Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2020
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næstformænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2021.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Regulering af beløbsgrænser, præcisering af anvendelsesområde, bestemmelser om krav til licitation uden præ-kvalifikation og underhåndsbud, indførelse af forhåndsmeddelelser samt ophævelse af bestemmelser om Klagenævnet for Udbud)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM21 at fremsætte forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alkohol, således at alderskravet til alkoholbevilling nedsættes fra 25 til 18 år.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 29
2. beh. VM 2021

Pkt. 29, 184, 186 og 188 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte det danske rigsmyndigheder for at få øget indsatsen i bekæmpelsen af kriminalitet i forbindelse med hash og euforiserende stoffer, at få flere politifolk ansat samt, at opnå, at få afsat flere økonomiske midler til dette område.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 30
2. beh. VM21 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at fremlægge en redegørelse, der undersøger økonomiske fordele såvel som ulemper ved at Selvstyret etablerer finansielle virksomheder, hvori Selvstyret har en bestemmende indflydelse, herunder en fiskeribank, en kreditforening, et pensionsselskab samt et forsikringsselskab. Undersøgelsen bør især fokusere på, hvad en etablering af ovenævnte finansielle selskaber vil forudsætte i form af f.eks. indskud af offentlig kapital og menneskelige ressourcer.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 33
Beh. VM 2021 16/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man på nationalt og politisk plan kan arbejde for at sikre eller motivere borgere til at blive på arbejdsmarkedet længere tid end de gør i dag.
Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut

Imm./pkt.: 35
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser ved en ændring af reglerne om offentlig hjælp således, at private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af normal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb. Redegørelsen skal ligeledes afdække eksistensen samt karakteren af behovet for denne rettighed. Redegørelsen skal fremlægges under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 36
2. beh. VM 2021 23/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, der skal undersøge mulighederne for at pålægge finaniselle virksomheder at tilbyde deres kunder, at skriftlige aftaler, som indgås mellem kunden og virksomheden, er udarbejdet på grønlandsk.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 38
Beh. VM21 18/2
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man sikrer bedst mulig service i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 39
Beh. VM21 18/2
Forslag om forespørgselsdebat om sprogundersøgelse, således at vi kan udarbejde en handlingsplan om vores sprog.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 40
2. beh. VM 2021

Pkt. 40 og 106 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, som afdækker mulighederne for en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq. Undersøgelsen skal herunder, men ikke udelukkende, forholde sig til etableringen af et monitorerings- og varslingssystem, som en måde at sikre en genåbning af Illorsuit og Nuugaatsiaq på. Undersøgelsen skal tage udgangspunkt i resultaterne fra de igangværende screeningsundersøgelser, som GEUS foretager, når disse forelægger.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 41
2. beh. VM21 24/2

Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af, hvilken type uddannelse, der kan være særligt egnet til at fokusere på den praktiske og teoretiske lære om den traditionelle inuitkultur. Undersøgelsen skal ligeledes klarlægge videreuddannelses- samt beskæftigelsespotentialet efter endt uddannelse, eventuelle samarbejdsmuligheder med andre lande, de økonomiske konsekvenser, fordele og ulemper samt muligheden for placering af uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 42
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut til EM2021 fremsætter en national handlingsplan for at styrke indsatsen for mennesker med psykisk lidelse.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 43
2. beh. VM21 23/2

Pkt. 43 og 53 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der skal kortlægge viden om seksualitet, kønssygdomme, uønskede graviditeter, grænsesætning og fysiske samt digitale krænkelser blandt skolesøgende børn, tilpasset til alle tre trin. Undersøgelsens resultater skal fremlægges inden 1. januar 2022.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
1. beh. 18/11-2019
2. beh. VM 2021

Imm./pkt.: 46
2. beh. VM21 24/2

Pkt. 41 og 46 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en strategi,til FM 2021 som beskriver ekstraordinære tiltag og økonomiske og administrative rammer der i perioden frem til 2026 kan iværksættes for at øge andelen af unge mellem 16-25 år, der kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse om invasive dyre- og plantearter inden EM2021. Redegørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om følgende: problemets omfang, forslag til regulering, forebyggelse, kontrol og bekæmpelse af invasive dyre- og plantearter samt finansiering af disse tiltag.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 49
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag til ændring af gældende lovgivning således, at det fremover vil blive muligt for medier at udsende sponsorerede nyheds- og aktualitetsudsendelser. Dette skal dog ske med den betingelse, at såfremt en nyheds- eller aktualitetsudsendelse er sponsoreret, skal dette oplyses forud for udsendelsen med angivelse af, hvem sponsoren er, uanset baggrunden for eller formålet med sponsoratet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 50
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge om kommunerne reelt løbende revurderer borgernes opfyldelse af betingelserne for offentlig hjælp således som lovgivningen tilskriver. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne

Imm./pkt.: 51
2. beh. VM 2021 23/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at udarbejde en redegørelse, der skal belyse de økonomiske såvel som administrative konsekvenser ved en straksaktivering af ledige i matchgruppe 1. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut på EM2021.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne

Imm./pkt.: 53
2. beh. VM21 23/2

Pkt. 43 og 53 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde og igangsætte en oplysningskampagne på de sociale medier, hvor der bliver sat fokus på, hvordan man opfører sig og taler til hinanden på disse medier.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 54
2. beh. VM21 2/3
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge forslag til ændring af gældende folkeskolelov, således at der i hver folkeskole i byerne fremover skal ansættes minimum en socialrådgiver eller ressourceperson. Ansættelsen skal sikre, at børn med behov herfor får optimale muligheder for at få italesat og hjælp til at løse eventuelle problemer, der ikke relaterer sig direkte til selve skolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 55
Behandlingsdatoer oplyses senere
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan med en konkret fastsættelse af mål for øget fysisk aktivitet i befolkningen samt konkrete initiativer til opnåelse af disse mål inden 2030. Handlingsplanen skal indeholde økonomiske beregninger af, hvad de enkelte initiativer koster og skal endvidere indeholde forslag til, hvordan de kan finansieres. Handlingsplanen skal offentliggøres og omdeles til Inatsisartut inden EM2021.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge potentialet for en skolesekretæruddannelse med det formål at frigive tid til pædagogisk ledelse hos skolelederen. Undersøgelsen skal klarlægge behov for faglig styrkelse, hvilken uddannelsestype, der er særligt egnet, de økonomiske konsekvenser samt muligheden for at placere uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Relevante interessenter skal søges inddraget i undersøgelsen, der skal offentliggøres senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 59
Beh. VM 2021 23/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre befolkningens respekt og ansvar over for Sundhedsvæsenet så det bliver mere effektivt og vi kan få mere sundhed for pengene.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 60
Beh. VM21 18/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt arbejdsmarked således, at mennesker med fysiske og psykiske handicaps i endnu højere grad end i dag bliver i stand til at bidrage til samfundet.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 61
Beh. VM21 23/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan nedbringe antallet af rygere.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 62
Beh. VM 2021 24/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvad der bør fokuseres på i den kommende nationale strategi for selvmordsforebyggelse, og hvem der bør inddrages i udformningen heraf.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 63
Beh. VM21 23/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan mere praksisrettede erhvervsuddannelser, hvor en større del af uddannelserne foregår ude i virksomhederne, kan hjælpe flere i uddannelse.
Demokraternes Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 64
Beh. VM21 24/2
Forslag til forespørgselsdebat om brug af familiecoaching for yderligere at styrke familierne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen Demokraatit

Imm./pkt.: 66
2. beh. UKIU21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne , således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 67
2. beh. VM21 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at begrænse sejllads med visse typer fartøjer i de fjorde, hvor hvid- og narhvaler har længerevarende ophold med henblik på beskytte hvalerne mod støjgener. Undersøgelsen skal være færdiggjort til EM2021 og indeholde forslag til konkret handling.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 69
2. beh. UKIU21 2/3
Forslag til Intasisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udstede en bekendtgørelse i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. Bekendtgørelsen skal indeholde bestemmelser om, at der i kvalitetsrapporten indgår en evalueringsskabelon med tilhørende vejledning til brug for skolebestyrelsernes, ledernes og lærernes udviklingsarbejde
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´ Partii Naleraq

Imm./pkt.: 71
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes der bør følges op på Revisionsudvalgets skarpe kritik i udvalgets beretning af 7. september 2020.
Medlemmerne af Inatsisartut fra Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse overfor Inatsisartut på FM 2021 om skole- og uddannelsesreformen.
Medlem af Inatsisartut Jens NapãtôK´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 73
Beh. VM21 16/2
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 74
Beh. VM21 16/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk’, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 77
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, i forbindelse med udsendelsen af de årlige skattekort, i et bilag, at oplyse den procentvise fordeling af de samlede udgifter til aktivitetsområder anført i henholdsvis kommunernes og Selvstyrets budgetter.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 78
Beh. VM 2021 25/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan støtte iværksættere i Grønland, der vil starte fiskeopdræt, herunder lakseopdræt.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 79
2. beh. VM 2021 25/2
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at oprette en forsøgsordning fra 1. august 2021, hvor musikere kan søge op til 10.000 kr. i støtte til at dække indspilningsudgifter. Støtteordningen skal bestå af tilskud på i alt 300.000 kr. fordelt over 2 år, med henblik på at fremme musikproduktion i Grønland. Erfaringerne skal anvendes til at vurdere potentialet for musikeksport og kunstnerisk udvikling.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 80
Beh. VM21 17/2
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt det vil være en fordel at decentralisere gældsinddrivelsen ved at den overdrages til kommunerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 81
Beh. VM 2021 25/2
Forslag til forespørgselsdebat om fordelene ved at overdrage administrationen af motorafgift til kommunerne.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82
Ændringsforslag fremsat af Anlægsudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, om at udarbejde og omdele en redegørelse af fordelene og ulemperne ved etablering og byggeri af en international frihavn i Grønland. Dette med henblik på at opnå størst mulig gavn af øget trafik i nordvestpassagen på længere sigt. Redegørelsen skal færdiggøres til EM 2021.
Atassut Inatsisartutgruppe

Imm./pkt.: 83
Beh. VM21 18/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan støtte fiskere til at kunne anskaffe sig større og mere sikre fiskeribåde, der kan fiske andre arter i hidtil uanvendte fiskerizoner.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 85
Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest FM2022 at fremlægge en redegørelse for, hvorledes et pilotprojekt på kursustilbud, opkvalificering på uddannelse, og andet relevant læring for unge og voksne for byer og bygder med lav beskæftigelse kan etableres online, eller via digitale eller elektroniske tiltag
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 86
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til EM2021, at fremlægge en redegørelse, der skal belyse mulighederne for samt de økonomiske og administrative konsekvenser ved at skabe supervisionstilbud til lærere og andre medarbejdere i folkeskolerne. Tilbuddene skal tilrettelægges således, at supervisionen kan antage form af psykologisk førstehjælp efter voldsomme hændelser eller oplevelser, ligesom den kan antage form af længerevarende forløb hos psykolog eller anden behandler. Supervisionstilbuddet skal ligeledes spænde over tilbud med samtaleterapi, coaching m.fl.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 87
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udfase anvendelsen af den betegnelse, som i dag anvendes for et medlem af Naalakkersuisut, nemlig ”Naalakkersuisoq”, og i stedet overgå til betegnelsen ”Kiffartuussisoq”, som bedre afspejler, at medlemmerne af Naalakkersuisut arbejder for borgerne, snarere end at bestemme over dem.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 88
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at undersøge muligheden for, at starte en forsøgsordning i Sundhedsvæsnet, hvor patienter med kræft sikres ret til at få genvurderet diagnoser og udredninger via en sekundær lægefaglig mening, altså en second opinion. Second opinion-retten indbefatter ligeledes retten til at få vurderet, om behandling der ikke tilbydes i Grønland og Danmark, kan tilbydes i et andet land. Undersøgelsen bedes fremlagt senest til EM2021.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 90
Behandlingsdatoer oplyses senere
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af idrætsloven, således e-sport ligeledes anerkendes som en idræt på lige fod med fysisk aktive sportsgrene.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 91
2. beh. VM 2021 25/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en handlingsplan forinden EM2021, for ombygning af kajanlæg for både og skibe, i både byer og bygder i forbindelse lavvande og højvande, samt for at sikre dem mod risikoen for oversvømmelse.
Medlem af Inatsisartut Bentiaraq Bendtsen Ottosen, Atassut

Imm./pkt.: 95
Beh. VM21 17/2
Forslag til forespørgselsdebat om søsikkerheden for fritidsfartøj og obligatorisk krav om sikkerheds- og redningsudstyr til alle fritidsfartøj.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 98
2. beh. VM21 2/3
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Lov nr. 467 af 12/06/2009, Lov om Konfliktråd i anledning af en strafbar handling, at ordningen også træder i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2020 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2021, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat og særlig landsskat for 2021.
Naalakkersuisoq for Finanser

Imm./pkt.: 106
2. beh. VM 2021

Pkt. 40 og 106 1. behandles i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, hvori mulighederne for etableringen af et monitorerings- og varslingssystem af fjeldskred kortlægges. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af potentielle monitorerings- og varslingssystemer, den vurderede effekt på sikker-heden af deres etablering og de økonomiske udgifter forbundet med etableringen. Særligt skal en mulig etablering i Illorsuit indgå. Undersøgelsen skal forelægges Inatsisartut senest under EM2021.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 107
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan sikre at små og mellemstore bygge – og anlægsvirksomheder får en større andel i udbudte offentlige anlægsopgaver.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jakobsen, Siumut

Imm./pkt.: 110
2. beh. VM21 23/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre Tasiilaq en jagtbetjent med base i området.
Siumut medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 111
Ændringsforslag fremsat af et enigt udvalg vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse fordele og ulemper for indførelse af skattemæssig fradrag til Grønlandske slædehundeejernes forbrug af hundefoder, for at beskytte den grønlandske slædehund.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 112
Aappassaaneerinninnermi allannguutissatut siunnersuut Ataatsimiititaliamit isumaqatigiittumit saqqummiunneqartoq akuerineqarpoq
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for nedslidte ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 113
2. beh. VM21 24/2
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at DNA-teste samtlige slædehunde født siden 2017 i Qeqertarsuaq. DNA-testen skal påvise eventuelle blandingsracer. Naalakkersuisut pålægges ligeledes ved påvisning af blandingsracer, at søge en dialog med besidderen af blandingshunden om eventuel frivillig aflivning.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 114
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at anmode den amerikanske repræsentation om bistand til at søge de grønlandske mumier i Peabody museet ved Harvard University, tilbageført til Grønland.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 116
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse til drøftelse på EM 2021.
Inatsisartut gruppen, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 117
Beh. VM 2021 24/2
Forslag til forespørgselsdebat om behovet for en reform af boligområdet og om de elementer som bør indgå heri.
Parii Naleraq, Gruppe

Imm./pkt.: 118
Pkt. 118 og 180 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension til FM2021, således at aldersgrænsen for at kunne opnå offentlig alderspension ændres til 66 år.
Partii Naleraq, Inatsisartut gruppen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver hvordan en særlig forsøgspulje til etablering og udvidelse af tangproduktion mest hensigtsmæssigt sammensættes og udmøntes. Redegørelsen skal bl.a. inddrage erfaringer fra kommuner og erhvervsliv. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut før EM2021, således at redegørelsens konklusioner kan indgå i arbejdet med FFL22.
Partii Naleraq, Inatsiartut gruppe

Imm./pkt.: 120
Beh. VM 2021 17/2
Forslag til forespørgselsdebat om, hvem er grønlænder – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 122
Behandlingsdatoer oplyses senere
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gennemføre en oplysningskampagne om atleters muligheder for at opnå tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse på Grønlands vegne i A-landsholdsaktiviteter. Oplysningskampagnen skal gennemføres i løbet af 2021.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 123
Beh. VM21 18/2
Forslag til forespørgselsdebat om, mulighederne for at kompensere adoptivforældre for rejse -opholds og forplejningsudgifter internt i Grønland i forbindelse med adoption.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 124
Beh. VM21 17/2
Forslag til forespørgselsdebat om, at tildeling af licenser, kvoter samt indgåelse af servicekontrakter inden for fiskeriet bliver betinget af at vedkommendes samlede restancer til det offentlige ikke overstiger 100.000 kroner, med mindre der stilles sikkerhed for det forfaldne beløb.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 125
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi gennem en koordineret planlægning opfylder de behov vi har på de socialfaglige områder; dvs. varme hænder indenfor pædagogområdet, hos sygeplejen og i psykiatrien.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 126
Forslag til forespørgselsdebat om behovet for en klimastrategi for Grønland. En sådan klimastrategi kunne samle alle de dele af tidligere strategier, der er relevante i forhold til klimaspørgsmålet.
Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut gruppen