Filtrér visning

Dagsordenspunkter samt behandlingsdatoer

Efterårssamlingen 2021
Punktnummer / Behandlingsdatoer
Forslagstitler
Spørgetime i tidsrummet fra kl. 10:00 til 11:00.
(Jvf. § 37 stk. 5.)
17/11: Naalakkersuisoq for Sociale anliggender og Arbejdsmarked Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Imm./pkt.: 37-5x
Partilederrunde.
Tidsrummet fra kl. 09:30 til 11:00.

Imm./pkt.: 1
Mødets åbning.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 2
Redegørelse for dagsordenen.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 3
Valg af Formand for Inatsisartut samt valg af første, anden, tredie og fjerde næst-formænd til Inatsisartut.
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 4
Valg af medlemmer og suppleanter til udvalg i Inatsisartut.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 5
Valg af medlemmer og suppleanter til råd og nævn.
(Lukket møde)
Formandskabet for Inatsisartut

Imm./pkt.: 6
Fastsættelse af tidspunktet for Forårssamlingen 2022.
Formandskabet for Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Inatsisartut tager ombudsmandens beretning for 2020 til efterretning.
Lovudvalget

Imm./pkt.: 15
Åbningstale Formanden for Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Imm./pkt.: 15a

Imm./pkt.: 16
Valg af Naalakkersuisut.
Formand for Naalakkersuisut

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2021 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger. (Tidspunkt for betaling af husleje, registrering af udlejningsboliger ved angreb af skimmelsvamp og ret til at afslå anvisning af personalebolig ved angreb af skimmelsvamp)
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tiltræder anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart mm.
Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre vinterfangst af moskusokse, så ubenyttede fangstkvoter fra efterårsfangsten i eksempelvis Naternaq kan udnyttes i vinterfangsten, dog sådan, at den samlede fangstperiode holdes indenfor bekendtgørelsens bestemmelse herom.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 29
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt børn, unge og voksne.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 30
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man sikrer bedst mulig service for fødende og deres familie i forbindelse med rejser uden for egne bosteder for at føde.
Medlem af Inatsisartut Mikivsuk Thomassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 31
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan hjemløses vilkår og rettigheder forbedres mest muligt.
Medlem af Inatsisartut Pipaluk Lynge-Rasmussen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 32
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt man i lighed med SIK’s Socialfond kan oprette- en patientfond, der blandt andet skal omfatte alderspensionister, førtidspensionister, fiskere, fangere og ledige.
Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 33
1. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Atassut forkastet.

2. Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af mindretal bestående af Inuit Ataqatigiit vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, til EM2022, at fremsætte forslag til ændring af Råstofloven, således at lovens § 1, stk. 2, får følgende ordlyd: “Ved Inatsisartutloven skal det sikres, at aktiviteter omfattet af loven udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med, under tilsvarende forhold, anerkendt bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. I § 83 skal formuleringen “god international praksis” ligeledes ændres til “bedste internationale praksis, tilpasset lokale grønlandske forhold”. Endvidere skal der i loven indføres bestemmelser om, at Nalakkersuisut skal offentliggøre oplysninger om ansøgninger om tilladelser til forundersøgelser, således at lokalbefolkning og øvrige interessenter, på et så tidligt tidspunkt som muligt, bliver opmærksomme på sådanne aktiviteter.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en national strategi- og handlingsplan for uddannelse, efteruddannelse og kurser for ansatte på handicapområdet. Strategi- og handlingsplanen skal fremlægges senest EM2022 og indeholde forslag til evaluering af de valgte indsatser.
Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 36
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om hvordan offentligt ejede virksomheder og institutioner kan animeres til at forbruge mere af kød af narhval og hvidhval fanget af erhvervsfangere?
Siumuts Inatsisartut gruppe

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse inden udgangen af 2022 om en særskilt kvote for hvalrosser og isbjørne til trofæjagt. Redegørelsen skal afdække de økonomiske indtjeningsmuligheder samt restriktionerne i de internationale konventioner.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 45
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en plan for det forebyggende arbejde i familier, med det formål at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Planen skal forelægges Inatsisartut inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut

Imm./pkt.: 46
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige, for at mindst 80 % af underviserne på uddannelsesinstitutionerne og på universitetet i Grønland om 10 år, kan undervise på grønlandsk. Undersøgelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 47
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om muligheden for at udvikle et grønlandskssproget hjælpeprogram til ordblinde.
Medlem af Inatsisartut Aslak W. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge mulighederne for at sænke huslejen i offentlige udlejningsboliger ved at nedsætte den lovfastsatte minimumssats for ejendommens opførelsessum. Undersøgelsen skal klarlægge sammenhængen mellem husleje, opførelsessum, ejernes kapitalafkast og ændringer i boligsikringen samt tage hensyn til opretholdelse af vedligeholdelsesplaner. Ydermere skal undersøgelsen afdække fordele og ulemper ved en løbende nedskrivning af opførelsesværdien for ejendomme. Undersøgelsens resultater skal omdeles til Inatsisartut senest i juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 51
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse vedrørende de økonomiske og administrative konsekvenser ved en ændring af reglerne om offentlig hjælp således, at private boligejere og andelsbolighavere får ret til offentlig hjælp, i forbindelse med midlertidig bortfald af nor-mal indkomst grundet uarbejdsdygtighed under et kræftbehandlingsforløb. Redegørelsen skal ligeledes afdække eksistensen samt karakteren af behovet for denne rettighed. Redegørelsen skal fremlægges senest juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 52
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Erhvervs og Råstofudvalget vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, senest til udgangen af juli 2022, at fremlægge en plan for gennemførelse af en oplysningskampagne med tilknyttede kursustilbud, for borgerne i Østgrønland, om erhvervsudvikling og innovation.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 56
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at gennemføre redegørelse af portørernes psykiske arbejdsvilkår inden slutningen af 2022. I redegørelsen skal der indgå plan om de økonomiske konsekvenser til forbedring af vilkårene.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 57
Pkt. 90, 97 og 57 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til forespørgselsdebat om fremtidig kvotetildeling til fangst af narhvaler ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq området
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko, Naleraq

Imm./pkt.: 58
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man fremmer erhvervsmulighederne i forbindelse med overgangen til fiskerierhvervet på Grønlands østkyst i Tasiilaq og dens bygder samt i Ittoqqortoormiit.
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko Naleraq

Imm./pkt.: 59
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om at isbjørnekvoten i Tasiilaq og omegn samt iIt-toqqortoormiit for de kommende år revurderes, og at isbjørne der trænger tæt ind på beboede områder, eller der hvor folk opholder sig straks kan aflives og, at is-bjørne der på fangststeder i naturen er trængt ind på mennesker umiddelbart skal kunne aflives
Medlem af Inatsisartut Emanuel Nûko; Naleraq

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre bekendtgørelsen om fangst og beskyttelse af isbjørne, således at det bliver muligt at nedlægge isbjørne, der opsøger beboede steder, uden at der forud for nedlæggelsen skal indhentes dispensation.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 62
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om udpegningen af bestyrelsesformænd i de rent selvstyreejede aktieselskaber.
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 63
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan man i folkeskolen, erhvervsskoler, universitetet, mv. kan sikre anvendelse af sproget grønlandsk ved eksamen for personer, der har grønlandsk som modersmål?
Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq

Imm./pkt.: 67
Pkt. 67, 68, 69 og 70 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisust pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, således at afgifter på kaffeprodukter beskrevet i § 1, nr. 11 afskaffes.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Imm./pkt.: 68
Pkt. 67, 68, 69 og 70 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisust pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, således at afgifter på teprodukter beskrevet i § 1, nr. 12 afskaffes.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 69
Pkt. 67, 68, 69 og 70 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisust pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter, således at afgifter på kødprodukter beskrevet i § 1, nr. 13-17 afskaffes.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Imm./pkt.: 70
Pkt. 67, 68, 69 og 70 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisust pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om indførselsafgifter, således at den afgiftsforhøjelse på sukker, lakrids og chokolade m.v., som blev indført ved § 1, nr. 1-2, i Inatsisartutlov nr. 23 af 18. november 2019, tilbagerulles.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Imm./pkt.: 71
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på FM 2022 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2023.
Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for en etablering af GUX i Ilulissat i denne valgperiode.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 73
Pkt. 47, 73 og 29 1. behandlet i sammenhæng.

Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udvikle og implementere en grønlandsksproget national ordblindetest til at diagnosticere ordblindhed til brug i folkeskolen og videregående uddannelser.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Imm./pkt.: 74
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvikle undervisningsmateriale om menneskerettigheder målrettet børn i folkeskolen tilpasset en grønlandsk kontekst og herudover arbejde for, at undervisere i folkeskolen opnår relevante kompetencer til at undervise i menneskerettigheder.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at etablere et rejsehold, hvis opgave skal være at understøtte specialundervisning herunder opkvalificere kompetencerne på specialundervisningsområdet hos de fastansatte lærere på folkeskolerne på kysten.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en rapport, der viser, hvor mange elever i folkeskolens specialklasser, der bliver indstillet til og gennemfører en adgangsgivende afgangsprøve fra folkeskolen.
Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit

Imm./pkt.: 77
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat, omkring hvordan vi i samfundet kan bidrage til at Grønland kan efterleve FN´s børnekonvention nr 2- ”man må ikke diskriminere” og hvordan vi kan sikre at udsatte børn føler sig inkluderet i samfundet.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 80
2. beh. FM 2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse, som afdækker muligheden for at genanvende plastaffald til produktion af byggematerialer. Redegørelsen skal blandt andet afdække behovet for samarbejde mellem private og offentlige aktører, økonomiske konsekvenser, behovet for ny lovgivning, muligheder for tilskudsordninger for sådanne grønne omstillinger og behovet for etablering af ny infrastruktur, såsom faciliteter til produktion af byggematerialer og sortering af plastaffald. Redegørelsen skal fremlægges til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 82
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med en opfordring til, at anklagemyndigheden i Grønland søger at skærpe foranstaltningsniveauet i sager om seksuelle krænkelser.
Atassuts Inatsisartut medlemmer

Imm./pkt.: 83
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut til UKA2022 pålægges at udarbejde en redegørelse omkring fordelene og ulemperne ved UNESCO områdets omfang i Ilulissat fjorden.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Imm./pkt.: 84
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2022 at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse samt i tilknytning hertil at ændre Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlag til borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer, samt medlemmer af lokaludvalg mv. Ændringerne skal afskaffe muligheden for vederlag til formænd for stående udvalg og sikre en omfordeling af de nuværende formandshonorarer, således at summen af formandshonorarerne i stedet bruges til en forhøjelse af vederlaget for samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut

Imm./pkt.: 85
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en konkret plan for markedsføring af vandkraftspotentialet i Tasersiaq, for at tiltrække internationale investorer. Planen skal senest præsenteres til EM2022.
Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut

Imm./pkt.: 86
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af idrætsloven, således e-sport ligeledes anerkendes som en idræt på lige fod med fysisk aktive sportsgrene.
Atassuts Inatsisartut medlemmer

Imm./pkt.: 90
pkt. 90, 97 og 57 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at der påbegyndes en optælling af narhvaler i Østgrønland i 2022 med inddragelse af viden fra stedkendte fangere.
Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco & Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 93
Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Naalakkersuisut vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at iværksætte et projekt til etablering af ny kanal i Itilliarsuk. Som model for dimensionering af kanalen kan anvendes et fartøj i Nordstar 30 eller lignende størrelse.
Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

Imm./pkt.: 94
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at DNA-teste samtlige slædehunde født siden 2017 i Qeqertarsuaq. DNA-testen skal påvise eventuelle blandingsracer. Naalakkersuisut pålægges ligeledes ved påvisning af blandingsracer, at søge en dialog med besidderen af blandingshunden om eventuel frivillig aflivning.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 95
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om at undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for at etablere campus i Qeqertalik og Avannattaa Kommunia. Undersøgelsen skal blandt andet afdække, de nødvendige tiltag, der sikrer tilblivelsen af GUX i Ilulissat uden, at dette går ud over kvaliteten af, og optagelsesgrundlaget for GUX i Aasiaat. Undersøgelsen skal fremlægges inden udgangen af juli 2022.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at reservere en del af de gældende kvoter for vinterjagt på rensdyr, således at fangsten af den særlige kvote skal ske ved brug af hundeslæde for at bevare slædehundekulturen.
Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut

Imm./pkt.: 97
Pkt. 90, 97 og 57 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at foretage en optælling af narhvaler i Østgrønland med inddragelse af viden fra fangere. Optællingen skal danne grundlag for fastsættelse af fremtidige kvoter i Østgrønland.
Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut

Imm./pkt.: 106
2. beh. FM2022
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte en redegørelse til EM2022 om mulighederne for fremstilling af lokalt producerede byggematerialer efter Siku Block konceptet, som kan bidrage til mere økonomisk bæredygtigt husbyggeri her i landet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ata-qatigiit

Imm./pkt.: 107
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af Udvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde en redegørelse til FM2023 om fordele og ulemper ved en oprettelse af en landsdækkende erhvervsskole i Aasiaat. Naalakkersuisut skal i deres redegørelse tage højde for uddannelsesområdets nuværende behov for en ny nyskabende erhvervsskole.
Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 108
Beh. FM 2022
Forslag til forespørgselsdebat om at spiritussalget udskilles fra butikkerne og etableres til særskilte spiritussalgssteder.
Medlem af Inatsisartut Charlotte Pike, Inuit Ataqatigiit

Imm./pkt.: 109
Afstemning om Ændringsforslag 2. beh. fremsat af et enigt Erhvervs og Råstofudvalg vedtaget.
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut, til EM2022, pålægges at fremlægge en evaluering af effekten af den i 1999 gennemførte afgiftsfritagelse for import af hele og halve dyrekroppe. Evalueringen skal bl.a. inddrage en vurdering af de samlede og lokale beskæftigelsesmæssige virkninger, af afgiftsfritagelsen samt af effekten på importen af færdigforarbejdede kødprodukter. Evalueringen skal endvidere klarlægge mulige importbegrænsende initiativer med henblik på at øge bearbejdningen af kødprodukter her i landet.
Medlem af Inatsisartut Mariane Paviasen, Inuit Ata-qatigiit

Imm./pkt.: 123
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig forslag til lov for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder. (Gennemføre bestemmelser for Grønland, der svarer til bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 124
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af selskabsloven sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning . (Gennemførelse af regler om reelle ejere og opdatering af relevante bestemmelser)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 125
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige ændringslove om erhvervsdrivende fonde sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 126
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at lov om visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 127
Pkt. 124, 125, 126 og 127 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter at forskellige love om ændring af lov om fonde og visse foreninger sættes i kraft for Grønland ved kongelig anordning. (Gennemførelse af regler om reelle ejere)
Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel

Imm./pkt.: 128
Pkt. 128 og 129 1. behandlet i sammenhæng
Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.
Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier