Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Forårssamling 2019
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn. (Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Efterårssamlingen 2019.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 12
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at de skattemæssige fradrag m.m. for 2020 fastsættes således:
1. Personfradrag.......................................kr. 48.000 (år)
2. Standardfradrag...................................kr. 10.000 (år)
3. Skattefrit beløb for B-indkomst..........kr. 5.000 (år)
4. Fradrag begrænset skattepligtige.......kr. 1.000 (år)
5. Fælleskommunal skat.....................................6%
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren. (Ændring af bestemmelserne om klage over licitation)
Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur

Imm./pkt.: 25
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig, at lov om ophavsret sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder, at Kongeriget Danmark ratificerer den arktiske højsø fiskeriaftale: Aftale om at forebygge ureguleret højsøfiskeri i det centrale Arktiske Ocean.
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Imm./pkt.: 30
Forslag til forespørgselsdebat om den indsats fra samfundet med hensyn til tildeling af erstatningsboliger, der tilbydes de evakuerede beboere i Nuungaatsiaq og Illorsuit.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 32
Ændringsforslag fremsat af et enigt Anlægsudvalg vedtaget.
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at oprette koordination og vidensopsamling af infrastruktur i forhold til vejprojekter, samt at støtte op om kommunernes initiativer på området.
Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at etablere et råd for eksport, der skal udarbejde uafhængige anbefalinger og analyser til Naalakkersuisut og offentligheden om eksport. Det foreslås ligeledes at rådet blandt andet får til opgave at foretage løbende vurderinger af indsatser for eksport-fremme.
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Imm./pkt.: 35
Forslag til Inatsisartutsbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national handlingsplan, som målrettes at efterleve hele FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland, og som lever op til de anbefalinger, som Børnetalsmanden har givet i bilaget til dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Laura T. Uitsatikitseq, Siumut

Imm./pkt.: 39
1. beh. EM 2019
2. beh. EM 2019
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at opgaven med ydelse af erhvervsudviklingsstøtte til bygder og yderdistrikter jfr. finanslovens hovedkonto 64.01.05 søges overført fra selvstyret til kommunerne med virkning fra den 1. januar 2020 og at spørgsmålet herom indgår i bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne i løbet af 2019.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 42
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut snarest mulig og senest med virkning fra den 1. oktober 2019 pålægges at gennemføre de ændringer af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 25. januar 2019 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn som følger af vedlagt bilag 1 til dette beslutningsforslag.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 43
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 pålægges at udarbejde en strategi for forebyggelse af mobning i folkeskolen. Til brug for implementeringen af strategien, skal denne indeholde en konkret tidsplan for, hvornår de forskellige tiltag forventes igangsat.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersusiut pålægges til FM2020 at fremlægge en plan for fusionering af INI A/S med Illuut A/S samt indskud af Selvstyrets boligejendomme.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 45
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke fordele og ulemper vil der være, såfremt man fremover vil stille krav om at udvalgte smykkesten, der er udvundet her i lan-det skal være forarbejdet inden eksport.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 46
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at oprette en certificeringsordning af grønlandske smykkesten. Til dette skal man tage "Redegørelse om certificering af grønlandske smykkesten og stenfigurer" fra juni 2017 som udgangspunkt.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 47
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at afsætte projektpuljemidler på 6 mio. kr. årligt i en forsøgsperiode på 4 år på en særlig konto i finanslovsforslaget for 2020. Projektpuljemidlerne skal fra 2020 kunne udmøntes til kommunerne efter konkrete ansøgninger med henblik på, som pilotprojekter, at etablere tilflugtscentre (omsorgssteder) for omsorgssvigtede børn og unge.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 48
Ændringsforslag fremsat af et flertal som er Siumut og Demokraterne i Udvalget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2020 at fremlægge en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.
Inuit Ataqatigiit’s medlemmer i Inatsisartut

Imm./pkt.: 49
1. beh. 18/10-2018
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.
Ændringsforslag fremsat af Lovudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at omdele en redegørelse med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod korruption kan styrkes. Redegørelsen skal herunder indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper, foruden de økonomiske konsekvenser og juridiske forudsætninger, ved henholdsvis etableringen af en uafhængig antikorruptionsenhed og fremlæggelsen af en antikorruptionslov, som samler tiltagene mod korruption.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en ekstern ekspertgruppe, der inden FM2020 skal komme med anbefalinger til, hvad vi fra politisk hold kan gøre for at fremme en grøn og klimavenlig omstilling. Anbefalingerne skal for hver enkelt anbefaling indeholde en økonomisk konsekvensberegning for såvel samfund som borgere/virksomheder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit

Imm./pkt.: 52
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge økonomiske fordele og ulemper for samfund og lønmodtagere ved indførelse af en mulighed for oprettelse af en Landskassestøttet frivillig arbejdsløshedsforsikring. Undersøgelsen skal vedrøre både en fælles model for alle brancher samt en brancheopdelt model, og omfatte fagforeningernes holdning hertil. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest til EM2020.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption således, at en kvinde får ret til at gå på graviditetsorlov, når der skønnes at være fire uger til fødslen.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 54
2. beh. EM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at afskaffe indførselsafgiften på ATV’ere og snescootere med virkning fra 1. juli 2020.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 55
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til afskaffelse af sommertidsordningen.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 56
1. beh. 23/10-2018
2.beh. EM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at det nuværende system ændres til, at alle partier i Inatsisartut modtager et grundtilskud på 850.000 kroner samt et beløb på 200 kroner pr. opnået stemme ved senest afholdte Inatsisartutvalg. Eventuelle løsgængere skal have ret til et årligt tilskud på 200 kroner pr. stemme i forholdet 1/31 af samtlige afgivne stemmer. Ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2019.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 57
Ændringsforslag fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af gældende regler i Alkohollovens § 26 således at udskænkning tillades til klokken 05.00 på nætter efter fredage og lørdage samt på nætter der leder op til en fridag.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 58
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undtage alkoholfri øl fra emballagebekendtgørelsen (Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 28. maj 2002 om emballage til øl- og kulsyreholdige læskedrikke) således, at alkoholfri øl kan importeres og sælges.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraatit

Imm./pkt.: 59
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge et lovforslag, således digital dannelse og digital færden kommer til at udgøre et selvstændigt fag i folkeskolen. I relation hertil skal Naalakkersuisut tage kontakt til Institut for Læring samt kommunerne med henblik på udviklingen af relevante UV-midler samt efteruddannelsesforløb for allerede uddannede lærere.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 60
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en særlig kirkeskat, der kun skal betales af medlemmerne af Kalaallit Nunaanni Ilagiit.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 61
2. beh. EM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tilsikre, at brugsretten til kedel- og undercentraler (varmecentraler), der er ejet direkte og indirekte af Selvstyret, overdrages til Nukissiorfiit senest 1. januar 2020. Opsparede henlæggelser i varmeafdelingerne overføres til Nukissiorfiit samtidig med brugsrettens overgang. Ved brugsrettens overdragelse skal der ikke ske ændringer i forhold til gældende forpligtelser i forhold til installationernes vedligehold, og installationerne vil skulle vedligeholdes i henhold til gældende standarder, som fastsættes af Naalakkersuisut.
Medlemmer af Inatsisartut, Anders Olsen, Pele Broberg, Nikkulaat Jeremiassen, Peter Olsen og Justus Hansen

Imm./pkt.: 62
Beh. EM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 63
2. beh. EM 2019

Imm./pkt.: 65
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at omdele en evaluering af nedlæggelsen af provstiudvalgene til EM2019. Evalueringen skal indeholde en effektmåling af i hvor høj grad intentionerne bag afskaffelsen af provstiudvalg er blevet opfyldt. Evalueringen skal afslutningsvist indeholde anbefalinger til en eventuel genetablering af provstiudvalgsordningen.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 66
1. beh. EM 2019
2. beh. EM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til den danske regering med henblik på at udvirke, at lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere) sættes i kraft for Grønland.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 67
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at fremlægge en analyse af fordele og ulemper ved anvendelse af organisationsformen selvstændig offentlig virksomhed i de Selvstyreejede virksomheder, hvor selskabet ikke udelukkende har et forretningsmæssigt formål, men også skal varetage særlige sektorpolitiske hensyn.
Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 68
Beh. EM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi skal have selvstændighed i Grønland og for det grønlandske folk.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 70
Beh. EM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 81
1. beh. 18/10-2018
Punkterne 49, 81 og 140, 1. behandlet i sammenhæng.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at henlægge whistleblower-undersøgelser til en tilstrækkeligt uafhængig enhed.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 85
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at fremsætte forslag om, at kreditkortudgifter, repræsentationsudgifter samt rejseudgifter med tilhørende bilag forbundet med hvervet som Naalakkersuisoq gøres offentlig tilgængelig på en hjemmeside kvartalsvis. Forslaget fremlægges til FM2020.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 88
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut, at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der skal finde praktiske løsninger og anbefalinger på hjemløseproblemerne, og som senest den 31. august 2019 skal fremkomme med forslag til finansierede tiltag og løsninger.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 92
Forslag til forespørgselsdebat om søsikkerheden for fritidsfartøj og obligatorisk krav om sikkerheds- og redningsudstyr til alle fritidsfartøj.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 97
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Lov nr. 467 af 12/06/2009, Lov om Konfliktråd i anledning af en strafbar handling, at ordningen også træder i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 101
Beh. EM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om brug af familiecoaching for yderligere at styrke familierne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen Demokraatit

Imm./pkt.: 102
Beh. EM 2019
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi i Grønland bør tilslutte os ”Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige”, der trådte i kraft den 1. januar 2017 i Danmark.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 103
1. beh. 5/11-2018
Ændringsforslag fremsat af Demokraterne vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre § 11 stk. 2 nummer 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler således, at mærkningen ligeledes kan være på engelsk.
Inatsisartunut ilaasortaq Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 107
1. beh. 25/10-2018
Ændringsforslag fremsat af Samarbejdspartiet forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Inatsisartut anmoder Formandskabet for Inatsisartut om at fremsætte forslag til ændring af Forretningsorden for Inatsisartut, hvorved det fastsættes, at enhver udgift, som afholdes af Inatsisartut og dets administration er omfattet af offentlighed, og at enhver således har ret til at gøre sig bekendt hermed.
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre større åbenhed i sit høringsarbejde i offentligheden. Tiltaget skal som minimum sikre, at offentligheden har adgang til retningslinjerne for høringer.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 110
Ændringsforslag fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte en plan for officiel benævnelse af tugtupit som Grønlands nationalsmykkesten, og at udarbejde en strategiplan for et eksportfremstød af denne. Formålet med disse tiltag skal være, at fremme økonomien for personer med fast tilknytning til Grønland, der arbejder med smykkesten.
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 112
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest FM 2020 pålægges at fremlægge en landsdækkende handlingsplan som skal sikre, at mennesker som er ramt af angst og depression kan få den rette hjælp.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 117
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde et lovforslag, hvorved der indføres krav om, at en folkeskoles leder, ved siden af de i dag eksisterende uddannelseskrav, skal have en skolelederuddannelse for at bestride skolelederjobbet. Kravet skal senest medtages i det forventede lovforslag om folkeskolen pba. den igansatte uddannelsesreform.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 118
Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan stoppe affolkningen af bygder og yderdistrikter.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 119
Forslag til forespørgselsdebat i Inatsisartut vedrørende muligheden for at behandle hele familien når der er foregået seksuelt misbrug.
Siumuts medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 120
Ændringsforslag fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest til FM2019 at fremsætte et forslag til ændring af § 60 i landstingsforordningen om leje af boliger, således at andre personer, som indgår i husstanden, ydes en bedre beskyttelse mod at miste deres bolig, hvis lejer dør eller flytter på plejehjem. Herunder således, at § 60, stk. 2, 2. pkt. udgår, og således at 2-års-kravet i § 60, stk. 1 og 2, ændres til et 6-måneders-krav.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 121
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre uddannelsesstøttebekendtgørelsen, således at den studerende selv kan bestemme, om vedkommende vil anvende sin første frirejse i forbindelse med ferie under den første jule- eller sommerferie efter studiestart.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 122
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM20 pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker hvorledes det Grønlandske patienthjem kan øge brugen af grønlandske rå- og fødevarer. Undersøgelsen bør tillige – om muligt- komme med anbefalinger til hvorledes smagsoplevelsen af grønlandske fødevarer produceret i et storkøkken kan højnes.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 125
Ændringsforslag fremsat af Naalakkersuisut vedtaget
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest den 1. november 2019 pålægges at udrede, hvorledes det for alle kræftpatienter kan sikres, at der skal foreligge en behandlingsplan inden 28 dage fra der er diagnosticeret kræft. Dette med henblik på at forfølge en målsætning om, at mindske antallet af personer, der dør af kræft i Grønland.
Medlemmer af Inatsisartut Stine Egede og Sofia Geisler Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 126
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre en taksigelsesdag for naturen.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 128
Ændringsforslag fremsat af et enigt Familie og Sundhedsudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2020 skal fremlægge en undersøgelse af uddannelses- og beskæftigelsesforhold for personer med handicap i Grønland. Undersøgelsen skal indeholde en nærmere afdækning af, hvorvidt uddannelses- og beskæftigelsespotentialet understøttes og anvendes for-nødent for den pågældende persongruppe og for samfundet som helhed, foruden at undersøgelsen skal opfølges med beslutning, der sikrer et fremadrettet vidensgrundlag angående uddannelse- og beskæftigelsesforholdene for personer med handicap.
Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 131
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 at udarbejde en undersøgelse, der afdækker eksisterende praktiske og lovgivningsmæssige barrierer for privatpraktiserende lægers mulighed for at drive en privat lægepraksis. Undersøgelsen skal ligeledes indeholde anbefalinger til, hvorledes disse barrierer kan fjernes.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 132
2. beh. EM 2019
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse for den fulde hjemtagelse af fødevarer og veterinærområdet. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de nærmere juridiske og administrative forudsætninger såvel som de økonomiske konsekvenser for hjemtagelsen ved etablering og drift. Tillige skal redegørelsen vurdere mulighederne for den praktiske forvaltning af området, herunder rekruttering. Redegørelsen skal forelægges Inatsisartut ved FM2020.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut