Fagområder

Frednings- og Naturforhold:

 • Fredningsbestemmelser vedrørende jordfaste fortidsminder og bygninger.

 

Naturfredning:

 • International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.
 • Ind- og udførsel af udryddelsestruede vilde dyr og planter.
 • Fredning af områder, arealer, flora mv.

 

Fredningsbestemmelser vedrørende de levende ressourcer, så som:

 • Havpattedyr, Landpattedyr, Fugle og Fisk.
 • Samlet at sikre vildtforvaltning og ressourceudnyttelse af de levende ressourcer på et bæredygtigt grundlag.

 

Naturbeskyttelse:

 • Fysisk planlægning.
 • Erhvervelse til rekreative formål.
 • Kulturmiljø.
 • Befordring og miljømæssige konsekvenser forbundet hermed.
 • Forurening til lands, herunder af Indlandsisen, i luften og i havet.

 

Miljøforhold:

 • Miljøbeskyttelse på land, herunder Indlandsisen, i luften og i havet.
 • Affaldshåndtering, mv.
 • Kildesortering.
 • Genbrug.
 • Affaldsforbrænding i by og bygd.
 • Dumpe og andet deponi af affald.
 • Håndtering af særligt miljøfarligt affald.
 • At sikre energiudnyttelse, forbrug og anden ressourceudnyttelse på en miljøskånsom vis og på et bæredygtigt grundlag.
 • At sikre beskyttelse af forbrugere mod sundheds- og miljøskadelige produkter.
 • Genteknologi, herunder genmodificerede fødevarer og enzymer.

 

Efterforskning og udnyttelse af olie og mineralske råstoffer:

 • Miljøforhold og miljøspørgsmål vedrørende olieefterforskning, olieudvinding samt udnyttelse af mineralske råstoffer i undergrunden og på havbunden.

 

Klimaforhold:

 • Klimaforhold og samspillet mellem forurening, klima, natur og miljø.
 • National og international klimaindsats.
 • CO2 begrænsende tiltag.

 

Grønlands Naturinstitut og Asiaq samt spørgsmål og forhold i det danske Miljø- og Energiministerium, Dansk Polarcenter, Miljøstyrel­sen, og Danmarks Miljøundersøgelser med relation til eller betydning for Grønland bør til enhver tid have udvalgets interesse. Dette gælder tillige forsøgs- og forskningsstationer i Grønland, såsom Zackenberg, Nuuk Basic med flere.

 

Udvalget finder, at klima, natur- og miljømæssige forhold i de Arktiske egne hører indenfor udvalgets fag- og interesseområder.

 

Udvalget har opmærksomhed mod de mange internationale natur- og miljøaftaler som er gældende for Grønland.

 

Dertil kommer, at udvalget bør holde sig orienteret om natur- og miljømæssige forhold i Nordisk Råd, Arktisk Råd og Vestnordisk Råd og øvrige samarbejdsorganer forpligtende eller med relevans for Grønland.

 

Udvalget skal holde sig orienteret om de internationale relationer i forhold til udvalgets fagområder.