Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2022
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-7
Spørgetime.
( Jvf. § 37 stk. 7.)
Liste over spørgetimen kan ses under dokumenter

Imm./pkt.: 37-7X
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst- formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2022.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland og lov om statens tjenestemænd i Grønland (Digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v.)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet

Imm./pkt.: 20
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om leje af Boliger. (Udvidelse af Boligklagenævnets kompetencer til kommunale boligselskaber mv.)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 21
Forslag til: Inatsisartutlov om Mittarfeqarfiit A/S.
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister, forhøjelse af den højeste førtidspensions takst og forhøjelse af fribeløb før modregning)
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender

Imm./pkt.: 28
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut ændrer bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005, om ydelser ved undersøgelser og behandling udenfor patientens hjemsted, § 9 til at to personer kan være rejseledsagere for børn under 6 år.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man sikrer bedst mulig service for fødende og deres familie i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 31
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan hjemløses vilkår og rettigheder forbedres mest muligt.
Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 32
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt man i lighed med SIK’s Socialfond kan oprette- en patientfond, der blandt andet skal omfatte alderspensionister, førtidspensionister, fiskere, fangere og ledige.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 36
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan offentligt ejede virksomheder og institutioner kan animeres til at forbruge mere af kød af narhval og hvidhval fanget af erhvervsfangere?
Siumuts Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering om, at der hurtigst muligt oprettes en politistation i Kangaatsiaq.
Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 39
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at afvikle en oplysningskampagne hvert år den 13. september. Kampagnen skal øge opmærksomheden på konsekvenserne ved brug af engangsplast. Kampagnen skal have et særligt fokus på belastningen af naturen og formidle initiativer, der kan reducere borgernes forbrug af engangsplast.
Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 43
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh fremsat af Finans- og Skatteudvalget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at indføre ordninger for bygder og yderdistrikter inspireret af norske regler for Finnmarken, herunder skattefradrag, lavere landsskat, fordelagtige muligheder for afvikling af studielån mv. Undersøgelsen skal beskrive, hvorledes sådanne ordninger kan implementeres samt de forventede økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, erhvervslivet og borgerne. Resultatet af undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til FM2023.
Siumuts Inatsisartut Gruppe

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at færdiggøre og fremlægge undersøgelsen vedrørende Nationalstadion som en arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med vedtagelsen af EM2019/32, skulle udarbejde. Undersøgelsen skal senest fremlægges til FM2023.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 45
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at lave en redegørelse vedrørende etablering af en kreditforening til brug for kommunerne, inspireret af det danske ”KommuneKredit”. Redegørelsen skal afdække fordele og ulemper samt forslag til finansiering af en lignende grønlandsk kommunal kreditforening og skal omdeles til FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Imm./pkt.: 48
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 11 i ”takstcirkulære nr. 294 om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2022”, således at plejevederlaget til almindelige plejefamilier forhøjes med 100 % gældende fra 1. januar 2023.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 51
2. Beh. EM 2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fremsætter en redegørelse om lægemangelen samt personalemangelen i afsidesliggende sundhedscentre, som uddeles inden FM2023.
Naleraq Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 52
Forslag til forespørgselsdebat om, hvem er grønlænder – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?
Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 53
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.

Imm./pkt.: 54
Pkt. 53 og 54 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut åbner op for muligheden for indsamling af edderfugleæg i en fastlagt periode på vest- og østkysten.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Naleraq

Imm./pkt.: 56
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at anmode den danske regering om at iværksætte en udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960’erne til midten af 1970’erne.
Medlemmer af Inatsisartut, Naleraq

Imm./pkt.: 58
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man fremmer erhvervsmulighederne i forbindelse med overgangen til fiskerierhvervet på Grønlands østkyst i Tasiilaq og dens bygder samt i Ittoqqortoormiit.
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko Naleraq

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om at isbjørnekvoten i Tasiilaq og omegn samt iIt-toqqortoormiit for de kommende år revurderes, og at isbjørne der trænger tæt ind på beboede områder, eller der hvor folk opholder sig straks kan aflives og, at is-bjørne der på fangststeder i naturen er trængt ind på mennesker umiddelbart skal kunne aflives
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko; Naleraq

Imm./pkt.: 61
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på at beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2023 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Naleraq

Imm./pkt.: 62
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse med henblik på at belyse de økonomiske og administrative konsekvenser samt de samfundsmæssige gevinster ved at indføre selvbetjeningsløsninger i Sundhedsvæsenet for at effektivisere arbejdsgange og dermed frigive flere varme hænder til den direkte patient- og borgerkontakt. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der afdækker om lovgivningen i tilstrækkelig grad sikrer at børn anbragt uden for hjemmet samt disses forældre bliver behandlet i overensstemmelse med FN´s Børnekonvention.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 69
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at igangsætte en ordning svarende til den AB-forbrugerordning, der er gældende i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 70
Pkt. 70 og 120 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Formandskabet for Inatsisartut at fremsætte forslag til ændring af partitilskudsloven med henblik på at skabe en årlig besparelse for Selvstyret og mindske den økonomiske ulighed mellem de politiske partier. Forslaget til ændring af partitilskudsloven skal omfatte følgende tiltag:
1. Grundtilskuddet til partierne hæves til 1 million kroner om året
2. Der indsættes et loft således, at der maksimalt kan modtages mandattilskud til seks mandater.
Loven skal træde i kraft 1. januar 2024.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 71
1. beh. 9/11-2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på FM 2022 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Imm./pkt.: 74
1. beh. 10/11-2021
Afstemning om Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvikle undervisningsmateriale om menneskerettigheder målrettet børn i folkeskolen tilpasset en grønlandsk kontekst og herudover arbejde for, at undervisere i folkeskolen opnår relevante kompetencer til at undervise i menneskerettigheder.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 75
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den grønlandske filmbranche styrkes. Naalakkersuisut skal, så vidt muligt, inddrage relevante parter i arbejdsgruppen. Anbefalingerne skal fremlægges ved FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 76
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om, hvordan vi kan sikre en økonomisk tryg tilværelse for borgere, der får en kræftdiagnose eller en anden livstruende sygdom. Redegørelsen skal indeholde den sygdomsramtes oplevelse af økonomiske problemer samt de nuværende regler og disses begrænsninger og muligheder for økonomisk hjælp for den sygdomsramte og dennes familie. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 77
Forslag til forespørgselsdebat, omkring hvordan vi i samfundet kan bidrage til at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2- ”man må ikke diskriminere” og hvordan vi kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 80
1. beh. 11/11-2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse, som afdækker muligheden for at genanvende plastaffald til produktion af byggematerialer. Redegørelsen skal blandt andet afdække behovet for samarbejde mellem private og offentlige aktører, økonomiske konsekvenser, behovet for ny lovgivning, muligheder for tilskudsordninger for sådanne grønne omstillinger og behovet for etablering af ny infrastruktur, såsom faciliteter til produktion af byggematerialer og sortering af plastaffald. Redegørelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82
1. beh. 10/11-2021
Afstemning om Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle krænkelser.
Atassuts Inatsisartut medlemmer

Imm./pkt.: 83
1. beh. 10/11-2021
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut er vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til UKA2022 pålægges at udarbejde en redegørelse omkring fordelene og ulemperne ved UNESCO områdets omfang i Ilulissat fjorden.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Imm./pkt.: 91
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2023 at omdele en evaluering af reglerne om transfer-pricing. Dette med henblik på at fastslå, om reglerne bør strammes for at forhindre aggressiv skatteplanlægning, herunder overholdelse af armslængdeprincippet.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 92
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en analyse der omhandler konsekvenserne for fiskerne og samfundet hvis det olympiske fiskeri efter hellefisk udvides til at omfatte fartøjer på op til 9 meter længde over alt. Konsekvensanalysen skal afleveres til Inatsisartut senest ved FM2023.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 93
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man, i kommunerne, kan sikre tilstrækkelige ressourcer til sagsbehandling af sager vedrørende børn.
Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut

Imm./pkt.: 95
Pkt. 95 og 134 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på FM2023 pålægges at fremlægge handslingsplan overfor Inatsisartut med henblik på at der etableres en efterskole i Tasiilaq
Medlem af Inatsisartut Mala Høj Kuko, Siumut

Imm./pkt.: 96
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut, at der udarbejdes en projektering af nye magasiner til Grønlands Nationalmuseums opbevaring af arkivalier. Projekteringen skal være færdig og fremlægges for Inatsisartut til EM2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 98
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde forslag til et tiltag for iværksættelse af Forsoningskommissionens 7 anbefalinger og at Naalakkersuisut forelægger handlingsplanen på Inatsisartut møde FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 102
Forslag til Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en strategi for bevarelse og udvikling af den grønlandske slædehundekultur med inspiration fra Arctic Nomads 22 anbefalinger. Strategien skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med de enkelte hundeslædedistrikter. Strategien skal senest forelægges Inatsisartut ved EM2023.
Inatsisartunut ilaasortaq Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 105
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at påbegynde projekteringsforslag til en ny kirke i Oqaatsut.
Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 106
1. beh. 9/11-2021
Ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut er vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en redegørelse til EM2022 om mulighederne for fremstilling af lokalt producerede byggematerialer efter Siku Block konceptet, som kan bidrage til mere økonomisk bæredygtigt husbyggeri her i landet.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 108
Forslag til forespørgselsdebat om at spiritussalget udskilles fra butikkerne og etableres til særskilte spiritussalgssteder.
Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 109
Pkt. 109 og 136 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Anlægsudvalget

Imm./pkt.: 110
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at lade iværksætte en udredning af omstændighederne omkring afviklingen af Grønlands kolonistatus, herunder af hvorvidt Danmark i forbindelse hermed levede op til FN’s krav til afkolonialisering. Forslag til kommissorium og til, hvem der skal udarbejde udredningen, skal forelægges Inatsisartut til beslutning senest på EM2022, og udredningsarbejdet skal opstartes inden valgperiodens udgang.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 112
Hermed stilles forslag til forespørgselsesdebat vedrørende at intensiverere arbejdet med de ansvarsområder som vort land endnu ikke har hjemtaget således, at man starter arbejdet op med det formål at ansvarsområderne kan overtages og styres herhjemmefra.
Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Imm./pkt.: 113
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at starte planlægningsarbejdet med at indfri Selvstyrelovens udtrykkelige bestemmelse om, at vort sprog er landets administrative sprog, og som følge deraf indføres overalt i administrationen
Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

Imm./pkt.: 115
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med henblik på at afdække, hvordan lovgivning og administrative strukturer mv. kan indrettes for at sikre hjemmehørende bestemmende indflydelse i selskaber der arbejder inden for turismen. Redegørelsen skal omdeles senest til FM2023.
Siumut Inatsisartut gruppe

Imm./pkt.: 117
Forslag til forespørgselsdebat vedrørende forslag til hvilke forholdsregler og hvilken indsats man kan gøre for at imødegå de stærkt stigende fødevarepriser som følge af krigen således, at det går mindst muligt udover borgerne?
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 119
1. behandlingen er stoppet og udsat.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at undersøge fordele og ulemper ved at ophæve Royal Arctic Lines koncession på fragt til og fra Grønland samt at indføre konkurrence på dette område. Undersøgelsen skal afdække de økonomiske konsekvenser ved at ophæve koncessionen samt indførelse af konkurrence. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut inden FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 120
Pkt. 70 og 120 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Formandskabet for Inatsisartut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber således, at det ved bidrag til et parti på mere end 10.000 kroner ikke kun skal fremgå af partiets regnskab, hvem der har ydet bidraget, men også hvor stort et bidrag, der er tale om. Det skal endvidere ikke være muligt at omgå beløbsgrænsen ved at dele bidraget mellem flere juridiske personer.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om mulighederne for at give børn under 18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb, samt forældre/værger hertil, et retskrav på øjeblikkelig psykologhjælp. Redegørelsen, som skal skitsere mulige modeller og afdække forudsætningerne herfor, herunder de økonomiske og administrative konsekvenser, skal senest forelægges Inatsisartut i forbindelse med EM2023.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 122
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Finans- og Skatteudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde forslag til en skattereform, som sikrer et enkelt skattesystem, hvor det samlede skattetryk i Grønland falder og hvori der indgår en lettelse af indkomstbeskatningen. Forslaget skal være udarbejdet til FM 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 123
Ændringsforslag til 2. beh fremsat af Naalakkersuisut
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at rette henvendelse til Rigsmyndigheden med henblik på at ændre Færdselsloven for Grønland således, at alderskravet for at føre snescooter bliver sat til 16 år.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 124
Forslag til forespørgselsdebat om Inatsisartuts holdning til at indføre juridisk abort som en mulighed med henblik på at vi ikke tvinger mænd ind i en forældrerolle.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 125
Forslag til forespørgselsdebat om muligheden for at indføre medicinsk kastration af dømte pædofile og at gøre det obligatorisk at krænker dømmes til at betale alle omkostninger til psykologhjælp til ofrene i sager om seksuelt misbrug af børn.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 126
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan give vores børn og unge mere mental styrke, så de er bedre rustet til at møde de udfordringer, som livet bringer.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 129
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for, at musikere gives mulighed for at indberette vederlag for musisk virksomhed som B-indkomst, eller at lade køberen af ydelsen indeholde A-skat af indkomsten. Undersøgelsen skal afdække, hvilke lovændringer mv. en sådan ordning vil kræve samt økonomiske og administrative konsekvenser heraf. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til FM2023.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 131
1. beh. 13/10-2021
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Udkast til Anordninger om ikrafttræden for Grønland af arvelov, lov om ægtefælleskifte m.v., lov om skifte af dødsboer og lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, tinglysningsloven, lov om ægteskabets retsvirkninger samt forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om skifte af dødsboer)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling

Imm./pkt.: 134
Pkt. 95 og 134 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet.

Imm./pkt.: 136
Pkt. 109 og 136 1. behandlet i sammenhæng.
Afstemning om ændringsforslag til 2. beh. fremsat af Anlægsudvalget

Imm./pkt.: 143
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse, der afdækker mulighederne for at gøre vintersolhverv til en betalt fridag. Redegørelsen skal klarlægge eventuelle juridiske spørgsmål relateret dertil og afdække de økonomiske og administrative konsekvenser. Redegørelsen skal fremlægges inden FM23.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 149
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan øge medarbejdertrivslen på arbejdsmarkedet med henblik på at nedbringe sygefraværet så meget som muligt.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 150
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan sikre Grønland det største og bredest mulige politiske mandat i udenrigspolitiske anliggender herunder i forbindelse med forhandlinger med den danske stat.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit

Imm./pkt.: 151
Pkt. 151 og 175 behandlet i sammenhæng.
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer grønlændernes mulighed for at blive værnepligtige, og dermed ligeledes sikrer adgang til øvrige kompetencegivende uddannelser i regi af Forsvaret.
Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne

Imm./pkt.: 155
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til FM 2023, at udarbejde en redegørelse om årsagerne til manglen på organister, herunder forhold som lønforhold og uddannelseskapacitet mv. Redegørelsen skal indeholde forslag til, hvordan manglen afhjælpes.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 156
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 158
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland, lov for Grønland om børns retsstilling, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland og lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger. (Ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland)
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier