Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2010
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00.
( Jvf. § 36 stk. 7.)
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Aldersformand for Inatsisartut) )

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
(Aldersformand for Inatsisartut)

Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunkter for Forårssamlingen og Efterårssamlingen 2011.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 8
Forslag til Tillægsbevillingslov 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2009 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 10
Politisk Økonomisk Beretning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 11
Forslag til Inatsisartut-beslutning om godkendelse af Landskassens regnskab for 2009.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 12
Forslag til landstingsbeslutning, jf. forretningsordenens § 32, stk. 6, 2, om at de skattemæssige fradrag m.m. for 20xx fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 13
Redegørelse for Naalakkersuisut nordiske politik oktober 2009 til september 2010.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 14
Udenrigspolitisk Redegørelse.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 16
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 17
Forslag til Inatsisartutlov om teater.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutlov om folkehøjskoler.
(Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at tage initiativer, der er egnet til at mindske miljøbelastningen ved trawlfiskeri.
(Medlem af Inatsisartut Kim Kielsen, Siumut)

Imm./pkt.: 20
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed)

Imm./pkt.: 21
Forslag til Inatsisartutlov om byggemodning.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 23
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at indføre tarifstruktur for el, vand og varme, gældende fra 1. januar 2011, som beskrevet i "Redegørelse om tarifstruktur på el, vand og varme" kapitel 5.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 26
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 27
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 30
1. beh. 26/4-20102. beh. 18/5-2010
(FM 2010/34)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en plan for forebyggelse af senil demens på baggrund af det stigende antal tilfælde af sygdommen her i landet.
(Medlem af Inatsisartut Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 31
1. beh. 27/4-20102. beh. FM 2011
(FM 2010/45)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at opnå en skærpelse af våbenlovgivningen for Grønland, således at ikke-automatiske rifler og haglgeværer bliver omfattet af kravet om tilladelse, og dermed også af vilkår om opbevaring, samt af regler om registrering, om pligt til anmeldelse af besiddelse og bortkomst af våbnet, og således at der for erhvervelse af såvel disse våben som halvautomatiske geværer til erhvervsmæssig jagt, fastsættes en aldersgrænse på 16 år.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 32
1. beh. 26/4-2010
(EM 2010/47)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til indførelse af et forbud mod indførsel og avl af nærmere bestemte hunderacer, som vurderes at udgøre en potentiel fare for deres omgivelser, samt af krydsninger, hvori disse racer indgår.
(Medlem ad Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 33
1. beh. 21/4-20102. beh. FM 2011
(FM 2010/51)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at sekretariatsfunktionen af udvalget for revision af landskassen regnskaber erstattes af et Landsrevisionsinstitut ledet af en Landsrevisor, på samme måde som man i de andre dele af Rigsfællesskabet har en Landsrevisor på Færøerne og en Rigsrevisor i Danmark. Det foreslås endvidere, at medlemmerne af Inatsisartuts Revisionsudvalg fremover udpeges for hele den aktuelle valgperiode, og at udvalget omdøbes til "Inatsisartut-revisorerne".
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 34
1. beh. 29/4-2010
(FM 2010/134)
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på at opdatere købeloven eller alternativt at hjemtage området således at Grønland selv kan fastsætte regler på området.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 35
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde mindstekrav til kvaliteten af elevhjem og kollegiehjem for skolesøgende børn.
(Medlem af Inatsisartut Jane Petersen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 36
1. beh. FM 20112. beh. FM 2011
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd således, at der ved udpegning til bestyrelser, repræsentantskaber eller tilsvarende kollektiv ledelse sikres en ligelig fordeling af kvinder og mænd blandt de af Naalakkersuisut udpegede.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 37
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at oprette behandlingstilbud til voldelige mænd og kvinder
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 38
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte lovforslag om oprettelse af en barselsfond. Fonden skal sikre at samtlige lønmodtagere, der ikke allerede er dækket af en barselsordning, opnår en bedre kompensation end den nuværende der opnås via dagpengesystemet, uanset om de er ansat af det offentlige eller af private arbejdsgivere.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
2. beh. FM 2011
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for en styrket anvendelse af kommunikationsteknologi og opkvalificering af kommunikationssystemerne inden for disse områder på uddannelsesstederne og i folkeskolen: 1. Mulighed for en ubegrænset anvendelse af internettet på alle uddannelsessteder og i folkeskolen. 2. Der skal etableres tidssvarende
(Medlem af Inatsisartut, Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Beslutningsforslag om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til konventionen om sikkerhed for FN-personale samt personer tilknyttet FN.
(Formand for Naalakkersuisut)

Imm./pkt.: 41
Forslag til forespørgselsdebat om alderspensionen og de ældres adgang til arbejdsindkomster ud over pensionen, således at der med det formål gives mulighed for at hæve indkomstsgrænsen til mindst det dobbelte.
(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 42
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Fungerer landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd efter hensigten og hvorledes sikrer Naalakkersuisut at loven overholdes? Her tænkes særligt på paragrafferne 1, 3, 4.
(Medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 43
Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Naalakkersuisut og den islandske regering til at aftale, at landene opretter officielle konsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfor-drer også Færøernes Landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut til at oprette repræsentationskontorer i hinandens lande. Landene opfordres til i videst muligt omfang at benytte fælles kontorfaciliteter ved oprettelsen af disse.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 44
Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Grønlands Naalakkersuisut og Islands Regering til at tage initiativ til at indlede et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne for de gymnasiale (mellemuddannelser) uddannelser i de tre lande med henblik på udveksling af studerende. Endvidere anbefales, at regeringerne afsætter en pulje penge til at dække omkostningerne i forbindelse med initiativet.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 45
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at forøge og styrke samarbejdet og informationsformidlingen omkring ældreområdet i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 46
Vestnordisk Råd foreslår over for Islands regering og Færøernes og Grøn-lands Naalakkersuisut at bidrage til et øget vestnordisk samarbejde om boglig uddannelse, erhvervsuddannelser og erhvervspraktik for ufaglærte i de vestnordiske lande for derigennem at skabe et incitament for ikke-universitetsuddannede personer til at øge deres viden og kunnen og derved også deres livskvalitet og arbejdsmuligheder.
Vestnordisk Råd opfordrer landene til at iværksætte et sådant samarbejde gennem økonomisk støtte til forsøgsprojekter inden for dette felt mellem de vestnordiske lande i overensstemmelse med de ideer, der kommer frem i den efterfølgende redegørelse.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 47
Vestnordisk Råd opfordrer regeringerne i Island, Færøerne og Grønland til at indlede et pilotprojekt, hvor der kan drages erfaringer og grundlag for et mere formaliseret samarbejde omkring fjernundervisning i Vestnorden.
(Josef Motzfeldt, Delegationsformand)

Imm./pkt.: 48
2. beh. FM2011
3. beh. FM2011
Forslag til: Inatsisartutlov nr. Xx af xx. Xx 2010 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v..
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 49
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes man kan komme nogle elevers problematik vedrørende mangel af praktikophold, til livs.
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 50
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde lovforslag om, at alle arbejdspladser pålægges at alle annoncer og alt andet skriftligt materiale, der udsendes til forbrugerne også skal være på grønlandsk.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 51
1. beh. 3/11-2009
2. beh. FM 2011
(FM 2010/31)
(EM 2009/148)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges til snarest at arbejde for indførelse af øvre grænse for indholdet af uran på 0,1 % på alle udvindings tilladte råstoffer i Grønland.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 52
1. beh. 23/10-2009
(FM 2010/25)(EM 2009/62)
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at styrke tilsynet med de forhold, børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet, lever under.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 53
1. beh. 4/11-2009
2. beh. FM 2011
(FM 2010/23)
(EM 2009/57)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut senest i 2010 at fremlægge forslag til ændring af gældende forordning om leje af boliger, hvorefter der ydes et boligbørnetilskud, der reducerer den månedlige husleje med 7,5 % for hvert hjemmeboende barn under 18 år. Der skal dog maksimalt kunne gives reduktion for op til 6 hjemmeboende børn under 18 år.
(Siumutgruppen i Inatsisartut)

Imm./pkt.: 54
1. beh. 6/11-20092. beh. FM 2011
(FM 2010/20)(EM 2009/40)
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut at arbejde for lempelse af betingelserne i landstingsforordning om offentlig støtte for at fiskere og fangere kan få tildelt offentlig støtte til livets opretholdelse.
(Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 55
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad mener Naalakkersuisut om indførsel af miljøafgift for udenlandske flyvemaskiner, der flyver over den grønlandske luftrum eller hvilken retslige muligheder er der heri?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 56
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke muligheder er der for renovering af boligstøttehuse samt hvorledes benyttes disse muligheder?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 57
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring problematiske havneanlæg i nogle bygder?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 58
Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke tiltag kan Naalakkersuisut påtage sig for erhvervsfiskere, der i de seneste år har anskaffet fiskefartøj, men står økonomisk skævt stillet pga. Uheld ?
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 59
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende regler for alders- og førtidspensionister, hvorefter det udbetalte pensionsbeløb ikke reduceres som følge af, at pensionisterne og disses ægtefæller eller samlevere oppebærer anden skattepligtig indkomst.
(Medlem af Inatsisartut Siumut Gruppen, Siumut)

Imm./pkt.: 60
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at ændre Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser, således der kravet ifølge bekendtgørelsens § 2, stk 1 om, at ansøgerne til uddannelsen skal være fyldt 30 ændres til 26 år
(Medlemmer af Inatsisartut på vegne af ATASSUT: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at fremkomme med et forslag der skal gøre det muligt for forældre med en årsindtægt op til Kr. 314.099 med skolesøgende børn på folkeskolens klassetrin 9. og 10. at kunne søge om tilskud fra de offentlige.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 62
Beslutningsforslag om at pålægge Naalakkersuisut til at fremlægge forslag til etablering af produktionsudvalg på alle produktionsanlæg og indhandlingssteder som er finansieret af Selvstyret.
(Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Siumut)

Imm./pkt.: 63
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes herboende arbejdsgivere kan sikres flest mulige opgaver ved offentlige licitationer, også i forbindelse med råstof- og olieudvinding.
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 64
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at fremkomme med et lovforslag der skal give hjemmel til at etablere en finanslovssikret erhvervsstøttepulje
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at lave en udredning om, hvordan vi får det størst mulige økonomiske afkast af, at lave lystfiskerturisme og trofæjagter.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 66
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Inatsisartutlov nr. 8 af 19. maj 2010 om pligt til at indhente børneattest, skal udvides med pligt til at indhente ungeattest
(Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 67
Til FM 2011
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan formulere en forældreansvarslov, hvor barnet er i centrum således, at det altid er barnets tarv, der kommer i første række.
(Inatsisartutmedlem Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Imm./pkt.: 68
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at arbejde for at flere unge får mulighed for at tage til andre lande for at lære sprog.
(Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen, Siumut)

Imm./pkt.: 69
2. beh. FM 2011
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat om igangsætte en undersøgelse vedrørende amerikanernes benyttelse af Thule Air Base, for at opnår bedre udbytte for grønland.
(Medlem af Inatsisartut Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat)

Imm./pkt.: 70
Forslag til Inatsisartut-beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at homoseksuelle par skal have mulighed for at vælge en kirkelig vielse, frem for et registreret partnerskab på rådhuset.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 71
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold.
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 72
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan ligestille alle trosretninger med hensyn til tilskud fra det offentlige og dermed sikre reel religionsfrihed i Grønland.
(Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, Demokraterne)

Imm./pkt.: 73
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at opprioritere rådgivning og støtte til hjemmehørende personer/selskaber der gerne vil beskæftige sig med udvinding og udnyttelse af ædelsten.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 74
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes reglerne for alderspensionister kan ændres, således, at flere ældre som modtager alderspension kan arbejde.
(Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 75
Forslag til Inatsisartut-beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til den danske stat med henblik på, at ændre loven om registrerede partnerskab, således at homoseksuelle får lov til at adoptere på lige vilkår med heteroseksuelle.
(Inatsisartutmedlemmerne Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit og Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 76
Forslag til beslutning af Inatsisartut om at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelse nr. 2 af 12. februar 2004 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler, således der bliver tildelt kvoter af narhvaler i Midtgrønland og Sydgrønland.
(ATASSUT's medlemmer af Inatsisartut: Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen)

Imm./pkt.: 77
Forslag til Inatsisartut-beslutning om Selvstyrets udtalelse til Lov for Grønland om visse spil.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)

Imm./pkt.: 78
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnor-disk Råds rekommandation nr. 6/2010, rekommandationen lyder som følger:
Vestnordisk Råd opfordrer Grønlands regering Naalakkersuisut til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for et andet forsyningsmønster af Østgrønland herunder en vurdering af eventuelle begrænsninger i den eksisterende koncessionsaftale.
(Delegationsformand Josef Motzfeldt)

Imm./pkt.: 79
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af dd. mm. 2010 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Overførsel af midler til orienteringsrejser fra Inatsisartut til partierne )
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 80
Redegørelse om tarifstruktur på el, vand og varme.
(Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik)

Imm./pkt.: 81
Redegørelse om aluminiumsprojektet med udgangspunkt i de nu gennemførte undersøgelser, herunder den strategiske miljøvurdering (SMV).
(Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer)

Imm./pkt.: 82
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at rette henvendelse til den danske regering med henblik på at fremvirke at Folketinget ophæver lov nr. 436 af 14. maj 2007 om pengesedler i Grønland, således at initiativet om udarbejdelse af særlige grønlandske pengesedler indstilles.
(Medlem af Naalakkersuisut for Finanser)