Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2015
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 11:00 til 12:00. ( Jvf. § 37 stk. 5.) Se listen her.
()

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til Inatsisartuts stående udvalg og repræsentationer.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2015.
(Formandskabet for Inatsisartut)

Imm./pkt.: 7
Forslag til finanslov 2015.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 9
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2013 til efterretning.
(Lovudvalget)

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2016 fastsættes således:
1. Personfradrag................................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag.............................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst...........................kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.........................kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat....................................................6%
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 16

Imm./pkt.: 17
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan rammevilkårene for producenter af slagtedyr kan fremmes, således at produktion, drift og udbytte øges.
(Medlem af Inatsisartut Suka K. Frederiksen, Siumut)

Imm./pkt.: 18
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at ændre fiskerigrænsen for fartøjer større end 19,99 BRT / 31,99 BT efter de ansvisninger, som er anført i beslutningsforslagets begrundelse og bilag.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 19
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2015 at fremlægge en undersøgelse af muligheden for - og de økonomiske konsekvenser ved - at gøre brug af § 14 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, således at tidsubegrænsede licenser på rejer og hellefisk gøres tidsbegrænsede efter en behørig varslingsperiode på 5 år.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 20
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes død fremover får mulighed for at få betalt en rejse til begravelse i Grønland én gang årligt.
(Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut)

Imm./pkt.: 22
Forslag til Inatsisartutbesluning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en projektplan til opførelse af et overdækket "National stadion". Projektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende opførelse og drift af stadionet og skal fremlægges senest i forbindelse med EM2016.
(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

Imm./pkt.: 23
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi på organiseret vis kan realisere, at det at gøre en god gerning overfor andre og være med til at løfte samfundet, hvor formålet ikke er at skulle blive gengældt og få løn, igen bliver en vane i samfundet.
(Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut)

Imm./pkt.: 31
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et debatoplæg om etablering af geografiske zoner, hvor samfundet aktivt ønsker at fremme udvikling af mineralske råstoffer og andre geografiske zoner, hvor der af hensyn til miljø, fritidsmuligheder, eksisterende erhverv eller lignende ikke ønskes mineralaktiviteter. Debatoplægget skal danne grundlag for en bred debat, der både involverer befolkningen, interessegrupper og beslutningstagere. Debat-oplægget skal være færdigt inden forårssamlingen 2016.
(Medlemmer af Inuit Ataqatigiit's Inatsisartut-gruppe)

Imm./pkt.: 32
Ændringsforslag fremsat af Kultur-, Uddannelse-, Forskning- og Kirkeudvalget,
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring af Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed, således at der formuleres en separat kulturlov henholdsvis idrætslov.
(Medlem af Inatsisartut, Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 33
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til inkorporering af FN's Børnekonvention som inatsisartutlov senest ved efterårssamlingen 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 35
2. beh. EM 2015
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for etablering af et Center for Menneskerettigheder, og for nedsættelse af et Ligebehandlingsnævn. Center for Menneskerettigheder skal overtage sekretariatsbetjeningen af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og skal endvidere sekretariatsbetjene Ligebehandlingsnævnet.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 37
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan for bekæmpelse af økonomisk ulighed og fattigdom med særlig fokus på fattigdom i børnefamilier. Handlingsplanen skal være færdiggjort senest i forbindelse med EM 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 38
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af, og sags- og arbejdsbyrden for, sagsbehandlere, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, og om der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til området, samt om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at fastsætte vejledende sagstal for sagsbehandlerne. Resultaterne af Naalakkersuisuts undersøgelse og vurdering skal omdeles i form af en redegørelse til Inatsisartut senest den 1. april 2016.
(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 39
Forslag til forespørgselsdebat om Pituffik, Thule Air Base. Hvad skal Grønland have ud af amerikanernes tilstedeværelse på grønlandsk territorium? Hvad skal vi kræve af afkast og hvilke aftaler skal vi kræve genforhandlet?
(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 40
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingsforordning nr. 15 af 6. november 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v., således at borgere bosiddende på steder, hvor der ikke er permanent tandplejetilbud i akuttilfælde kan få dækket transportudgifter forbundet med behandling ved nærmeste behandlingssted.
(Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 41
Ændringsforslag fremsat af et enigt Udvalget for Forretningsordenen vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 2, stk. 1, i landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlags-loven) således, at medlemmer af Inatsisartut først modtager vederlag fra den dag, de bliver valgt til Inatsisartut (Valgdagen).
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. (Vederlagsloven) på følgende måde:
1. Den maksimale periode, hvori et medlem af Naalakkersuisut eller et medlem af Inatsisartut kan modtage eftervederlag sættes ned fra tolv til seks måneder.
2. For hvert påbegyndt funktionsår, man er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut, optjenes ret til en måneds eftervederlag.
3. Minimumseftervederlagsperioden sænkes fra de nuværende tre måneder til en måned.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 43
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
(Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 44
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på EM15 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om Økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at fordelingen af partitilskuddet jfr. § 2 bliver mere solidarisk ved at grundtilskuddet pr. indvalgt parti forhøjes til 900.000 kroner, mens tilskuddet pr. mandat i Inatsisartut sænkes til 150.000 kroner. Ændringen skal træde i kraft med virkning fra 1. januar 2016.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt det vil være i Selvstyrets interesse, at der bliver oprettet en investeringsfond for Grønland med indskud fra eksempelvis den danske stat og de danske pensionskasser. Formålet med fonden skal være et tiltrække udenlandsk kapital til fremadrettede erhvervsaktiviteter inden for råstoffer, turisme, fiskeri og anlæggelse af nødvendig infrastruktur.
(Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne)

Imm./pkt.: 48
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi i Grønland skal ændre den måde vi bruger vores talsystem på fra det danske til det asiatiske system.
(Medlem af Inatsisartut Michael Rosing, Demokraterne)

Imm./pkt.: 50
Med henblik på at udarbejde landsplanlægning omkring vore alderdomshjem / ældre boliger i hele vort land, fremsættes hermed på baggrund af forespørgsel forslag til debat herom.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 51
Forslag til forespørgselsdebat vedrørende undersøgelse af mulighederne for omkostningsreduktion indenfor den offentlige boligadministration.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 52
Beh. EM 2015
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes det grønlandske samfund bedst muligt fremmer, at børn i førskolealderen, i både byer og bygder med et pasningsbehov, tilbydes en plads i en daginstitution eller dagpleje.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 53
Beh. EM 2015
For at opnå at alle de arbejdsduelige her i vort land kan beskæftiges/anvendes og ikke mindst for at opnå, at alle herboende grønlandske ansatte kan komme højere op i deres ansættelse, kommer jeg med et forslag om debat for organisering og af dygtiggørelse af herboende grønlædere og til gavn for de dem.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 54
Forslag til Inatsisartuts beslutning om at Naalakkersuisut i forbindelse med FFL2016 pålægges at afsætte 25 mio. kr. til byggeri af en minihal i bygden Kullorsuaq ved Upernavik.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut pålægges til efterårssamlingen 2015 at udarbejde en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende byggeri af et nyt medborgerhus med lægeklinik i Nuussuaq ved Upernavik.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 56
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Landstingslov om Fiskerifinansieringspulje, således at fiskeritilladelser og licenser fremover ikke bortfalder ved udbetaling af ophugningstilskud.
(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 57
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i 2015 at gå i forhandling med relevant kommune med henblik på at undersøge anlægsbehovet for passende pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen i Kullorsuaq. Der bør i forlængelse af undersøgelsen udarbejdes en anbefaling til den relevante kommune om, hvorledes den inden for egne rammer bedst muligt imødekommer dette behov.

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut til FM2016 pålægges at udarbejde forslag til ændring af relevant lovgivning, således husstande med en årlig husstandsindkomst under 400.000 kr. fritages for betaling af kost og logi på patienthjem for medrejsende pårørende.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 59
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man kan styrke den offentlige hjælp til fiskere og fangere, hvis redskaber og udstyr er blevet beskadiget i forbindelse med en naturkatastrofe.
(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Imm./pkt.: 61
Ændringsforslaget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole der er tilpasset talentfulde unge der gerne vil dyrke idræt samtidig med at de forbereder sig til en egentlig uddannelse.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 63
2. beh. EM 2015
Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at meddele Nukissiorfiit, at virksomheden skal ændre sit takstblad således at det fremover er el-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige el, samt at det er vand-kunderne der bidrager til den landbaserede fiskeindustris billige vand og ikke som nu, hvor det er fjernvarme-kunderne i fortrinsvis Nuuk der betaler rabatten til fiskeindustrien.
(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Steen Lynge, Atassut)

Imm./pkt.: 72
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien.
(Betænkningstid ved tvangsbehandling, Afgørelseskompetence ved beskikkelse af patientrådgiver, Klageadgang og domstolsprøvelse)
(Naalakkersuisoq for Sundhed og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 79
Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af Lov nr. 1251 af 18. december 2012, Lov nr. 311 af 29. marts 2014 og Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændringer til CPR-lov.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 85
2. beh. og 3. beh. EM 2015
Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.
(Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes passageroplysninger samt told-kontrol ved kropsscanning)
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)

Imm./pkt.: 86
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om udtalelse til ikrafttrædelsesanordning om ikrafttræden for Grønland af lov om betalingstjenester og elektroniske penge.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 90
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 93
Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILO-konventionerne; nr. 98 (om organisationsretten og den kollektive forhandlingsret), nr. 100 (om ligeløn), nr. 111 (om ansættelse og beskæftigelse), nr. 138 (om mindstealder for adgang til beskæftigelse) og nr. 182 (om de værste former for børnearbejde)
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

Imm./pkt.: 96
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Implementering af CRD IV).
(Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)