forslaget inklusiv bemærkninger med videre? 2. Er Naalakkersuisut enig med Demokraatit i, at fiskeriet herhjemme bør være så effektivt og indbringende som muligt? a. Hvordan mener Naalakkersuisut, at forslaget til fiskerilov fremmer et effektivt og indbringende fiskeri? 3. Hvis forslaget til fiskerilov bliver vedtaget i sin nuværende form, så vil Polar Seafood Greenland miste et stort antal kvoter. Har Naalakkersuisut i den forbindelse indhentet tal fra Polar Seafood Greenland, der viser konsekvenserne og effekterne heraf for såvel virksomheden som for samfundet? a. I afkræftende fald; hvorfor ikke? 4. Royal Greenland A/S bliver generelt undtaget for en række af de tiltag, som lovforslaget vil indføre. Hvad er årsagen hertil? a. Det virker ligeledes til, at Royal Greenland A/S gives en række fordele frem for andre selskaber i lovforslaget. Hvad er årsagen hertil? 5. Anser Naalakkersuisut Royal Greenland A/S som en integreret del af den offentlige økonomi? a. Flere steder i lovforslaget nævnes “det offentlige” og/eller “den offentlige økonomi” med henvisning til Royal Greenland A/S og Selvstyret. Hvorfor indgår bekymringer og betragtninger omkring kommunernes økonomi ikke som en del heraf? 6. I hvor høj grad har Naalakkersuisut taget udgangspunkt i Fiskerikommissionens beregninger og analyser i udarbejdelsen af forslaget til fiskerililov? 7. Lovforslaget åbner op for, at grønlandske pensionskasser kan investere i og eje kvoter. Har Naalakkersuisut i den forbindelse undersøgt pensionsselskabernes kapacitet, samt hvorvidt det er realistisk for pensionsselskaberne at rejse den nødvendige kapital? 8. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Modtaget: 03/01/2024
Sendt til Naalakkersuisut: 04/01/2024