Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamling 2019
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 10:00 til 12:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst-formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2020.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2018 til efterretning.
Lovudvalget

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 16
Anmodning om udtrædelse af Naalakkersuisut.
(Formand for Naalakkersuisut)

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter. (Forlængelse af krav om tidsbegrænset opbevaring af doku-menter samt om indberetning af oplysninger ved formidling af udleje af fast ejen-dom samt salg på lokale brætter)
Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændring af krav til betingelser for at opnå udnyttelsestilladelse og beskyttelse af områder omfattet af udnyttelsestilladelser)
Naalakkersuisoq for Råstoffer og Arbejdsmarked

Imm./pkt.: 28
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over fordele og ulemper ved indførelsen af en mindstelængde på joller med kvoteandel brugt i erhvervsmæssigt fiskeri på 9 meter længde over alt med en 12 årsovergangsperiode.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 29
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt med rigsmyndighederne for at etablere et certificeringssystem for kommercielle aktiviteter med ATV og snescooter.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Imm./pkt.: 31
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan begrænse tilvæksten i antallet af partier i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at tiltrække investorer i relation de finansieringsmodeller, der anføres i projektplanen i forbindelse med anlæg og byggeri af et Nationalstadion, som er godkendt efter FIFA´s regler. Undersøgelsens konklusioner skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 33
2. beh. FM 2020

Punkterne 33 og 53 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af § 9, stk. 1, i Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, således at børn af forsørgere, som begge er udearbejdende eller studerende, gives samme prioritering på ventelisten til pladser i kommunal daginstitution eller dagpleje, som børn af en enlig forsørger, som er udearbejdende eller under uddannelse.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 34
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at ændre cirkulære om gældende kontantydelser, således at vederlaget for almindelige plejefamilier med virkning fra 1. januar 2020 fastsættes til 8.000 kr. månedligt.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Imm./pkt.: 35
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutsbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national handlingsplan, som målrettes at efterleve hele FN’s Konvention om Barnets Rettigheder i Grønland, og som lever op til de anbefalinger, som Børnetalsmanden har givet i bilaget til dette beslutningsforslag.
(Siumuts medlemmer af Inatsisartut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over hvilke barrierer det er for at fuldt ud fange de fastsatte kvoter af store hvaler, og hvad der skal til for at afhjælpe disse barrierer. Redegørelsen skal fremlægges senest EM2020.
Medlem af Inatsisartut Nikkulaat Jeremiassen, Siumut

Imm./pkt.: 37
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer, at ingen arbejdsduelige borgere kan modtage sociale ydelser uden at bidrage med en indsats til samfundet.
Medlem af Inatsisartut Simigaq Heilmann, Demokraterne

Imm./pkt.: 38
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt der er behov for at revurdere kommunalreformen.
(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Imm./pkt.: 39
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Inuit Ataqatigiit forkastet
Forslag til inatsisartutbeslutning om, at opgaven med ydelse af erhvervsudviklingsstøtte til bygder og yderdistrikter jfr. finanslovens hovedkonto 64.01.05 søges overført fra selvstyret til kommunerne med virkning fra den 1. januar 2020 og at spørgsmålet herom indgår i bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne i løbet af 2019.
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til senest EM2020 at omdele til Inatsisartut en oversigt over forskellige tilskudsmodeller indeholdende beskrivelse af de økonomiske konsekvenser for det offentlige, private og borgerne, hvis der skulle etableres en flyrute til Iqaluit med offentligt engagement.
Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 43
(Punkterne 43 og 103, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration. Kommissionen skal evaluere administrationens størrelse i forhold til den nuværende opgavemængde, undersøge mulighederne for at skabe mere effektive arbejdsgange og bedre samarbejde på tværs af afdelinger og sektorer, og komme med forslag til mulige omstruktureringer. Disse forslag skal alle tage udgangspunkt i, at der ikke slækkes på de forvaltningsretlige principper. Kommissionen skal bestå af folk fra forskellige sektorer, og med en lige andel af medlemmer med erfaring fra den offentlige sektor og fra den private sektor. Kommissionen skal have en bredt sammensat følgegruppe, og skal afslutte sit arbejde indenfor 2 år. Kommissionens anbefalinger skal herefter behandles politisk af Inatsisartut.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 44
2. beh. FM 2020

Imm./pkt.: 45
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at de offentlige boligselskaber forpligtes til at informere kommende lejere, såfremt der de seneste 5 år har været konstateret problemer med skimmelsvamp i den lejlighed der tilbydes.
Medlem af Inatsisartut Sofie Geisler, Inuit Ataqatigiit

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2019 om forlængelse af frister for vedtagelse af finanslov for 2020, fastsættelse af udskrivningsprocent for landsskat, særlig landsskat og kommunalskat for 2020, samt af takster for 2020 for ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde)

Imm./pkt.: 47
Punkterne 47 og 133 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges inden EM2020 at fremsætte en strategi for at øge Grønlands selvforsyningsgrad. Strategien skal også beskrive lovgivningsmæssige og økonomiske barrierer, og indeholde anbefalinger til, hvorledes disse kan afhjælpes.
Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på at opnå en ændring af reglerne vedrørende børneattester, som for så vidt angår Grønland udvider indholdet af børneattesten til også at omfatte seksualforbrydelser begået mod børn, som er over den seksuelle lavalder. Samtidig skal ændringen gøre det muligt for Grønlands Selvstyre at udvide forpligtelsen til at indhente børneattest til også at gælde ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der skal have kontakt med børn i den nævnte aldersgruppe.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 51
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af alkoholloven således, at det bliver muligt for restauranter, værtshuse, hoteller med videre at søge om lejlighedsbevilling til udskænkning af stærke og svage drikke på dagene søndag til torsdag indtil kl. 04.00, når der er tale om lukkede arrangementer i forbindelse med konfirmationer, runde fødselsdage, bryllupper (herunder sølv- og guldbryllupper osv.), foreningsjubilæer, bestyrelsesmøder, Inatsisartutvalg, kommunalvalg med videre.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 52
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse, der skal omfatte en analyse af de helt og delvist selvstyreejede selskaber, med henblik på selskabernes privatiseringspotentiale. Redegørelsen skal fremlægges senest til FM 2020.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 53
2. beh. FM 2020

Punkterne 33 og 53 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af Inatsisartutloven om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Lovændringen skal sikre, at børn af grønlandske studerende i udlandet prioriteres forud for andre på ventelisten til en plads i kommunal daginstitution eller dagpleje, såfremt den studerende kan fremvise en underskrevet ansættelseskontrakt med en virksomhed eller myndighed i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Imm./pkt.: 54
1. beh. 14/5-2019

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henven-delse til rigsmyndighederne med henblik på, at der her i landet indføres forbud mod brug af pigdæk på personbiler, dog med mulighed for at politimesteren i Grønland kan meddele dispensation for geografisk afgrænsede områder.
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne

Imm./pkt.: 56
1. beh. 23/10-2018
2.beh. EM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om økonomisk tilskud til politisk arbejde, således at det nuværende system ændres til, at alle partier i Inatsisartut modtager et grundtilskud på 850.000 kroner samt et beløb på 200 kroner pr. opnået stemme ved senest afholdte Inatsisartutvalg. Eventuelle løsgængere skal have ret til et årligt tilskud på 200 kroner pr. stemme i forholdet 1/31 af samtlige afgivne stemmer. Ændringen skal træde i kraft pr. 1. januar 2019.
Medlem af Inatsisartut Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 57
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi som land skal indstille os på en fremtid, hvor vi skal modtage flygtninge.
Medlem af Inatsisartut Malene Vahl Rasmussen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til at undersøge, hvordan vi kan gøre laktosefri fødevarer billigere for de forbrugere, der har behov for disse produkter. Undersøgelsen skal indeholde beregninger på, hvad de enkelte anbefalinger vil have af økonomiske konsekvenser for samfundet.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 59
punkterne 59, 128 og 134 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at gøre det lovligt at købe, sælge og indføre cannabisolier, der indeholder CBD (cannabidiol), og som maksimalt indeholder 0,2 % THC (tetrahydrocannabinol).
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 60
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge fordele og ulemper ved at indføre pant på cigaretter og dermed også returpant på cigaretskodder. Undersøgelsen skal forelægges Inatsisartut senest i forbindelse med EM 2020.
Medlem af Inatsisartut Justus Hansen, Demokraterne

Imm./pkt.: 61
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tilsikre, at brugsretten til kedel- og undercentraler (varmecentraler), der er ejet direkte og indirekte af Selvstyret, overdrages til Nukissiorfiit senest 1. januar 2020. Opsparede henlæggelser i varmeafdelingerne overføres til Nukissiorfiit samtidig med brugsrettens overgang. Ved brugsrettens overdragelse skal der ikke ske ændringer i forhold til gældende forpligtelser i forhold til installationernes vedligehold, og installationerne vil skulle vedligeholdes i henhold til gældende standarder, som fastsættes af Naalakkersuisut.
Medlemmer af Inatsisartut, Anders Olsen, Pele Broberg, Nikkulaat Jeremiassen, Peter Olsen og Justus Hansen

Imm./pkt.: 62
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 63
1. beh. 2/5-2019
Ændringsforslag forkastet

Imm./pkt.: 65
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi i Grønland kan sikre en anerkendelse af e-sport som en officiel sportsgren og de dertil hørende støttemuligheder.
(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen; Atassut)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage kontakt til den danske regering med henblik på at udvirke, at lov nr. 262 af 16. marts 2016 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Indførelse af register over reelle ejere) sættes i kraft for Grønland.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 68
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om, hvorvidt vi skal have selvstændighed i Grønland og for det grønlandske folk.
Partii Naleraq´s medlemmer af Inatsisartut

Imm./pkt.: 70
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 72
2. beh. FM 2020

Imm./pkt.: 79
1. beh. FM 2020
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest til EM2021 at fremlægge en handlingsplan med henblik på at nedbringe lægemangel her i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Imm./pkt.: 85
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2020 at undersøge mulighederne for samt fordele og ulemper ved en etablering af aktiveringscentre for langtidsledige i Grønland.
Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk´, Partii Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut inden EM2020 at undersøge økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, private og borgerne af indførelse af en overnatningsafgift for turister, herunder især for landets turismeerhverv. Undersøgelsen skal se på erfaringer med sammenlignelige ordninger i udlandet, der ikke har været til skade for turismeerhvervet.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 87
2. beh. FM 2020
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at fremsætte et lovforslag, hvorved ”musikindustri” indføjes i § 2, stk. 1, i Inatsisartutloven om erhvervsfremme til landbaserede erhverv, således at det tydeliggøres, at musikindustrien er omfattet af lovens anvendelsesområde og dermed har mulighed for at opnå erhvervsstøtte.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 90
Forespørgselsdebat om hvordan vi kan udnytte Tasersiaqs uudnyttede vandkraft-potentiale, efter det er mislykkedes med at realisere planerne om aluminiumsværk med Alcoa.
(Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut)

Imm./pkt.: 91
punkterne 91 og 144 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM2021 pålægges at fremlægge en redegørelse, der beskriver konsekvenserne ved, at der ikke længere sker reduktion i alders- og førtidspension som følge af anden indkomst.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 98
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte forslag til kommissorium for en sundhedskommission. Kommissionen skal udarbejde anbefalinger til forbedringer af sundhedssystemet som helhed, herunder særligt om rekruttering, fastholdelse af personale samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform. Faglige organisationer for alt sundhedspersonale samt andre interessenter med fagindsigt i det grønlandske sundhedsvæsen skal som minimum kunne repræsenteres i kommissionen.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 99
er taget af dagsordenen
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut inden EM2020 at udarbejde en redegørelse, der skal belyse fordele og ulemper ved anvendelse af udbudsloven til tilvejebringelse af aftalegrundlag om trafikopgaverne under servicekontrakter for passagerbefordring, frem for indgåelse af aftaler efter forhandling, eller en evt. sammenblanding af de to fremgangsmåder. Redegørelsen bør indeholde anbefalinger i forhold til de fremtidige servicekontrakter.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM2021 at udarbejde en redegørelse, der skal belyse, om der er fordele ved at benytte udlicitering af offentlige ydelser på områder som f.eks. rengøring, vejvedligeholdelse, bygningsvedligehold, og ældrepleje. Redegørelsen bør indeholde anbefalinger til eventuelle forsøgsordninger, samt en anbefaling om evalueringer af forsøgsordninger der med fordel kan udliciteres.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 101
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om brug af familiecoaching for yderligere at styrke familierne.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen Demokraatit

Imm./pkt.: 103
(Punkterne 43 og 103, 1. behandlet i sammenhæng)
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2021 at fremlægge en redegørelse, som belyser mulighederne for at undgå dobbeltadministration, smidiggøre indbyrdes arbejdsgange og dele ressourcer, på områder som involverer såvel Selvstyret som kommuner.
Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet

Imm./pkt.: 108
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Lov nr. 467 af 12/06/2009, Lov om Konfliktråd i anledning af en strafbar handling, at ordningen også træder i kraft for Grønland ved kongelig anordning.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 109
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at kontakte den danske regering for at sikre, at Kongerigets Arktiske Strategi, der skal afløse den nuværende Arktiske Strategi 2011-2020, skal være udformet med Naalakkersuisut som medforfattere og medejere af Kongerigets Arktiske Strategi, således man sikrer, at de grønlandske interesser også er centrale i strategien.
Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai

Imm./pkt.: 120
Forslag til forespørgselsdebat om forventningerne til, hvad folkeskolens formål skal og bør være for at sikre, at flest muligt går videre i uddannelsessystemet.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til EM2020 at udrede, hvilke administrative og økonomiske konsekvenser der må påregnes, hvis Grønlands Selvstyre tilslutter sig Århuskonventionen.
Medlem af Inatsisartut Stine Egede, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 122
punkterne 45 og 122 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at indarbejde i sit kommende forslag til ny lejelov, at lejeren ved tildeling af personalebolig, kan sige nej til en lejlighed, hvor der har været konstateret skimmelsvamp inden for de seneste 5 år, uden at lejeren mister retten til at få anvist en anden bolig.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 123
1. beh. 3/4 - 2019
2. beh. FM 2020

Imm./pkt.: 124
Beh. FM 2020
Forslag til forespørgselsdebat om hvilke bosteder har gunstige forhold til etablering af en vejforbindelse.
(Medlem af Inatsisartut Aqqa Samuelsen, Inuit Ataqatigiit)

Imm./pkt.: 127
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut med den kommende revision af folkeskoleloven pålægges at sikre, at der fremover maksimalt på være 18 elever pr. klasse i folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 128
punkterne 59, 128 og 134 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage skridt til lovliggørelse af cannabisprodukter (herunder cannabisolie) med et THC indhold på maksimalt 0,2 %.
Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 131
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at Selvstyrets institutioner udelukkende benytter vaske- og skyllemidler, som er miljø-mærkede og uden parfume. Samtidig pålægges Naalakkersuisut at gennemføre en oplysningskampagne med henblik på at mindske befolkningens brug af miljøskadelige vaske– og skyllemidler.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 132
1. beh. 16/5 - 2019
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut forkastet
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse for den fulde hjemtagelse af fødevarer og veterinærområdet. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af de nærmere juridiske og administrative forudsætninger såvel som de økonomiske konsekvenser for hjemtagelsen ved etablering og drift. Tillige skal redegørelsen vurdere mulighederne for den praktiske forvaltning af området, herunder rekruttering. Redegørelsen skal forelægges Inatsisartut ved FM2020.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut